Datos Identificativos 2022/23
Asignatura (*) Sistemas Xestión e Mantemento do Buque Código 631G02360
Titulación
Grao en Tecnoloxías Mariñas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Optativa 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Coordinación
Orosa Garcia, Jose Antonio
Correo electrónico
jose.antonio.orosa@udc.es
Profesorado
Fraguela Díaz, Feliciano
Orosa Garcia, Jose Antonio
Correo electrónico
feliciano.fraguela@udc.es
jose.antonio.orosa@udc.es
Web http://www.nauticaymaquinas
Descrición xeral Pretendese que o alumno adquira os coñecementos teóricos e prácticos, suficientes, conducentes a obtención do título académico que pretende, para que no exercicio da sua profesión, poda resolver cantas cuestions se lle presenten na planificación do mantemento durante o seu exercicio profesional, en cualquer ámbito da industria

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1 - Capacidade para a realización de inspeccións, medicións, valoracións, taxacións, peritacións, estudos, informes, planos de labores e certificacións nas instalacións do ámbito da súa especialidade.
A2 CE2 - Capacidade para a dirección, organización e operación das actividades obxecto das instalacións marítimas no ámbito da súa especialidade.
A3 CE3 - Capacidade para o manexo de especificacións, regulamentos e normas de obrigado cumprimento.
A4 CE4 - Capacidade de analizar e valorar o impacto social e ambiental das solucións técnicas, así como a prevención de riscos laborais no ámbito da súa especialidade.
A5 CE5 - Coñecementos na organización de empresas. Capacidade de organización e planificación.
A7 CE7 - Capacidade para a operación e posta en marcha de novas instalacións ou que teñan por obxecto a construción, reforma, reparación, conservación, instalación, montaxe ou explotación, realización de medicións, cálculos, valoracións, taxacións, peritacións, estudos, informes, e outros traballos análogos de instalacións enerxéticas e industriais mariñas, nos seus respectivos casos, tanto con carácter principal como accesorio, sempre que quede comprendido pola súa natureza e característica na técnica propia da titulación, dentro do ámbito da súa especialidade, é dicir, operación e explotación.
A11 CE11 - Observar prácticas de seguridade no traballo, no ámbito da súa especialidade.
A13 CE13 - Levar a cabo automatizacións de procesos e instalacións marítimas.
A16 CE16 - Ensamblar e realizar tarefas básicas de mantemento e reparación de equipos informáticos. Instalar e manexar sistemas operativos e aplicacións informáticas. Instalar e realizar as tarefas básicas de xestión de redes de ordenadores, no ámbito da súa especialidade.
A18 CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica.
A19 CE19 - Coñecer as características e limitacións dos materiais utilizados para a reparación de buques e equipos.
A20 CE20 - Ser capaz de identificar, analizar e aplicar os coñecementos adquiridos nas distintas materias do Grao, a unha situación determinada formulando a solución técnica máis axeitada dende o punto de vista económico, ambiental e de seguridade.
A21 CE37 - Capacidad para ejercer como Oficial de Máquinas de la Marina Mercante, una vez superados los requisitos exigidos por la Administración Marítima.
A22 CE38 - Capacidade para manter e reformar instalacións e reformas de equipos de cuberta, instalacións contra incendios, dispositivos e medios de salvamento e todos aqueles elementos relacionados coa seguridade da navegación, dentro do ámbito da súa especialidade, é dicir, operación e explotación.
A23 CE39 - Capacidade para a realización das actividades inspectoras relacionadas co cumprimento dos convenios internacionais de obrigado cumprimento, en todo o referido a buques en servizo, sempre que se circunscriban ao ámbito Da súa especialidade.
A24 CE40 - Capacidade para a xestión, dirección, control, organización e planificación de industrias ou explotacións relacionadas coas actividades da enxeñaría mariña tanto en competencias referidas á calidade, medio, seguridade mariña e prevención de riscos laborais como todas as actividades relacionadas coa posta no mercado da súa produción.
A26 CE22 - Contribuír a que as relacións humanas a bordo do buque sexan boas.
A29 CE41 - Realizar operacións de explotación óptima das instalacións do buque.
A30 CE42 - Operar, reparar, manter, reformar, optimizar a nivel operacional as instalacións industriais relacionadas coa enxeñaría mariña, como motores alternativos de combustión interna e subsistemas; turbinas de vapor, caldeiras e subsistemas asociados; ciclos combinados; propulsión eléctrica e propulsión con turbinas de gas; equipos eléctricos, electrónicos, e de regulación e control do buque; as instalacións auxiliares do buque, tales como instalacións frigoríficas, sistemas de goberno, instalacións de aire acondicionado, plantas potabilizadoras, separadores de sentinas, grupos electróxenos, etc.
A31 CE43 - Operar, reparar, manter e optimizar as instalacións auxiliares dos buques que transportan cargas especiais, tales como quimiqueiros, LPG, LNG, petroleiros, cementeiros, Ro-Ro, Pasaxe, botes rápidos, etc.
A38 CE45 - Manter os sistemas de maquinaria naval, incluídos os sistemas de control.
A40 CE47 - Operar a maquinaria principal e auxiliar e os sistemas de control correspondentes.
A44 CE49 - Realizar unha garda de máquinas segura.
A45 CE50 - Utilizar as ferramentas apropiadas para as operacións de fabricación e reparación que adoitan efectuarse a bordo o buque.
A46 CE51 - Utilizar as ferramentas manuais e o equipo de medida para o desmantelado, mantemento, reparación e montaxe das instalacións e o equipo da bordo.
A47 CE32 - Utilizar as ferramentas manuais e o equipo de medida e proba eléctrico e electrónico para a detección de avarías e as operacións de mantemento e reparación.
A48 CE33 - Vigilar el cumplimiento de las prescripciones legislativas.
A49 Capacidade para a realización das actividades inspectoras de mantemento relacionadas co cumprimento da lexislación correspondente.
A53 Realizar operacións de mantemento e explotación óptima de instalacións marítimo - industriais.
A54 Operar, reparar, manter e optimizar a nivel operacional as instalacións industriais relacionadas coa enxeñaría mariña, como motores alternativos de combustión interna e subsistemas; turbinas de vapor e de gas, caldeiras e subsistemas asociados; ciclos combinados; equipos eléctricos, electrónicos, e de regulación e control; as instalacións auxiliares, tales como instalacións frigoríficas, instalacións de aire acondicionado, plantas potabilizadoras, grupos electróxenos, etc.
A57 Utilizar as ferramentas manuais e os equipos de medida para a detección de avarías e as operacións de montaxe e mantemento.
A58 Observar o cumprimento da lexislación vixente neste ámbito.
A60 CE35 - Aplicar as cualidades de liderazgo e traballo en equipo
A68 CE58 - Manter e reparar o equipo eléctrico e electrónico
B1 CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
B2 CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
B3 CT3 - Comunicarse de xeito efectivo nun ámbito de traballo.
B4 CT4 - Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B5 CT5 - Traballar de forma colaboradora.
B6 CT6 - Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B7 CT7 - Capacidade para interpretar, seleccionar e valorar conceptos adquiridos noutras disciplinas do ámbito marítimo, mediante fundamentos físico-matemáticos.
B8 CT8 - Versatilidade.
B9 CT9 - Capacidade para a aprendizaxe de novos métodos e teorías, que lle doten dunha gran versatilidade para adaptarse a novas situacións.
B10 CT10 - Comunicar por escrito e oralmente os coñecementos procedentes da linguaxe científica.
B11 CT11 - Capacidade para resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade, razoamento crítico e de comunicar e transmitir coñecementos habilidades e destrezas.
C1 C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 C2 - Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 C3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 C4 - Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 C6 - Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 C7 - Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 C8 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C10 CB2 - Aplicar os coñecementos no seu traballo ou vocación dunha forma profesional e poseer competencias demostrables por medio da elaboración e defensa de argumentos e resolución de problemas dentro da área dos seus estudos
C11 CB3 - Ter a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes para emitir xuicios que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
C13 CB5 - Ter desenvolvido aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores con un alto grao de autonomía.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os diferentes conceptos teóricos do mantemento para poder aplicar os mesmos na vida profesional do alumno A1
A3
A5
A7
A11
A18
A21
A22
A23
A24
A29
A30
A31
A38
A40
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A53
A54
A57
A60
B1
B2
B4
B6
B7
B8
B9
B10
B11
C1
C3
C4
C6
C7
C8
Planificación de planes de mantemento para aqueles equipos que esten o cargo do alumno durante a sua vida profesional. A2
A4
A7
A16
A18
A19
A20
A21
A22
A24
A26
A29
A30
A31
A38
A46
A47
A49
A53
A54
A57
A58
A68
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C10
C11
C13
Optimizar o mantemento desde o punto de vista económico e técnico das instalacions marítimas que esten o cargo do alumno durante o exercicio da sua vida profesional A2
A4
A7
A13
A16
A18
A20
A21
A22
A24
A26
A29
A30
A31
A38
A46
A47
A49
A53
A54
A57
A58
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
C1
C2
C3
C4
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
TEMA 1.- INTRODUCCIÓN O MANTEMENTO
Definición. Obxetivos. Historia. Organización. Evolución. Metodoloxía.
TEMA 2.- TIPOS DE MANTEMENTO
Clasificación. Mantemento Correctivo. Mantemento Preventivo. Mantemento Predictivo. Mantemento Modificativo. Mantemento Productivo Total (TPM). Selección dun plan de Mantemento.
TEMA 3.- PLANIFICACIÓN DO MANTENIMIENTO
Planificación do mantemento preventivo sistemático. Programación de revisions. Organización. Aplicar as cualidades de liderazgo e traballo en equipo. Planificación do mantemento predictivo. Organización. Problemática do mantemento predictivo.
TEMA 4.-ESTUDO DE FALLOS E SÍNTOMAS
Introducción. Definición do fallo . Clasificación de fallos. Curva de tasa de fallo-tempo. Definición e selección de síntomas.
TEMA 5.- AVALIACIÓN TÉCNICA DO MANTEMENTO

Fiabilidade. Disponibilidade e mantenibilidade. Modelos de vida. Fiabilidade de conxuntos
TEMA 6.- ASPECTOS ECONÓMICOS
Tipos de custes. Custes de explotación do material. Vida, deterioro e obsolencia dun equipo. Renovación e reconstrucción de equipos. Os custes de mantemento dentro da estructura de custes fixos e operación dos diferentes tipos de buques. Compoñentes do custe de mantemento
TEMA 7.- MANTEMENTO DO CASCO DO BUQUE
Xeneralidades. Mantemento da obra viva do buque. Obxetivos. Resistencia o avance dun buque. Rugosidade do casco. Variación da velocidade do buque co tempo. Características dos medios empleados na protección da obra viva do buque. Incidencia económica dos protectores da obra viva. Tratamento da obra viva no dique seco. Tratamento da obra viva a flote. O mantemento do resto da estructura do buque. Condicions xenerais sobre o pintado. Mantemento programado das superficies do casco e estructura. Características principales dos planes de mantemento. Presupostos. Exemplos de tratamentos. Tratamento mediante brea epoxy. Sistema de corrente Impresa Aquaqmatic. Sistema antiincrustante Fraicomatic.
TEMA 8. MANTEMENTO DOS EQUIPOS DE PROPULSIÓN Mantemento dos motores principais. Mantemento de Turbinas. Mantemento de sistemas de alimentación de combustible.Realizar unha garda de máquinas segura.
TEMA 9. MANTEMENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS DO BUQUE Manter e reparar o equipo eléctrico e electrónico. Mantemento de alternadores. Mantemento de motoxeneradores. Mantemento de centros de transformación. Mantemento de Aparellaje eléctrico e líneas de distribución.
TEMA 10. MANTEMENTO DOS SISTEMAS AUXILIARES DO BUQUE Mantemento de compresores. Mantemento de Caldeiras. Mantemento de bombas. Mantemento de depuradoras. Mantemento de tuberías.
TEMA 11.-SISTEMA DE MANTEMENTO PROGRAMADO. XESTION DE MANTEMENTO ASISTIDO POR ORDENADOR
Introducción. Disposición xeral dun sistema de mantemento programado. Codificación de equipos incluidos no Plan de Mto Programado. Lista de compoñentes de cada equipo. Instruccions de mantemento. Planificación do mantemento. Xestion do mantemento asistido por ordenador.
TEMA 12.- APLICACION DE TÉCNICAS DE MANTEMENTO PREDICITVO Conceptos teóricos das diferentes técnicas de mantemento predictivo. Inspección visual mediante ensaios non destructivos (liquidos penetrantes, partículas magnéticas, termografía, ...)
TEMA 13.- APLICACION DE TÉCNICAS DE TALLER Manexo de herramental e máquinas de Taller
Interpretación de los dibujos y manuales de maquinaria Interpretación de diagramas de los sistemas de tuberías, hidráulicos y neumáticos
TEMA 14.- APLICACIÓN DAS CUALIDADES DE LIDERAZGO E DE TRABALLO EN EQUIPO Coñecementos prácticos da xestión e a formación do persoal de a bordo Coñecemento dos convenios marítimos internacionais e recomendacións pertinentes, así como da lexislación nacional Capacidade para aplicar a xestión das tarefas e da carga de traballo, incluídos os aspectos seguintes:
1. a planificación e coordinación
2. a asignación depersonal
3. as limitacións de tempo e recursos
4. a asignación de prioridades Coñecemento e capacidade para aplicar a xestión eficaz dos recursos:
1. a distribución, asignación e clasificación prioritaria dos recursos
2. a comunicación eficaz a bordo e en terra
3. as decisións teñen en conta as experiencias do equipo
4. determinación e liderado, incluída a motivación
5. a consecución e o mantemento da conciencia da situación

Coñecemento e capacidade para aplicar as técnicas de adopción de decisións:
1. a avaliación da situación e do risco
2. a determinación e elaboración de opcións
3. decisións sobre o modo de proceder
4. a avaliación da eficacia dos resultados

TEMA 15.- SEGURIDADE Requisitos de seguridade para o traballo nos sistemas eléctricos de a bordo, incluído o illamento seguro do equipo eléctrico, antes de permitir que o persoal traballe en tal equipo Mantemento e reparación de equipo e sistemas eléctricos, cadros de conmutación, motores eléctricos, xeradores e equipo e sistemas eléctricos de corrente continua Detección de defectos eléctricos de funcionamento das máquinas, localización de fallos e medidas para previr as avarías Probas de funcionamento e rendemento do equipo que figura a continuación e da súa correspondente configuración:
1. sistemas de vixilancia
2. dispositivos de control automático
3. dispositivos protectores A interpretación de diagramas eléctricos e de diagramas electrónicos simples
O desenvolvemento e superación destes contidos, xunto cos correspondentes a outras materias que inclúan a adquisición de competencias específicas da titulación, garanten o coñecemento, comprensión e suficiencia das competencias recollidas no cadro AIII/2, do Convenio STCW, relacionadas co nivel de xestión de Oficial de Máquinas de Primeira da Mariña Mercante, sen limitación de potencia da planta propulsora e Xefe de Máquinas da Mariña Mercante ata o máximo de 3000 kW. Cadro A-III/2 do Convenio STCW.
Especificación das normas mínimas de competencia aplicables aos Xefes de máquinas e Primeiros Oficiais de máquinas de buques cuxa máquina propulsora principal teña unha potencia igual ou superior a 3000 kW

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A1 A2 A3 A4 A5 A7 A13 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A30 A31 A38 A45 A46 A47 A48 A49 A53 A57 A58 B1 B2 B5 B7 B8 B10 B11 C1 C2 C6 C7 C8 6 0 6
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 A7 A11 A13 A16 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A26 A29 A30 A31 A38 A40 A44 A45 A48 A49 A53 A54 A58 A60 A68 B1 B2 B5 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 97 0 97
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A7 A11 A13 A16 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A29 A30 A31 A48 A49 A54 A58 B1 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C2 C3 C4 C6 C10 C11 C13 4 0 4
Prácticas de laboratorio A1 A2 A3 A4 A7 A13 A16 A18 A20 A21 A22 A23 A24 A26 A29 A30 A31 A38 A45 A46 A47 A49 A53 A54 A57 A58 B2 B3 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C2 C3 C4 C6 12 24 36
Proba obxectiva A1 A2 A3 A4 A5 A7 A13 A16 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A29 A30 A31 A38 A40 A45 A46 A47 A48 A49 A53 A54 A57 A58 A60 A68 B1 B2 B3 B6 B7 B9 B10 B11 C1 C6 4 0 4
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Resolucion dos casos propostos, inspirados en experiencias da vida real
Sesión maxistral Realizarase a explicación detallada dos contidos da materia e que distribuinse en temas.
O alumno contará en todo momento co material bibliográfico, do tema a tratar en cada sesión maxistral.
Fomentarase a participación na clase, a través de comentarios que relacionan os contidos teóricos con experiencias da vida real
Traballos tutelados Elaboración de memorias e traballos específicos, relacionados co contenido da materia de cada tema expuesto na sesión maxistral
Prácticas de laboratorio Realizaranse prácticas de taller relacionas co ámbito de mantemento, así como instruese no manexo de equipos de mantemento predictivo.
Proba obxectiva Expoñer as preguntas teóricas e resolver os casos propostos, valorando o grado de coñecementos adquiridos.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Descrición
Tratase de orientar o alumno naquelas cuestions relativas a materia impartida e que resulten de especial dificultade para a sua comprensión.
Tamen incluiense as correspondentes revisions das memorias e traballos da avaliación continua.
Os canais de información e contacto serán a Facultade Virtual e as titorías individualizadas que desenrolaranse durante seis horas a lo largo da semana

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A1 A2 A3 A4 A7 A13 A16 A18 A20 A21 A22 A23 A24 A26 A29 A30 A31 A38 A45 A46 A47 A49 A53 A54 A57 A58 B2 B3 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C2 C3 C4 C6 Valorarase a calidade dos traballos desenrolados 5
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A7 A11 A13 A16 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A29 A30 A31 A48 A49 A54 A58 B1 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B9 B10 B11 C1 C2 C3 C4 C6 C10 C11 C13 Traballos específicos sobre a materia e sobre o desenrolo de cada tema. 5
Proba obxectiva A1 A2 A3 A4 A5 A7 A13 A16 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A29 A30 A31 A38 A40 A45 A46 A47 A48 A49 A53 A54 A57 A58 A60 A68 B1 B2 B3 B6 B7 B9 B10 B11 C1 C6 Desenrolos teoricos
Resolucion de problemas
Comprension de casos
90
 
Observacións avaliación

Os criterios de avaliación contemplados nos cadros A-III/1 e A-III/3 do Código STCW, e recolleitos no Sistema de Garantía de Calidade, teranse en conta á hora de deseñar e realizar a avaliación.

O alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa
académica de exención de asistencia, segundo establece a "NORMA QUE
REGULA O RÉXIME DE DEDICACIÓN AO ESTUDO DOS ESTUDANTES DE GRAONA UDC
(Arts. 2.3; 3.b; 4.3 e 7.5) (04/05/2017):

Tera dereito a presentarse a unha proba obxetiva con posibilidade de obtención do 100% nota.

Por outra parte, a realización fraudulenta das probas ou actividades de avaliación, unha vez comprobada, implicará directamente a cualificación de suspenso "0" na materia na convocatoria correspondente, invalidando así calquera cualificación obtida en todas as actividades de avaliación de cara a convocatoria extraordinaria


Fontes de información
Bibliografía básica José A. Orosa García, José A. Pérez Rodríguez, Ángel M. Costa Rial (2019). Apuntes de Gestión y Mantenimiento del Buque.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indutriales. (). Fundamentos de Ingeniería del Mantenimiento..
Terotecnología Naviera. (). Técnicas de Mantenimiento..
F. Monchy. (). Teoria y Práctica del Mantenimiento Industrial. .

Documentación técnica aportado por el profesorado

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Matemáticas III/631G02260
Ciencia e Enxeñaría de Materiais/631G02256
/
Métodos Numéricos e Estatísticos/631G03011
Tecnoloxía Mecánica e Mecanismos/631G03029
Construción Naval e Estabilidade do Buque/631G03018
Equipos Auxiliares do Buque/631G03023

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías