Identifying Data 2022/23
Subject (*) Networks and Communications Code 631G02366
Study programme
Grao en Tecnoloxías Mariñas
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Third Optional 6
Language
Spanish
Galician
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Enxeñaría de Computadores
Coordinador
Bregains Rodriguez, Julio Claudio
E-mail
julio.bregains@udc.es
Lecturers
Bregains Rodriguez, Julio Claudio
E-mail
julio.bregains@udc.es
Web http://campusvirtual.udc.es
General description Nesta materia búscase que o alumno adquira coñecementos sobre o hardware, o software e os protocolos dos sistemas de redes e comunicacións, tanto do buque como de parte das instalacións portuarias.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 CE1 - Capacidade para a realización de inspeccións, medicións, valoracións, taxacións, peritacións, estudos, informes, planos de labores e certificacións nas instalacións do ámbito da súa especialidade.
A2 CE2 - Capacidade para a dirección, organización e operación das actividades obxecto das instalacións marítimas no ámbito da súa especialidade.
A3 CE3 - Capacidade para o manexo de especificacións, regulamentos e normas de obrigado cumprimento.
A11 CE11 - Observar prácticas de seguridade no traballo, no ámbito da súa especialidade.
A16 CE16 - Ensamblar e realizar tarefas básicas de mantemento e reparación de equipos informáticos. Instalar e manexar sistemas operativos e aplicacións informáticas. Instalar e realizar as tarefas básicas de xestión de redes de ordenadores, no ámbito da súa especialidade.
A18 CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica.
A19 CE19 - Coñecer as características e limitacións dos materiais utilizados para a reparación de buques e equipos.
A59 CE34 - Utilizar os sistemas de comunicación interna
A64 CE54 - Supervisar o funcionamento dos sistemas de control automático da máquina propulsora principal e sistemas auxiliares
A67 CE57 - Facer funcionar os ordenadores e redes informáticas a bordo dos buques
A68 CE58 - Manter e reparar o equipo eléctrico e electrónico
A70 CE60 - Manter e reparar os equipos de navegación da ponte e dos sistemas de comunicación do buque
B1 CT1 - Capacidad para gestionar los propios conocimientos y utilizar de forma eficiente técnicas de trabajo intelectual
B2 CT2 - Resolver problemas de forma efectiva.
B4 CT4 - Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B5 CT5 - Traballar de forma colaboradora.
B6 CT6 - Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B7 CT7 - Capacidade para interpretar, seleccionar e valorar conceptos adquiridos noutras disciplinas do ámbito marítimo, mediante fundamentos físico-matemáticos.
B9 CT9 - Capacidade para a aprendizaxe de novos métodos e teorías, que lle doten dunha gran versatilidade para adaptarse a novas situacións.
B11 CT11 - Capacidade para resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade, razoamento crítico e de comunicar e transmitir coñecementos habilidades e destrezas.
C2 C2 - Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 C3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C7 C7 - Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 C8 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C9 CB1 - Demostrar que posúen e comprenden coñecementos na área de estudo que parte da base da educación secundaria xeneral, e que inclúe coñecementos procedentes da vanguardia do seu campo de estudo
C10 CB2 - Aplicar os coñecementos no seu traballo ou vocación dunha forma profesional e poseer competencias demostrables por medio da elaboración e defensa de argumentos e resolución de problemas dentro da área dos seus estudos
C11 CB3 - Ter a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes para emitir xuicios que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
C12 CB4 - Poder transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado.
C13 CB5 - Ter desenvolvido aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores con un alto grao de autonomía.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Basic knowledge of data transmission concepts and on-board computer network architecture. A1
A2
A3
A11
A18
A19
B2
B4
B5
B6
B7
B9
B11
C2
C3
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
To know the fundamental technical aspects of data transmission installations and communications networks for a good professional operation. A1
A2
A3
A11
A16
A18
A19
A59
A64
A67
A68
A70
B1
B2
B4
B5
B6
B7
B9
B11
C2
C3
C10
C11
C12
C13
To know the most commonly used communications protocols, and being able to interpret and implement them. A3
A18
A67
B1
B2
B4
B5
B6
C2
C3
C7
C8

Contents
Topic Sub-topic
1: Basic concepts of networks and communications. Networks: definition and classification. Fundamentals of communications. Fundamentals of the ISO OSI model: lower layers. Ethernet standard. Switches and routers. TCP/IP protocols. Network addressing and subnets. Data encapsulation.
2. More advanced concepts on telematics. Data transmission. Error detection and control. Physical and logical topology. Circuit switching and packet switching. Coding and packaging. Protocols. Redundancy, reliability. Measurement parameters.
3. OSI reference models. Description of the 5-layer OSI model. Physical, link and network layers. Transport layer and higher layers. Internet. Protocol stacks.
4. Wired network. Transmission media. Connectors. Protocols. Switch, hub, router, modem. Protocol converter, bridge. Mass memory, node. Structured cabling.
5. Wireless network. WiFi networks, 802.11 x protocols. Configuration of a WiFi. Sensor networks. PANs: Bluetooth, 802.15.4 WiMAX.
6. Marine buses and networks. Point to point and multipoint protocols. Null modem, RS232C, RS422. USB. CanBus and variants. NMEA standards. SeaTalk. Industrial local area networks: Profibus. Industrial Ethernet. Power line transmission (PLCs). TCP/IP. IP telephony (VoIP, ToIP).
7. Marine networks. Monitoring and control networks. Management networks. Interconnection of bridge equipment. Interconnection of networks on the ship. Internet access and external networks. Satellite data connections. Regulations: entities and main standards.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A19 B1 B6 B7 B9 C7 C8 C11 21 41 62
Problem solving A18 B2 B4 B5 B7 B9 B11 C2 C3 C7 C8 C9 C10 C11 C13 7 21 28
Laboratory practice A68 A67 A18 A16 A11 A3 A2 A1 A70 B2 B4 B5 B6 B7 B9 B11 C2 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 7 21 28
ICT practicals A18 A67 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B9 B11 C2 C3 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 7 21 28
Mixed objective/subjective test A3 A18 A19 A59 A64 B1 B2 B4 B6 B7 B11 C2 C3 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 3 0 3
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech The professor will develop the theoretical contents of the course, under a practical approach, relating whenever possible the theoretical contents with real examples on ships and boats.
Problem solving Students will learn how to formulate and solve, with the use of ICT tools, representative exercises or works formulated by the teacher.
Laboratory practice Practices to be developed: interconnection, wiring and basic configuration of computer networks and devices, using software tools or directly by means of specific measuring equipment.
ICT practicals Practices to be developed: simulation of the design, wiring and basic configuration of computer networks and devices, using software tools.
Mixed objective/subjective test At the end of the term there will be an exam on the contents of the course.

Personalized attention
Methodologies
Laboratory practice
ICT practicals
Problem solving
Description
Lecture session: Attending and solving student's doubts related to the theoretical material presented in the lecture sessions.

Problem solving: Attending and solving the student's doubts related to the problems presented in class.

Laboratory practices: Attending and solving student's doubts related to the practices proposed or carried out in the laboratory.

Practices through ICT: Attending and solving student's doubts related to the practices proposed or carried out through ICT.

Personalized attention: In relation to the theory and problem solving classes, individualized tutoring hours will be preferably used. Tutorials may be face-to-face or telematic (via Teams).

In relation to the practical classes, individualized tutoring hours will be preferably used, being also possible the use of e-mail. Tutorials may be face-to-face or telematic (via Teams).

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Laboratory practice A68 A67 A18 A16 A11 A3 A2 A1 A70 B2 B4 B5 B6 B7 B9 B11 C2 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 The work done by the student in each of the sessions will be evaluated.
Students with part-time dedication or with academic waiver from teaching exemption will have the option of taking a laboratory practice test at the end of the course.
10
Mixed objective/subjective test A3 A18 A19 A59 A64 B1 B2 B4 B6 B7 B11 C2 C3 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 It will consist of two theoretical exams and problem solving on the contents exposed throughout the course during the lectures sessions, evaluating the understanding of such contents, and its application to problem solving. 60
ICT practicals A18 A67 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B9 B11 C2 C3 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 The work done by the student in each of the sessions will be evaluated.
Students with part-time dedication or with academic waiver from teaching exemption will have the option of taking an ICT practice test at the end of the course.
10
Problem solving A18 B2 B4 B5 B7 B9 B11 C2 C3 C7 C8 C9 C10 C11 C13 It will consist of problem-solving assessment through a set of tests. 20
 
Assessment comments

The mixed test and the problem-solving tests constitute 80% of the
grade. The evaluation of laboratory practices and through ICT constitute
the remaining 20%.

Description of the evaluation and distribution of points.

FIRST OPPORTUNITY

A) MIXED TEST:

   
It will consist of two midterm exams of 6 points (maximum) each. In
order to pass the subject, a minimum of 3 points must be obtained in
each one. Once obtained, the grade of the mixed exam will be the average
of the grades of both midterm exams.

    If any of the midterm
exams are not passed, the student will have the opportunity to pass them
in the final exam (1st opportunity).

B) PROBLEM SOLVING:

    It will consist of a set of tests with a maximum combined evaluation of 2 points, with a minimum of 1 to pass the course.

   
In case of not passing the tests, the student will have a problem
solving exam on the same date and time as the final exam (see item A).
This exam must be passed in order to pass the course.

C) LABORATORY/TIC PRACTICES:

   
It will consist of a set of laboratory and computer simulation tasks
(ICT) with a maximum joint evaluation of 2 points, with a minimum of 1
to pass the course. At the beginning of each practice, the student must
pass a previous test. If the student fails the test, the grade of the
corresponding practice will be halved.

    In case of not passing
the assignments, the student will have a laboratory exam on the same
date and time as the final exam (see item A). This exam must be passed
in order to pass the course.  

FINAL GRADE: if the three parts
(A, B and C) are passed, the final grade will be the sum of them. In
case of failing, such a sum will be halved.

Additional work (optional): the
student who has passed the course will have the option of voluntarily
submitting a written work whose content and length (no more than 20
DINA4 pages, single spaced, New Roman font size 10 or similar, with
margins of 2 cm on each side of the page) will be determined by the
theory professor. The score for this work (1 point maximum) will be
added to the FINAL grade indicated above (to be reduced if the maximum
of 10 points is exceeded).

Detection of plagiarism or copying of work: the
fraudulent performance of the tests or evaluation activities will
directly imply the qualification of failure '0' in the corresponding
opportunity of the subject, thus invalidating any qualification obtained
in all the evaluation activities for the second and advanced calls.

SECOND OPPORTUNITY

For
the second opportunity the student may take a mixed test similar in
content and difficulty to that of the first opportunity, and must pass
both parts. The grade obtained in the mixed test will be added to the
laboratory practices, ICT and problem solving grades obtained in the
first opportunity. In case of not passing the problem solving or the
practicals, the student will have the corresponding exams, within the
timetable corresponding to the mixed test. For the calculation of the
total grade, the same criteria will be followed as for the first
opportunity.

Students enrolled part-time or who have been granted
academic dispensation of exemption from attendance, as established by
the Rule that regulates the regime of dedication to the study of
undergraduate students at UDC (Arts. 2.3; 3.b; 4.3 and 7.5)
(04/05/2017), will take the same evaluation tests as students enrolled
full-time. He/she will have the option of taking a lab/ICT practicum
exam at each opportunity.

The evaluation criteria contemplated in
Table A-II/1 of the STCW Code, and collected in the Quality Assurance
System, will be taken into account when designing and carrying out the
evaluation.


Sources of information
Basic Kurose J. F., Ross W. K. (2021). Computer Networking. A Top-Down Approach. Pearson
Lees G. D. (2014). Handbook for Marine Radio Communication. Routledge
Thompson L. M. (2008). Industrial data communications. ISA
Strauss C. (2003). Practical electrical network automation and communication systems. Elsevier
Reynders D., Mackay S., Wright E. (2005). Practical industrial data communications: best practice techniques,. Elsevier
Mackay S., Wright E., Reynders D (2004). Practical industrial data networks: design, installation and troubleshooting. Elsevier
Reynders D., Wright E. (2003). Practical TCP/IP and Ethernet networking,. Elsevier

The main source of information will be the notes delivered by the teaching staff.

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Informatics/631G02154

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Electronic Systems for Vessels/631G02356
Digital Electronics/631G02364
Power and Analogue Electronics/631G02363

Subjects that continue the syllabus
Electronic Systems for Data Acquisition/631G02562
Electronic Systems for Vessels/631G02356

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.