Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Mantemento do Casco Código 631510215
Titulación
Mestrado Universitario en Náutica e Transporte Marítimo
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Coordinación
Pacheco Martínez, Eliseo Antonio
Correo electrónico
eliseo.pacheco@udc.es
Profesorado
Pacheco Martínez, Eliseo Antonio
Correo electrónico
eliseo.pacheco@udc.es
Web
Descrición xeral O obxectivo principal desta materia é proporcionar coñecementos teóricos para o mantemento da estrutura do buque utilizando sistemas de pintura.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se farán cambios.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Sesión maxistral
Proba de completar
Traballos tutelados
*Metodoloxías docentes que se modifican
Non se farán cambios.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Teams.
A titoría sincrónica está aberta en calquera momento, co límite da dispoñibilidade do profesor. Intentarase coordinar co alumno o tempo da titoría.
Email.
O profesor comprométese a responder o antes posible a todas as preguntas enviadas de xeito asíncrono.
Teléfono do despacho do profesor.
Extensión 4226

4. Modificacións na avaliación
Non se farán cambios.
*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se farán cambios.

Competencias do título
Código Competencias do título
A21 Capacidade para identificar danos e defectos, elaborar informes e implantar medidas correctivas.
B2 Capacidade para resolver problemas de forma efectiva.
B12 CB6 -Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser originais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
C2 Capacidade para dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita nun idioma estranxeiro
C5 Capacidade para entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras
C6 Capacidade para valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Identificar os danos na estrutura do barco e facer informes. AP21
BM2
BM12
CM2
CM5
CM6
Identificar danos nos revestimentos protectores dos tanques de lastre, espazos de carga e estrutura do buque, realizar o seu mantemento e reparación AP21
BM2
BM12
CM2
CM5
CM6

Contidos
Temas Subtemas
1. Normativa.

Estrutura do Buque. Importancia. Danos na estrutura.
A.1120(30). Survey Guidelines under the Harmonized System of Survey and Certification ( HSSC), 2017
A.1049(27) 2011 ESP Code. MSC.371(93). Amendments to 2011 ESP Code.
MSC/ Circ.1117. Guidance for Checking the Structure of Bulk Carriers.
Outra normativa relacionada co mantemento.
2. Corrosión.

Definición.
Tipos de corrosión.
ISO 4628/3. Valoración da corrosión.
Sistemas de prevención da corrosión.
3. Pinturas.

Pinturas: clasificación por componentes y por usos.
MSC.1/Circ.1330. Guidelines for maintenance and repair of protective coatings
MSC.1/Circ.1399. Guidelines on Procedures for In-Service Maintenance and Repair of Coating Systems for Cargo Oil Tanks of Crude Oil Tankers
MEPC.208(62). 2011 Guidelines for Inspection of Anti-Fouling Systems on Ships
A.798(19). Guidelines for the selection, application and maintenance of corrosion prevention systems of dedicated seawater ballast tanks.
Otras guías y circulares.

512/10000
Pinturas: clasificación por compoñentes e por usos.
MSC.1/ Circ.1330. Guidelines for maintenance and repair of protective coatings
MSC.1/ Circ.1399. Guidelines on Procedures for In- Service Maintenance and Repair of Coating Systems for Cargo Oil Tanks of Crude Oil Tankers
MEPC.208(62). 2011 Guidelines for Inspection of Anti- Fouling Systems on
Ships A.798(19). Guidelines for the selection, application and maintenance of corrosion prevention systems of dedicated seawater ballast tanks.
Outras guías e circulares.
4. Preparación de superficies.
Preparación de superficies.
ISO 8501-1
Equipos para a preparación de superficies.
5. Aplicación de pinturas.

Technical File.
Esquema de pintado.
Sistemas de aplicación de pinturas.
Inspección do estado dos pintados: ISO 4628/2, ISO 4628/4, ISO 4628/5


6. Outros Mantementos.

MSC/ Circ.1071. Guidelines for Bulk Carrier Hatch Cover Surveys and Owner‘ s Inspections and Maintenance.
MSC.1/ Circ.1331. Guidelines for Construction, Installation, Maintenance and Inspection/ Survey of Means of Embarkation and Disembarkation.
MSC.1- Circ.1279. Guidelines for corrosion protection of permanent means of access arrangements
Convenio da OIT número 152. Equipos de izado. Arts. 22.2, 23.1, 24.1, 25.1
Tubaxes.
6. PRL.

Prevención dos Riscos Laborais das diferentes actividades relacionadas co Mantemento do Casco.
7. Informes

IACS. Surveyor’ s Glossary Hull Terms & Hull Survey Terms
ISO 4618. Pinturas e Vernices. Termos e Definicións
A.741(18). Código ISM
MSC.286(86). Plan de avaliación do estado do buque ( CAS).

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A21 B12 B2 C2 C5 C6 21 21 42
Proba de completar A21 B2 B12 C2 C5 C6 3 0 3
Traballos tutelados A21 B2 B12 C2 C5 C6 0 28 28
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Presentación oral dos temas que compoñen a materia, buscando tamén a participación activa de todos os alumnos.
Os contidos pódense desenvolver en inglés.
Será necesaria a asistencia á clase (80%) para ter dereito a avaliación continua.
A falla de puntualidade pode ser motivo para non ser aceptado na aula.
Proba de completar Exame final escrito sobre os conceptos da asignatura.
No caso de pedir demostrar o coñecemento na aplicación de certa normativa, se poderá permitir a consulta da misma no exame.
Traballos tutelados Resumos normativos.
Casos sobre organización de inspeccións a bordo.
Casos sobre preparación de superficies e esquemas de pintado.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Sesión maxistral
Descrición
Por seguridade sanitaria, ao ser imposible manter as distancias recomendadas utilizaranse os seguintes métodos para as titorías:

Teléfono do despacho do profesor:
Extensión 4226

Email:
O profesor tratará de contestar todos correos o antes posible.

Teams
O horario da titoría síncrona deberase coordinar previamente co profesor.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A21 B2 B12 C2 C5 C6 Resumos normativos.
Casos sobre organización de inspeccións a bordo.
Casos sobre preparación de superficies e esquemas de pintado.
80
Proba de completar A21 B2 B12 C2 C5 C6 Exame final escrito sobre os conceptos da asignatura.
No caso de pedir demostrar o coñecemento na aplicación de certa normativa, se poderá permitir a consulta da misma no exame.
20
 
Observacións avaliación

Os criterios de avaliación contemplados no cadro A-III/2 do Código STCW, e recolleito no Sistema de Garantía de Calidade, teranse en conta á hora de deseñar e realizar a avaliación.


Fontes de información
Bibliografía básica FROSIO. (2017). Certification Book for Surface Treatment. www.frosiobook.no
VERVLOESEN, W. (2003). Hatch Cover Inspections. . The Nautical Institute. London.
CARIDIS, P. (2009). Inspection, Repair and Maintenance of Ship Structures. 2nd ed.. Witherbys. Livingston.
IMO. (1994). Model Course 2.01. Maintenance Planning and Maintenance Execution. .
IMO. (2004). Model course 3.07 plus compendium. Hull and Structural Surveys. .
IACS. (). Rec 87 Guidelines for Coating Maintenance & Repairs for Ballast tanks and Combined Cargo-Ballast tanks on Oil Tankers. .

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Xestión de Inspeccións Náuticas/631510209

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías