Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Sistemas de abastecemento e saneamento Código 632844202
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñaría da Auga (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Público
Economía
Enxeñaría Civil
Matemáticas
Coordinación
Naves García-Rendueles, Acacia
Correo electrónico
acacia.naves@udc.es
Profesorado
Martinez Lopez, Alberto
Naves García-Rendueles, Acacia
Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal, Pablo
Sanz Larruga, Francisco Javier
Correo electrónico
alberte.martinez@udc.es
acacia.naves@udc.es
pablo.rodriguez-vellando@udc.es
javier.sanz.larruga@udc.es
Web http://caminos.udc.es/info/asignaturas/201/masterindex.html
Descrición xeral Introdución histórica aos sistemas de abastecemento e saneamento. Sistemas de captación e tratamentos de potabilización.
Redes de distribución: conceptos xerais, descrición e deseño. Redes de saneamento: conceptos xerais, descrición e deseño. Sistemas de drenaxe sostible. Tratamentos de auga residual previos á vertedura ao medio receptor. Marco legal.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Visión global dos sistemas de abastecemento e saneamento a través dos distintos elementos que o compoñen saber
Visión global dos sistemas de abastecemento e saneamento a través dos distintos elementos que o compoñen saber
Capacidade de deseño e dimensionamento básico de solucións de captación de auga, potabilización, abastecemento, saneamento, tratamento de auga residual e sistemas de xestión da escorrentía dunha poboación.
Capacidade de deseño e dimensionamento básico de solucións de captación de auga, potabilización, abastecemento, saneamento, tratamento de auga residual e sistemas de xestión da escorrentía dunha poboación.
Visión global da construción, xestión e mantemento dos elementos que compoñen os sistemas de abastecemento e saneamento.
Visión global da construción, xestión e mantemento dos elementos que compoñen os sistemas de abastecemento e saneamento.

Contidos
Temas Subtemas
1. Introdución aos sistemas de abastecemento e saneamento
1.1. Introdución histórica aos sistemas de abastecemento e saneamento
1.2. Visión xeral dos sistemas de captación e abastecemento de auga 1.3. Visión xeral dos sistemas de xestión da auga residual
1.4. Visión xeral dos sistemas de xestión da escorrentía urbana
2. Sistemas de captación e tratamentos de potabilización 2.1. Captación de auga superficial: ríos, lagos, encoros...
2.2. Captación de mananciais
2.3. Captación de auga subterránea
2.4. Tratamentos de potabilización de auga
2.5. Estacións de potabilización de auga
3. Redes de distribución 3.1. Conceptos xerais
3.2. Descrición
3.3. Deseño
4. Redes de saneamento 4.1. Conceptos xerais
4.2. Descrición
4.3. Deseño
5. Sistemas non convencionais de drenaxe sostible 5.1. Sistemas non convencionais de xestión da escorrentía
5.2. Estruturas de detención e tratamento
6. Marco legal 6.1. Marco legal europeo

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral 30 5 35
Aprendizaxe colaborativa 15 5 20
Análise de fontes documentais 2 10 12
Presentación oral 2 5 7
Solución de problemas 6 2 8
Prácticas a través de TIC 8 8 16
Saídas de campo 8 4 12
Proba obxectiva 6 4 10
Portafolios do alumno 0 15 15
 
Atención personalizada 15 0 15
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clases nas que se expoñen os principais contidos teóricos da materia.
Preséntanse tamén exemplos e casos reais.
Aprendizaxe colaborativa Afondamento nas metodoloxías de deseño de sistemas de abastecemento e saneamento aplicándoos nun caso práctico. O traballo dividirase en grupos e os resultados compartiranse co resto dos compañeiros.
Análise de fontes documentais Revisión individual de documentación como introdución a conceptos importantes ou como metodoloxía de revisión e afondamento. A comprensión e asimilación dos conceptos debe demostrarse nunha actividade de aprendizaxe colaborativa ou nunha proba obxectiva.
Presentación oral Presentación oral en clase apoyada nun póster ou conxunto de diapositivas preparados previamente. Non só avalíanse os contidos, senón tamén o material preparado e a capacidade comunicativa.
Solución de problemas Solución de problemas propostos en clase polos profesores para afianzar os conceptos teóricos.
Prácticas a través de TIC Deseño e dimensionamiento de compoñentes dos sistemas de abastecemento e saneamento utilizando software técnico.
Saídas de campo Visita a unha ETAP e/ou EDAR.
Visita a obras nun sistema de abastecemento de auga ou saneamento.
Proba obxectiva Tests de varias opcións ou verdadeiro/falso que serán respondidos individualmente ou en grupos.
Portafolios do alumno Documento que consiste na compilación das actividades realizadas durante toda a materia que debe presentarse ao final do semestre.

Atención personalizada
Metodoloxías
Presentación oral
Solución de problemas
Aprendizaxe colaborativa
Prácticas a través de TIC
Sesión maxistral
Descrición
Resolución de dúbidas que xurdan dos contidos teóricos expostos en clase, a resolución de problemas e outras actividades. Seguimento dos traballos colaborativos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral Presentación oral breve dun tema en clase utilizando material de apoio (póster ou diapositivas) 15
Portafolios do alumno Documento que consiste na compilación de actividades realizadas durante todo o semestre 25
Aprendizaxe colaborativa Desenvolvemento das tarefas propostas e exposición ao resto dos compañeiros. 25
Proba obxectiva Tests de elección múltiple ou de verdadeiro/ falso 20
Prácticas a través de TIC Resolución de simulacións propostas con software técnico. 15
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Advanced water distribution modeling and management. Haestad Methods, Thomas M. Walski...[et al.] http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S8*gag?/dAgua+--+Depuraci{226}on./dagua+depuracion/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=dagua+distribucion&6%2C%2C30

Analysis of water distribution networks. P.R. Bhave, R. Gupta. http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S8*gag?/dAgua+--+Depuraci{226}on./dagua+depuracion/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=dagua+distribucion&8%2C%2C30

Design of water supply pipe networks. Prabhata K. Swamee, Ashok K. Sharma. http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S8*gag?/dAgua+--+Depuraci{226}on./dagua+depuracion/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=dagua+distribucion&10%2C%2C30

Urban Drainage. 3rd Ed. Butler y Davies (2011). Taylor Francis. http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S8*gag?/turban+drainage/turban+drainage/1%2C3%2C4%2CB/frameset&FF=turban+drainage&2%2C%2C2/indexsort=-

Wastewater hydraulics theory and practice. Hager (2010). Springer. http://kmelot.biblioteca.udc.es/search~S8*gag?/twastewater+/twastewater/1%2C25%2C27%2CB/frameset&FF=twastewater+hydraulics+theory+and+practice&1%2C%2C2/indexsort=-

EPANET: https://www.epa.gov/water-research/epanet

SWMM: https://www.epa.gov/water-research/storm-water-management-model-swmm

ITOGH Instruccións Ténicas para Obras Hidráulicas en Galicia. http://augasdegalicia.xunta.gal/seccion-tema/c/Obras_AHG_saneamento_depuracion?content=/Portal-Web/Contidos_Augas_Galicia/Seccions/itohg/seccion.html&std=itohg.html

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Físico-química e calidade da auga/632844203

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías