Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Hidráulica Computacional I Código 632844205
Titulación
Mestrado Universitario en Enxeñaría da Auga (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 6
Idioma
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Civil
Matemáticas
Coordinación
Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal, Pablo
Correo electrónico
pablo.rodriguez-vellando@udc.es
Profesorado
Fe Marques, Jaime
Naves García-Rendueles, Acacia
Rodríguez-Vellando Fernández-Carvajal, Pablo
Correo electrónico
jaime.fe@udc.es
acacia.naves@udc.es
pablo.rodriguez-vellando@udc.es
Web http://caminos.udc.es/hosting/masteragua/
Descrición xeral Fundamentos da caudal de canle aberta e dinámica de fluídos computacional. Ecuacións fundamentais: Saint-Venant, Navier-Stokes, o fluxo potencial, stream-vorticidade, de fluxo de Stokes, augas superficiais, convección-difusión, Darcy, ... Fundamentos da programación Matlab. Programación de elementos finitos de hidrodinámico, medios porosos e modelos xeoquímicos. Introdución de volumes finitos.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
SEN CAMBIOS

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
TODOS NON ESPECIFICADOS DEBAIXO
*Metodoloxías docentes que se modifican
AS CLASES REALIZARANSE EN TEAMS CON APOIO DE MOODLE E PVELLANDO@UDC.ES.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

Ferramenta:
TEAMS: HORAS DE CLASE REGULARES E TITORÍAS PERSONALIZADAS A DEMANDA
MOODLE: DOCUMENTACIÓN ADICIONAL E REVISIÓNS SEMANAIS DO QUE SE EXPOÑE NO TEAMS
PVELLANDO@UDC.ES: A DEMANDA

4. Modificacións da avaliación
A ponderación da nota final e a entrega do traballo do curso faríanse electrónicamente e non terían ningunha modificación.

5 Modificacións da bibliografía ou webgrafía
SEN MODIFICACIÓNS

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade para aplicar a mecánica dos fluídos e as ecuacións fundamentais do fluxo en cálculo de conducións a presión e en lámina libre. Comprensión dos fundamentos da dinámica de fluídos computacional (CFD). Capacidade de elaborar códigos que resolvan o fluxo incompresible tanto en superficie libre como en medio poroso. Coñecemento de modelos numéricos aplicados a enxeñaría hidráulica. Capacidade utilizar e analizar os resultados dun modelo hidráulico. Capacidade de deseñar, desenvolver e analizar os esquemas numéricos utilizados nun modelo hidráulico. A1
A1
A1
A1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
BP1
BP1
BP1
BP1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

Contidos
Temas Subtemas
Fundamentos de Hidráulica de canais (revisión) Hidráulica de canais (revisión)
Fundamentos de Hidráulica computacional Hidráulica computacional
Ecuacions constitutivas Saint-Venant
Navier-Stokes
Fluxo potencial
Corriente-vorticidade
Fluxo de Stokes
Augas someras
Conveción-difusión
Darcy,...
Fundamentos de programación Matlab Programación Matlab
Programación de Fluxo en Elementos Finitos Modelos hidrodinámicos
Modelos en medio poroso
Modelos hidroquímicos
Fundamentos de promación de fluxo en Elementos Finitos Fluxo en Elementos Finitos
Programas comerciais Programas comerciais

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Seminario A1 A2 A3 A17 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 30 30 60
Sesión maxistral A1 A2 A3 A17 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 30 30 60
 
Atención personalizada 30 0 30
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Seminario Clases prácticas relacionadas cos aspectos teóricos explicados nas clases maxistrales
Sesión maxistral Clases convencionais onde son estuadas as cuestios mais importantes da materia

Atención personalizada
Metodoloxías
Seminario
Descrición
Atención personalizada para cada alumno

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A1 A2 A3 A17 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 O coñecemento dos conceptos desenvolvidos nas conferencias maxistrais serán evaluados e considerados para a clasificación final 50
Seminario A1 A2 A3 A17 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 A asistencia a os seminarios e os traballos se tendrán en cota para nota final 50
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica J. Puertas Agudo (2000). Apuntes de Hidráulica de Canales. Nino
J. Donea (2003). Finite Element Methods for Flow Problems. Wiley
O. Pironneau (1989). Finite Element Methods for Fluids. Wiley
G. Carey, J. Oden (1984). Finite Elements. Prentice-Hall
A. Chadwick (1986). Hydraulics in Civil Engineering. Allen&Unwin
P. Gresho, R Sani (2000). Incompressible flow and the finite element method. Wiley
Singiresu Rao (2005). The Finite Element Method in Engineering. Elsevier
O. C. Zienkiewicz, R.L. Taylor (1982). The Finite Element Method. Vol 3, Fluid dynamics. Mc Graw Hill

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías