Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Meteoroloxía Náutica en Condicións Extremas Código 631510206
Titulación
Mestrado Universitario en Náutica e Transporte Marítimo
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Coordinación
Manteiga Outeiro, Minia
Correo electrónico
minia.manteiga@udc.es
Profesorado
Manteiga Outeiro, Minia
Correo electrónico
minia.manteiga@udc.es
Web
Descrición xeral Competencias a availar: A8, B2, B7, B10,C6 y C8
Competencias a availar: A8, A9, B2, B9, B10, B14, C6
Competencias a availar: A8, A9, A17, B2, B6, B10, B14
Competencias a availar: A8, A9, B2, B6, B7, B10, B14, C6, C8
La asignatura de Meteorología en condiciones extremas tiene los siguientes objetivos:
Conocer el origen y evolución de las principales condiciones meteoro-oceanográficas que obligan a extremar la precaución durante la navegación marítima.
Adquirir la destreza para evaluar la situación del buque ante dichos fenómenos y tomar las decisiones adecuadas en cuanto a un posible cambio de derrota.
Conocer los formatos de difusión de los partes, mapas y boletines meteorológicos referentes a condiciones extremas de vientos, oleaje y hielos, así como la obligación de contribuir mediante observaciones propias e informes a la divulgación de información sobre los mismos.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Ningunha
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas
*Metodoloxías docentes que se modifican
Ningunha
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
tutorias, moodle, teams y correo electrónico
4. Modificacións na avaliación
ningunha

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
ningunha

Competencias do título
Código Competencias do título
A8 Capacidade para prognosticar as condicións meteorolóxicas e oceanográficas.
A9 Capacidade para analizar as medidas que procede adoptar en caso de emerxencia da navegación.
B2 Capacidade para resolver problemas de forma efectiva.
B5 Capacidade para traballar de forma efectiva nunha contorna de traballo.
B6 Capacidade de adaptación a novas situacións.
B7 Capacidade para uso das novas tecnoloxías TIC e de internet como medio de comunicación e como fonte de información.
B8 Capacidade para comunicar por escrito e oralmente os coñecementos precedentes da linguaxe e síntese.
B9 Capacidade de análise e síntese.
B10 Capacidade para adquirir e aplicar coñecementos.
B11 Capacidade para organizar, planificar e resolver problemas relativos ao departamento de navegación
B12 CB6 -Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser originais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B13 CB7-Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplas (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B14 CB8-Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partires dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vencelladas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B15 CB9-Que os estudantes saiban comunicar as suas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sin ambigüidades
C2 Capacidade para dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita nun idioma estranxeiro
C3 Capacidade para utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida
C4 Capacidade para desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C6 Capacidade para valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 Capacidade para valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade
C9 C9-Capacidade para posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
C10 C10-Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
C11 C11-Capacidade para integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
AP8
AP9
BM2
BM5
BM6
BM7
BM8
BM9
BM10
BM11
BM12
BM13
BM14
BM15
CM2
CM3
CM4
CM6
CM8
CM9
CM10
CM11

Contidos
Temas Subtemas
1- ONDADA 1-1 INTRODUCCIÓN: TIPOS DE ONDAS E AS SUAS CARACTERÍSTICAS
1-2 CICLO DE VIDA DAS ONDAS :XERACIÓN
1-3 CICLO DE VIDA DAS ONDAS: PROPAGACIÓN E DISPERSIÓN
1-4 MODELADO E PREDICCION DA ONDADA
1-5 INTRODUCCIÓN A OPTIMIZACIÓN DE DERROTAS
Estos contidos garantizan a competencia contemplada no STCW "Pronosticar as condicions meteorolóxicas e oceanográficas” no que respeta a capacidade para entender e interpretar unha carta sinóptica e para pronosticar o tempo dunha zona, tendo en conta as condicions meteorolóxicas locais e a información recibida por medio do facsímil meteorolóxico
2- XEOS NA MAR 2-1 INTRODUCCIÓN: TIPOS DE XEOS, ORIXEN E MOVEMENTO
2-2 NOMENCLATURA, CODIFICACIÓN E CARTAS
2-3 O ENXELAMIENTO DO BUQUE
3- CICLÓNS TROPICAIS 3-1 CICLOXÉNESE TROPICAL
3-2 MONITOREO DOS CICLONS TROPICAIS
3-3 APLICACIÓNS PRÁCTICAS
3-4 INTERPRETACIÓN DE BOLETÍNS: REGRA 123, SECTOR DE PERIGO
3-5 REQUIRIMENTOS SEGUNDO SOLAS

