Identifying Data 2020/21
Subject (*) Facilities Inspection Code 630567111
Study programme
Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica (Plan 2016)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Coordinador
Dios Vieitez, Maria Jesus
E-mail
maria.jesus.dios@udc.es
Lecturers
Dios Vieitez, Maria Jesus
E-mail
maria.jesus.dios@udc.es
Web http://www.udc.es/mura
General description Preténdese sensibilizar ao estudante sobre a importancia da inspeción das instalacións, como parte do informe do edificio e como antecedente das obras de reparación.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos. Ningunha.
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen. Todas, adaptándoas ás ferramentas de docencia non presencial postas a disposición pola UDC
*Metodoloxías docentes que se modifican. Ningunha.
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado. Teams, Moodle e resto de ferramientas facilitadas pola UDC.
4. Modificacións na avaliación. Ningunha.
*Observacións de avaliación:
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía. Ningunha.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A6 E06 - Aptitude ou capacidade para inspeccionar, analizar, controlar a calidade e definir as condicións de mantemento, e intervir nas instalacións de edificación.
A8 E08 - Aptitude ou capacidade para redactar informes técnicos e proxectos de rehabilitación do patrimonio edificado, incluídas actividades de asesoramento e consultoría.
B2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B4 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e as razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
C5 T05 - Capacidade para a xestión da información
C6 T06 - Resolución de problemas
C9 T09 - Creatividade

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Aptitude ou capacidade para inspeccionar, analizar, controlar a calidade e definir as condicións de mantemento, e intervir nas instalacións de edificación. AJ6
Aptitude ou capacidade para redactar informes técnicos e proxectos de rehabilitación do patrimonio edificado, incluídas actividades de asesoramento e consultoría. AJ8
Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. BJ2
Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e as razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades. BJ4
Capacidade para a xestión da información CJ5
Resolución de problemas CJ6
Creatividade CJ9

Contents
Topic Sub-topic
Normativa.LRRRU.UNE41805.IEE
Inspección de instalaciones hidraulicas
Inspeccion de instalaciones de gas
Inspeccion de instalaciones eléctricas
Instalaciones de inspecciones térmicas y de ventilación
Normativa.LRRRU.UNE41805.IEE
Inspección de instalaciones hidraulicas
Inspeccion de instalaciones de gas
Inspeccion de instalaciones eléctricas
Instalaciones de inspecciones térmicas y de ventilación

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A6 A8 B2 B4 C5 C6 C9 18 24 42
Supervised projects A6 A8 B2 B4 C5 C6 C9 3 29 32
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Exposición oral complementada con uso de medios audiovisuais con la finalidade de transmitir conocimientos e facilitar el aprendizaje.Fomento de la participación de los alumnos en los contenidos expuestos, mediannte la formulación de preguntas.y planteamiento de temas de discusión
Supervised projects ELaboración por parte del alumno de un trabajo de investigación a un nivel profesional.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Se atenderán las consultas que sobre los trabajos tutelados realicen en clase.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A6 A8 B2 B4 C5 C6 C9 Se planteará un trabajo relativo a la materia en equipo o individual cuya objetivo es fijar y ampliar conocimientos vertidos en las sesiones magistrales 70
Guest lecture / keynote speech A6 A8 B2 B4 C5 C6 C9 La asistencia a las clases expositivas es obligatoria para poroceder a la evaluación del alumno. Asistencia mínima de 80% 30
 
Assessment comments

A esixencia xeral de asistencia non terá efecto có
estudantado que teña recoñecida unha adicación a tempo parcial segundo a Norma
que regula o réxime de adicación ao estudo e a permanencia e a
progresión dos estudantes de grao e mestrado universitario na UDC. O seguemento
do curso e autoría de traballos verificarase có cumprimento de titorías
obrigatorias.


Sources of information
Basic (). .

ATECYR. Corrosión y tratamiento de agua en instalaciones de   fontanería, calefacción y aire acondicionado.Index, Madrid 1980.

De ANDRES J.A, AROCA LASTRA S.  Y GARCIA GANDARA M. Calefacción y ACS. AMV Ediciones, Madrid 1991.

DIVERSOS AUTORES Curso de rehabilitación IX:las instalaciones. COAM, Madrid 1985.

GONZALEZ FERNANDEZ  J.A. Control de la corrosión.Estudio y medida por   técnicas electroquímicas.  C.S.I.C., Madrid 1989.

 MAYOL J.M. Tuberías (I,II,III) . ETA, Barcelona 1981

RODRIGUEZ MONTERO. Recomendaciones para prevenir la corrosión en   tuberías de acero galvanizado en instalaciones de   fontaneria. INCE, Madrid  (n.d.)

GINER LLINARES  P. Curso de Instalaciones de gas. EINA edicions, Valencia 1992

LORENZO   BECCO  J.L. Los GLP. Los gases licuados de petróleo. REPSOL BUTANO, Madrid 1989.

SEDIGAS Clasificación de defectos en instalaciones receptoras de gas.  SEDIGAS, Barcelona 1984.

SEDIGAS. Detección y clasificación  de fugas en canalizaciones subterráneas de gas en servicio.SEDIGAS Barcelona 1989.

UNE 60601  Salas de calderas de gas

AMICYF Instalaciones de Calefacción climatización y   ACS. AMICYF, Madrid 1989.

APLESA La energía en el sector del confort, II .Vols. 1,2,3, y 4. APLESA, Madrid 1982.

ARIZMENDI L.J.  Cálculo y normativa básica de las instalaciones en   los edificios.Eunsa, Pamplona   2004

ATECYR  Manual básico sobre técnicas para el cálculo de instalaciones de calefacción, refrigeración y aire acondicionado . (trad. Española de Fundamentals de Handbook de ASHRAE ). INDEX, Madrid 1988

DE ANDRES J.A., AROCA LASTRA S. y  GARCIA GANDARA M. Calefacción y aire acondicionado.AMV Ediciones, Madrid 1991

   PIZETTI  C. Acondicionamiento del aire y refrigeración.Teoría y cálculo de las instalaciones..Bellisco, Madrid 1991.

PORGE S. Prontuario de Calefacción,Ventilación y Aire Acondicionado..Marcombo, Barcelona 1989.

RECKNAGEL y   SPRENGLER Manual de Calefacción y Climatización. Bellisco, Madrid 1993

VARIOS AUTORES. Expertos en mantenimiento y conservación de edificios. C.O.A. de Madrid,

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Construction Assemblies Inspection/630567109

Subjects that continue the syllabus
Rehabilitation and Sustainability/630567114

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.