Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Técnicas de Salvamento y Control de Averías Código 631510214
Titulación
Mestrado Universitario en Náutica e Transporte Marítimo
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Máster Oficial 2º cuatrimestre
Primero Optativa 3
Idioma
Castellano
Gallego
Modalidad docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Coordinador/a
Cao Feijóo, Genaro
Correo electrónico
genaro.cao@udc.es
Profesorado
Cao Feijóo, Genaro
Correo electrónico
genaro.cao@udc.es
Web
Descripción general Conocer y adquirir los conocimientros necesarios para resolver situaciones de emergencia a bordo de los buques.
Plan de contingencia 1. Modificacións nos contidos
Non ha trocos pero poderase simplificar na medida do posible a exposición dos contidos da materia, facendo unha selección dos que se consideren fundamentais de cara a garantir a adquisición das competencias e resultados de aprendizaxe esenciais.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Non ha trocos, conseguintemente as metodoloxías docentes se manteñen.

*Metodoloxías docentes que se modifican
Para impartir/traballar tódalas metodoloxías empregarase o método de docencia máis axeitado (síncrona e/ou asíncrona), a través dos diversos programas, ferramentas ou plataformas dispostas pola UDC (sobre todo, seguindo a plataforma Moodle e as ferramentas do paquete Office 365, por exemplo, Outlook e/ou Teams)

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Atención a distancia empregando o medio más conveniente
Teléfono (ext. 4313)/Outlook/Teams/Skype: Manterase o horario de titoría oficial aberta a canles de comunicación directa co alumnado.
Correo electrónico: Diariamente. De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados.
Moodle: Diariamente. Segundo a necesidade do alumando. Dispoñen de “foros temáticos” asociados aos módulos da materia, para formular as consultas necesarias. Tamén hai “foros de actividade específica” para desenvolver as “Discusións dirixidas”, a través das que se pon en práctica o desenvolvemento de contidos teóricos da materia.
Teams: unha sesión semanal en gran grupo para o avance dos contidos teóricos e dos traballos tutelados na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario de aulas da Escola. Sesións adicionais segundo o demande o alumnado, ben nun grupo grande e/ou ben en grupos pequenos, segundo a demanda. Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades da aprendizaxe do alumando para desenvolver o traballo da materia

4. Modificacións na avaliación
Mantéñense as metodoloxías de avaliación con excepción da sesión maxistral e, ademais, trócase a porcentaxe no peso da cualificación, incluído a asistencia, participación e aproveitamento das clases para:
Avaliación continua: Proba obxectiva (exames parciais e/ou final) 50%; Traballos tutelados 35%; Presentación oral 15%
Convocatoria do 1º cuadrimestre e 2ª oportunidade: Proba obxectiva (examen final) 100%.

*Observacións de avaliación:
Mantéñense as mesmas que figuran na Guía Docente
No referente ao “Alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia” o profesor pon a disposición do alumno os apuntes actualizados da materia en Moodle, non se lle exixe a asistencia a clase para a súa avaliación nas dúas oportunidades de xaneiro e xullo e no relativo ás titorías do profesor
Correo electrónico: Diariamente. De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais para resolver dúbidas e facer o seguimento dos traballos tutelados.
Moodle: Diariamente. Segundo a necesidade do alumando. Dispoñen de “foros temáticos” asociados aos módulos da materia, para formular as consultas necesarias. Tamén hai “foros de actividade específica” para desenvolver as “Discusións dirixidas”, a través das que se pon en práctica o desenvolvemento de contidos teóricos da materia.
Teams: unha sesión semanal en gran grupo para o avance dos contidos teóricos e dos traballos tutelados na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario de aulas da Escola. Sesións adicionais segundo o demande o alumnado, ben en nun grupo grande, ben en grupos pequenos, segundo a demanda. Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades da aprendizaxe do alumando para desenvolver o traballo da materia

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non ha trocos pero podería facilitarse bibliografía en Moodle mediante copias de partes de obras que non excederán o 10% do cómputo total da obra, así como webgrafía por medio de enlaces a biblioteca virtual da UDC.

