Identifying Data 2019/20
Subject (*) ANATOMY I AND HISTOLOGY Code 651G01001
Study programme
Grao en Fisioterapia
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
First Basic training 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinador
Toro Santos, Francisco Javier de
E-mail
javier.toro@udc.es
Lecturers
Fernandez Fernandez, Esther Del Carmen
Rey Rico, Ana
Toro Santos, Francisco Javier de
E-mail
esther.fernandez1@udc.es
ana.rey.rico@udc.es
javier.toro@udc.es
Web
General description Estudo xeral dos tecidos.
Estudo da anatomía de cabeza e tronco (osos, articulacións e músculos)
Estudo da neuroanatomía.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Coñecer e comprender a morfoloxía, a fisioloxía, a patoloxía e a conduta das persoas, tanto sas como enfermas, no medio natural e social.
A19 Comunicarse de modo efectivo e claro, tanto de forma oral como escrita, cos usuarios do sistema sanitario así como con outros profesionais.
B1 CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
B2 CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
B3 CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
B4 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
B5 CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
C1 Adequate oral and written expression in the official languages.
C8 Valuing the importance of research, innovation and technological development for the socioeconomic and cultural progress of society.
C9 Ability to manage times and resources: developing plans, prioritizing activities, identifying critical points, establishing goals and accomplishing them.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Dominar a terminoloxía anatómica, de modo que o alumnado coñeza a nomenclatura actualizada das estruturas anatómicas e adquira a capacidade de descricición destas estruturas empregando términos de orientación espacial A1
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Desenvolver a capacidade de observación. A1
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Coñecer a morfoloxia xeral do corpo humano, a localización, a forma e a estrutura dos seus órganos, sistemas e aparatos, e as súas interrelacións. A1
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C8
C9
Coñecer a morfoloxía, a localización e as interrelaciones das estructuras anatómicas , en particular, o sistema nervioso e o aparato locomotor de cabeza, colo e tronco. A1
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C8
C9
Identificar a forma e as relacións das diferentes estruturas anatómicas mediante o uso de esquemas, debuxos, láminas e modelos anatómicos tridimensionais (maquetas). A1
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Comprender a función dos órganos e sistemas a través da posición, forma e estructura básica. A1
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Utilizar os coñecementos anatómicos no plantexamento e análise de problemas clínicos pertinentes. A1
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C8
C9
Alcanzar o nivel suficiente de coñecementos anatómicos para comprender outras áreas da titulación relacionadas e para realizar cursos de especializacion en diversos campos da Fisioterapia. A1
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9

Contents
Topic Sub-topic
I.- Introducción á estrutura do corpo humano.
1.- Histoloxía: Tecido epitelial. Tecido conxuntivo. Tecido muscular. Tecido nervioso.
2.- Introducción aos conceptos anatómicos xerais do corpo humano. Posición anatómica. Eixos, direccions e planos . Nomenclatura Anatómica: términos de posición, orientación e relación.
II.- Sistema nervioso. CONTIDOS:
1.- Introducción ó Sistema Nervioso.
2.- Sistema nervioso central. Medula espiñal. Tronco encefálico. Cerebelo e cerebro. Meninxes. Vascularización. Vías de conducción. Sistema ventricular.
3.- Sistema nervioso periférico. Sistema nervioso autónomo. Sistema simpático. Sistema parasimpático. Pares craneais. Pares raquídeos.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
1.- Estudiar en maquetas a anatomía da medula espiñal e dos nervios espinais.
2.- Identificar en maquetas as estruturas do encéfalo e o orixe aparente dos pares craneais.
III.- Aparato locomotor. Introducción. Cabeza, colo e tronco. CONTIDOS:
1.- Conceptos xerais do aparato locomotor.
2.- Anatomía funcional de colo, cabeza e tronco. Ósos. Articulacións. Músculos.
3.- Vascularizacion e inervación de cabeza, colo e tronco.
4.- Anatomía de superficie de cabeza, colo e tronco.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
1.- Estudiar o esqueleto de cabeza, colo e tronco en maquetas e ósos.
2.- Identificar en maquetas as articulacións da cabeza, do colo e do tronco.
3.- Identificar en maquetas os músculos do dorso, do tórax e do abdome.
4.- Estudiar en maquetas a vascularizacón e inervación da cabeza, o colo e o tronco.
5.- Anatomía de superficie de cabeza, colo e tronco.


CONTENIDOS:
1.- Conceptos xerais do aparato locomotor: osteoloxía, artroloxía e mioloxía.
2.- Anatomía da cabeza, colo e tronco: osteoloxía, artroloxía e mioloxía.
3.- Vascularizacion e inervación da cabeza, colo e tronco.


ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
1.- Estudiar o esqueleto da cabeza, colo e tronco nas maquetas.
2.- Identificar nas maquetas as distintas articulacions da cabeza e da columna vertebral.
3.- Identificar nas maquetas os músculos de colo e tronco.


Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A1 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 40 40 80
Student portfolio A1 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 0 12 12
Supervised projects A1 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 0 15 15
Oral presentation A1 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 6 0 6
Laboratory practice A1 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 11 22 33
Objective test A1 A19 B1 B2 B4 B5 C1 C8 C9 3 0 3
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Clase teórica expuesta polo profesor. Será unha clase participativa, favoreciendo o intercambio de opinions e o debate.
Student portfolio O alumno tenderá que completar/colorear as láminas anatómicas do cuaderno de Anatomía Humana ó longo do curso.
Supervised projects Os alumnos terán que realizar un traballo en grupo (mínimo de 2 alumnos e máximo de 4) relacionado co contido da materia explicada en clase.
Oral presentation Os alumnos deberán presentar e defender, de forma oral, o traballo realizado en grupo, ante os profesores da área e o resto de compañeiros.
Laboratory practice Complementan os contidos das clases teóricas. Os alumnos traballan cos osos e os modelos anatómicos. Coas maquetas adquierese unha visión tridimensional do explicado na clase e facilita o estudo e mellora da capacidade de relación.
Objective test Proba obxetiva.- Inclue

1.- EXAMEN ESCRITO:

- 10-20 preguntas cortas que requiren respuesta breve, en xeral dunha extensión no mais de media páxina.

- un test que consta de no mais de 20 preguntas de respuesta única, con catro opcions.

- Laminas anatómicas para completar e identificar elementos anatómicos.

- Resolución dun caso clínico.2.- PROBA ORAL.

- Esta proba estará dirixida só a alumnos con discapacidades que presenten algunha dificultade para a realización

de exámenes escritos. Consistirá en preguntas curtas que o alumno debe responder de forma oral.

Personalized attention
Methodologies
Laboratory practice
Supervised projects
Description
A atención personalizada sirve para o control da aprendizaxe de forma individual.
A través das tutorías, presencial ou virtual, o profesor aborda a resolución de dudas e a orientación do estudio,

así como o seguimiento e a supervisión dos traballos.

As practicas no laboratorio con grupos pequenos tamen facilita a explicación de dubidas, que o alumno poida ter, de forma máis individual.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Student portfolio A1 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 O alumno deberá completar as laminas do cuaderno de Anatomía Humana.

O profesor revisará, nas practicas de Anatomía, o cuaderno do alumno,

valorando o seu traballo.
5
Laboratory practice A1 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 Se valorará a actitude, a capacidade para o aprendizaxe e para a resolución de problemas expuestos polo profesor. 5
Objective test A1 A19 B1 B2 B4 B5 C1 C8 C9 Realizacion da proba escrita ou oral 80
Supervised projects A1 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 Realización dun traballo en grupo (mínimo 2 alumnos, máximo 4) dun tema relacionado co contido do temario. 5
Oral presentation A1 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 Exposición oral e defensa do traballo ante os profesores da área e resto de compañeiros. Os alumnos teran que responder ante calquera dubida do profesor ou dos compañeiros sobre o tema exposto. 5
 
Assessment comments

Os créditos da materia Anatomía Humana I e Histoloxía, de 6 ECTS, se distribuyen:

 - Aparato locomotor de cabeza, colo e tronco: 4 ECTS 

 - Neuroanatomía: 2 ECTS.

No caso de que a materia sea impartida por mais dun docente, a nota final da proba obxetiva sera a media das duas partes.

Para superar a asignatura, cada unha das  partes deberá ter unha calificación igual o maior de 3,5 sobre 10. 

No caso de que unha das partes non alcance a calificación de 3,5 sobre 10,  o alumno non superará a asignatura ao considerar que non  chegou ao 35% de coñecemento.

As porcentaxes asignadas a cada proba pode sufrir pequenas modificacións dun curso a outro con respecto á memoria verificada en función das necesidades da materia; con todo non terá un valor menor ao 80% e a avaliación continuada, traballos tutelados e portafolio non superará o 20%

Os
créditos
da materia Anatomía Humana I e Histoloxía, de 6 ECTS, distribúense tal
como segue: - Aparato locomotor de cabeza, colo e tronco: 4 ECTS -
Neuroanatomía: 2 ECTS.

en caso de que a materia sexa impartida por máis de 1 docente, a nota final será a media entre as notas acadadas en cada parte evaluada. 

En caso de ter una nota media final con 5 ou más de 5, e una parte suspensa, ésta, deberá alcanzar un mínimo de 3,5 puntos sobre 10 (35 % de coñecemento).

No caso de que unha das partes, ou as duas teñan unha nota superior o 3,5, pero sen chegar ao 5,  o alumno terá que repetila, sempre que  a nota global non chegue a 5.


Sources of information
Basic GRAY (2015). Anatomia para Estudiantes. Madrid. Ed. Elsevier
SOBOTTA (2012). Atlas de Anatomía Humana. Barcelona. Ed. Elsevier
F. NETTER. (2015). Atlas de Anatomía Humana. Barcelona. Ed. Elsevier
THIBODEAU-PATTON (2008). Estructura y Funcion del Cuerpo Humano. Barcelona. Ed. Elsevier
SOBOTTA (2018). Texto de Anatomia. Barcelona Ed. Elsevier
PROMETHEUS (2014). Texto y Atlas de Anatomia. Anatomia General y Aparato Locomotor" Vol.1.. Barcelona Ed. Elsevier
PROMETHEUS (2014). Texto y Atlas de Anatomia. Cabeza, Cuello y Neuroanatomía". Vol 3. Barcelona. Ed. Elsevier
PROMETHEUS (2014). Texto y Atlas de Anatomia. Organos Internos". Barcelona. Ed. Elsevier
Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus
ANATOMY II/651G01002

Other comments

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos do Plan Green Campus da Facultade de Fisioterapia, os traballos documentais que se realicen nesta materia poderanse solicitar tanto en formato papel como virtual ou soporte informático. De realizarse en papel, seguiranse na medida do posible as seguintes recomendacións xerais:

- Non se utilizarán plásticos.

- Realizaranse impresións a dobre cara.

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a realización de borradores.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.