// Fin modificacion
Datos Identificativos 2021/22
Asignatura (*) Introdución aos métodos numéricos Código 632G01014
Titulación
Grao en Enxeñaría de Obras Públicas
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Segundo Formación básica 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Matemáticas
Coordinación
París López, José
Correo electrónico
jose.paris@udc.es
Profesorado
Couceiro Aguiar, Iván
Nogueira Garea, Xesus Anton
París López, José
Correo electrónico
ivan.couceiro.aguiar@udc.es
xesus.nogueira@udc.es
jose.paris@udc.es
Web http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221/
Descrición xeral Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221/
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos

Non se realizarán modificacións nos contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen

- Publicación de boletíns de prácticas ao principio de cada tema para que resolvan os alumnos na páxina web da asignatura e en Moodle.
- Publicación das solucións dos boletíns de prácticas ó finalizar cada tema da asignatura
- Probas de seguemento das clases realizadas

*Metodoloxías docentes que se modifican

- Publicación de todo o material docente que se explicaría na clase presencial en formato dixital, convenientemente adaptado e desenvolvido para a docencia non presencial.
- Realización de clases non presenciais a través dos medios telemáticos dispoñibles apoiados no material específico indicado no punto anterior.
- Realización de clases non presenciais para resolución de exercicios dos boletíns de prácticas.
- Proposta de exercicios prácticos de cada tema que os estudantes realizarán individualmente e que
computarán na avaliación.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

Teams -> En calquera momento en horario laboral previa cita (excepto en horas de clase)
Correo electrónico -> En calquera momento
Teléfono -> En calquera momento en horario laboral previa cita (excepto en horas de clase)


4. Modificacións na avaliación

No caso de non poder realizarse a docencia de xeito presencial durante un período prolongado de tempo o sistema de avaliación terá en conta esta circunstancia. Así, os contidos impartidos non presencialmente serán avaliados do seguinte xeito:

Un 70% da valoración dos temas non impartidos presencialmente recaerá na proba obxectiva.
O 30% restante da valoración determinarase mediante exercicios prácticos propostos que os estudantes terán que facer individualmente e entregar nos plazos establecidos.

En calquera caso os estudantes poderán recibir unha bonificación adicional na súa cualificación de ata un 10% pola realización de: probas de duración curta ao remate das clases, exercicios breves de seguemento, e por asistencia a clase.

*Observacións de avaliación:

Os exames realizados de xeito telemático consistirán en probas individuais e manuscritas a realizar polo estudante segundo o calendario de exames oficiais presentado. Para a realización do exame os estudantes poderán utilizar unha calculadora científica básica.
Os estudantes escribirán ó comezo de cada folla do exame que vaian realizar, como mostra de lealtade e responsabilidade, a seguinte declaración:
“Eu, nome apelido1 apelido2 con DNI: XXXXXXXX-X declaro pola miña honra que non utilizarei medios nin métodos fraudulentos para a realización de este exame de asignatura.” E asinarán ao lado indicando tamén a data e a hora.

Os detalles acerca do horario e instrucións para a realización do exame publicaránse coa suficiente antelación.
O exame será publicado nos medios de información habituais da asignatura de acordo co horario establecido (páxina web, Moodle, etc.). O estudante consultará o enunciado e respostará ás preguntas en follas en branco que leven como encabezamento a declaración arriba indicada.

Unha vez rematado o exame de xeito telemático os profesores poderán contactar con calquera alumno e pedirlle que lles explique un ou varios apartados do mesmo. O estudante gardará obrigatoriamente os manuscritos orixinais e entregarallos ao profesor posteriormente cando a situación o permita.
Se de xeito excepcional algún alumno tén un motivo xustificado polo que non poida facer o exame no día e hora establecidos establecerase outra data para realizar outro exame.
En todos os casos garantirase a proporcionalidade do exame tendo en conta a excepcionalidade da situación.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Non hai modificacións na bibliografía ou webgrafía.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
A2 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.
B1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
B2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
B3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
B4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
B5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
B6 Aprender a aprender.
B7 Resolver problemas de forma efectiva.
B8 Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B9 Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
B12 Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
B15 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de la vida.
B18 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con que deben enfrentarse.
B20 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.
C3 Aprovechamiento e incorporación de las nuevas tecnologías
C7 Apreciación de la diversidad.
C8 Facilidad para la integración en equipos multidisciplinares.
C10 Capacidad de análisis, síntesis y estructuración de la información y las ideas.
C11 Claridad en la formulación de hipótesis.
C12 Capacidad de abstracción.
C13 Capacidad de trabajo personal, organizado y planificado.
C15 Capacidad de enfrentarse a situaciones nuevas.
C16 Habilidades comunicativas y claridad de exposición oral y escrita.
C18 Capacidad para aplicar conocimientos básicos en el aprendizaje de conocimientos tecnológicos y en su puesta en práctica

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Resultados de aprendizaxe específicos A1
A2
Resultados básicos e xerais B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B12
B15
B18
B20
Resultados de aprendizaxe nucleares e transversais C3
C7
C8
C10
C11
C12
C13
C15
C16
C18

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1.- CONCEPTOS GENERALES Introducción. Ideas fundamentales. Métodos Numéricos en Ingeniería de Obras Públicas. Historia del cálculo científico por ordenador. Programación de ordenadores.
Tema 2.- NÚMERO Y ALGORITMO Introducción. Concepto de número y Base de numeración. Almacenamiento en ordenador: tipos de variable; precisión y redondeo. Algoritmos directos: tiempo de computación. Algoritmos iterativos: orden de convergencia; truncamiento.
Tema 3.- ERRORES Introducción. Errores de redondeo y truncamiento. Propagación e inestabilidad. Control de errores.
Tema 4.- CÁLCULO DE RAÍCES DE UNA ECUACIÓN Introducción. Métodos de iteración funcional: condiciones de convergencia. Métodos de Aproximaciones Sucesivas. Métodos de Newton y derivados.
Tema 5.- BASES DE CÁLCULO MATRICIAL Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES Introducción. Esquemas de almacenamiento: matrices llenas, simétricas y en banda. Sistemas inmediatos. Métodos Directos: eliminaciones de Gauss y Gauss-Jordan; factorizaciones LU y LDU de Crout y Cholesky. Inversión de matrices y cálculo de determinantes
Tema 6.- INTERPOLACIÓN E INTEGRACIÓN NUMÉRICA Introducción. Interpolación polinómica pura; fórmulas de Lagrange y Newton. Aproximaciones por mínimos cuadrados. Integración de Newton: cuadraturas abiertas y cerradas de Newton-Cotes. Combinación de técnicas simples, fórmulas compuestas.
Tema 7.- PROBLEMAS DE VALORES INICIALES (E.D.O's) Introducción. Reducción de una EDO de orden superior a un sistema de EDO's de primer orden. Métodos de resolución elementales: Euler, Euler Modificado, Heun.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A1 A2 B1 B2 B3 B4 B9 B12 B15 B8 B18 B7 C3 C12 C13 C15 C16 C18 C8 15 37.5 52.5
Proba obxectiva A1 A2 B1 B2 B3 B4 B8 B18 B7 C10 C11 C12 C15 C16 4 0 4
Proba de resposta breve A1 A2 B2 B3 B4 B9 B7 C13 C15 1.5 0 1.5
Sesión maxistral A1 A2 B1 B2 B3 B5 B12 B6 B8 B18 B20 C3 C7 C10 C11 C12 45 45 90
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Solución de problemas Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221/
Proba obxectiva Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221/
Proba de resposta breve Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221/
Sesión maxistral Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221/

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba de resposta breve
Descrición
Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221/

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba de resposta breve A1 A2 B2 B3 B4 B9 B7 C13 C15 Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221/ 4
Proba obxectiva A1 A2 B1 B2 B3 B4 B8 B18 B7 C10 C11 C12 C15 C16 Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221/ 100
Sesión maxistral A1 A2 B1 B2 B3 B5 B12 B6 B8 B18 B20 C3 C7 C10 C11 C12 Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221/ 2
Solución de problemas A1 A2 B1 B2 B3 B4 B9 B12 B15 B8 B18 B7 C3 C12 C13 C15 C16 C18 C8 Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221/ 4
 
Observacións avaliación

Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221 para maior información

Para aprobar en calquera das dúas oportunidades ordinarias será necesario obter unha calificación global igual ou superior a 50 puntos sobre 100.

A avaliación realizarase a través dun exame realizado nas datas establecidas pola Xefatura de Estudos. Na primeira oportunidade poderase obter unha puntuación adicional á calificación do exame de ata 10 puntos sobre 100 en función da calificación obtida nas probas de seguemento realizadas na clase e do grao de asistencia á clase. Esta bonificación non se aplicará na segunda oportunidade.

O enunciado dos exames presentarase no mesmo idioma en que se imparten as clases da asignatura. Se un alumno quere dispoñer do enunciado do exame en outro dos idiomas establecidos terao á súa disposición previo aviso. O alumno pode contestar o examen en calquera dos idiomas oficiais ou tamén, se así o prefire, en inglés.
Nos exanes non se permitirá a consulta de ningún tipo de documento. Calquera documentación adicional que se precise será proporcionada co enunciado.
Nos exames non se poderá utilizar ningún tipo de dispositivo electrónico avanzado. Só se permitirá o uso dunha calculadora científica básica (esto é: unha calculadora que permita exclusivamente realizar operaciones aritméticas e avaliar funcións elementais con un número reducido de memorias numéricas, sen ningunha outra capacidade de ningún tipo).
A utilización de documentos ou dispositivos ilícitos, así como a copia por calquera medio durante a realización dun examen serán consideradas actividades fraudulentas de carácter grave.


Fontes de información
Bibliografía básica

Ver páxina web da asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_itop/221/

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Álxebra/632G01001
Cálculo/632G01002
Ampliación de cálculo/632G01010

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Informática e Programación/632G01034

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías