Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Proxecto fin de Carreira Código 632011510
Titulación
Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
1º e 2º Ciclo Anual
Quinto Troncal 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Civil
Matemáticas
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Correo electrónico
Web
Descrición xeral Realización, presentación e defensa, unha vez obtidos todolos créditos do plan de estudios, dun exercicio orixinal defendido individualmente ante un tribunal universitario, consistente nun proxecto integral de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos de natureza profesional no que se sinteticen as competencias adquiridas no ensino.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Capacitación científico-técnica e metodolóxica para a asesoría, a análise, o deseño, o cálculo, o proxecto, a planificación, a dirección, a xestión, a construción, o mantemento, a conservación e a explotación nos campos relacionados coa enxeñaría civil: materiais de construción, xeotecnia, estruturas, edificación, hidráulica, enerxía, enxeñaría sanitaria, medio ambiente, enxeñaría marítima e costeira, transportes, enxeñaría cartográfica, urbanismo e ordenación do territorio.
A2 Capacidade para comprender os múltiples condicionamentos de carácter técnico, legal e da propiedade que se formulan no proxecto dunha obra pública e capacidade para establecer diferentes alternativas válidas, elixir a óptima e plasmala axeitadamente, tras prever os problemas da súa construción e empregar os métodos e tecnoloxías máis axeitados, tanto tradicionais como innovadores, coa finalidade de conseguir a maior eficacia dentro do respecto polo medio ambiente e a protección da seguridade e saúde dos traballadores e usuarios da obra pública.
A3 Coñecemento, comprensión e capacidade para aplicar a lexislación necesaria durante o desenvolvemento da profesión de enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos.
A15 Capacidade de visión espacial e coñecemento das técnicas para plasmala no plano.Coñecemento das técnicas de trazado de obras lineais e de plataformas e capacidade para aplicar os coñecementos de debuxo técnico á croquización e cubicación de pezas propias das obras públicas.
A18 Coñecemento e comprensión dos fundamentos teóricos empregados nas técnicas de deseño asistido, visualización avanzada e animación por computador, así como a súa aplicación práctica en problemas de enxeñaría civil por medio do uso de programas de CAD.
A58 Capacidade para deseñar e proxectar unha obra de enxeñaría desde a comprensión do lugar e a análise da paisaxe que o caracteriza.
A60 Capacidade para concretar ante un problema construtivo alternativas válidas e elixir a óptima, tras prever os problemas da súa construción.
A61 Coñecemento do marco técnico, económico e lexislativo, así como os procedementos construtivos, a maquinaria de construción e as técnicas de planificación das obras.
B1 Aprender a aprender.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B4 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B5 Traballar de forma colaborativa.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B7 Comunicarse de xeito efectivo nun ámbito de traballo.
B8 Reciclaxe continua de coñecementos nunha perspectiva xeneralista no ámbito global de actuación da enxeñaría civil.
B9 Comprender a importancia da innovación na profesión.
B10 Aproveitamento e incorporación das novas tecnoloxías.
B11 Entender e aplicar o marco legal da disciplina.
B12 Comprensión da necesidade de actuar de forma enriquecedora sobre o medio contribuíndo ao desenvolvemento sostible.
B13 Compresión da necesidade de analizar a historia para entender o presente.
B14 Apreciación da diversidade.
B15 Facilidade para a integración en equipos multidisciplinares.
B16 Capacidade para organizar e planificar.
B17 Capacidade para dirixir e xestionar equipos de persoas e grupos de empresas.
B18 Habilidade para a xestión da información.
B19 Capacidade de análise, síntese e estruturación da información e das ideas.
B20 Claridade na formulación de hipóteses.
B21 Capacidade de abstracción.
B22 Capacidade de traballo persoal, organizado e planificado.
B23 Capacidade de autoaprendizaxe mediante a inquietude por buscar e adquirir novos coñecementos, potenciando o uso das novas tecnoloxías da información.
B24 Capacidade de enfrontarse a situacións novas.
B25 Habilidades comunicativas e claridade de exposición oral e escrita.
B26 Capacidade para aumentar a calidade no deseño gráfico das presentacións de traballos.
B27 Capacidade para aplicar coñecementos básicos na aprendizaxe de coñecementos tecnolóxicos e na súa posta en práctica.
B28 Capacidade de realizar probas, ensaios e experimentos e analizar, sintetizar e interpretar os resultados.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidad para a redacción e presentación dun Proxecto orixinal que quede englobado en cualquera dos campos que abarca a profesión do Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos A1
A2
A3
A15
A18
A58
A60
A61
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
PROXECTO FIN DE CARREIRA DEFINICIÓN DE PROXECTO FIN DE CARREIRA
ELECCIÓN DO PROXECTO FIN DE CARREIRA
SEGUIMENTO DO PFC
ANALISE DE ALTERNATIVAS E ELECCION DA SOLUCIÓN A ADOPTAR
PRESENTACIÓN E EVALUACIÓN DO PROXECTO
CONTIDO XERAL DO PROXECTO FIN DE CARREIRA MEMORIA
ANEXOS Á MEMORIA
PLANOS
PREGO DE PRESCRIPCIONS TÉCNICAS PARTICULARES
PRESUPOSTO

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais C4 4 0 4
Traballos tutelados A1 A2 A3 A15 A18 A58 A60 A61 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 C1 C2 C3 C5 C6 C7 C8 30 100 130
Proba oral B19 B25 B26 C1 1 0 1
 
Atención personalizada 15 0 15
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Presentación da asignatura e explicación do funcionamento da mesma.
Traballos tutelados Redacción dun Proxecto completo de Enxeñería Civil.
Proba oral Presentación pública do proxecto realizado fronte a un tribunal.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Tutorías personalizadas para revisión e aprobación dos documentos que forman o Proxecto que redacta o alumno.

Coordinador: Arturo Antón Casado. aanton@udc.es

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba oral B19 B25 B26 C1 Avalación da capacidade do alumno de sintetizar o seu proxecto a responder ás cuestión plantexados polo tribunal sobre o mesmo. 5
Traballos tutelados A1 A2 A3 A15 A18 A58 A60 A61 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 C1 C2 C3 C5 C6 C7 C8 Valoración da calidade documental do proxecto presentado e da adecuación da solución proposta ó problema plantexado. 95
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Ignacio Morilla Abad (). Guía metodológica y práctica para la realización de Proyectos. . Servicio de Publicaciones del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid.
ETSECCP A Coruña (). Procedimiento para la realización del Proyecto Fin de Carrera. http://caminos.udc.es/info/asignaturas/510/documentos/procedimientoICCP_10.pdf
Gonzalo de Fuentes Bescós. (). Valoración de obras en Ingeniería Civil.. Universidad Politécnica de Madrid.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías