Identifying Data 2020/21
Subject (*) Nautical meteorology in Heavy Weather Code 631510206
Study programme
Mestrado Universitario en Náutica e Transporte Marítimo
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 3
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Coordinador
Manteiga Outeiro, Minia
E-mail
minia.manteiga@udc.es
Lecturers
Manteiga Outeiro, Minia
E-mail
minia.manteiga@udc.es
Web
General description Competencias a availar: A8, B2, B7, B10,C6 y C8
Competencias a availar: A8, A9, B2, B9, B10, B14, C6
Competencias a availar: A8, A9, A17, B2, B6, B10, B14
Competencias a availar: A8, A9, B2, B6, B7, B10, B14, C6, C8
La asignatura de Meteorología en condiciones extremas tiene los siguientes objetivos:
Conocer el origen y evolución de las principales condiciones meteoro-oceanográficas que obligan a extremar la precaución durante la navegación marítima.
Adquirir la destreza para evaluar la situación del buque ante dichos fenómenos y tomar las decisiones adecuadas en cuanto a un posible cambio de derrota.
Conocer los formatos de difusión de los partes, mapas y boletines meteorológicos referentes a condiciones extremas de vientos, oleaje y hielos, así como la obligación de contribuir mediante observaciones propias e informes a la divulgación de información sobre los mismos.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Ningunha
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas
*Metodoloxías docentes que se modifican
Ningunha
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
tutorias, moodle, teams y correo electrónico
4. Modificacións na avaliación
ningunha

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
ningunha

Study programme competencies
Code Study programme competences
A8 Capacidade para prognosticar as condicións meteorolóxicas e oceanográficas.
A9 Capacidade para analizar as medidas que procede adoptar en caso de emerxencia da navegación.
B2 Capacidade para resolver problemas de forma efectiva.
B5 Capacidade para traballar de forma efectiva nunha contorna de traballo.
B6 Capacidade de adaptación a novas situacións.
B7 Capacidade para uso das novas tecnoloxías TIC e de internet como medio de comunicación e como fonte de información.
B8 Capacidade para comunicar por escrito e oralmente os coñecementos precedentes da linguaxe e síntese.
B9 Capacidade de análise e síntese.
B10 Capacidade para adquirir e aplicar coñecementos.
B11 Capacidade para organizar, planificar e resolver problemas relativos ao departamento de navegación
B12 CB6 -Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser originais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B13 CB7-Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplas (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B14 CB8-Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partires dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vencelladas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B15 CB9-Que os estudantes saiban comunicar as suas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sin ambigüidades
C2 Capacidade para dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita nun idioma estranxeiro
C3 Capacidade para utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida
C4 Capacidade para desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C6 Capacidade para valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 Capacidade para valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C9 C9-Capacidade para posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
C10 C10-Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
C11 C11-Capacidade para integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
AJ8
AJ9
BC2
BC5
BC6
BC7
BC8
BC9
BC10
BC11
BC12
BC13
BC14
BC15
CC2
CC3
CC4
CC6
CC8
CC9
CC10
CC11

Contents
Topic Sub-topic
1- ONDADA 1-1 INTRODUCCIÓN: TIPOS DE ONDAS E AS SUAS CARACTERÍSTICAS
1-2 CICLO DE VIDA DAS ONDAS :XERACIÓN
1-3 CICLO DE VIDA DAS ONDAS: PROPAGACIÓN E DISPERSIÓN
1-4 MODELADO E PREDICCION DA ONDADA
1-5 INTRODUCCIÓN A OPTIMIZACIÓN DE DERROTAS
Estos contidos garantizan a competencia contemplada no STCW "Pronosticar as condicions meteorolóxicas e oceanográficas” no que respeta a capacidade para entender e interpretar unha carta sinóptica e para pronosticar o tempo dunha zona, tendo en conta as condicions meteorolóxicas locais e a información recibida por medio do facsímil meteorolóxico
2- XEOS NA MAR 2-1 INTRODUCCIÓN: TIPOS DE XEOS, ORIXEN E MOVEMENTO
2-2 NOMENCLATURA, CODIFICACIÓN E CARTAS
2-3 O ENXELAMIENTO DO BUQUE
3- CICLÓNS TROPICAIS 3-1 CICLOXÉNESE TROPICAL
3-2 MONITOREO DOS CICLONS TROPICAIS
3-3 APLICACIÓNS PRÁCTICAS
3-4 INTERPRETACIÓN DE BOLETÍNS: REGRA 123, SECTOR DE PERIGO
3-5 REQUIRIMENTOS SEGUNDO SOLAS

Estos contidos garantizan a competencia contemplada no STCW "Pronosticar as condicions meteorolóxicas e oceanográficas” no que respeta a navegación no entorno de ciclons tropicais. En particular o conocemento das características dos diversos sistemas meteorolóxicos, incluidas as tempestades ciclónicas tropicais, e o modo de evitar o vórtice do ciclón e os cuadrantes perigosos

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A8 A9 A17 B2 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 C2 C3 C4 C6 C8 C9 C10 C11 3 0 3
ICT practicals A8 A9 A17 B2 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 C2 C3 C4 C6 C8 C9 C10 C11 20 0 20
Student portfolio A8 B2 B5 B9 B10 C6 5 5 10
Multiple-choice questions A8 A9 B2 B5 B8 B9 B10 8 4 12
Collaborative learning A9 B2 B5 B6 20 0 20
 
Personalized attention 10 0 10
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech AA KEYNOTE SPEACH WILL BE DELIVERED AT THE BEGINNING OF EACH SUBJECT
ICT practicals ICT PRACTICAL WILL BE DELIVERED USING PC AT THE CLASSROOM. WE SHALL USE SOME COUSE MODULES FROM METED EUROPEAN EDUCATIONAL CONSORTIUM
Student portfolio THE STUDENT PORTFOLIO SHOULD REVIEW THE WORK THAT HAS BEEN DONE EVERY CLASSDAY
Multiple-choice questions MULTIPLE CHOICE QUESTIONARY SHOULD BE FILLED OUT AT THE END OF EACH SUBJECT.
Collaborative learning PART OF THE WORK WILL BE DEVELOPED IN SMALL GROUPS.

Personalized attention
Methodologies
Collaborative learning
Guest lecture / keynote speech
ICT practicals
Student portfolio
Multiple-choice questions
Description
PERSOLALIZED ATTENTION WILL BE CONSIDERED FOR EACH OF THE METHODOLOGIES.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Collaborative learning A9 B2 B5 B6
A part of the subject contents will be developent in small working groups. The personal work will be assessed by an interview.
Assessed competencies: A8, A9, B2, B6, B7, B10, B14, C6, C8
15
ICT practicals A8 A9 A17 B2 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 C2 C3 C4 C6 C8 C9 C10 C11
As a general rule ICT practicals will be developed in the classroom. Only for those students that could not attend all the lesson, it will be possible to do the practicals at home, using a PC. In such case, passing a quiz or an interview will be compulsory.
Assessed competencies: A8, B2, B7, B10,C6 y C8
20
Student portfolio A8 B2 B5 B9 B10 C6 The student personal potfolio will be assessed.
Assessed competencies: A8, A9, B2, B9, B10, B14, C6
10
Multiple-choice questions A8 A9 B2 B5 B8 B9 B10 A Multiple-choice questionary will have an importa weight in the final assessment.
Assessed competencies: A8, A9, A17, B2, B6, B10, B14
55
 
Assessment comments

A avaliación terá en conta o traballo do alumno e o nivel de aproveitamento alcanzado, segundo a seguinte ponderación:

- Realización de prácticas a través de TIC: 15%

- Probas de resposta múltiple: 50%

- Portafolios do alumno: 20%

- Aprendizaxe colaboradora: 15%


Sources of information
Basic

PRINCIPAL SOURCE OF INFORMATION:

https://www.meted.ucar.edu/

ADDTIONAL SOURCES:

- The Open University course team, "Waves,Tides and shallow water

processes".

- Meteorology for Mariners. Editado pola Met Office británica (en biblioteca).

- Teoría da predicción meteorológica. Mariano Medina. Inst. Nac. De Meteoroloxía. - Principlesof Ocean Physics. Apel,J. R. -Atmosphereand Ocean: our fluíde enviroments. Harvey, J.G. - DescriptivePhysical Oceanography. Pickard, G.L. e Emery, W.J.

- The Mariners handbok. Hydrographic Department of the USA.

Meteoroloxía e Oceanografía. Fisure Lanza. Colección Itsaso n.º 29. Publicacións do Gov. Vasco. 2006.

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.