Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Historia da Arquitectura 2 Código 630G02040
Titulación
Grao en Estudos de Arquitectura
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Coordinación
Alonso Pereira, Jose Ramón
Correo electrónico
jose.ramon.alonso.pereira@udc.es
Profesorado
Abelleira Doldán, Miguel A.
Alonso Pereira, Jose Ramón
Blanco Lorenzo, Enrique Manuel
Caridad Graña, Juan Antonio
Río Vázquez, Antonio Santiago
Correo electrónico
miguel.abelleira@udc.es
jose.ramon.alonso.pereira@udc.es
enrique.blanco@udc.es
juan.caridad@udc.es
antonio.rio.vazquez@udc.es
Web http://composicion.udc.es
Descrición xeral Inmediatamente anterior ao final do grado, Cuarto curso exponse como obxectivo xeral integrar o corpo disciplinar dos estudos, así como cubrir o campo da especialización. Dentro de este curso, Historia da Arquitectura 2 ten como finalidade completar a secuencia dos estudos da área de Composición Arquitectónica, recollendo nunha visión xeral e unitaria o devir da arquitectura moderna e contemporánea, explicando o porqué das permanencias e das mudanzas e fundamentando o coñecemento dos problemas históricos, edificatorios e urbanísticos en sí propios e no seu proceso proxectivo.
Plan de continxencia No caso de que se produzan circunstancias excepcionais motivadas pola Pandemia COVID 19, que impidan a docencia presencial prevista, plantéxase o paso desta á modalidade docente non presencial baseada no soporte TIC proporcionado pola Universidade.
Utilizarase o conxunto de ferramentas TIC, posto a disposición pola Universidade, especialmente a plataforma Moodle, Teams e o correo electrónico para a comunicación có estudantado.

1. Modificacións nos contidos.
No caso de continxencia adoptaranse as medidas necesarias para garantir a calidade do ensino e a integridade dos contidos. Non se realizan cambios nos contidos.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen:
Mantense o conxunto das metodoloxías docentes empregadas, pasando a docencia a desenvolverse de xeito non presencial, total ou parcialmente.
*Metodoloxías docentes que se modifican:
Non está previsto modificar metodoloxías docentes

3. Mecanismos de atención personalizada al alumnado.
Os mecanismos de atención personalizada ó estudantado utilizarán as plataformas sinaladas con anterioridade postas a disposición pola Universidade: Moodle, Microsoft Teams y el Correo electrónico institucional.
Temporalización: a establecida segundo o calendario e horario académicos fixados polo centro ó comezo do curso.

4. Modificacións na avaliación
Suprimiranse aqueles criterios que impliquen asistencia e presencialidade. Este principio terá validez temporalmente dende o momento no que exista instrución de aplicación do presente Plan de Continxencia.
Mantéñense o resto dos criterios de avaliación.
Para o alumnado con dificultades xustificadas para realizar probas ou entregas, poderanse prever solucións alternativas personalizadas.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Mantense a bibliografía proposta para a asignatura. Subiranse aos soportes de intercambio de arquivos institucionais aqueles textos, fragmentos de textos ou outro material, cuxo coñecemento é imprescindible para superar a materia.

Competencias do título
Código Competencias do título
A38 Capacidade para intervir en e conservar, restaurar e rehabilitar o patrimonio construído. (T)
A42 Aptitude para catalogar o patrimonio edificado e urbano e planificar a súa protección. (T)
A49 Coñecemento axeitado da historia xeral da arquitectura.
A51 Coñecemento axeitado dos métodos de estudo das necesidades sociais, a calidade de vida, a habitabilidade e os programas básicos de vivenda.
A52 Coñecemento axeitado da ecoloxía, a sostibilidade e os principios de conservación de recursos enerxéticos e medioambientais.
A53 Coñecemento axeitado das tradicións arquitectónicas, urbanísticas e paisaxísticas da cultura occidental, así como dos seus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociais e ideolóxicos.
A57 Coñecemento axeitado da socioloxía, teoría, economía e historia urbanas.
A63 Elaboración, presentación e defensa ante un Tribunal Universitario dun traballo académico orixinal realizado individualmente relacionado con calquera das disciplinas cursadas.
B2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dun xeito profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado coma non especializado
B5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
B6 Coñecer a historia e as teorías da arquitectura, así coma as artes, tecnoloxías e ciencias humanas relacionadas con esta
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia do aprendizaxe ao longo da vida
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Fundamentar o coñecemento dos problemas históricos da arquitectura nas súas diversas escalas. A38
A42
A49
A51
A52
A53
A57
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C4
C6
C7
C8
Comprender os problemas da historia da arquitectura moderna e contemporánea en sí mesma e no seu proceso proxectivo. A38
A42
A49
A51
A52
A53
A57
A63
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C4
C6
C7
C8
Comprender os problemas da historia do urbanismo moderno e contemporáneo, en sí mesmo e no seu proceso proxectivo. A38
A42
A49
A51
A52
A53
A57
A63
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C4
C6
C7
C8
Explicar o por qué das permanencias e das mudanzas da arquitectura e do urbanismo. A38
A42
A49
A51
A52
A53
A57
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C4
C6
C7
C8
Comprender, cunha visión xeral e unitaria, o devir da arquitectura moderna e contemporánea. A38
A49
A51
A52
A53
A57
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C4
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
1. Fundamentos 1. Historia da arquitectura como historia da cidade.
2. Da cidade histórica á cidade contemporánea.
2. Arquitectura e cidade moderna. 3. Revolución científica e Revolución industrial.
4. A cidade do XIX.
5. Proxectos teóricos e históricos do Movemento Moderno.
6. Proxectos metodolóxicos do Movemento Moderno.
7. A cidade do Movemento Moderno.
8. Proxecto e construcción da cidade.
9. Os Mestres no Movemento Moderno.
3. Arquitectura e cidade contemporánea. 10. Metrópoli contemporánea e función capitalidade.
11. Esplendor e trivialización do Movemento Moderno.
12. Revisión e crítica do Movemento Moderno.
13. Os novos mexisterios.
14. Crisis Disciplinar.
15. Recuperación Disciplinar.
16. Quiebra e destrucción dos modelos universais.
17. Arquitectura e cidade contemporánea.
18. O noso presente.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A38 A42 A49 A51 A52 A53 A57 A63 B2 B3 B4 C1 C4 C6 C7 C8 1 0 1
Sesión maxistral A38 A42 A49 A51 A52 A53 A57 C1 C4 C6 C7 C8 38 0 38
Discusión dirixida A38 A42 A49 A51 A52 A53 A57 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C4 C6 C7 C8 13 0 13
Traballos tutelados A38 A42 A49 A51 A52 A53 A57 A63 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C4 C6 C7 C8 0 30 30
Prácticas a través de TIC A63 B2 B3 B4 B5 B6 C1 0 15 15
Proba obxectiva A38 A42 A49 A52 A53 A57 A63 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C4 C6 C7 C8 6 45 51
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Encuadramiento da asignatura no Plano de Estudos. Plantexamento do curso e obxetivos pretendidos.
Sesión maxistral Sesións maxistrais. Clases teóricas e exposicións orais complementadas co uso de medios audiovisuais, coa finalidade de transmitir ao alumnado as bases fundamentais dos coñecementos e facilitar a súa aprendizaxe.
Discusión dirixida Fomento da participación do alumnado na exposición e defensa das súas teses sobre o asunto tratado. Búsqueda de debate e polémica. Importancia da formulación de preguntas (inda que as veces queden sin respostar) como paso previo á obtención de respostas.
Traballos tutelados Como complemento das clases expositivas e das interactivas, e con obxecto de promover a aprendizaxe autónoma e grupal. Os estudantes desenvolverán continuadamente traballos prácticos de tipo analítico en diversos formatos baixo a tutela do profesorado.
Prácticas a través de TIC Tanto as propostas dos traballos tutelados como a súa elaboración e contestación faranse a través das TIC.
Proba obxectiva Exporanse cuestións sobre o temario para ser respondidas en papel tanto de forma escrita como gráfica.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Como complemento das clases expositivas e das interactivas, e con obxecto de promover a aprendizaxe autónoma e grupal. Os estudantes desenvolverán continuadamente traballos prácticos de tipo analítico en diversos formatos baixo a tutela dos profesores.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A38 A42 A49 A51 A52 A53 A57 A63 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C4 C6 C7 C8 Realización satisfactoria dos traballos tutelados mostrando unha adecuada progresión ao longo do curso. 40
Proba obxectiva A38 A42 A49 A52 A53 A57 A63 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C4 C6 C7 C8 Configurada como:
1. Preguntas concretas sobre o conxunto das materias do programa.
2. Temas de reflexión e análise da arquitectura e o urbanismo nos distintos aspectos abordados no temario.
3. Análises concretas individualizadas ou comparativos de textos, obras ou fragmentos arquitectónicos e/ou urbanos, valorando a capacidade analítica da arquitectura nas súas diversas escalas e graos de profundidade.
60
 
Observacións avaliación

A avaliación da asignatura configúrase como unha suma ponderada de
probas obxectivas e traballos tutelados que serán expostos polos alumnos
nas clases interactivas. Dentro do proceso de avaliación continua,
realizaranse tres probas parciais liberatorias ao longo do curso, sobre
os contidos impartidos ata o momento.

A asistencia e participación
ás clases presencias é necesaria para ser avaliado. O traballo no
presencial é valorado a través dos traballos tutelados cun peso do 40%
na calificación final.

A proba obxectiva terá un peso total do 60% na calificación final.

Cada unha das partes que forman a calificación (traballo tutelado e proba obxectiva) son valorados de 0 a 10 puntos.

Para poder aprobar a materia débense cumplir as dúas condicións seguintes:1. A nota mínima en cada unha das partes será de 3
puntos.2. Unha das partes da proba obxectiva e un dos traballos tutelados teñen que obter unha calificación igual ou superior a 5
puntos.Para poder ser avaliado na primeira oportunidade (maio) o alumno
debe cumprir a totalidade dos seguintes requisitos:1. Asistir ó menos ó 80% das clases presenciais.2. Entregar os traballos tutelados nas datas sinaladas.3. Realizar a proba obxectiva, non deixando sen contestar a ningunha
das preguntas plantexadas.

No caso de non cumprir algún dos
primeiros puntos, o alumno obterá un "Non presentado" na convocatoria
(oportunidades de maio e xullo).

Si o alumno non se presenta á
proba obxectiva na primeira oportunidade, cumprindo o resto de
requisitos, obterá un "Non presentado" en maio.

Na segunda
oportunidade (xullo), repetirase soamente a proba obxectiva, coas mesmas
condicións que na primeira oportunidade, á que soamente se poderán
presentar aqueles alumnos que:1. Ou ben cumpriran os tres requisitos citados anteriormente
e non alcanzara a puntuación suficiente para aprobar.2. Ou ben cumpriran os dous primeiros pero non se presentaran á proba obxectiva na primeira oportunidade.


Aqueles estudantes que participen programas de mobilidade saínte ou entrante
adaptaranse ás mesmas normas que o resto do estudantado.

Os estudantes repetidores que nun curso
anterior teñan cumprido o requisito de presencialidade quedan exentos de
cumplilo nos cursos seguintes


Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria

Benevolo, L (1960). Historia de la arquitectura moderna. Barcelona. Biblioteca de arquitectura, Gustavo Gili.

Sica, P. (1980). Historia del urbanismo. El siglo XIX. Madrid: I.E.A.L.

Sica, P. (1980). Historia del urbanismo. El siglo XX. Madrid. I.E.A.L.

Alonso Pereira, J. R. (2012). Introducción a la historia de la arquitectura. Barcelona. Reverté. 


En paralelo á realización dos traballos tutelados, en cada curso académico concretarase a bibliografía específica para a realización dos mesmos. 

Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Teoría da Arquitectura/630G02025
Introdución á Arquitectura /630G02005
Historia da Arquitectura 1/630G02035
Historia da Arte/630G02015

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías