Identifying Data 2020/21
Subject (*) Damage and Restoration of Wooden Structures Code 630567121
Study programme
Mestrado Universitario en Rehabilitación Arquitectónica (Plan 2016)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Enxeñaría Civil
Coordinador
Vazquez Rodriguez, Jose Antonio
E-mail
jose.vazquez@udc.es
Lecturers
Otero Chans, M. Dolores
Vazquez Rodriguez, Jose Antonio
E-mail
dolores.otero.chans@udc.es
jose.vazquez@udc.es
Web http://http://investigacion.udc.es/gl/Research/Details/G000399
General description A madeira é un dos materiais máis antigos que se utilizaron en construción e a súa aplicación foi intensa como estrutura, cerramento exterior e interior, como carpintería de armar, mobiliario, etc. A rehabilitación do patrimonio arquitectónico e a súa conservación, require a presenza dun profesional profundamente coñecedor dos aspectos diferenciadores da madeira como material estrutural fronte a outros materiais clásicos.

O incorrecto deseño de estruturas de madeira en canto á disposición de elementos de protección #ante axentes agresivos foi un dos puntos crave na durabilidade do material e na aparición de numerosas patoloxías na arquitectura construída. Preténdese ao longo do desenvolvemento desta materia que o alumno comprenda a causalidade dos danos nas estruturas de madeira, sistematizando conceptos para conseguir a realización das tarefas de inspección e diagnostico, ao amparo das técnicas dispoñibles, avaliando a capacidade resistente da estrutura e que finalmente adquira as habilidades necesarias para desenvolver unha adecuada proposta de intervención.

Os coñecementos adquiridos polo alumno ao cursar esta materia pretenden:
.- Formar expertos de nivel avanzado cun profundo coñecemento da madeira como material estrutural.
.- Comprender os factores condicionantes do deseño construtivo e a súa relación coa presenza de patoloxías nas construcións.
.- Avaliar as tecnoloxías da madeira aplicables na rehabilitación do patrimonio construído.
.- Analizar as posibilidades de realizar unha adecuada intervención en distintos campos de aplicación.
.- Utilizar de forma correcta a lexislación vixente.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías
Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas as que aparecen nas apartado metodoloxías

Metodoloxías docentes que se modifican
Non resulta necesaria a modificación das metodoloxías previstas, salvo o apoio da ferramenta Teams no caso de docencia non presencial.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Moodle: foros temáticos asociados aos contidos e actividades da materia
Teams: no seu caso, sesión semanal da materia na franxa temporal asignada polo centro.

4. Modificacións na avaliación
Non se contemplan cambios nos criterios de avaliación.

Observacións de avaliación:
No caso da presentación oral, #ante a imposibilidade de realizala presencialmente realizaríase a través da plataforma microsoft365

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Listaxe actualizada en apartado "Fuentes de información" da guía docente da materia

Study programme competencies
Code Study programme competences
A3 E03 - Aptitude ou capacidade para elaborar o material gráfico asociado ao levantamento, a análise, a interpretación e a intervención do patrimonio arquitectónico.
A4 E04 - Aptitude ou capacidade para intervir no patrimonio edificado con valor histórico, aspecto que engloba a coordinación do seu estudo e a súa investigación documental, a elaboración de plans directores de conservación e a redacción e dirección da execución de proxectos de restauración e rehabilitación.
A5 E05 - Aptitude ou capacidade para a conservación da obra pesada, mediante a inspección, a análise, o control de calidade, a definición das condicións de mantemento e a estimación da seguridade das estruturas de edificación, incluídas as súas posibles cimentacións, podendo igualmente afrontar a redacción de proxectos de reparación e reforzo, e a dirección da execución asociada.
A8 E08 - Aptitude ou capacidade para redactar informes técnicos e proxectos de rehabilitación do patrimonio edificado, incluídas actividades de asesoramento e consultoría.
B1 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que proporcionen unha base ou oportunidade para ser orixinais no desenvolvemento e/ou a aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e as razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB10 - Que os estudantes manexen as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
C1 T01 - Capacidade de análise e síntese
C2 T02 - Capacidade de organización e planificación
C3 T03 - Comunicación oral e escrita
C4 T04 - Coñecementos de informática relativos ao ámbito de estudo
C5 T05 - Capacidade para a xestión da información
C6 T06 - Resolución de problemas
C7 T07 - Toma de decisións
C8 T08 - Aprendizaxe autónoma
C9 T09 - Creatividade
C10 T10 - Habilidade gráfica xeral
C11 T11 - Visión espacial
C12 T12 - Comprensión numérica
C13 T13 - Intuición mecánica
C14 T14 - Sensibilidade estética
C15 T15 - Cultura histórica

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Utilizar de forma correcta la legislación vigente, en lo que atañe a las estructuras de madera. AJ3
AJ4
AJ8
BJ1
BJ2
BJ3
BJ5
CJ1
CJ2
CJ3
CJ5
CJ6
CJ7
CJ8
CJ12
Analizar las posibilidades de realizar una adecuada intervención en estructuras de madera existentes considerando distintos campos de aplicación. AJ3
AJ4
AJ5
AJ8
BJ2
BJ3
BJ4
CJ1
CJ2
CJ3
CJ4
CJ5
CJ6
CJ7
CJ8
CJ9
CJ10
CJ11
CJ12
CJ13
CJ14
CJ15
Comprender los factores condicionantes del diseño constructivo en madera y su relación con la presencia de patologías en las construcciones. AJ3
AJ4
AJ5
BJ1
BJ2
CJ1
CJ2
CJ3
CJ5
CJ8
CJ9
CJ11
CJ13
Evaluar las tecnologías de la madera aplicables en la rehabilitación del patrimonio construido. AJ4
AJ8
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BJ5
CJ1
CJ2
CJ3
CJ4
CJ5
CJ6
CJ7
CJ8
CJ9
CJ10
CJ11
CJ12
CJ13
CJ14
CJ15

Contents
Topic Sub-topic
INTRODUCIÓN Introdución ás estruturas de madeira
Nomenclatura dos elementos estruturais de madeira
Marco normativo
A MADEIRA COMO MATERIAL ESTRUTURAL Propiedades físicas e mecánicas da madeira
Métodos de clasificación da madeira
Seguridade estrutural
Bases de cálculo
Análise estrutural
Comprobación de estruturas de madeira
UNIÓNS Unións tradicionais
Unións tipo clavija
Unións con placas ou conectores
Unións con barras encoladas
PATOLOXÍA Axentes bióticos da deterioración da madeira
Axentes abióticos da deterioración da madeira
O lume nas estruturas da madeira
Patoloxía de carácter estrutural
INSPECCIÓN E DIAGNOSTICO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA
Medios para a inspección
Avaliación dos danos
Avaliación da capacidade resistente de estrutúraa
Casos prácticos de diagnóstico e inspección
INTERVENCIÓN EN ESTRUTURAS DE MADEIRA
Medidas de carácter construtivo
Tratamentos de protección
Tratamentos tradicionais
Produtos de protección
Medidas de carácter estrutural
Técnicas de intervención
Análise de casos prácticos
BIM na rehabilitación de estruturas de madeira
CASOS PRÁCTICOS DE INTERVENCIÓN Estudios de casos prácticos de intervención

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A3 A4 A5 A8 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C4 C5 C6 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 9 15 24
Case study A3 A4 A8 B1 B2 B3 B5 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C9 C10 C11 C12 C13 C14 5 15 20
Document analysis A3 B1 B2 B3 C1 C2 C4 C5 C6 C8 C9 C11 0.5 4 4.5
Supervised projects A3 A4 A5 A8 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 3 15 18
Oral presentation A3 A8 B1 C1 C3 C6 C7 C8 C9 C10 C11 3 3 6
Introductory activities A3 C1 C5 C8 0.5 1 1.5
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Clases maxistrais por parte do profesor nas que se incidirá nos conceptos fundamentais para a comprensión de cada un dos temas tratados
Case study O profesor selecciona unha situación que se reflicte nuns datos para a súa análise, e dos cales, a través duns métodos seleccionados, chegaranse a certos resultados ou conclusións
Document analysis O docente indica as fontes de coñecemento básicas que o alumno ha de manexar para mellorar a súa preparación e capacidade de resposta. Orientarase ao alumno na procura e consulta de novas fontes de coñecemento.
Supervised projects Realizarase un traballo práctico sobre un tema proposto polo alumno. Unha vez admitido devandito tema, o alumno realizará as tarefas de inspección, diagnostico e proposta de intervención.
Oral presentation A presentación do traballo xeral realizarase mediante a utilización de ferramentas de visualización informática de carácter xeral. A súa exposición realizarase #ante o resto de alumnos que poderán formular, do mesmo xeito que o profesor, consultas ou dúbidas ao seu termo.
Introductory activities Preténdese que o alumno se inicie na comprensión dos os danos nas estruturas de madeira, sistematizando conceptos para conseguir a realización das tarefas de inspección e diagnóstico, ao amparo das técnicas dispoñibles, avaliando a capacidade resistente da estrutura para conseguir as habilidades necesarias para desenvolver unha adecuada proposta de intervención.

Personalized attention
Methodologies
Oral presentation
Introductory activities
Case study
Document analysis
Supervised projects
Description
Será obrigatoria a asistencia ás revisións propostas para garantir o seguimento continuo de cada un dos aspectos do traballo tutelado da materia. Estas haberán de desenvolverse dentro do horario de titorías; e realizaranse sobre unha copia en papel do traballo na fase de desenvolvemento na que se atope.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Oral presentation A3 A8 B1 C1 C3 C6 C7 C8 C9 C10 C11 O traballo elaborado polos alumnos, poderá ser presentado en clase #ante o resto de alumnos e profesor. As datas de entrega e exposición en clase serán indicadas polo profesor. 20
Supervised projects A3 A4 A5 A8 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 Para a avaliación do traballo da materia será requisito imprescindible o seguimento continuado ao longo do curso da docencia expositiva, así como o cumprimento das pre-entregas e revisións que se establezan.

A avaliación positiva da práctica xeral realizada polo alumno, unha vez superado o requisito de asistencia mínima ao 80% das clases maxistrais, supoñerá a cualificación de apto na materia.
80
 
Assessment comments

Establécense idénticos requisitos de asistencia e desenvolvemento de traballos tutelados, para os estudantes de primeiro curso e de continuación de estudos, independentemente da súa dedicación a tempo completo ou tempo parcial. De acordo co apartado 5 do artigo 7 da norma que regula o réxime de dedicación ao estudo e a permanencia e a progresión dos estudantes de grao e máster universitario na Universidade da Coruña, non se considera nesta materia a posibilidade de dispensa académica que exima da asistencia a clase dos estudantes.


Sources of information
Basic CIS MADERA (2007). Curso de construcción en Madera. www.cismadeira.es.
Arguelles Alvarez, R; (et al.) (2000). Estructuras de madera diseño y cálculo. Madrid, 2000
Arriaza, F; (et al.) (2002). Intervención en estructuras de madera. Madrid, AITIM
Gómez Sánchez, M. Isabel (2006). Las estructuras de madera en los tratados de arquitectura (1500-1810). Madrid, AITIM
Arguelles Alvarez, R; (et al.) (2003). Madera aserrada estructural. Madrid, AITIM
Peraza Sánchez, Fernando (2001). Protección preventiva de la madera. Madrid, AITITM

Complementary Charles, F.W.B: (Reprinted 1998). Conservation of timber buildings. Donhead Publishing Ltd.
Nuere, Enrique (2000). La carpintería de armar española. MAdrid, Munilla-Lería
Broto, Carles (2005). Patologías de la Construcción. Tomo 2. Arian Mostaedi
Vignote Peña, Santiago (3ª ed. 2006). Tecnología de la madera. Madrid, Ediciones Mundi-Prensa
Ridout, Brian (Reprinted 2001). Timber decay in buildings. English Heritage


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Modelos Avanzados para a Análise Estrutural de Edificios Históricos/630467104
Metodos Avanzados de Reparación de Estruturas/630467108
Inspección das Estruturas/630467112
Inspección de Sistemas Construtivos/630467113
Metodos Avanzados de Cálculo para Rehabilitación de Estruturas/630467120
Patoloxía dos Materiais/630467121

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Novos Sistemas Construtivos/630426107
Traballo Fin de Máster/630426124

Subjects that continue the syllabus
Traballo Fin de Máster/630467124

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.