Competencias del título
Código Competencias del título
A4 Capacidad para coordinar las operaciones de búsqueda y salvamento.
A7 Capacidad para mantener la seguridad de la navegación utilizando el SIVCE y los sistemas de navegación conexos para facilitar la toma de decisiones.
A9 Capacidad para analizar las medidas que procede adoptar en caso de emergencia de la navegación
A13 Capacidad para la evaluación de las averías y defectos notificados, en los espacios de carga, las tapas de escotilla y los tanques de lastre, y adoptar las medidas oportunas
A16 Capacidad para vigilar y controlar el cumplimiento de las prescripciones legislativas y de las medidas para garantizar la seguridad de la vida humana en la mar, la protección marítima y la protección del medio marino.
A17 Capacidad para mantener la seguridad y protección del buque, de la tripulación y los pasajeros, así como el buen estado de funcionamiento de los sistemas de salvamento, de lucha contra incendios y demás sistemas de seguridad.
A18 Capacidad para elaborar planes para contingencias de control de averías, y actuar eficazmente en tales situaciones
A19 Capacidad para la utilización de las cualidades de liderazgo y gestión
A21 Capacidad para identificar daños y defectos, elaborar informes e implantar medidas correctivas.
B2 Capacidad para resolver problemas de forma efectiva.
B5 Capacidad para trabajar de forma efectiva en un entorno de trabajo.
B6 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
B9 Capacidad de análisis y síntesis.
B11 Capacidad para organizar, planificar y resolver problemas relativos al departamento de navegación.
B12 CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
B13 CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
B14 CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
C2 Capacidad para dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita en un idioma extranjero
C6 Capacidad para valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse
C7 Capacidad para asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
C10 C10 - CAPACIDAD PARA APLICAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y SU CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN ENTORNOS NUEVOS O POCO CONOCIDOS DENTRO DE CONTEXTOS MÁS AMPLIOS (O MULTIDISCIPLINARES) RELACIONADOS CON SU ÁREA DE ESTUDIO
C11 C11 - CAPACIDAD PARA INTEGRAR CONOCIMIENTOS Y ENFRENTARSE A LA COMPLEJIDAD DE FORMULAR JUICIOS A PARTIR DE UNA INFORMACIÓN QUE, SIENDO INCOMPLETA O LIMITADA, INCLUYA REFLEXIONES SOBRE LAS RESPONSABILIDADES SOCIALES Y ÉTICAS VINCULADAS A LA APLICACIÓN DE SUS CONOCIMIENTOS Y JUICIOS

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
AP4
AP7
AP9
AP13
AP16
AP17
AP18
AP19
AP21
BM2
BM5
BM6
BM9
BM11
BM12
BM13
BM14
CM2
CM6
CM7
CM10
CM11

Contenidos
Tema Subtema
TECNICAS DE SALVAMENTO NORMATIVA APLICABLE.
ACTUACION DEL CAPITAN, ARMADOR Y CAPITAN DE PUERTO ANTE SINIESTROS.
AUXILIO Y SALVAMENTO.
COMUNICACIONES.
REPORTS DE PÉRDIDAS.
EVALUACION DE LA SITUACIÓN.
ACCIONES CUANDO EL BARCO ESTÁ AVERIADO PERO NO VARADO.
REMOLQUE, REMOLQUE DE EMERGENCIA.
TRANSBORDO DE LA CARGA.
ACCIONES CUANDO EL BUQUE ESTÁ VARADO.
LA INDUSTRIA DEL SALVAMENTO.
EL PAPEL DE ITOPF EN LOS SINIESTROS.
EL PAPEL DE LAS SOCIEDADES DE CLASIFICACIÓN.
INSPECCION E INVESTIGACIÓN DEL SINIESTRO.
LA SEGURIDAD EN EL SALVAMENTO.
MAREAS, CORRIENTES Y CORRIENTES DE MAREA.
EQUIPO PORTÁTIL DE SALVAMENTO.
MATERIALES DE SALVAMENTO.
ESTABILIDAD E HIDROSTÁTICA.
TRABAJO CON BUZOS.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DAÑOS.
BOYAS, APAREJOS, ANCLAS, CADENAS, AMARRES.
VARADAS, CÁLCULOS.
EL SALVADOR Y LA CARGA.
USO DE AERONAVES.
SALVAMENTO DE BUQUES TANQUE.
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN.
USO DE EXPLOSIVOS.
OPERACIONES CON BARCOS HUNDIDOS, MÉTODOS.
OPERACIONES DE LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN.
EL BUQUE DE SALVAMENTO.
CONTROL DE AVERIAS 1 - CAUSAS Y EFECTOS DE LAS AVERÍAS A BORDO
2 - COMPARTIMENTACIÓN ESTANCA Y RESISTENCIA
3 - ACHIQUE DE COMPARTIMENTOS
4 - TAPONAMIENTO DE CASCO
5 - PARCHEO DE TUBERÍAS
6 - APUNTALAMIENTO A BORDO
7 - INSPECCIONES Y PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD.
8 - MATERIALES DE CONTROL DE AVERÍAS.
O desenvolvemento e superación destes contidos, xunto cos correspondentes a outras materias que inclúan a adquisición de competencias específicas da titulación, garanten o coñecemento, comprensión e suficiencia das competencias recollidas no cadro AII/2, do Convenio STCW, relacionadas co nivel de xestión de Primeiro Oficial de Ponte da Mariña Mercante, sen limitación de arqueo bruto e Capitán da Mariña Mercante ata o máximo de 3.000 GT. Cadro A-II/2 del Convenio STCW.
Especificación de las normas mínimas de competencia aplicables a Capitáns y primeiros oficiais de ponte de buques de arqueo bruto igual ou superior a 500 GT.

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Trabajos tutelados A4 A7 A9 A13 A16 A17 A18 A19 A21 B2 B5 B6 B9 B11 B12 B13 B14 C2 C6 C7 C10 C11 1 10 11
Presentación oral A7 A9 A13 A16 A17 A18 A19 A21 B2 B5 B6 B9 B11 B12 B13 B14 C2 C6 C7 C10 C11 1 1 2
Prueba objetiva A7 A9 A13 A16 A17 A18 A19 A21 2 0 2
Sesión magistral A4 A7 A9 A13 A16 A17 A18 A19 A21 B2 B5 B6 B9 B11 B12 B13 B14 C2 C6 C7 C10 C11 30 30 60
 
Atención personalizada 0 0 0
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Trabajos tutelados SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA MATERIA ELEGIDOS POR EL PROFESOR.
Presentación oral SOBRE LOS TRABAJOS TUTELADOS.
Prueba objetiva EXAMEN FINAL.
Sesión magistral CLASES TEÓRICAS.

Atención personalizada
Metodologías
Sesión magistral
Trabajos tutelados
Presentación oral
Prueba objetiva
DescripciónEvaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Sesión magistral A4 A7 A9 A13 A16 A17 A18 A19 A21 B2 B5 B6 B9 B11 B12 B13 B14 C2 C6 C7 C10 C11 Los criterios de evaluación contemplados en el cuadro A-II/2 del Código STCW, y recogido en el Sistema de Garantía de Calidad, se tendrán en cuenta a la hora de diseñar y realizar la evaluación. 10
Trabajos tutelados A4 A7 A9 A13 A16 A17 A18 A19 A21 B2 B5 B6 B9 B11 B12 B13 B14 C2 C6 C7 C10 C11 Los criterios de evaluación contemplados en el cuadro A-II/2 del Código STCW, y recogido en el Sistema de Garantía de Calidad, se tendrán en cuenta a la hora de diseñar y realizar la evaluación. 15
Presentación oral A7 A9 A13 A16 A17 A18 A19 A21 B2 B5 B6 B9 B11 B12 B13 B14 C2 C6 C7 C10 C11 Los criterios de evaluación contemplados en el cuadro A-II/2 del Código STCW, y recogido en el Sistema de Garantía de Calidad, se tendrán en cuenta a la hora de diseñar y realizar la evaluación. 15
Prueba objetiva A7 A9 A13 A16 A17 A18 A19 A21 Los criterios de evaluación contemplados en el cuadro A-II/2 del Código STCW, y recogido en el Sistema de Garantía de Calidad, se tendrán en cuenta a la hora de diseñar y realizar la evaluación. 60
 
Observaciones evaluación
Los criterios de evaluación contemplados en el cuadro A-II/2 del Código STCW, y recogido en el Sistema de Garantía de Calidad, se tendrán en cuenta a la hora de diseñar y realizar la evaluación.

Para hacer la media de la asignatura es necesario tener en cada metodología un mínimo de 4 sobre 10.

Fuentes de información
Básica Cartagena : Centro de Instrucción de Seguridad Interior (C.I.S.I.) (1979). Manual de Seguridad Interior. Imprenta Zona Marítima del Mediterráneo
Baptist, C.N.T. (1979). Salvage operations. Glasgow : Brown, Son & Ferguson

Complementária


Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Asignaturas que continúan el temario

Otros comentarios


(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías