Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Técnicas de Salvamento e Control de Avarías Código 631510214
Titulación
Mestrado Universitario en Náutica e Transporte Marítimo
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Coordinación
Cao Feijóo, Genaro
Correo electrónico
genaro.cao@udc.es
Profesorado
Cao Feijóo, Genaro
Correo electrónico
genaro.cao@udc.es
Web
Descrición xeral Conocer y adquirir los conocimientros necesarios para resolver situaciones de emergencia a bordo de los buques.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non ha trocos pero poderase simplificar na medida do posible a exposición dos contidos da materia, facendo unha selección dos que se consideren fundamentais de cara a garantir a adquisición das competencias e resultados de aprendizaxe esenciais.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Non ha trocos, conseguintemente as metodoloxías docentes se manteñen.

*Metodoloxías docentes que se modifican
Para impartir/traballar tódalas metodoloxías empregarase o método de docencia máis axeitado (síncrona e/ou asíncrona), a través dos diversos programas, ferramentas ou plataformas dispostas pola UDC (sobre todo, seguindo a plataforma Moodle e as ferramentas do paquete Office 365, por exemplo, Outlook e/ou Teams)

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Atención a distancia empregando o medio más conveniente
Teléfono (ext. 4313)/Outlook/Teams/Skype: Manterase o horario de titoría oficial aberta a canles de comunicación directa co alumnado.
Correo electrónico: Diariamente. De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados.
Moodle: Diariamente. Segundo a necesidade do alumando. Dispoñen de “foros temáticos” asociados aos módulos da materia, para formular as consultas necesarias. Tamén hai “foros de actividade específica” para desenvolver as “Discusións dirixidas”, a través das que se pon en práctica o desenvolvemento de contidos teóricos da materia.
Teams: unha sesión semanal en gran grupo para o avance dos contidos teóricos e dos traballos tutelados na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario de aulas da Escola. Sesións adicionais segundo o demande o alumnado, ben nun grupo grande e/ou ben en grupos pequenos, segundo a demanda. Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades da aprendizaxe do alumando para desenvolver o traballo da materia

4. Modificacións na avaliación
Mantéñense as metodoloxías de avaliación con excepción da sesión maxistral e, ademais, trócase a porcentaxe no peso da cualificación, incluído a asistencia, participación e aproveitamento das clases para:
Avaliación continua: Proba obxectiva (exames parciais e/ou final) 50%; Traballos tutelados 35%; Presentación oral 15%
Convocatoria do 1º cuadrimestre e 2ª oportunidade: Proba obxectiva (examen final) 100%.

*Observacións de avaliación:
Mantéñense as mesmas que figuran na Guía Docente
No referente ao “Alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia” o profesor pon a disposición do alumno os apuntes actualizados da materia en Moodle, non se lle exixe a asistencia a clase para a súa avaliación nas dúas oportunidades de xaneiro e xullo e no relativo ás titorías do profesor
Correo electrónico: Diariamente. De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados.
Moodle: Diariamente. Segundo a necesidade do alumando. Dispoñen de “foros temáticos” asociados aos módulos da materia, para formular as consultas necesarias. Tamén hai “foros de actividade específica” para desenvolver as “Discusións dirixidas”, a través das que se pon en práctica o desenvolvemento de contidos teóricos da materia.
Teams: unha sesión semanal en gran grupo para o avance dos contidos teóricos e dos traballos tutelados na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario de aulas da Escola. Sesións adicionais segundo o demande o alumnado, ben en nun grupo grande, ben en grupos pequenos, segundo a demanda. Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades da aprendizaxe do alumando para desenvolver o traballo da materia

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non ha trocos pero podería facilitarse bibliografía en Moodle mediante copias de partes de obras que non excederán o 10% do cómputo total da obra, así como webgrafía por medio de enlaces a biblioteca virtual da UDC.

Competencias do título
Código Competencias do título
A4 Capacidade para coordinar as operacións de procura e salvamento.
A7 Capacidade para manter a seguridade da navegación utilizando o SIVCE e os sistemas de navegación conexos para facilitar a toma de decisións.
A9 Capacidade para analizar as medidas que procede adoptar en caso de emerxencia da navegación.
A13 Capacidade para a avaliación das avarías e defectos notificados, nos espazos de carga, as tapas de escotilla e os tanques de lastre, e adoptar as medidas oportunas.
A16 Capacidade para vixiar e controlar o cumprimento das prescricións lexislativas e das medidas para garantir a seguridade da vida humana no mar, a protección marítima e a protección do medio mariño.
A17 Capacidade para manter a seguridade e protección do buque, da tripulación e os pasaxeiros, así como o bo estado de funcionamento dos sistemas de salvamento, de loita contra incendios e demais sistemas de seguridade.
A18 Capacidade para elaborar plans para continxencias de control de avarías, e actuar eficazmente en tales situacións.
A19 Capacidade para a utilización das cualidades de liderado e xestión.
A21 Capacidade para identificar danos e defectos, elaborar informes e implantar medidas correctivas.
B2 Capacidade para resolver problemas de forma efectiva.
B5 Capacidade para traballar de forma efectiva nunha contorna de traballo.
B6 Capacidade de adaptación a novas situacións.
B9 Capacidade de análise e síntese.
B11 Capacidade para organizar, planificar e resolver problemas relativos ao departamento de navegación
B12 CB6 -Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser originais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B13 CB7-Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplas (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B14 CB8-Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partires dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vencelladas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
C2 Capacidade para dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita nun idioma estranxeiro
C6 Capacidade para valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Capacidade para asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida
C10 C10-Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
C11 C11-Capacidade para integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
AP4
AP7
AP9
AP13
AP16
AP17
AP18
AP19
AP21
BM2
BM5
BM6
BM9
BM11
BM12
BM13
BM14
CM2
CM6
CM7
CM10
CM11

Contidos
Temas Subtemas
TECNICAS DE SALVAMENTO NORMATIVA APLICABLE.
ACTUACION DEL CAPITAN, ARMADOR Y CAPITAN DE PUERTO ANTE SINIESTROS.
AUXILIO Y SALVAMENTO.
COMUNICACIONES.
REPORTS DE PÉRDIDAS.
EVALUACION DE LA SITUACIÓN.
ACCIONES CUANDO EL BARCO ESTÁ AVERIADO PERO NO VARADO.
REMOLQUE, REMOLQUE DE EMERGENCIA.
TRANSBORDO DE LA CARGA.
ACCIONES CUANDO EL BUQUE ESTÁ VARADO.
LA INDUSTRIA DEL SALVAMENTO.
EL PAPEL DE ITOPF EN LOS SINIESTROS.
EL PAPEL DE LAS SOCIEDADES DE CLASIFICACIÓN.
INSPECCION E INVESTIGACIÓN DEL SINIESTRO.
LA SEGURIDAD EN EL SALVAMENTO.
MAREAS, CORRIENTES Y CORRIENTES DE MAREA.
EQUIPO PORTÁTIL DE SALVAMENTO.
MATERIALES DE SALVAMENTO.
ESTABILIDAD E HIDROSTÁTICA.
TRABAJO CON BUZOS.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DAÑOS.
BOYAS, APAREJOS, ANCLAS, CADENAS, AMARRES.
VARADAS, CÁLCULOS.
EL SALVADOR Y LA CARGA.
USO DE AERONAVES.
SALVAMENTO DE BUQUES TANQUE.
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN.
USO DE EXPLOSIVOS.
OPERACIONES CON BARCOS HUNDIDOS, MÉTODOS.
OPERACIONES DE LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN.
EL BUQUE DE SALVAMENTO.
CONTROL DE AVERIAS 1 - CAUSAS Y EFECTOS DE LAS AVERÍAS A BORDO
2 - COMPARTIMENTACIÓN ESTANCA Y RESISTENCIA
3 - ACHIQUE DE COMPARTIMENTOS
4 - TAPONAMIENTO DE CASCO
5 - PARCHEO DE TUBERÍAS
6 - APUNTALAMIENTO A BORDO
7 - INSPECCIONES Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD.
8 - MATERIALES DE CONTROL DE AVERÍAS.
O desenvolvemento e superación destes contidos, xunto cos correspondentes a outras materias que inclúan a adquisición de competencias específicas da titulación, garanten o coñecemento, comprensión e suficiencia das competencias recollidas no cadro AII/2, do Convenio STCW, relacionadas co nivel de xestión de Primeiro Oficial de Ponte da Mariña Mercante, sen limitación de arqueo bruto e Capitán da Mariña Mercante ata o máximo de 3.000 GT. Cadro A-II/2 del Convenio STCW.
Especificación de las normas mínimas de competencia aplicables a Capitáns y primeiros oficiais de ponte de buques de arqueo bruto igual ou superior a 500 GT.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A4 A7 A9 A13 A16 A17 A18 A19 A21 B2 B5 B6 B9 B11 B12 B13 B14 C2 C6 C7 C10 C11 1 10 11
Presentación oral A7 A9 A13 A16 A17 A18 A19 A21 B2 B5 B6 B9 B11 B12 B13 B14 C2 C6 C7 C10 C11 1 1 2
Proba obxectiva A7 A9 A13 A16 A17 A18 A19 A21 2 0 2
Sesión maxistral A4 A7 A9 A13 A16 A17 A18 A19 A21 B2 B5 B6 B9 B11 B12 B13 B14 C2 C6 C7 C10 C11 30 30 60
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA MATERIA ELEGIDOS POR EL PROFESOR.
Presentación oral SOBRE LOS TRABAJOS TUTELADOS.
Proba obxectiva EXAMEN FINAL.
Sesión maxistral CLASES TEÓRICAS.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Presentación oral
Proba obxectiva
DescriciónAvaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A4 A7 A9 A13 A16 A17 A18 A19 A21 B2 B5 B6 B9 B11 B12 B13 B14 C2 C6 C7 C10 C11 Los criterios de evaluación contemplados en el cuadro A-II/2 del Código STCW, y recogido en el Sistema de Garantía de Calidad, se tendrán en cuenta a la hora de diseñar y realizar la evaluación. 10
Traballos tutelados A4 A7 A9 A13 A16 A17 A18 A19 A21 B2 B5 B6 B9 B11 B12 B13 B14 C2 C6 C7 C10 C11 Los criterios de evaluación contemplados en el cuadro A-II/2 del Código STCW, y recogido en el Sistema de Garantía de Calidad, se tendrán en cuenta a la hora de diseñar y realizar la evaluación. 15
Presentación oral A7 A9 A13 A16 A17 A18 A19 A21 B2 B5 B6 B9 B11 B12 B13 B14 C2 C6 C7 C10 C11 Los criterios de evaluación contemplados en el cuadro A-II/2 del Código STCW, y recogido en el Sistema de Garantía de Calidad, se tendrán en cuenta a la hora de diseñar y realizar la evaluación. 15
Proba obxectiva A7 A9 A13 A16 A17 A18 A19 A21 Los criterios de evaluación contemplados en el cuadro A-II/2 del Código STCW, y recogido en el Sistema de Garantía de Calidad, se tendrán en cuenta a la hora de diseñar y realizar la evaluación. 60
 
Observacións avaliación
Los criterios de evaluación contemplados en el cuadro A-II/2 del Código STCW, y recogido en el Sistema de Garantía de Calidad, se tendrán en cuenta a la hora de diseñar y realizar la evaluación.

Para hacer la media de la asignatura es necesario tener en cada metodología un mínimo de 4 sobre 10.

Fontes de información
Bibliografía básica Cartagena : Centro de Instrucción de Seguridad Interior (C.I.S.I.) (1979). Manual de Seguridad Interior. Imprenta Zona Marítima del Mediterráneo
Baptist, C.N.T. (1979). Salvage operations. Glasgow : Brown, Son & Ferguson

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías