Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) Regulación e Control Código 631G02368
Titulación
Grao en Tecnoloxías Mariñas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Navegación e Enxeñaría Mariña
Enxeñaría Industrial
Coordinación
Rodríguez Gómez, Benigno Antonio
Correo electrónico
benigno.rodriguez@udc.es
Profesorado
Miguel Catoira, Alberto De
Perez Castelo, Francisco Javier
Rodríguez Gómez, Benigno Antonio
Correo electrónico
alberto.demiguel@udc.es
francisco.javier.perez.castelo@udc.es
benigno.rodriguez@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 CE2 - Capacidade para a dirección, organización e operación das actividades obxecto das instalacións marítimas no ámbito da súa especialidade.
A3 CE3 - Capacidade para o manexo de especificacións, regulamentos e normas de obrigado cumprimento.
A13 CE13 - Levar a cabo automatizacións de procesos e instalacións marítimas.
A14 CE14 - Avaliación cualitativa e cuantitativa de datos e resultados, así como a representación e interpretación matemáticas de resultados obtidos experimentalmente.
A15 CE15 - Manexar correctamente a información procedente da instrumentación e sintonizar controladores, no ámbito da súa especialidade.
A17 CE17 - Modelizar situacións e resolver problemas con técnicas ou ferramentas físico-matemáticas.
A18 CE18 - Redacción e interpretación de documentación técnica.
A62 CE52 - Exercer como oficial ETO da Mariña Mercante, logo de superados os requerimentos esixidos pola Administración Marítima
A63 CE53 - Supervisar o funcionamento dos sistemas eléctricos, electrónicos e de control
A64 CE54 - Supervisar o funcionamento dos sistemas de control automático da máquina propulsora principal e sistemas auxiliares
A68 CE58 - Manter e reparar o equipo eléctrico e electrónico
A69 CE59 - Manter e reparar os sistemas de control automático da máquina propulsora principal e das máquinas auxiliares
A71 CE61 - Manter e reparar os sistemas eléctricos, electrónicos e automáticos de control da maquinaria de cuberta e do equipo de manipulación da carga
A72 CE62 - Manter e reparar os sistemas de control e seguridade do equipo de fonda
B4 CT4 - Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B5 CT5 - Traballar de forma colaboradora.
B7 CT7 - Capacidade para interpretar, seleccionar e valorar conceptos adquiridos noutras disciplinas do ámbito marítimo, mediante fundamentos físico-matemáticos.
B9 CT9 - Capacidade para a aprendizaxe de novos métodos e teorías, que lle doten dunha gran versatilidade para adaptarse a novas situacións.
B10 CT10 - Comunicar por escrito e oralmente os coñecementos procedentes da linguaxe científica.
B11 CT11 - Capacidade para resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade, razoamento crítico e de comunicar e transmitir coñecementos habilidades e destrezas.
C3 C3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C7 C7 - Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 C8 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C9 CB1 - Demostrar que posúen e comprenden coñecementos na área de estudo que parte da base da educación secundaria xeneral, e que inclúe coñecementos procedentes da vanguardia do seu campo de estudo
C10 CB2 - Aplicar os coñecementos no seu traballo ou vocación dunha forma profesional e poseer competencias demostrables por medio da elaboración e defensa de argumentos e resolución de problemas dentro da área dos seus estudos
C11 CB3 - Ter a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes para emitir xuicios que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
C12 CB4 - Poder transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado.
C13 CB5 - Ter desenvolvido aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores con un alto grao de autonomía.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
O alumno será capaz de interpretar correctamente documentación científica e técnica relativa ás aplicaciones de control. A3
A14
A18
A68
B4
B7
B9
B10
C8
C11
C13
Analizar o comportamento dos sistemas físicos dinámicos mediante modelos matemáticos. A14
A17
B5
B11
C8
C9
C10
Identificar as estructuras de control, comprendendo as vantaxes e inconvenientes para cada aplicación particular. A2
A13
A62
A63
A64
B4
B9
C3
C7
C12
Diagnosticar o mal funcionamento dun sistema controlado. A14
A15
A62
A63
A64
A68
B4
B5
B10
B11
C7
C10
C11
Conocer e aplicar métodos empíricos para la sintonía de controladores, y la consecuente mejora en la eficiencia de los sistemas. A69
A71
A72
B4
B9
Utilizar con soltura ferramentas TIC. B9
B11
C3
C7
C13

Contidos
Temas Subtemas
1. Caracterización dos sistemas continuos, discretos e muestreados. 1.1. Orde do sistema
1.2. Sensibilidade a variación dos parámetros
1.3. Diferencias entre sistemas continuos, discretos e muestreados
2. Modelización e simulación de sistemas mediante software 2.1 Representación mediante función de transferencia
2.2 Representación en variables de estado
2.3 Realización práctica da simulación
3. Estudio do comportamiento dos sistemas de control en lazo cerrado 3.1 Repostas temporais típicas
3.2 Ganancia en continua
3.3 Características dinámicas
4. Uso de técnicas de resposta en frecuencia
4.1. Resposta en Frecuencia
4.2. Parámetros característicos
4.3. Representacións gráficas: diagramas de Bode,
Black e Nyquist
4.4. Marxes de Fase e Amplitude
4.5. 0 Lugar das Raíces
4.6. Diagrama de Nichols
5. Determinación de la estabilidad de los sistemas de control en lazo cerrado. 5.1 Determinación mediante diagramas de Bode y Nyquist
5.2 Criterio de Nyquist
5.3 Lugar de las raíces
6. Selección e axuste de controladores. 6.1. Especificacións
6.2. Configuracións
6.3. Compensación por: avance, retardo ou avance-retardo de fase
6.4. PID e variantes
6.5. Sistemas de control de maquina de propulsión
6.6. Sistemas de control de equipos auxiliares

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas de laboratorio A3 A13 A14 A68 A69 A71 A72 B5 B11 C3 C10 C11 9 3 12
Solución de problemas A2 A18 A62 A63 A64 A68 B4 B7 B9 B10 C8 C10 18 32 50
Proba mixta A3 A13 A14 A15 A17 A18 A62 A63 A64 A68 A69 B4 B10 B11 C8 C11 8 0 8
Sesión maxistral A15 A17 A18 A63 A64 B4 B7 B9 B10 C7 C8 C9 C12 C13 27 49 76
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Prácticas de laboratorio Levaranse a cabo mediante a manipulación de sistemas físicos, no correspondente laboratorio. O practicante deberá ter os coñecementos previos necesarios para a realización da práctica.
Solución de problemas A asimilación de coñecementos teóricos plasmarase na resolucións das cuestións prácticas propostas ao longo do curso. Entenderase como resolución de problemas tanto os feitos na aula, como os realizados por medios nos que só se implica a execución de software de simulación.
Proba mixta A lo menos haberá unha ao final do curso, na data establecida e aprobada en Xunta de Escola, e ademáis poderense levar a cabo outras de xeito complementario ao longo do curso.
Sesión maxistral Na mesma os profesores desenvolverán os contidos teóricos do curso e enfocarán a súa aplicación práctica.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Prácticas de laboratorio
Solución de problemas
Proba mixta
Descrición
Nas prácticas de Laboratorio o alumno terá a supervisión do profesor.
A solución de problemas, pasa por varias fases, nunha primeira o alumnado debe tentar facer o problema só ou de xeito colaborativo, e posteriormente o profesor debe resolver as dudas sobre dita resolución de forma persoal ou colectiva.
Na proba mixta o profesor estará presente e dispoñible para clarexar as dúbidas sobre as cuestión que se plantexa, non para resolvelas.
Na Sesión maxistral o alumnado poderá intervir sempre que sexa dun xeito construtivo para formular as dúbidas que nese momento desexa que se lle clarexen.
Sobre todos os puntos anteriores o alumnado conta coa posibilidade de consultar nas titorías aquelo que considere necesario. Para as probas mixtas contará cun periodo de revisión.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A3 A13 A14 A68 A69 A71 A72 B5 B11 C3 C10 C11 Valoraranse pola participación, pola actitude no seu desenvolvemente e polos resultados acadados. 15
Solución de problemas A2 A18 A62 A63 A64 A68 B4 B7 B9 B10 C8 C10 O mesmo que no caso anterior 20
Proba mixta A3 A13 A14 A15 A17 A18 A62 A63 A64 A68 A69 B4 B10 B11 C8 C11 Valorará en conxunto os coñecemento adquiridos polas distintas metodoloxías.
Poderá constar de calquera tipo de preguntas ou cuestións.
65
 
Observacións avaliación
<p>É posible acadar outros acordos de avaliación entre alumnado e profesorado, pero nese caso as condicións constarán nun contrato de avaliación coa sinatura das partes. E citarase explicitamente a frase "De acordo co recollido na&nbsp;<b>Guía docente nas observacións de avaliación</b>… "</p><p>Os criterios de avaliación contemplados nos cadros A-III/1 e A-III/2 do Código STCW e a súas emendas relacionadas con esta materia teranse en conta á hora de deseñar e realizar a avaliación.</p>

Fontes de información
Bibliografía básica Abu-Rub, Haithem. (2012). High performance control of AC drives with MATLAB-Simulink models . Chichester, West Sussex ; Hoboken, NJ : Wiley,
Ogata, Katsuhiko. (2010). Ingeniería de control moderna. Madrid : Pearson Educación
Bolton, W. (2001). Ingeniería de control. . México : Alfaomega : Marcombo,
Gilat, Amos. (2006). Matlab : Una introducción con ejemplos prácticos . Barcelona : Reverté
Christopher Lum (). Simulink Tutorial. http://faculty.washington.edu/lum/website_professional/matlab/tutorials/Simulink_Tutorial/simulink_t

http://faculty.washington.edu/lum/website_professional/matlab/tutorials/Simulink_Tutorial/simulink_tutorial.pdf

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Matemáticas 1/631G02151
Matemáticas II/631G02156
Matemáticas III/631G02260
Electrotecnia. Máquinas Eléctricas e Sistemas Eléctricos do Buque/631G02253
Electrónica Analóxica e de Potencia/631G02363
/
/
/

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
/

Materias que continúan o temario
Sistemas Electrónicos de Adquisición de Datos/631G02512

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías