Identifying Data 2020/21
Subject (*) Resource Management on Restoration Projects Code 630567108
Study programme
Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica (Plan 2016)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Coordinador
Raya de Blas, Antonio
E-mail
antonio.raya@udc.es
Lecturers
Antelo Tudela, Enrique
Hermo Sanchez, Victor Manuel
Raya de Blas, Antonio
Redondo Porto, Alberto
E-mail
enrique.antelo@udc.es
victor.hermo@udc.es
antonio.raya@udc.es
a.redondo@udc.es
Web
General description Asignatura de introdución á xestión integral de proxectos de rehabilitación sostible.
Visión holística do proxecto rehabilitador como síntese equilibrada dos intereses de todolos axentes daa edificación
Contingency plan Se diseñan dos planes de contingencia, en base a dos escenarios.
ESCENARIO 1 Se plantea un primer escenario en el que, debido a la capacidad de las aulas u otro tipo de razones, no sea factible la docencia presencial de las clases expositivas (sesiones magistrales), en tanto la docencia interactiva y los trabajos tutelados, al ser grupos de menor número de alumnos, pueda seguir impartiéndose de forma presencial. En esta situación, las sesiones magistrales serán impartidas en formato on-line, mediante el uso de la plataforma Microsoft Teams, incluida en Office365. No hay cambios en los contenidos de la materia, ni en los mecanismos de atención personalizada al alumno, ni en los criterios de evaluación.
ESCENARIO 2 Se plantea un segundo escenario en el que, ante un posible confinamiento, no sea factible ningún tipo de docencia presencial. En tal caso, los cambios previstos son los siguientes: 1. Modificaciones en los contenidos No se realizarán cambios. 2. Metodologías *Metodologías docentes que se mantienen: Todas: - Sesión magistral. – Trabajos tutelados. Lecturas. *Metodologías docentes que se modifican: Cuando no sea posible ningún tipo de docencia presencial, se adoptarán estrategias alternativas que faciliten y garanticen el aprendizaje y el adecuado desarrollo del curso. Para tal fin, se plantean las siguientes modificaciones respecto a la guía docente: -Sesión magistral: las clases expositivas se impartirán de manera telemática, mediante el uso de la plataforma Microsoft Teams. Dentro de la plataforma Moodle, tal y como sucede en el caso de la docencia presencial, el alumnado tendrá acceso a las lecciones de la materia, así como a diversa documentación complementaria y de apoyo. - Trabajos tutelados: se adaptará a la forma telemática, mediante el uso de la plataforma Microsoft Teams. -Lecturas: Sin modificaciones. 3. Mecanismos de atención personalizada al alumnado -Correo electrónico: de uso adaptado al horario de clase y tutorías para realizar consultas y solicitar encuentros virtuales para resolver dudas. -Moodle: según las necesidades del alumnado, se podrán habilitar recursos como foros, etc. para formular las consultas necesarias. -Microsoft Teams: 1 sesión semanal en la franja horaria asignada a la materia en el calendario de clases de la Escuela. También podrá servir como canal de comunicación para la atención individual o grupal en el horario de tutorías de cada docente. 4. Modificaciones en la evaluación Sin modificaciones. * Observaciones de evaluación: Se mantienen los criterios que figuran en la guía docente, a excepción de las referencias al cómputo de la asistencia, que sólo se realizará en relación a las sesiones presenciales que hayan tenido lugar hasta el momento en que la actividad presencial se suspende. De cualquier modo, para la superación y calificación de la materia se tendrá en cuenta un óptimo porcentaje de participación regular en las actividades telemáticas similar al fijado para la presencialidad. 5. Modificaciones de la bibliografía o webgrafía: No se realizarán cambios.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A7 E07 - Aptitude ou capacidade para a conservación da obra grosa e acabada, cuestión que comporta a inspección, a análise, o control de calidade, a definición das condicións de mantemento e a intervención nos sistemas construtivos de edificación, incluídos os elementos de compartimentación interior, as carpintarías e as solucións de envolvente.
A8 E08 - Aptitude ou capacidade para redactar informes técnicos e proxectos de rehabilitación do patrimonio edificado, incluídas actividades de asesoramento e consultoría.
B1 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que proporcionen unha base ou oportunidade para ser orixinais no desenvolvemento e/ou a aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e as razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB10 - Que os estudantes manexen as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
C1 T01 - Capacidade de análise e síntese
C2 T02 - Capacidade de organización e planificación
C3 T03 - Comunicación oral e escrita
C4 T04 - Coñecementos de informática relativos ao ámbito de estudo
C5 T05 - Capacidade para a xestión da información
C6 T06 - Resolución de problemas
C7 T07 - Toma de decisións
C8 T08 - Aprendizaxe autónoma
C9 T09 - Creatividade
C14 T14 - Sensibilidade estética

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Try to introduce the students in the integral management of projects of sustainable rehabilitation, discovering the possibilities of economy of efforts and the achievements of quality control that suppose the work of management and coordination. AJ7
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BJ5
CJ1
CJ2
CJ3
CJ4
CJ5
CJ6
CJ7
CJ8
CJ9
CJ14
To treat of that the student acquires a holistic vision of the rehabilitation project, as balanced synthesis of the interests of all the agents of the architectural building process. AJ7
AJ8
BJ2
BJ3
BJ4
CJ1
CJ2
CJ5
CJ6
CJ7
To introduce the student in the legislative specific frame, in connection with the Administrations in the world of the Rehabilitation, as well as the socio-economic consequences derived from the responsibilities and guarantees in the building process. AJ7
AJ8
BJ1
BJ3
BJ4
CJ5
CJ6
CJ7

Contents
Topic Sub-topic
I.- Introducción: reflexiones y consideraciones previas de la Gestión integral de Proyectos de Rehabiliación 1.1. The process reoutfitter
1.2. Agents and factors of the process
1.3. The Prroject Management as discipline
II.-Management and Methodology of the rehabilitation Project 2.1. Singularities of the project reoutfitter
2.2. Study of cases: historical and current buildings.
2.3. Legislative frame
III. - Management of building works of rehabilitation 3.1. Responsibilities and guarantees
3.2. Management of terms (period) and economic repercussion
3.3- Maintenance and conservation Plans

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C14 18 18 36
Problem solving A7 B2 B3 B5 C1 C2 C5 C6 C7 C8 3 0 3
Supervised projects A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C14 0 35 35
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech En el aula del Master se expondrán los conceptos fundamentales de la materia, con apoyo de imágenes, esquemas y fichas. Esta información se completará con la lectura de una bibliografía recomendada.
Problem solving Se utilizará el método inductivo, por lo que a partir del estudio de casos concretos se logrará establecer pautas de diagnóstico más acertadas.
Supervised projects Trabajos tutelados: Elaboración por parte do alumno dun traballo a nivel profesional e/ou de investigación.
Metodologxa deseñada para promover aaprendizaxe autónomo dos estudantes, baixo a tutela do profesor, en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente á aprendizaxe de “cómo facer as cousas”. Constitúe unha opción baisada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe e no seguimento de isa aprendizaxe por parte do profesor-tutor.
O traballo tutelado versará sobre contidos directos da materia ou que resulten afines a xuicio do profesor. O traballo poderá plantexarse como traballo único e independente ou, preferiblemente, poderá formar parte do Trabajo Fin de Master, como acontece co resto das materias da Área de Construcción.

Personalized attention
Methodologies
Guest lecture / keynote speech
Supervised projects
Description
Our aim is to try to imply every pupil in theoretical dissertations, promoting the participation. The practical exercise will be controlled from the beginning, with periodic comments at before established dates.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Guest lecture / keynote speech A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C14 Dado el carácter presencial del Master, en esta materia como en las restantes materias que integran el presente postgrado, se exige una asistencia no inferior al 80% relativa a la totalidad de las sesiones presenciales programadas.
Se tendrá en cuenta la atención y participación de cada alumno en las clases magistrales, así como la oportunidad de formular preguntas acertadas o el interés en responder las cuestiones planteadas por el profesor.
10
Supervised projects A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C14 Trabajos tutelados: Elaboración por parte do alumno dun traballo a nivel profesional e/ou de investigación.
Metodologxa deseñada para promover aaprendizaxe autónomo dos estudantes, baixo a tutela do profesor, en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente á aprendizaxe de “cómo facer as cousas”. Constitúe unha opción baisada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe e no seguimento de isa aprendizaxe por parte do profesor-tutor.
O traballo tutelado versará sobre contidos directos da materia ou que resulten afines a xuicio do profesor. O traballo poderá plantexarse como traballo único e independente ou, preferiblemente, poderá formar parte do Trabajo Fin de Master, como acontece co resto das materias da Área de Construcción.
90
 
Assessment comments

A esixencia xeral de asistencia non terá efecto có
estudantado que teña recoñecida unha adicación a tempo parcial segundo a Norma
que regula o réxime de adicación ao estudo e a permanencia e a
progresión dos estudantes de grao e mestrado universitario na UDC. O seguemento
do curso e autoría de traballos verificarase có cumprimento de titorías
obrigatorias.


Sources of information
Basic

Curso de rehabilitación. Madrid: Colego Oficial de Arquitectos de Madrid, 1984-1988.
Permanyer, E. (rev.). Soluciones constructivas para la rehabilitación de viviendas de alta montaña. Barcelona: ITEC, 1986. ISBN 8485954297.
http://www.rehabimed.net/ca_es/Paginas/llibres.aspx
http://www.itec.es/nouPDF.e/presentacio.aspx
Informe GTR 2012. Una visión-país para el sector de la edificación en España. Plan de acción para un nuevo sector de la vivienda
Lo pequeño es hermoso. Por una sociedad y una técnica a la medida del hombre.E.F. SCHUMACHER . Facultad de Económicas y Empresariales. Madrid
Cradle to cradle (De la cuna a la cuna). Rediseñando la forma en que hacemos las cosas.
Pequeño manual del proyecto sostenible. Francoise Helene Jourda

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.