Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Movilidade Sostible e Sistemas de Transporte Metropolitano de Capacidade Intermedia Código 632508017
Titulación
Mestrado Universitario en Investigación en Enxeñaría Civil (2013)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial Anual
Primeiro Optativa 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Matemáticas
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Correo electrónico
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen

*Metodoloxías docentes que se modifican

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

4. Modificacións na avaliación

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título

Contidos
Temas Subtemas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais 1 0 1
Sesión maxistral 40 40 80
Estudo de casos 20 40 60
Análise de fontes documentais 1 8 9
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais
Sesión maxistral
Estudo de casos
Análise de fontes documentais

Atención personalizada
Metodoloxías
Descrición


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral 0
Estudo de casos 0
Análise de fontes documentais 0
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica CERTU (2005). Bus à Haut Niveau de Service. Concept et recommandations.
Sanz Alduán, Alfonso (2008). Calmar el tráfico: una herramienta de la movilidad sostenible. Ministerio de Fomento
UITP (2001). Desplazarse mejor en la ciudad.
R. Bugarín, M., Novales, M., Orro, A (2003). Evolución de los sistemas tranviarios. Tórculo
IHOBE (2004). Guía práctica para la elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible.
IDAE (2006). Guía práctica para la elaboración e implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).
UITP (2004). Guidelines for selecting and planning a new light rail system. Level 1, 2 & 3.
Comisión de las Comunidades Europeas (2007). Libro verde. Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana.
VDV (2007). Local and regional railway tracks in Germany.
APTA (2013). Modern Streetcar Vehicle Guidelines.
Transportation Research Board (2012). Track Design Handbook for Light Rail Transit.
Vuchic, V.R. (2007). Urban Transit. Systems and technology. John Wiley & Sons, Inc
Grava, S. (2003). Urban Transportation Systems. Choices for communities. McGraw-Hill

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías