// Fin modificacion
Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) ANATOMÍA I E HISTOLOXÍA Código 651G01001
Titulación
Grao en Fisioterapia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
Toro Santos, Francisco Javier de
Correo electrónico
javier.toro@udc.es
Profesorado
Fernandez Fernandez, Esther Del Carmen
Rey Rico, Ana
Toro Santos, Francisco Javier de
Correo electrónico
esther.fernandez1@udc.es
ana.rey.rico@udc.es
javier.toro@udc.es
Web
Descrición xeral Estudo xeral dos tecidos.
Estudo da anatomía de cabeza e tronco (osos, articulacións e músculos)
Estudo da neuroanatomía.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e comprender a morfoloxía, a fisioloxía, a patoloxía e a conduta das persoas, tanto sas como enfermas, no medio natural e social.
A19 Comunicarse de modo efectivo e claro, tanto de forma oral como escrita, cos usuarios do sistema sanitario así como con outros profesionais.
B1 CB1 - Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C9 Ter a capacidade de xestionar tempos e recursos: desenvolver plans, priorizar actividades, identificar as críticas, establecer prazos e cumprilos.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Dominar a terminoloxía anatómica, de modo que o alumnado coñeza a nomenclatura actualizada das estruturas anatómicas e adquira a capacidade de descricición destas estruturas empregando términos de orientación espacial A1
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Desenvolver a capacidade de observación. A1
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Coñecer a morfoloxia xeral do corpo humano, a localización, a forma e a estrutura dos seus órganos, sistemas e aparatos, e as súas interrelacións. A1
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C8
C9
Coñecer a morfoloxía, a localización e as interrelaciones das estructuras anatómicas , en particular, o sistema nervioso e o aparato locomotor de cabeza, colo e tronco. A1
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C8
C9
Identificar a forma e as relacións das diferentes estruturas anatómicas mediante o uso de esquemas, debuxos, láminas e modelos anatómicos tridimensionais (maquetas). A1
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Comprender a función dos órganos e sistemas a través da posición, forma e estructura básica. A1
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Utilizar os coñecementos anatómicos no plantexamento e análise de problemas clínicos pertinentes. A1
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C8
C9
Alcanzar o nivel suficiente de coñecementos anatómicos para comprender outras áreas da titulación relacionadas e para realizar cursos de especializacion en diversos campos da Fisioterapia. A1
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9

Contidos
Temas Subtemas
I.- Introducción á estrutura do corpo humano.
1.- Histoloxía: Tecido epitelial. Tecido conxuntivo. Tecido muscular. Tecido nervioso.
2.- Introducción aos conceptos anatómicos xerais do corpo humano. Posición anatómica. Eixos, direccions e planos . Nomenclatura Anatómica: términos de posición, orientación e relación.
II.- Sistema nervioso. CONTIDOS:
1.- Introducción ó Sistema Nervioso.
2.- Sistema nervioso central. Medula espiñal. Tronco encefálico. Cerebelo e cerebro. Meninxes. Vascularización. Vías de conducción. Sistema ventricular.
3.- Sistema nervioso periférico. Sistema nervioso autónomo. Sistema simpático. Sistema parasimpático. Pares craneais. Pares raquídeos.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
1.- Estudiar en maquetas a anatomía da medula espiñal e dos nervios espinais.
2.- Identificar en maquetas as estruturas do encéfalo e o orixe aparente dos pares craneais.
III.- Aparato locomotor. Introducción. Cabeza, colo e tronco. CONTIDOS:
1.- Conceptos xerais do aparato locomotor.
2.- Anatomía funcional de colo, cabeza e tronco. Ósos. Articulacións. Músculos.
3.- Vascularizacion e inervación de cabeza, colo e tronco.
4.- Anatomía de superficie de cabeza, colo e tronco.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
1.- Estudiar o esqueleto de cabeza, colo e tronco en maquetas e ósos.
2.- Identificar en maquetas as articulacións da cabeza, do colo e do tronco.
3.- Identificar en maquetas os músculos do dorso, do tórax e do abdome.
4.- Estudiar en maquetas a vascularizacón e inervación da cabeza, o colo e o tronco.
5.- Anatomía de superficie de cabeza, colo e tronco.


CONTENIDOS:
1.- Conceptos xerais do aparato locomotor: osteoloxía, artroloxía e mioloxía.
2.- Anatomía da cabeza, colo e tronco: osteoloxía, artroloxía e mioloxía.
3.- Vascularizacion e inervación da cabeza, colo e tronco.


ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
1.- Estudiar o esqueleto da cabeza, colo e tronco nas maquetas.
2.- Identificar nas maquetas as distintas articulacions da cabeza e da columna vertebral.
3.- Identificar nas maquetas os músculos de colo e tronco.


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 40 40 80
Portafolios do alumno A1 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 0 12 12
Traballos tutelados A1 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 0 15 15
Presentación oral A1 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 6 0 6
Prácticas de laboratorio A1 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 11 22 33
Proba obxectiva A1 A19 B1 B2 B4 B5 C1 C8 C9 3 0 3
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clase teórica expuesta polo profesor. Será unha clase participativa, favoreciendo o intercambio de opinions e o debate.
Portafolios do alumno O alumno tenderá que completar/colorear as láminas anatómicas do cuaderno de Anatomía Humana ó longo do curso.
Traballos tutelados Os alumnos terán que realizar un traballo en grupo (mínimo de 2 alumnos e máximo de 4) relacionado co contido da materia explicada en clase.
Presentación oral Os alumnos deberán presentar e defender, de forma oral, o traballo realizado en grupo, ante os profesores da área e o resto de compañeiros.
Prácticas de laboratorio Complementan os contidos das clases teóricas. Os alumnos traballan cos osos e os modelos anatómicos. Coas maquetas adquierese unha visión tridimensional do explicado na clase e facilita o estudo e mellora da capacidade de relación.
Proba obxectiva Proba obxetiva.- Inclue

1.- EXAMEN ESCRITO:

- 10-20 preguntas cortas que requiren respuesta breve, en xeral dunha extensión no mais de media páxina.

- un test que consta de no mais de 20 preguntas de respuesta única, con catro opcions.

- Laminas anatómicas para completar e identificar elementos anatómicos.

- Resolución dun caso clínico.2.- PROBA ORAL.

- Esta proba estará dirixida só a alumnos con discapacidades que presenten algunha dificultade para a realización

de exámenes escritos. Consistirá en preguntas curtas que o alumno debe responder de forma oral.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Descrición
A atención personalizada sirve para o control da aprendizaxe de forma individual.
A través das tutorías, presencial ou virtual, o profesor aborda a resolución de dudas e a orientación do estudio,

así como o seguimiento e a supervisión dos traballos.

As practicas no laboratorio con grupos pequenos tamen facilita a explicación de dubidas, que o alumno poida ter, de forma máis individual.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Portafolios do alumno A1 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 O alumno deberá completar as laminas do cuaderno de Anatomía Humana.

O profesor revisará, nas practicas de Anatomía, o cuaderno do alumno,

valorando o seu traballo.
5
Prácticas de laboratorio A1 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 Se valorará a actitude, a capacidade para o aprendizaxe e para a resolución de problemas expuestos polo profesor. 5
Proba obxectiva A1 A19 B1 B2 B4 B5 C1 C8 C9 Realizacion da proba escrita ou oral 80
Traballos tutelados A1 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 Realización dun traballo en grupo (mínimo 2 alumnos, máximo 4) dun tema relacionado co contido do temario. 5
Presentación oral A1 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 Exposición oral e defensa do traballo ante os profesores da área e resto de compañeiros. Os alumnos teran que responder ante calquera dubida do profesor ou dos compañeiros sobre o tema exposto. 5
 
Observacións avaliación

Os créditos da materia Anatomía Humana I e Histoloxía, de 6 ECTS, se distribuyen:

 - Aparato locomotor de cabeza, colo e tronco: 4 ECTS 

 - Neuroanatomía: 2 ECTS.

No caso de que a materia sea impartida por mais dun docente, a nota final da proba obxetiva sera a media das duas partes.

Para superar a asignatura, cada unha das  partes deberá ter unha calificación igual o maior de 3,5 sobre 10. 

No caso de que unha das partes non alcance a calificación de 3,5 sobre 10,  o alumno non superará a asignatura ao considerar que non  chegou ao 35% de coñecemento.

As porcentaxes asignadas a cada proba pode sufrir pequenas modificacións dun curso a outro con respecto á memoria verificada en función das necesidades da materia; con todo non terá un valor menor ao 80% e a avaliación continuada, traballos tutelados e portafolio non superará o 20%

Os
créditos
da materia Anatomía Humana I e Histoloxía, de 6 ECTS, distribúense tal
como segue: - Aparato locomotor de cabeza, colo e tronco: 4 ECTS -
Neuroanatomía: 2 ECTS.

en caso de que a materia sexa impartida por máis de 1 docente, a nota final será a media entre as notas acadadas en cada parte evaluada. 

En caso de ter una nota media final con 5 ou más de 5, e una parte suspensa, ésta, deberá alcanzar un mínimo de 3,5 puntos sobre 10 (35 % de coñecemento).

No caso de que unha das partes, ou as duas teñan unha nota superior o 3,5, pero sen chegar ao 5,  o alumno terá que repetila, sempre que  a nota global non chegue a 5.


Fontes de información
Bibliografía básica GRAY (2015). Anatomia para Estudiantes. Madrid. Ed. Elsevier
SOBOTTA (2012). Atlas de Anatomía Humana. Barcelona. Ed. Elsevier
F. NETTER. (2015). Atlas de Anatomía Humana. Barcelona. Ed. Elsevier
THIBODEAU-PATTON (2008). Estructura y Funcion del Cuerpo Humano. Barcelona. Ed. Elsevier
SOBOTTA (2018). Texto de Anatomia. Barcelona Ed. Elsevier
PROMETHEUS (2014). Texto y Atlas de Anatomia. Anatomia General y Aparato Locomotor" Vol.1.. Barcelona Ed. Elsevier
PROMETHEUS (2014). Texto y Atlas de Anatomia. Cabeza, Cuello y Neuroanatomía". Vol 3. Barcelona. Ed. Elsevier
PROMETHEUS (2014). Texto y Atlas de Anatomia. Organos Internos". Barcelona. Ed. Elsevier
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
ANATOMÍA II/651G01002

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos do Plan Green Campus da Facultade de Fisioterapia, os traballos documentais que se realicen nesta materia poderanse solicitar tanto en formato papel como virtual ou soporte informático. De realizarse en papel, seguiranse na medida do posible as seguintes recomendacións xerais:

- Non se utilizarán plásticos.

- Realizaranse impresións a dobre cara.

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a realización de borradores.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías