Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Enxeñería dos servizos urbanos Código 632514039
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñería de Camiños, Canais e Portos
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 4.5
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Civil
Matemáticas
Coordinación
Cagiao Villar, Juan
Correo electrónico
juan.cagiao.villar@udc.es
Profesorado
Cagiao Villar, Juan
Correo electrónico
juan.cagiao.villar@udc.es
Web http://www.lis.edu.es
Descrición xeral Ciudades inteligentes: el urbanismo de las redes y las TICS
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen

*Metodoloxías docentes que se modifican

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

4. Modificacións na avaliación

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

Contidos
Temas Subtemas
1.-El metabolismo urbano
2.- Ciudades inteligentes: el urbanismo de las redes y las TICs
3.- Las redes y el espacio público
4.- Huella ecológica de ciudades
5.- Cambio climático y su influencia en las ciudades

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Seminario A35 102 0 102
Sesión maxistral A35 10.5 0 10.5
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Seminario Talleres en los que se proponen trabajos a desarrollar por el alumno y se desarrollan por parte de ellos
Sesión maxistral Clases teóricas en las que se abordan los principales temas de la asignatura y de las que salen los trabajos a desarrollar por el alumno

Atención personalizada
Metodoloxías
Seminario
Descrición


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Seminario A35 Los trabajos desarrollados por el alumno constituyen el 100% de la nota final 100
Sesión maxistral A35 El alumno deberá atender y tomar nota de los aspectos teóricos más relevantes y que sean de especial aplicación para los trabajos a desarrollar en los seminarios 0
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías