Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Explotación de estradas Código 632514015
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñería de Camiños, Canais e Portos
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 4.5
Idioma
Castelán
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Civil
Matemáticas
Coordinación
Perez Perez, Ignacio
Correo electrónico
ignacio.perez1@udc.es
Profesorado
Martinez Bustelo, Carlos
Perez Perez, Ignacio
Correo electrónico
carlos.martinez@udc.es
ignacio.perez1@udc.es
Web
Descrición xeral

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título

Contidos
Temas Subtemas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais 1.5 0 1.5
Sesión maxistral 26 26 52
Proba obxectiva 3 24 27
Solución de problemas 12 18 30
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais
Sesión maxistral
Proba obxectiva
Solución de problemas

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Solución de problemas
Descrición


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva 100
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Kraemer et al. (). Ingeniería de Carreteras. Volumen I y Volumen II. McGraw Hill
Profesores de la asignatura (). Transparencias de la asignatura. En moodle y en reprografía

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Camiños e Ferrocarrís/632G01027
Camiños e Aeroportos/632G01061

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías