Identifying Data 2020/21
Subject (*) History of Architecture 2 Code 630G02040
Study programme
Grao en Estudos de Arquitectura
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Fourth Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Coordinador
Alonso Pereira, Jose Ramón
E-mail
jose.ramon.alonso.pereira@udc.es
Lecturers
Abelleira Doldán, Miguel A.
Alonso Pereira, Jose Ramón
Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Caridad Graña, Juan Antonio
Río Vázquez, Antonio Santiago
E-mail
miguel.abelleira@udc.es
jose.ramon.alonso.pereira@udc.es
enrique.blanco@udc.es
juan.caridad@udc.es
antonio.rio.vazquez@udc.es
Web http://composicion.udc.es
General description Inmediatamente anterior ao final do grado, Cuarto curso exponse como obxectivo xeral integrar o corpo disciplinar dos estudos, así como cubrir o campo da especialización. Dentro de este curso, Historia da Arquitectura 2 ten como finalidade completar a secuencia dos estudos da área de Composición Arquitectónica, recollendo nunha visión xeral e unitaria o devir da arquitectura moderna e contemporánea, explicando o porqué das permanencias e das mudanzas e fundamentando o coñecemento dos problemas históricos, edificatorios e urbanísticos en sí propios e no seu proceso proxectivo.
Contingency plan No caso de que se produzan circunstancias excepcionais motivadas pola Pandemia COVID 19, que impidan a docencia presencial prevista, plantéxase o paso desta á modalidade docente non presencial baseada no soporte TIC proporcionado pola Universidade.
Utilizarase o conxunto de ferramentas TIC, posto a disposición pola Universidade, especialmente a plataforma Moodle, Teams e o correo electrónico para a comunicación có estudantado.

1. Modificacións nos contidos.
No caso de continxencia adoptaranse as medidas necesarias para garantir a calidade do ensino e a integridade dos contidos. Non se realizan cambios nos contidos.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen:
Mantense o conxunto das metodoloxías docentes empregadas, pasando a docencia a desenvolverse de xeito non presencial, total ou parcialmente.
*Metodoloxías docentes que se modifican:
Non está previsto modificar metodoloxías docentes

3. Mecanismos de atención personalizada al alumnado.
Os mecanismos de atención personalizada ó estudantado utilizarán as plataformas sinaladas con anterioridade postas a disposición pola Universidade: Moodle, Microsoft Teams y el Correo electrónico institucional.
Temporalización: a establecida segundo o calendario e horario académicos fixados polo centro ó comezo do curso.

4. Modificacións na avaliación
Suprimiranse aqueles criterios que impliquen asistencia e presencialidade. Este principio terá validez temporalmente dende o momento no que exista instrución de aplicación do presente Plan de Continxencia.
Mantéñense o resto dos criterios de avaliación.
Para o alumnado con dificultades xustificadas para realizar probas ou entregas, poderanse prever solucións alternativas personalizadas.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Mantense a bibliografía proposta para a asignatura. Subiranse aos soportes de intercambio de arquivos institucionais aqueles textos, fragmentos de textos ou outro material, cuxo coñecemento é imprescindible para superar a materia.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A38 "Ability to take part in the preservation, restoration and renovation of the built heritage (T) "
A42 Ability to catalogue the built and urban heritage and plan its protection (T)
A49 Adequate knowledge of the general history of architecture
A51 Adequate knowledge of the methods of studying the social requirements, living conditions, habitability and basic housing programmes
A52 "Adequate knowledge of ecology, sustainability and the principles of conservation of energy and environmental resources. "
A53 Adequate knowledge of the architectural, urban and landscape traditions of Western culture, as well as their technical, climatic, economic, social and ideological foundationsxicos.
A57 Adequate knowledge of urban sociology, theory, economics and history
A63 Development, presentation and public review before a university jury of an original academic work individually elaborated and linked to any of the subjects previously studied
B2 Students can apply their knowledge to their work or vocation in a professional way and have competences that can be displayed by means of elaborating and sustaining arguments and solving problems in their field of study
B3 Students have the ability to gather and interpret relevant data (usually within their field of study) to inform judgements that include reflection on relevant social, scientific or ethical issues
B4 Students can communicate information, ideas, problems and solutions to both specialist and non-specialist public
B5 Students have developed those learning skills necessary to undertake further studies with a high level of autonomy
B6 Knowing the history and theories of architecture and the arts, technologies and human sciences related to architecture
C1 Adequate oral and written expression in the official languages.
C4 Exercising an open, educated, critical, committed, democratic and caring citizenship, being able to analyse facts, diagnose problems, formulate and implement solutions based on knowledge and solutions for the common good
C6 Critically evaluate the knowledge, technology and information available to solve the problems they must face
C7 Assuming as professionals and citizens the importance of learning throughout life
C8 Valuing the importance of research, innovation and technological development for the socioeconomic and cultural progress of society.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Fundamentar o coñecemento dos problemas históricos da arquitectura nas súas diversas escalas. A38
A42
A49
A51
A52
A53
A57
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C4
C6
C7
C8
Comprender os problemas da historia da arquitectura moderna e contemporánea en sí mesma e no seu proceso proxectivo. A38
A42
A49
A51
A52
A53
A57
A63
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C4
C6
C7
C8
Comprender os problemas da historia do urbanismo moderno e contemporáneo, en sí mesmo e no seu proceso proxectivo. A38
A42
A49
A51
A52
A53
A57
A63
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C4
C6
C7
C8
Explicar o por qué das permanencias e das mudanzas da arquitectura e do urbanismo. A38
A42
A49
A51
A52
A53
A57
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C4
C6
C7
C8
Comprender, cunha visión xeral e unitaria, o devir da arquitectura moderna e contemporánea. A38
A49
A51
A52
A53
A57
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C4
C6
C7
C8

Contents
Topic Sub-topic
1. Fundamentos 1. Historia da arquitectura como historia da cidade.
2. Da cidade histórica á cidade contemporánea.
2. Arquitectura e cidade moderna. 3. Revolución científica e Revolución industrial.
4. A cidade do XIX.
5. Proxectos teóricos e históricos do Movemento Moderno.
6. Proxectos metodolóxicos do Movemento Moderno.
7. A cidade do Movemento Moderno.
8. Proxecto e construcción da cidade.
9. Os Mestres no Movemento Moderno.
3. Arquitectura e cidade contemporánea. 10. Metrópoli contemporánea e función capitalidade.
11. Esplendor e trivialización do Movemento Moderno.
12. Revisión e crítica do Movemento Moderno.
13. Os novos mexisterios.
14. Crisis Disciplinar.
15. Recuperación Disciplinar.
16. Quiebra e destrucción dos modelos universais.
17. Arquitectura e cidade contemporánea.
18. O noso presente.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Introductory activities A38 A42 A49 A51 A52 A53 A57 A63 B2 B3 B4 C1 C4 C6 C7 C8 1 0 1
Guest lecture / keynote speech A38 A42 A49 A51 A52 A53 A57 C1 C4 C6 C7 C8 38 0 38
Directed discussion A38 A42 A49 A51 A52 A53 A57 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C4 C6 C7 C8 13 0 13
Supervised projects A38 A42 A49 A51 A52 A53 A57 A63 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C4 C6 C7 C8 0 30 30
ICT practicals A63 B2 B3 B4 B5 B6 C1 0 15 15
Objective test A38 A42 A49 A52 A53 A57 A63 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C4 C6 C7 C8 6 45 51
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Introductory activities Encuadramiento da asignatura no Plano de Estudos. Plantexamento do curso e obxetivos pretendidos.
Guest lecture / keynote speech Sesións maxistrais. Clases teóricas e exposicións orais complementadas co uso de medios audiovisuais, coa finalidade de transmitir ao alumnado as bases fundamentais dos coñecementos e facilitar a súa aprendizaxe.
Directed discussion Fomento da participación do alumnado na exposición e defensa das súas teses sobre o asunto tratado. Búsqueda de debate e polémica. Importancia da formulación de preguntas (inda que as veces queden sin respostar) como paso previo á obtención de respostas.
Supervised projects Como complemento das clases expositivas e das interactivas, e con obxecto de promover a aprendizaxe autónoma e grupal. Os estudantes desenvolverán continuadamente traballos prácticos de tipo analítico en diversos formatos baixo a tutela do profesorado.
ICT practicals Tanto as propostas dos traballos tutelados como a súa elaboración e contestación faranse a través das TIC.
Objective test Exporanse cuestións sobre o temario para ser respondidas en papel tanto de forma escrita como gráfica.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Como complemento das clases expositivas e das interactivas, e con obxecto de promover a aprendizaxe autónoma e grupal. Os estudantes desenvolverán continuadamente traballos prácticos de tipo analítico en diversos formatos baixo a tutela dos profesores.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A38 A42 A49 A51 A52 A53 A57 A63 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C4 C6 C7 C8 Realización satisfactoria dos traballos tutelados mostrando unha adecuada progresión ao longo do curso. 40
Objective test A38 A42 A49 A52 A53 A57 A63 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C4 C6 C7 C8 Configurada como:
1. Preguntas concretas sobre o conxunto das materias do programa.
2. Temas de reflexión e análise da arquitectura e o urbanismo nos distintos aspectos abordados no temario.
3. Análises concretas individualizadas ou comparativos de textos, obras ou fragmentos arquitectónicos e/ou urbanos, valorando a capacidade analítica da arquitectura nas súas diversas escalas e graos de profundidade.
60
 
Assessment comments

A avaliación da asignatura configúrase como unha suma ponderada de
probas obxectivas e traballos tutelados que serán expostos polos alumnos
nas clases interactivas. Dentro do proceso de avaliación continua,
realizaranse tres probas parciais liberatorias ao longo do curso, sobre
os contidos impartidos ata o momento.

A asistencia e participación
ás clases presencias é necesaria para ser avaliado. O traballo no
presencial é valorado a través dos traballos tutelados cun peso do 40%
na calificación final.

A proba obxectiva terá un peso total do 60% na calificación final.

Cada unha das partes que forman a calificación (traballo tutelado e proba obxectiva) son valorados de 0 a 10 puntos.

Para poder aprobar a materia débense cumplir as dúas condicións seguintes:1. A nota mínima en cada unha das partes será de 3
puntos.2. Unha das partes da proba obxectiva e un dos traballos tutelados teñen que obter unha calificación igual ou superior a 5
puntos.Para poder ser avaliado na primeira oportunidade (maio) o alumno
debe cumprir a totalidade dos seguintes requisitos:1. Asistir ó menos ó 80% das clases presenciais.2. Entregar os traballos tutelados nas datas sinaladas.3. Realizar a proba obxectiva, non deixando sen contestar a ningunha
das preguntas plantexadas.

No caso de non cumprir algún dos
primeiros puntos, o alumno obterá un "Non presentado" na convocatoria
(oportunidades de maio e xullo).

Si o alumno non se presenta á
proba obxectiva na primeira oportunidade, cumprindo o resto de
requisitos, obterá un "Non presentado" en maio.

Na segunda
oportunidade (xullo), repetirase soamente a proba obxectiva, coas mesmas
condicións que na primeira oportunidade, á que soamente se poderán
presentar aqueles alumnos que:1. Ou ben cumpriran os tres requisitos citados anteriormente
e non alcanzara a puntuación suficiente para aprobar.2. Ou ben cumpriran os dous primeiros pero non se presentaran á proba obxectiva na primeira oportunidade.


Aqueles estudantes que participen programas de mobilidade saínte ou entrante
adaptaranse ás mesmas normas que o resto do estudantado.

Os estudantes repetidores que nun curso
anterior teñan cumprido o requisito de presencialidade quedan exentos de
cumplilo nos cursos seguintes


Sources of information
Basic

Complementary

Benevolo, L (1960). Historia de la arquitectura moderna. Barcelona. Biblioteca de arquitectura, Gustavo Gili.

Sica, P. (1980). Historia del urbanismo. El siglo XIX. Madrid: I.E.A.L.

Sica, P. (1980). Historia del urbanismo. El siglo XX. Madrid. I.E.A.L.

Alonso Pereira, J. R. (2012). Introducción a la historia de la arquitectura. Barcelona. Reverté. 


En paralelo á realización dos traballos tutelados, en cada curso académico concretarase a bibliografía específica para a realización dos mesmos. 

Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Theory of Architecture/630G02025
Introduction to Architecture/630G02005
History of Architecture 1/630G02035
History of Art/630G02015

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.