Estos contidos garantizan a competencia contemplada no STCW "Pronosticar as condicions meteorolóxicas e oceanográficas” no que respeta a navegación no entorno de ciclons tropicais. En particular o conocemento das características dos diversos sistemas meteorolóxicos, incluidas as tempestades ciclónicas tropicais, e o modo de evitar o vórtice do ciclón e os cuadrantes perigosos

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A8 A9 A17 B2 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 C2 C3 C4 C6 C8 C9 C10 C11 3 0 3
Prácticas a través de TIC A8 A9 A17 B2 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 C2 C3 C4 C6 C8 C9 C10 C11 20 0 20
Portafolios do alumno A8 B2 B5 B9 B10 C6 5 5 10
Proba de resposta múltiple A8 A9 B2 B5 B8 B9 B10 8 4 12
Aprendizaxe colaborativa A9 B2 B5 B6 20 0 20
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Ao inicio de cada tema levarase a cabo un breve resumo dos principais contidos a desenvolver.
Prácticas a través de TIC Os 3 bloques temáticos desenvolveranse accedendo cun PC aos contidos teóricos, imaxes, películas e simulacións preparados en cursos en html desenvolvidos polo consorcio MetEd
Portafolios do alumno Cada alumno levará un portafolios no que incluirá o seu resumo persoal do traballo realizado nos cursos on-line.
Proba de resposta múltiple Cada tema inclúe unha avaliación final en forma de multicuestionario
Aprendizaxe colaborativa Parte do traballo levarase a cabo en grupos pequenos, que accederán en internet a parte do contido de cada tema

Atención personalizada
Metodoloxías
Aprendizaxe colaborativa
Sesión maxistral
Prácticas a través de TIC
Portafolios do alumno
Proba de resposta múltiple
Descrición
Para cada unha das metodoloxías considérase un seguimento persoal do traballo realizado polo alumno

No caso particular dos alumnos con dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, a atención personalizada se levará mediante o intercambio axeitado de información ca profesora mediante o correo electrónico.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Aprendizaxe colaborativa A9 B2 B5 B6 Parte dos contidos da materia poderan realizarse en grupos pequenos, valorándose o traballo de cada grupo en clase ou mediante entrevista persoal.
Competencias a availar: A8, A9, B2, B6, B7, B10, B14, C6, C8
15
Prácticas a través de TIC A8 A9 A17 B2 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 C2 C3 C4 C6 C8 C9 C10 C11 As prácticas en TIC realizaranse na aula no horario de clases, computándose a asistencia para a avaliación. En caso de realizalas fóra da aula, avaliaranse mediante un exame ou unha entrevista.
Competencias a availar: A8, B2, B7, B10,C6 y C8
20
Portafolios do alumno A8 B2 B5 B9 B10 C6 Avaliarase o portafolios do alumno.
Competencias a availar: A8, A9, B2, B9, B10, B14, C6
10
Proba de resposta múltiple A8 A9 B2 B5 B8 B9 B10 A proba de resposta múltiple ao final de cada tema terá un peso considerable na avaliación.
Competencias a availar: A8, A9, A17, B2, B6, B10, B14
55
 
Observacións avaliación

A avaliación terá en conta o traballo do alumno e o nivel de aproveitamento alcanzado, segundo a seguinte ponderación:

- Realización de prácticas a través de TIC: 20%

- Probas de resposta múltiple: 55%

- Portafolios do alumno: 10%

- Aprendizaxe colaborativa: 15%

Tanto na primeira como a segunda oportunidade os alumnos con dedicación parcila recoñecida o exentos de asistencia serán evaluados con a mesma metodoloxía, e as probas de resposta múltiple poderán realizarse por email en un tempo axustado.

Los
criterios de evaluación contemplados en el cuadro A-II/2 del Código STCW, y
recogido en el Sistema de Garantía de Calidad, se tendrán en cuenta a la hora
de diseñar y realizar la evaluación


Fontes de información
Bibliografía básica

A fonte bibliográfica principal serán os módulos e cursos sobre a materia do consorcio de educación en xeociencias MetEd, dispoñibles en

https://www.meted.ucar.edu/

Bibliografía de apoio:

- The Open University course team, "Waves,Tides and shallow water

processes".

- Meteorology for Mariners. Editado pola Met Office británica (en biblioteca).

- Teoría da predicción meteorológica. Mariano Medina. Inst. Nac. De Meteoroloxía. - Principlesof Ocean Physics. Apel,J. R. -Atmosphereand Ocean: our fluíde enviroments. Harvey, J.G. - DescriptivePhysical Oceanography. Pickard, G.L. e Emery, W.J.

- The Mariners handbok. Hydrographic Department of the USA.

Meteoroloxía e Oceanografía. Fisure Lanza. Colección Itsaso n.º 29. Publicacións do Gov. Vasco. 2006.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías