Datos Identificativos 2015/16
Asignatura (*) Análise de Estructuras e Materiais Avanzados Código 632508002
Titulación
Mestrado Universitario en Investigación en Enxeñaría Civil (2013)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial Anual
Primeiro Optativa 6
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enerxía e Propulsión Mariña
Tecnoloxía da Construción
Coordinación
Romera Rodriguez, Luis Esteban
Galan Díaz, Juan José
Correo electrónico
l.romera@udc.es
juan.jose.galan@udc.es
Profesorado
Diaz Garcia, Jacobo Manuel
Fontan Perez, Arturo Norberto
Galan Díaz, Juan José
Romera Rodriguez, Luis Esteban
Toledano Prados, Mar
Correo electrónico
jacobo.diaz@udc.es
arturo.fontan@udc.es
juan.jose.galan@udc.es
l.romera@udc.es
mar.toledano@udc.es
Web http://campusvirtual.udc.es/moodle/
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título

Contidos
Temas Subtemas
Análisis de Fatiga Resistencia y Límite de Fatiga

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral 20 20 40
Solución de problemas 20 20 40
Prácticas a través de TIC 30 20 50
Prácticas de laboratorio 2 4 6
Lecturas 0 12 12
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral
Solución de problemas
Prácticas a través de TIC
Prácticas de laboratorio Prácticas de ensayos de fatiga en el laboratorio de Ciencia Materiales
Lecturas

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Prácticas de laboratorio
Descrición
Se le ayudará al alumno en las dudas que surgan durante la realización de las prácticas

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas 25
Sesión maxistral 25
Prácticas a través de TIC 25
Prácticas de laboratorio 25
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Bannantine, J. (1990). Fundamentals of Metal Fatigue Analysis. Prentice Hall
Jurado, J.A., Hernandez S., Nieto F. & Mosquera A. (2011). Bridge Aeroelasticity. WIT Press
Toledano, M. y Monsalve, A. (2008). Ciencia e Ingeniería de materiales. Andavira
Kassapoglou, K. (2010). Design and analysis of composite structures. Wiley
Gürdal, Z., Haftka, R. T. and Hajela, P. (1999). Design and optimization of laminated composite materials. John Wiley & Sons
Mallick, P. K. (2008). Fiber-reinforced composites. CRC Press
Barbero, E. J. (2011). Introduction to composite materials design. CRC Press
Courtney, T. (2000). Mechanical behavior of materials. McGraw Hill
Dowling, N. (2008). Mechanical behavior of materials. Pearson
Reddy, J. N. (2004). Mechanics of laminated composite plates and shells. CRC Press
Belegundu, A. D., Chandrupatla, T. R. (1999). Optimization Concepts and Applications in Engineering. Prentice Hall
Haldar, A. and Mahadevan, S. (2000). Probability, reliability, and statistical methods in. John Wiley & Sons
Choi, S-K, Grandhi, R.V. and Canfield, R.A (2007). Reliability-based Structural Design,. Springer Verlag

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Optimización e Análise de Estruturas/632508001

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías