Datos Identificativos 2016/17
Asignatura (*) Inglés Empresarial Código 650G01029
Titulación
Grao en Ciencias Empresariais
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Inglés
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Filoloxía Inglesa
Coordinación
Llanos Tojeiro, Ángela
Correo electrónico
angela.llanos@udc.es
Profesorado
Llanos Tojeiro, Ángela
Correo electrónico
angela.llanos@udc.es
Web
Descrición xeral Este curso esta orientado como unha introducción aos conceptos claves do inglés das empresas e a economía
Os obxetivos son:
- presentar a linguaxe e conceptos atopados na literatura do campo
- desenrolar a comprensión lectora de textos de economía y empresa, correspondencia e documentos do alumno
- desenrolar as destrezas de comunicación oral no campo da economía e a empresa
- desenrolar as destrezas escritas do alumno.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 CE1 - Aprender a aprender, por exemplo, cómo, cándo, ónde novos desenvolvementos persoais son necesarios.
A3 CE3 - Comprender detalles do funcionamento empresarial, tamaño de empresas, rexións xeográficas, sectores empresariais, vinculación con coñecemento e teorías básicas.
A4 CE4 - Comprender a estrutura de linguas estranxeiras e desenvolver un vocabulario, Comprender, ler, falar e escribir nunha lingua estranxeira.
A5 CE5 - Comprender a tecnoloxía nova e existente e o seu impacto para os novos/futuros mercados.
A6 CE6 - Comprender os principios da enxeñaría e vinculalos co coñecemento empresarial.
A7 CE7 - Comprender os principios da lei e vinculalos co coñecemento de negocios e xestión.
A8 CE8 - Comprender os principios da psicoloxía, identificar as implicacións para a organización empresarial.
A9 CE9 - Comprender os principio éticos, identificar as implicacións para as organizacións empresariais, deseño de escenarios.
A11 CE11 - Definir criterios de acordo de cómo unha empresa é definida e vincular os resultados coa análise do entorno para identificar perspectivas.
A12 CE12 - Definir obxectivos, estratexias e políticas comerciais.
A16 CE16 - Identificar aspectos relacionados e comprender o seu impacto na organización empresarial.
A17 CE17 - Identificar o impacto dos elementos micro e macroeconómicos na organización empresarial.
A18 CE18 - Identificar as características dunha organización.
A19 CE19 - Identificar novos desenvolvementos de organizacións empresariais para afrontar con éxito o entorno cambiante.
A20 CE20 - Identificar e operar o software adecuado. Deseñar e implementar sistemas de información.
A21 CE21 - Identificar e utilizar as ferramentas adecuadas de matemáticas e estatística.
A23 CE23 - Uso de instrumentos para a análise de entornos empresariais.
A24 CE24 - Derivar dos datos información relevante imposible de recoñecer por non profesionais.
B1 CB1 - Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeneral, e se adoita encontrar a un nivel que, se ben se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado.
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
B6 CG1 - Que os estudantes formados sexan profesionais versátiles, capacitados tanto de iniciar o seu propio negocio como de desempeñar labores de deseño, planificación, organización, xestión, asesoramento e avaliación nas áreas e departamentos contables, financeiros e fiscais de organizacións empresariais, con especial referencia ás pequenas e medianas empresas.
B7 CG2 - Que os estudantes posúan unha elevada capacitación metodolóxica de xestión e tratamento da información que lles proporcione vantaxes competitivas, non só no seu labor profesional, senón nunha sociedade global en permanente transformación. Para iso, o Grao debe estar dotado dun axeitado nivel de interdisciplinariedade, transversalidad e integración nas súas materias.
B8 CG3 - Que os estudantes presten especial atención aos cambios que, tanto en conceptos, coma en metodoloxía ou en aplicacións, implican no mundo empresarial as novas tecnoloxías da información e as comunicacións. Así mesmo deben poder obter e actualizar os coñecementos específicos que teñan como base a aparición de novas leis e regulamentos que afecten ao mundo fiscal, financeiro ou contable.
B9 CG4 - Que os estudantes integren a aprendizaxe na súa vida e no seu labor profesional, a través da metodoloxía de ensino que lles achega o Grao, o cal lles proporciona unha formación básica xeral que servirá como puntal para a formación continua ao longo da vida.
B10 CG5 - Que os estudantes teñan unha perspectiva integral e destreza no manexo dos conceptos, técnicas e ferramentas empregados en cada unha das diferentes áreas funcionáis, con especial referencia ás contables, financeiras e fiscais da empresa; así como entender as relacións que existen entre elas e cos obxectivos xerais da organización. Todo iso tendo en conta os principios de sustentabilidade e responsabilidade social das mesmas.
B11 CG6 - Que os estudantes saiban identificar e anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar a información, realizar asesoramento fiscal e contable, control orzamentario, xestión de tesouraría, auditorías de contas e temas concursais (suspensións de pagamentos e quebras), tomar decisións en condicións de incerteza e avaliar resultados.
B12 CG7 - Que os estudantes sexan capaces de liderar proxectos nas áreas de valoración da empresa, de dirección estratéxica e financeira; deben poder entender a información contable das empresas co fin de obter conclusións e realizar predicións tanto sobre rendementos coma sobre riscos futuros.
B13 CG8 - Que os estudantes identifiquen os requisitos legais da información financeira aos que a empresa debe enfrontarse.
B14 CG9 - Que os estudantes manifesten respecto aos dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, o respecto e a promoción dos Dereitos Humanos e os principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade.
C1 CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 CT2 - Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 CT3 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT4 - Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT5 - Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT6 - Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT7 - Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT8 - Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Aprendendo a aprender Inglés Empresarial A1
A4
A5
B1
B2
B4
B5
C1
C2
C3
Os sectores da economía A3
A6
A7
A11
B3
B6
B7
B8
C4
C5
C6
As funcións da xestión A3
A7
A9
A12
A16
A17
A19
B9
B10
B11
B12
C7
C8
As organizacións empresariais. Os Recursos Humanos e o Liderazgo A8
A18
A20
A21
A23
A24
B2
B3
B5
B13
B14
C2
C3
C4

Contidos
Temas Subtemas
Modulo Introductorio Cómo aprender o inglés empresarial
Que tipo de aprendiz eres
O bon aprendiz de linguas
Revisando os numeros
Gráficos e mais...
Porfolio e Glosario

Modulo 1. Os Sectores da Economia A teoría dos 3 sectores e a dos 5 sectores
Os sectores da economía en Galicia
Os sectores da economía no Reino Unido, EEUU...
Usando graficos e números para describir os sectores da economía

Modulo 2. Todo é xestión Xestión... arte o ciencia?
A perspectiva de Peter Drucker sobre a xestión: As 5 funcions
Funcion #1: Planificación
Xestión do tempo
Xestión do Stress
As tuas destrezas de xestión
Modulo 3. Organización Función #2: Organización
Descripción da estructura empresarial
Os elementos do deseño organizacional
Tipos de organización: Grandes corporacións, PYME's...

Modulo 4. Dotación de persoal, dirección e control Funtion #3: Dotación de persoal
A importancia da dotación de persoal
O procesda da dotación de persoal
Escribindo o teu CV en inglés
Funcion #4: Dirección
O proceso de dirección
Theoría X, Theoría Y, and Theoría Z
A pirámide de Maslow
Automotivación
Funcion #5:Control
Module 5. Pechando o círculo Pesamento creativo
O 6 sombreros para pensar
...

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Glosario A1 A4 B1 B3 B9 C1 C2 C3 4 2 6
Lecturas A1 A3 A4 A8 A9 A11 C5 C6 C7 C8 6 6 12
Sesión maxistral A5 A6 A8 A9 A12 A16 A17 B2 B4 B5 C6 C7 C8 12 12 24
Traballos tutelados A1 A20 A21 B6 B7 B8 C4 C5 10 20 30
Proba obxectiva A3 A7 A11 A18 A19 A22 A23 A24 4 32 36
Portafolios do alumno A1 A3 A4 A5 B10 B11 B12 B13 B14 0 14 14
Actividades iniciais A1 A5 A8 B11 C2 C3 C8 8 16 24
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Glosario Ao longo do cuatrimestre os alumnos elaboran un glosario inglés-español que incluyaa terminoloxía empresarial aprendida ao longo do curso.
Lecturas Os alumnos aprenden a manexar textos en lingua inglesa procedentes de diferentes fontes.
Sesión maxistral Representan a parte esencial da asignatura: conceptos básicos, documentos empresariais, correspondencia comercial e textos.
Traballos tutelados Os alumnos elaboran os seguintes traballoss tutelados: glosarios, cartas, CV entre otros ao longo da asignatura.
As tutorías en grupo (4 horas por subgrupo de 15 alumnos) se levarán a cabo antes da realización dos traballos tutelados para sentar obxetivos e directrices para a elaboración de ditas tareas.
Proba obxectiva O exame final é unha combinación de proba de resposta múltiple e de ordenación.
Portafolios do alumno O portafolio do alumno debe incluir materiaiss relacionados coas diferentes unidades que se asignan ao longo do cuatrimestre e se entregan ao final do mesmo.
Actividades iniciais Primera toma de contacto. Evaluación do nivel de competencia e introducción a asignatura.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Proba obxectiva
Portafolios do alumno
Descrición
– Para a preparación dos traballos tutelados, o alumno será guiado polas distintas fases da composición.
– As instruccións para a elaboración do portafolio e do glosario expondranse na aula e/ou no Moodle.


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A20 A21 B6 B7 B8 C4 C5 Traballos relacionados con diferentes aspectos da asignatura
10
Proba obxectiva A3 A7 A11 A18 A19 A22 A23 A24 Test
Examen final da asignatura: conceptos, vocabulario, documentos empresariais
45
Sesión maxistral A5 A6 A8 A9 A12 A16 A17 B2 B4 B5 C6 C7 C8 Asistencia obrigatoria
As sesions maxistries son indispensables para poder elaborar os distintos traballos obrigatorios. A asistencia e participación computan hasta 2 puntos na calificación global.
20
Glosario A1 A4 B1 B3 B9 C1 C2 C3 Glosario de inglés empresarial
Traballo individual e continuo.
5
Portafolios do alumno A1 A3 A4 A5 B10 B11 B12 B13 B14 O alumno deberá elaborar unha serie de traballos individuais que entregará ao final de curso 20
 
Observacións avaliación

A calificación final de Inglés Empresarial é o resultado ponderado do glosario, a asistencia e participación, a proba obxetiva ou examen final xunto coas calificacions obtenidas na proba de respostas múltiples, e os traballos individuais (portafolio e traballos tutelados). E obrigatorio presentarse a todas as probas así como entregar todos os traballos nos plazos correspondentes. Os alumnos que teñan que presentarse a  convocatoria de xulio deberán entregar de novo o porfolio e o glosario na data do examen.

Cualificación de non presentado: Enténdese que un alumno no se presentou a  materia cando a sua participación no sistema de evaluación non lle
permita alcanzar un 20% da calificación final.

Na oportunidade adiantada de decembro, os alumnos tendrán que presentar o glosario (10%), o portafolio (40%), y facer o exame final (50%).

Dispensa académica: Os requisitos para o alumnado con dispensa académica son os mesmos que para a convocatoria de xullo.Fontes de información
Bibliografía básica Alcaraz Varó, Enrique (2002). Diccionario de términos económicso, financieros y comerciales . Ariel
Emmerson, Paul (2004). Email English. Macmillan
Mackenzie, Ian (2010). English for Business Studies. Cambridge University Pres

http://www.engvid.com

http://es.forvo.com/languages/en/

http://www.wordreference.com/

A bibliografía ampliaráse no moodle.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Recoméndase desenvolver unha rutina de aprendizaxe autónomo do inglés en primeiro e segundo curso para non esquencer os coñecementos adquiridos previamente. Para eso, os alumnos poden utilizar a bibliografía recomendada nesta asignatura ou fontes disponibles na biblioteca da facultade así como recursos de internet.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías