Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Proxectos 1 Código 630G02001
Titulación
Grao en Estudos de Arquitectura
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Coordinación
Carreiro Otero, Maria Concepción
Correo electrónico
maria.carreiro@udc.es
Profesorado
Barge Ferreiros, Santiago
Carreiro Otero, Maria Concepción
Di Felice Vázquez, Mario Francisco
Martínez González, Carlos
Rodriguez-losada Allende, Jacobo
Vazquez Diaz, Sonia
Correo electrónico
s.barge@udc.es
maria.carreiro@udc.es
m.difelice@udc.es
c.martinez.gonzalez@udc.es
jacobo.allende@udc.es
sonia.vazquez.diaz@udc.es
Web
Descrición xeral Na materia de Proxectos 1 establécese como obxectivo o achegamento ao proxecto arquitectónico, proporcionando as ferramentas para idear e describir un obxecto arquitectónico a través do debuxo, linguaxe propia da arquitectura. Abórdase a descrición da contorna circundante, a relación entre obxecto e a contorna e entre os propios obxectos, así como o relato das partes da arquitectura que estruturan o sistema circulatorio.
O proxecto arquitectónico é o resultado do proceso proyectual (creativo) do individuo, sendo subxectivo e intransferible. A aprendizaxe do proxecto require da analise (debuxo comprehensivo e interpretativo) de proxectos paradigmáticos, aplicando años propios proyectos, os mecanismos aprehendidos.

Destrezas que han de ser adquiridas:
1. Profundar na comunicación gráfica.
2. Profundar nos mecanismos de composición arquitectónica.
3. Describir con rigor e precisión o obxecto arquitectónico, as súas partes, e as relacións co lugar no que se asenta.
5. Comprensión e desenvolvemento das partes dos sistemas arquitectónicos de circulación: escaleira, vestíbulo, acceso.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A34 Capacidade para a concepción, a práctica e desenvolvemento de proxectos básicos e de execución, esbozos e anteproxectos. (T)
A39 Aptitude para suprimir barreiras arquitectónicas. (T)
A50 Coñecemento axeitado dos métodos de estudo dos procesos de simbolización, as funcións prácticas e a ergonomía.
A53 Coñecemento axeitado das tradicións arquitectónicas, urbanísticas e paisaxísticas da cultura occidental, así como dos seus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociais e ideolóxicos.
A55 Coñecemento axeitado da relación entre os patróns culturais e as responsabilidades sociais do arquitecto.
A63 Elaboración, presentación e defensa ante un Tribunal Universitario dun traballo académico orixinal realizado individualmente relacionado con calquera das disciplinas cursadas.
B1 Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adoita atoparse a un nivel que, se ben se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B6 Coñecer a historia e as teorías da arquitectura, así coma as artes, tecnoloxías e ciencias humanas relacionadas con esta
B10 Coñecer os problemas físicos, as distintas tecnoloxías e a función dos edificios de xeito que se dote a estes de condicións internas de comodidade e protección dos factores climáticos, no marco do desenvolvemento sostible
B12 Comprender as relacións entre as persoas e os edificios e entre estes e o seu entorno, así como a necesidade de relacionar os edificios e os espazos situados entre eles en función das necesidades e da escala humana
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para o aprendizaxe ao longo da súa vida
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia do aprendizaxe ao longo da vida
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade de resolver problemas proyectuales compositivos atendendo a factores diversos, con respostas múltiples, que se han de concretar nunha única proposta final, que ha de ser determinada entre un conxunto. A50
A53
A55
A63
B6
B10
B12
C1
C8
Capacidade para comprender, asimilar e desenvolver relacións de carácter sensible que se desenvolven a partir dos principios de composición desenvolvidos ao longo do tempo, e en especial ás vangardas artísticas e en relación cos movementos filosóficos, científicos e artísticos contemporáneos. A34
A50
A55
B12
C7
Aptitude para representar correctamente os elementos da arquitectura e desenvolver un relato coherente dun exercicio proyectual, así como capacidade de representar obxectos e elementos abstractos nas súas distintas situacións nunha relación espazo-temporal. A50
A55
B1
B2
B3
C3
C4
C6
C8
Capacidade de expor oralmente e de argumentar as formulacións encamiñadas a desenvolver as propostas elaboradas. A63
B6
C1
C3
Competencia para realizar composicións cos sólidos platónicos e as figuras planas elementais nas que se comprendan, asimilen e desenvolver relacións de carácter sensible desenvoltas a partir dos principios de composición aplicados ao longo do tempo, e en especial polas vangardas artísticas e en relación cos movementos filosóficos, científicos e artísticos contemporáneos. A34
A39
B10
C5

Contidos
Temas Subtemas
Os fundamentos instrumentáis do proxecto


- Accións: debuxar, proxectar, transmitir
- A liña: os seus significados
- A composición: plano e volume
- As dimensións antropométricas

Pensar e transmitir - A planta
- A sección
- O alzado
O obxecto arquitectónico - Orden interno: esquemas e fluxos
A escaleira
- Orden externo: o obxecto no terreo


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A50 A53 B10 B12 C1 C3 C4 10 10 20
Portafolios do alumno B1 B2 B3 0 12.5 12.5
Obradoiro A34 A39 A50 A55 A63 B1 B2 B3 B6 B10 B12 C1 C5 C6 C7 C8 45 67.5 112.5
Proba obxectiva A63 B1 B2 4 0 4
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais na que se introducen as achegas teóricas que permitirán ao alumnado enfrontarse coa materia e desenvolver os traballos e prácticas do taller.
Portafolios do alumno Conxunto dos traballos realizados ao longo do curso, xunto con apuntamentos gráficos e escritos, acompañados de aclaracións e esquemas da sesión maxistral, conferencias e eventos, se procede, e notas do estudo persoal, e da observación da realidade.
Obradoiro O obradoiro de proxectos é a modalidade formativa básica da materia Proxectos 1. O Componse de traballo presencial e non presencial.
O traballo proyectual (prácticas individuais e/ou en grupo), complétase con sesións críticas colectivas, debates e comentarios. Nas sesións críticas o alumnado explicará ao conxunto da clase as propostas en desenvolvemento.
Nas horas de taller, o alumnado desenvolverá o seu traballo proyectual, co apoio e supervisión do profesorado.
Horas non presenciais: revisarase e completarse o traballo desenvolvido na aula. Desenvolveranse, se fose o caso, aqueles traballos específicos para a súa realización individual e autónoma.
Acreditación de asistencia ao taller: entrega do traballo realizado en cada sesión semanal.

Proba obxectiva Instrumento de medida articulado para avaliar as capacidades e competencias adquiridas polo alumnado en relación á materia.
Poderase descompor en partes vencelladas coas metodoloxías "sesión maxistral", e "obradoiro".
Preparación da proba práctica: asistencia ás sesións maxistrais, e elaboración dos traballos do obradoiro.

Atención personalizada
Metodoloxías
Obradoiro
Descrición
A atención personalizada forma parte do desenvolvemento da materia, xa que o traballo en taller, o comentario dos traballos en fase de ideación -sesións críticas-, a exposición e crítica dos traballos finalizados, teñen como eixo a atención individualizada.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Obradoiro A34 A39 A50 A55 A63 B1 B2 B3 B6 B10 B12 C1 C5 C6 C7 C8 Traballo presencial e non presencial: na aula e na casa.
Trátase dunha avaliación progresiva, continua e global.
Contidos xerais mínimos dos traballos:
- Organización da lámina: ordenar os debuxos, as fotos, os textos e outros elementos gráficos.
- Selección da información
- Coherencia entre proposta e intención.
- Rigor na descrición da proposta: adecuación da escala, información suficiente para a súa compresión, aplicación de criterios arquitectónicos (manexo da luz; orde; ritmo; seriación); coherencia nos debuxos (plantas, alzados, seccións, perspectivas).
- Valoración da liña
- Trazado e disposición adecuada da escaleira e os elementos de acceso.
- Aplicación rigurosa das dimensións antropométricas
- Aplicación dos contenidos explicados nas sesiones maxistrais
80
Sesión maxistral A50 A53 B10 B12 C1 C3 C4 A asistencia acreditarase co seguimento do portafolio 1
Proba obxectiva A63 B1 B2 Carácter presencial.
Obrigatoria para superar a materia.
Cualificación necesaria: apto
Avaliación conxunta polo profesorado
Rexen as mesmas condicións que para os traballos do obradorio
10
Portafolios do alumno B1 B2 B3 Elaboración: presencial e non presencial.
Pódense solicitar para a súa revisión aleatoriamente.
Rexen as mesmas condicións que para os traballos do obradorio no relativo a presentación e coidado na elaboración dos esquemas e apuntes.
9
 
Observacións avaliación
Condicións xerais de SEGUIMENTO do curso para SUPERAR A MATERIA:

- Cumplimentar o 80% das entregas semanais do Obradoiro, que xustificarán á asitencia ao taller
- Cumprimento das prácticas vencelladas á sesión maxistral, que forman parte do portafolios.
- Portfolio do alumno: ha de axustarse ao contido sinalado na metodoloxía e avaliación. Nel encontranse o conxunto de traballos vencellados ao obradoiro e á sesión maxistral.AVALIACIÓN FINAL:
A. OPORTUNIDADE DE XUÑO requírese:
Cumprir as condicións xerais de Seguimento do curso e obter na proba obxectiva a CUALIFICACIÓN MÍNIMA: 5 sobre 10


B. OPORTUNIDADE DE XULLO.
B.1 Cumprir as condicións xerais de Seguimento do curso e obter na proba obxectiva a CUALIFICACIÓN MÍNIMA: 5 sobre 10.

B.2- No caso de incumprir as condicións xerais de Seguimento:
a CUALIFICACIÓN MÍNIMA na proba obxectiva: 9 sobre 10. A nota final será de 5,0.


Fontes de información
Bibliografía básica Carreiro Otero, María (coord. (2006). Catálogo de puestos de feria : proyectos 1 : curso 2005-2006 (grupo María Carreiro) . A Coruña (consulta en biblioteca ETSAC).
Bowkett, Steve (2014). Un libro de arquitectura para dibujar. Croquis. Para arquitectos de todas las edades. Barcelona: Coco Books
Espegel, Carmen (2010). Aires modernos : E. 1027 : maison en bord de mer : Eileen Gray y Jean Badovici, 1926-1929 . Madrid: Mairea
Unwin, Simon (2003). Análisis de la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili
Ching, Francis D.K. (2010). Arquitectura: forma, espacio y orden. Barcelona: Gustavo Gili
Zell, Mo (2009). Curso de dibujo arquitectónico: herramientas y técnicas para la representación bidimensional y tridimensional.. Barcelona: Acanto
Ching, Francis D. K. (1999). Dibujo y proyecto.. Barcelona: Gustao Gili
Carreiro Otero, María (2007). El pliegue complejo. La escalera. A Coruña: Netbiblo
Panero, Julius y Martin Zelnik (2006). Las dimensiones humanas en los espacios interiores.. Barcelona: Gustavo Gili
Carreiro Otero, María (2006). Los espacios cotidianos: la casa y el lugar. A Coruña: Universidade da Coruña (consultar Servicio de Reprografía.
Ching, Francis D. K. (2013). Manual de dibujo arquitectónico. Barcelona: Gustavo Gili
Roth, Leland (1999). Primera parte: los elementos de la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili
Carreiro, María et al. (2004). Proyectos 1. Curso 2003-2004. A Coruña: Universidade da Coruña (consultar Servicio de Reprografía)
Carreiro Otero, María (coord.) (2011). Proyectos 1. Diez lecciones.. A Coruña: Universidade da Coruña (consultar Servicio de Reprografía)
Carreiro Otero, María (2010). Siete escaleras. Siete casas. A Coruña: Netbiblo
Ching, Francis D. K. (2011). Una historia universal de la arquitectura: un análisis cronológico comparado a través de las culturas.. Barcelona: Gustavo Gili
Munari, Bruno (1997). ¿Cómo nacen los objetos?. . Barcelona: Gustavo Gili
Tódalas contempladas nas presentación incorporadas e nos documentos de información volcados específcamente cada curso na plataforma Moodle.
Bibliografía complementaria (). .
Outras referencias: - Uderzo y Goscinny. "La residencia de los dioses" (cómic) - La pirámide de Keops - Proyecto de Eduardo Chillida para Tindaya - Francisco de Goya: "Los fusilamientos de la Moncloa o El tres de mayo de 1808 en Madrid" - Donald Judd: esculturas de hormigón - Constantin Brancusi: "La mesa del silencio" - Cristina Iglesias: Puertas en los Jerónimos (Museo del Prado) - Cristina Ezcurra y Cristina Ouzande: proyecto para zona de juegos en Santiago de Compostela Películas: - "Caro diario", de Nanni Moretti - "Al caer el sol", de Robert Benton - "El crack", de José Luis Garci

Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Xeometría Descritiva/630G02003
Introdución á Arquitectura /630G02005
Debuxo de Arquitectura/630G02002

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Análise de Formas Arquitectónicas/630G02007
Xeometría da Forma Arquitectónica/630G02014

Materias que continúan o temario
Proxectos 9/630G02041
Proxectos 8/630G02036
Proxectos 5/630G02021
Proxectos 4/630G02016
Proxectos 2/630G02006
Proxectos 3/630G02011
Proxectos 7/630G02031
Proxectos 6/630G02026

Observacións

- A importancia da expresión gráfica require dedicación especial ás materias que a tratan, existindo unha gran vinculación entre a expresión gráfica e os contidos da materia Proxectos 1. - Destácase a importancia do coñecemento das teorías artística, filosóficas e científicas contemporáneas e que acompañaron o desenvolvemento das vangardas do século XX. - Requírese curiosidade intelectual e dotes de observación. - É preciso desenvolver destreza no manexo de maquetas para lograr expresar as intencións arquitectónicas (opacidade, lixeireza, transparencia, contraste, masa/baleiro...).(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías