Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Traballo de Iniciación á Investigación Código 632508022
Titulación
Mestrado Universitario en Investigación en Enxeñaría Civil (2013)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial Anual
Primeiro Obrigatoria 30
Idioma
Castelán
Galego
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Civil
Matemáticas
Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Correo electrónico
Web http://caminos.udc.es/docencia/planes_estudio.htm
Descrición xeral Ver la información de la página web http://caminos.udc.es/docencia/planes_estudio.htm
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen

*Metodoloxías docentes que se modifican

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

4. Modificacións na avaliación

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Ver la información de la página web http://caminos.udc.es/docencia/planes_estudio.htm

Contidos
Temas Subtemas
Ver la información de la página web http://caminos.udc.es/docencia/planes_estudio.htm Ver la información de la página web http://caminos.udc.es/docencia/planes_estudio.htm

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Investigación (Proxecto de investigación) 0 720 720
Presentación oral 0.5 19.5 20
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Investigación (Proxecto de investigación) Trabajo de iniciación a la investigación
Presentación oral Presentación oral y defensa del trabajo de iniciación a la investigación

Atención personalizada
Metodoloxías
Investigación (Proxecto de investigación)
Presentación oral
Descrición


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Investigación (Proxecto de investigación) Será evaluada por un tribunal. 0
Presentación oral Será evaluada por un tribunal 0
 
Observacións avaliación

Ver la información de la página web http://caminos.udc.es/docencia/planes_estudio.htm

Un tribunal formado por tres profesores de la Escuela se encargará de evaluar los trabajos de iniciación a la investigación en los períodos de evaluación establecidos por la Escuela.


Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Ver la información de la página web http://caminos.udc.es/docencia/planes_estudio.htm(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías