Identifying Data 2020/21
Subject (*) Assessment and underpinning of foundations Code 630567119
Study programme
Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica (Plan 2016)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Enxeñaría Civil
Coordinador
Perez Valcarcel, Juan Bautista
E-mail
juan.pvalcarcel@udc.es
Lecturers
Perez Valcarcel, Juan Bautista
E-mail
juan.pvalcarcel@udc.es
Web http://www.gea-udc.es/?page_id=643
General description Preténdese que o alumno ao concluír a materia estea capacitado para poder diagnosticar con solvencia os problemas que pode ocasionar o terreo sobre a obra de rehabilitación e propoñer solucións seguras, viables e adecuadas aos aspectos arquitectónicos dentro do proxecto de rehabilitación. Para iso é necesario que adquira os coñecementos precisos referentes ao recoñecemento de solos, o diagnóstico de patología ligada ao terreo e as técnicas básicas e avanzadas de recalce, o que se expoñerá nas clases de teoría. Ao tempo o alumno debe saber plasmar estes coñecementos nas técnicas concretas, para o que se propoñen unha serie de clases prácticas e a realización dun traballo concreto. Este traballo deberá estar relacionado coa actividade profesional do arquitecto, dentro do contido específico desta asignatura.
Contingency plan Deseñáronse dous plans de continxencia.

ESCENARIO1
Suscítase un primeiro escenario no que debido á capacidade das aulas ou outro tipo de razóns non sexa factible a docencia presencial das clases expositivas (sesións maxistrais), en tanto a docencia interactiva e de taller, ao ser grupos de menor número de alumnos poida seguir impartíndose de forma presencial.
Nesta situación o único cambio previsto afecta á metodoloxía docente empregada nas sesións maxistrais que se realizarán en formato en liña coa axuda da plataforma Teams incluída en Office365.
Non hai cambios nos contidos da materia, nin nos mecanismos de atención personalizada ao alumno, nin nos criterios de avaliación.

ESCENARIO 2
Suscítase un segundo escenario no que ante un posible confinamento non sexa factible ningún tipo de docencia presencial. En tal caso, os cambios previstos son os seguintes:

1. Modificacións nos contidos
Non se realizan cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Ningunha
*Metodoloxías docentes que se modifican
Sesión maxistral, solución de problemas, taller, esquemas, proba mixta.
A imposibilidade de continuar utilizando ambas metodoloxías en formato presencial obriga a adoptar estratexias alternativas que faciliten as aprendizaxes con independencia das posibles continxencias relativas ao equipamento e conexión do alumnado. Por iso, óptase por facilitar a través da plataforma Moodle a documentación necesaria para continuar avanzando no programa formativo, e o resto das tarefas efectúanse coa axuda da plataforma Teams incluída en Office365.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Moodle, foro virtual.
O foro permanece aberto durante todo o período lectivo, respondendo o profesorado ás posibles consultas tanto durante as sesións virtuais como durante o horario oficial de titorías.
Teams, reunións virtuais e canles.
Mantéñense abertos as canles de comunicación (xeral e por grupos) para que o alumno poida elevar consultas.

4. Modificacións na avaliación
Ningunha.

*Observacións de avaliación:
Mantéñense os criterios de avaliación indicados.

5. Modificacións dá bibliografía ou webgrafía
Non se realizan cambios

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 E01 - Aptitude ou capacidade para acometer actividades de crítica arquitectónica, mediante a análise do patrimonio edificado baixo diferentes ópticas e a identificación dos precedentes formais, tipolóxicos e estilísticos.
A5 E05 - Aptitude ou capacidade para a conservación da obra pesada, mediante a inspección, a análise, o control de calidade, a definición das condicións de mantemento e a estimación da seguridade das estruturas de edificación, incluídas as súas posibles cimentacións, podendo igualmente afrontar a redacción de proxectos de reparación e reforzo, e a dirección da execución asociada.
A8 E08 - Aptitude ou capacidade para redactar informes técnicos e proxectos de rehabilitación do patrimonio edificado, incluídas actividades de asesoramento e consultoría.
B1 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que proporcionen unha base ou oportunidade para ser orixinais no desenvolvemento e/ou a aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e as razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB10 - Que os estudantes manexen as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
C1 T01 - Capacidade de análise e síntese
C2 T02 - Capacidade de organización e planificación
C3 T03 - Comunicación oral e escrita
C4 T04 - Coñecementos de informática relativos ao ámbito de estudo
C5 T05 - Capacidade para a xestión da información
C6 T06 - Resolución de problemas
C7 T07 - Toma de decisións
C8 T08 - Aprendizaxe autónoma
C9 T09 - Creatividade
C11 T11 - Visión espacial
C12 T12 - Comprensión numérica
C13 T13 - Intuición mecánica
C15 T15 - Cultura histórica

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Understanding a geotechnical report BJ2
CJ6
CJ7
CJ8
To be able to diagnose the pathologies caused by the soil or the foundations AJ1
BJ3
BJ4
BJ5
CJ1
CJ2
CJ3
CJ4
CJ5
CJ15
To be able to value foundations already built AJ5
AJ8
BJ1
BJ4
Design and calculate all kinds of underpinning and foundation reinforcements AJ1
BJ1
BJ2
CJ9
CJ11
CJ12
CJ13
Know and know how to use soil improvement techniques CJ1
CJ2
CJ6
CJ7
CJ8
CJ12
CJ13

Contents
Topic Sub-topic
Inspection of foundations in building Pathology of soils.
Pathology of foundations.
Pathology of excavations.
Pathology of retaining walls.
Slurry wall pathology.
Foundation Inspection and Validation: Soil Exploration Methods METHODS OF SOIL INSPECTION
Calico
Boreholes.
Penetrometers.
Geophysical tests
METHODS OF INSPECTION OF FOUNDATIONS
Inspection and recording of movements.
Inspection and registration of cracks.
Analysis of the observed pathology.
Study of the terrain, foundation and causes of failure.
Verification of hypotheses and differential diagnosis.
Selection of solutions.
Execution of the work of underpinning or reinforcement.
The underpinning in the building.
General concepts.
Shoring.
Superficial underpinning.
Underpinning with added elements. Underpinning with piles.
Underpinning with micropiles.
Soil improvement techniques Soil improvement.
Foundations on expansive soils.
Foundations on collapsible soils.
Foundations on fillings.
The project of underpinning The decision to underpinning.
Choice of underpinning system.
Execution of the project of underpinning: Plans, memory, specifications, measurements and budget.
The work direction of underpinning.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Objective test A1 A5 A8 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C11 C12 C13 C15 0 45 45
Supervised projects A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C11 C12 C15 4 4 8
Guest lecture / keynote speech A1 B2 B3 C1 C3 C6 C9 C12 C13 C15 21 0 21
 
Personalized attention 5 0 5
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Objective test Making a global practice
Supervised projects Performing at least two partial practices
Guest lecture / keynote speech Teacher's Explanation

Personalized attention
Methodologies
Objective test
Description
A lo largo del curso se solucionarán las dudas planteadas

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A5 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C11 C12 C15 Partial Practices 20
Objective test A1 A5 A8 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C11 C12 C13 C15 Global practice of the subject
50
Guest lecture / keynote speech A1 B2 B3 C1 C3 C6 C9 C12 C13 C15 Regular attendance and participation in the development of theoretical classes 30
 
Assessment comments

Students with recognition of part-time dedication and academic assistance dispensation.

In the case of these students, they must complete the partial practices that will compute 30% and also the global practice that will compute 70%.They must also attend a minimum of three tutorials that allow a follow-up of their work and confirmation of their authorship.


Sources of information
Basic
  • Bibliografía básica

- Jiménez Salas, J. et allii "Geotecnia y cimientos". Editorial Rueda. Madrid 1981.

- Rodríguez Ortiz, J.M. "La cimentación". Curso de Rehabilitación. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Madrid 1984.

- Pérez Valcarcel J. "Excavaciones urbanas y estructuras de contención". Ediciones CAT. Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Santiago 2005.

- González Caballero, M. "El terreno". Ediciones UPC. Barcelona 2001.

  • Bibliografía complementaria

- González de Vallejo, L.; Ferrer, M.; Ortuño L.; Oteo, C. "Ingeniería geológica". Prentice Hall. Madrid. 2002.

- Tomlinson, M.J. "Diseño y construcción de cimientos". Ediciones Urmo. Bilbao 1982.

- Braja M. Das “Principios de ingeniería de cimentaciones”. Ed Thomson. Méjico 2006.

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Building Inspection/630567110

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Materials deterioration and traditional building technology/630567113

Subjects that continue the syllabus
Damage and Restoration of Concrete Structures/630567120

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.