Identifying Data 2020/21
Subject (*) Nautical Inspections Management Code 631510209
Study programme
Mestrado Universitario en Náutica e Transporte Marítimo
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Coordinador
Lama Carballo, Francisco Javier
E-mail
javier.lama@udc.es
Lecturers
Lama Carballo, Francisco Javier
E-mail
javier.lama@udc.es
Web
General description Capacidade para comprender o papel que xogan os distintos actores que interveñen nas
múltiples inspeccións que ten que pasar un buque e as esixencias que leva cada unha
delas ao obxecto de poder manter o buque de modo continuo co estándar requirido
para que cumpra coa normativa internacional e os regulamentos que resulten de aplicación.
Capacidade para planificar e levar a cabo inspecciones que velan polo cumprimento dos dos
Convenios e Códigos internacionais relacionados co ámbito marítimo; asi como dos
Regulamentos das Sociedades de Clasificación [Estado de bandeira do buque, Estado Reitor
do Porto, Sociedades de Clasificación, Vettings].
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se realizan modificacións nos contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Traballos tutelados
Presentacións orais
Test online en Moodle para avaliar a asimilación dos contidos da materia
Proba obxectiva
*Metodoloxías docentes que se modifican
Suspendida a docencia presencial renóvanse as sesións maxistrais a través de vídeo conferencias utilizando Microsoft Teams

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
A través das plataformas TEAMS e MOODLE e por correo electrónico.
En horario normal de tutorías ou ben se establecerá un horario de tutorías que se publicará en Moodle. As tutorías realizaranse preferentemente a través de Teams.
Tamén se realizarán tutorías por correo electrónico

4. Modificacines na avaliación
Avaliación continua:
Peso na cualificación 100 %:
Exercicio 25% Test 25% Traballo 25% Pesentación 25%
Primeira oportunidade:
Peso na cualificación 100%
Exame tipo test a través de Moodle
Segunda oportunidade:
Peso na cualificación 100%
Exame tipo test a través de Moodle

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizan modificacións

Study programme competencies
Code Study programme competences
A13 Capacidade para a avaliación das avarías e defectos notificados, nos espazos de carga, as tapas de escotilla e os tanques de lastre, e adoptar as medidas oportunas.
A16 Capacidade para vixiar e controlar o cumprimento das prescricións lexislativas e das medidas para garantir a seguridade da vida humana no mar, a protección marítima e a protección do medio mariño.
A21 Capacidade para identificar danos e defectos, elaborar informes e implantar medidas correctivas.
B2 Capacidade para resolver problemas de forma efectiva.
B4 Capacidade para comunicarse de forma efectiva nunha contorna de traballo.
B5 Capacidade para traballar de forma efectiva nunha contorna de traballo.
B6 Capacidade de adaptación a novas situacións.
B8 Capacidade para comunicar por escrito e oralmente os coñecementos precedentes da linguaxe e síntese.
B9 Capacidade de análise e síntese.
B10 Capacidade para adquirir e aplicar coñecementos.
B11 Capacidade para organizar, planificar e resolver problemas relativos ao departamento de navegación
B14 CB8-Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partires dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vencelladas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B15 CB9-Que os estudantes saiban comunicar as suas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sin ambigüidades
B16 CB10-Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en grande medida autodirixido ou autónomo.
C1 Capacidade para expresarse correctamente tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma
C2 Capacidade para dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita nun idioma estranxeiro
C3 Capacidade para utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida
C4 Capacidade para desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C6 Capacidade para valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Capacidade para asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida
C8 Capacidade para valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
---- AJ13
AJ16
AJ21
BC2
BC4
BC5
BC6
BC8
BC9
BC10
BC11
BC14
BC15
BC16
CC1
CC2
CC3
CC4
CC6
CC7
CC8

Contents
Topic Sub-topic
As Inspeccions do Estado de bandeira do buque: O UNCLOS como fundamento da súa competencia e obrigacións derivadas. O proceso de Inspección e aspectos que abarca. Os Certificados estatutarios: Convenios Internacionais básicos de aplicación e análise dos requisitos esenciais para lograr a obtención e renovación dos mesmos. A delegación da Inspección e a Certificación nas organizacións Recoñecidas por parte do Estado
de Bandeira. A Organización da Inspección e o Recoñecemento de Buques pola
Administración Marítima española: Análise da normativa vixente.
As Sociedades de Clasificación: O seu papel histórico, evolución e situación actual con especial
referencia ao papel da IACS. A Clasificación: Ámbito de aplicación, asignación,
mantemento, suspensión e retirada de clase. Tipos de inspeccións. Análise do proceso
para a obtención dos Certificados de Clase na fase de construción de buque, así como a súa
renovación ao longo da vida do mesmo. O dobre papel das Sociedades de Clasificación
(como Clase e como Organización Recoñecida por un Estado de Bandeira) e os problemas que
expón. A cuestión da responsabilidade das Sociedades de Clasificación: novos tempos.
Normativa de aplicación na UE tras o accidente do ERIKA.
As Regions MoU e o Estado Rector do Porto: Xénese (UNCLOS como fundamento da
súa competencia), análise desde a súa implantación e evolución cara a unha cobertura mundial.
Procedementos de inspección con especial referencia ao París MOU e consecuencias no
transporte marítimo. Estudo pormenorizado das listas de comprobación a cumprimentar
para tratar de evitar deficiencias e/ou detencións nas Inspeccións. Recursos ante
detencións do buque por un Estado Reitor do Porto.
O proceso de Vetting de un buque: Introdución. Xénese, evolución e situación actual. As
Inspeccións como parte relevante do proceso: contido das mesmas e análises das
listas de comprobación establecidas nos requirimentos de varias Compañías Vetting de prestixio.
Ámbito de aplicación: A OCIMF e a base de datos SIRE; o CDI e a base de datos
SIR. O papel de INTERTANKO e BIMCO. Outros criterios adicionais selección: O Estado Reitor
do Porto, os Estados de Bandeira, as Sociedades de Clasificación e a base de datos Equasis.
O programa voluntario TMSA como marco para a autovaloración do sistema de xestión da
seguridade do operador do buque. Análise xeral de cláusulas sobre vetting nos contratos
de fletamento.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects A13 A16 A21 B2 B4 B5 B6 B8 B9 B10 B11 B14 B15 B16 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 1 10 11
Oral presentation A13 A16 A21 B2 B4 B5 B6 B8 B9 B10 B11 B14 B15 B16 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 1 1 2
Objective test A13 A16 A21 B2 B4 B5 B6 B8 B9 B10 B11 B14 B15 B16 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 2 0 2
Guest lecture / keynote speech A13 A16 A21 B2 B4 B5 B6 B8 B9 B10 B11 B14 B15 B16 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 60 75 135
 
Personalized attention 0 0 0
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects SOBRE OS TEMAS RELACIONADOS COA MATERIA ELEGIDOS POLO PROFESOR
Oral presentation SOBRE OS TRABALLOS TUTELADOS
Objective test EXAME FINAL
Guest lecture / keynote speech CLASES TEÓRICAS

Personalized attention
Methodologies
Guest lecture / keynote speech
Supervised projects
Oral presentation
Objective test
Description
La atención personalizada al alumno se realizará en horario normal de tutorías


Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Guest lecture / keynote speech A13 A16 A21 B2 B4 B5 B6 B8 B9 B10 B11 B14 B15 B16 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 Los criterios de evaluación contemplados en el cuadro A-II/2 del Código STCW, y recogido en el Sistema de Garantía de Calidad, se tendrán en cuenta a la hora de diseñar y realizar la evaluación. 10
Supervised projects A13 A16 A21 B2 B4 B5 B6 B8 B9 B10 B11 B14 B15 B16 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 Los criterios de evaluación contemplados en el cuadro A-II/2 del Código STCW, y recogido en el Sistema de Garantía de Calidad, se tendrán en cuenta a la hora de diseñar y realizar la evaluación. 15
Oral presentation A13 A16 A21 B2 B4 B5 B6 B8 B9 B10 B11 B14 B15 B16 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 Los criterios de evaluación contemplados en el cuadro A-II/2 del Código STCW, y recogido en el Sistema de Garantía de Calidad, se tendrán en cuenta a la hora de diseñar y realizar la evaluación. 15
Objective test A13 A16 A21 B2 B4 B5 B6 B8 B9 B10 B11 B14 B15 B16 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 Los criterios de evaluación contemplados en el cuadro A-II/2 del Código STCW, y recogido en el Sistema de Garantía de Calidad, se tendrán en cuenta a la hora de diseñar y realizar la evaluación. 60
 
Assessment comments
Los criterios de evaluación contemplados en el cuadro A-II/2 del Código STCW, y recogido en el Sistema de Garantía de Calidad, se tendrán en cuenta a la hora de diseñar y realizar la evaluación.

Para hacer la media de la asignatura es necesario tener en cada metodología un mínimo de 4 sobre 10.

Sources of information
Basic INTERTANKO (2011). A guide to the vetting process . London
Broad, P. F. J. (Peter F. J.) (2009). Marine classification society surveying . London : Witherby Seamanship International
IMO (2012). Procedures for port state control 2011. London
Thompson, C. B. (2006). Surveying marine damage : a handbook for marine surveyor and loss adjusters and a guide for underwriters, shipowners, lawyers particulary for insurance claims . London : Witherby
Knowles, Tim (2009). Tanker vetting : understanding the issues involved. Edimburgh: Witherby Seamanship International

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.