Identifying Data 2016/17
Subject (*) Inglés Empresarial Code 650G01029
Study programme
Grao en Ciencias Empresariais
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Third Obligatoria 6
Language
Spanish
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Filoloxía Inglesa
Coordinador
Llanos Tojeiro, Ángela
E-mail
angela.llanos@udc.es
Lecturers
Llanos Tojeiro, Ángela
E-mail
angela.llanos@udc.es
Web
General description Este curso esta orientado como unha introducción aos conceptos claves do inglés das empresas e a economía
Os obxetivos son:
- presentar a linguaxe e conceptos atopados na literatura do campo
- desenrolar a comprensión lectora de textos de economía y empresa, correspondencia e documentos do alumno
- desenrolar as destrezas de comunicación oral no campo da economía e a empresa
- desenrolar as destrezas escritas do alumno.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 CE1 - Aprender a aprender, por exemplo, cómo, cándo, ónde novos desenvolvementos persoais son necesarios.
A3 CE3 - Comprender detalles do funcionamento empresarial, tamaño de empresas, rexións xeográficas, sectores empresariais, vinculación con coñecemento e teorías básicas.
A4 CE4 - Comprender a estrutura de linguas estranxeiras e desenvolver un vocabulario, Comprender, ler, falar e escribir nunha lingua estranxeira.
A5 CE5 - Comprender a tecnoloxía nova e existente e o seu impacto para os novos/futuros mercados.
A6 CE6 - Comprender os principios da enxeñaría e vinculalos co coñecemento empresarial.
A7 CE7 - Comprender os principios da lei e vinculalos co coñecemento de negocios e xestión.
A8 CE8 - Comprender os principios da psicoloxía, identificar as implicacións para a organización empresarial.
A9 CE9 - Comprender os principio éticos, identificar as implicacións para as organizacións empresariais, deseño de escenarios.
A11 CE11 - Definir criterios de acordo de cómo unha empresa é definida e vincular os resultados coa análise do entorno para identificar perspectivas.
A12 CE12 - Definir obxectivos, estratexias e políticas comerciais.
A16 CE16 - Identificar aspectos relacionados e comprender o seu impacto na organización empresarial.
A17 CE17 - Identificar o impacto dos elementos micro e macroeconómicos na organización empresarial.
A18 CE18 - Identificar as características dunha organización.
A19 CE19 - Identificar novos desenvolvementos de organizacións empresariais para afrontar con éxito o entorno cambiante.
A20 CE20 - Identificar e operar o software adecuado. Deseñar e implementar sistemas de información.
A21 CE21 - Identificar e utilizar as ferramentas adecuadas de matemáticas e estatística.
A23 CE23 - Uso de instrumentos para a análise de entornos empresariais.
A24 CE24 - Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
B1 CB1 - Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeneral, e se adoita encontrar a un nivel que, se ben se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado.
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
B6 CG1 - Que os estudantes formados sexan profesionais versátiles, capacitados tanto de iniciar o seu propio negocio como de desempeñar labores de deseño, planificación, organización, xestión, asesoramento e avaliación nas áreas e departamentos contables, financeiros e fiscais de organizacións empresariais, con especial referencia ás pequenas e medianas empresas.
B7 CG2 - Que os estudantes posúan unha elevada capacitación metodolóxica de xestión e tratamento da información que lles proporcione vantaxes competitivas, non só no seu labor profesional, senón nunha sociedade global en permanente transformación. Para iso, o Grao debe estar dotado dun axeitado nivel de interdisciplinariedade, transversalidad e integración nas súas materias.
B8 CG3 - Que os estudantes presten especial atención aos cambios que, tanto en conceptos, coma en metodoloxía ou en aplicacións, implican no mundo empresarial as novas tecnoloxías da información e as comunicacións. Así mesmo deben poder obter e actualizar os coñecementos específicos que teñan como base a aparición de novas leis e regulamentos que afecten ao mundo fiscal, financeiro ou contable.
B9 CG4 - Que os estudantes integren a aprendizaxe na súa vida e no seu labor profesional, a través da metodoloxía de ensino que lles achega o Grao, o cal lles proporciona unha formación básica xeral que servirá como puntal para a formación continua ao longo da vida.
B10 CG5 - Que os estudantes teñan unha perspectiva integral e destreza no manexo dos conceptos, técnicas e ferramentas empregados en cada unha das diferentes áreas funcionáis, con especial referencia ás contables, financeiras e fiscais da empresa; así como entender as relacións que existen entre elas e cos obxectivos xerais da organización. Todo iso tendo en conta os principios de sustentabilidade e responsabilidade social das mesmas.
B11 CG6 - Que os estudantes saiban identificar e anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar a información, realizar asesoramento fiscal e contable, control orzamentario, xestión de tesouraría, auditorías de contas e temas concursais (suspensións de pagamentos e quebras), tomar decisións en condicións de incerteza e avaliar resultados.
B12 CG7 - Que os estudantes sexan capaces de liderar proxectos nas áreas de valoración da empresa, de dirección estratéxica e financeira; deben poder entender a información contable das empresas co fin de obter conclusións e realizar predicións tanto sobre rendementos coma sobre riscos futuros.
B13 CG8 - Que os estudantes identifiquen os requisitos legais da información financeira aos que a empresa debe enfrontarse.
B14 CG9 - Que os estudantes manifesten respecto aos dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, o respecto e a promoción dos Dereitos Humanos e os principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade.
C1 CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 CT2 - Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 CT3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT4 - Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT5 - Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT6 - Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT7 - Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT8 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Learning to learn Business English A1
A4
A5
B1
B2
B4
B5
C1
C2
C3
The sectors of the economy A3
A6
A7
A11
B3
B6
B7
B8
C4
C5
C6
Management functions A3
A7
A9
A12
A16
A17
A19
B9
B10
B11
B12
C7
C8
Business Organizations. Human Resources and Leadership. A8
A18
A20
A21
A23
A24
B2
B3
B5
B13
B14
C2
C3
C4

Contents
Topic Sub-topic
Introductory Module How to learn Business English
What type of learner are you?
The good language learner
English learning strategies
Reviewing the numbers
Graphs, charts and more...
Porfolio & Glossary
Module 1. The sectors of the economy The 3 sector theory vs the 5 sector theory
The sectors of the economy in Galicia
The sectors of the economy in the UK, the USA...
Using graphs and numbers to describe the economic sectors
Module 2. It's all about management Management... an art or a science?
Peter Drucker's view of management: The 5 functions
Function #1: Planning
Time management
Stress management
Your management skills
Modulo 3. Organización Funcion #2: Organización
Estructura empresarial
Elementos del diseño organizacional
Tipos de organizacion: Grandes Corporaciones, PYMES...
Module 4. Staffing, Leading and Controlling Function #3: Staffing
The importance of staffing
The process of staffing
Writing your CV in English
Function #4: Leading (or Directing)
The process of leading
Theory X, Theory Y, and Theory Z
Maslow's pyramid
Self-motivation
Function #5:Controlling
Module 5. Wrapping it up! Thinking outside the box
The 6 thinking hats
...

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Glossary A1 A4 B1 B3 B9 C1 C2 C3 4 2 6
Workbook A1 A3 A4 A8 A9 A11 C5 C6 C7 C8 6 6 12
Guest lecture / keynote speech A5 A6 A8 A9 A12 A16 A17 B2 B4 B5 C6 C7 C8 12 12 24
Supervised projects A1 A20 A21 B6 B7 B8 C4 C5 10 20 30
Objective test A3 A7 A11 A18 A19 A22 A23 A24 4 32 36
Student portfolio A1 A3 A4 A5 B10 B11 B12 B13 B14 0 14 14
Introductory activities A1 A5 A8 B11 C2 C3 C8 8 16 24
 
Personalized attention 4 0 4
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Glossary Students will write a business English glossary
Workbook Readings from different business sources
Guest lecture / keynote speech Lectures
Supervised projects Business glossaries, covering letter and CV among others.
Objective test Final exam
Student portfolio The student's portfolio will include materials related to the different units that will be requested throughout the semester and submited at the end.
Introductory activities Introduction.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Objective test
Student portfolio
Description
– Students will be guided through the different phases of the class projects.
– Instructions for the portfolio and glossary will be given in class.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A1 A20 A21 B6 B7 B8 C4 C5 Subject-related projects 10
Objective test A3 A7 A11 A18 A19 A22 A23 A24 Final exam 45
Guest lecture / keynote speech A5 A6 A8 A9 A12 A16 A17 B2 B4 B5 C6 C7 C8 Attendance is obligatory 20
Glossary A1 A4 B1 B3 B9 C1 C2 C3 Individual Business English glossary
5
Student portfolio A1 A3 A4 A5 B10 B11 B12 B13 B14 End of the semester portfolio 20
 
Assessment comments

The final grade is the weigthed result of student's attendance and participarion, the glossary, portfolio and final final exam. It is mandatory to take all the tests and submit all the tasks in the given dates. Students who have to take the July opportunity will have to submit an improve version of their portfolio and glossary.

Students who do not participate in at least 20% of the final grade will be given an Incomplete.

In the December and the July opportunities, students have to submit a glossary (10%), a portfolio (40%), and take the final exam (50%).

Academic exemption: Students with academic exemption will have to comply to the December and July opportunities.


Sources of information
Basic Alcaraz Varó, Enrique (2002). Diccionario de términos económicso, financieros y comerciales . Ariel
Emmerson, Paul (2004). Email English. Macmillan
Mackenzie, Ian (2010). English for Business Studies. Cambridge University Pres

http://www.engvid.com

http://es.forvo.com/languages/en/

http://www.wordreference.com/


The updated bibliography will be uploaded in the moodle

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

Students are encouraged to develop an autonomous learning routine in the 1st and 2nd years in order to retain the knowledge already acquired. For that, students can used the recommeded bibliography or other sources available in the library. (*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.