Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) ANATOMÍA II Código 651G01002
Titulación
Grao en Fisioterapia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
Toro Santos, Francisco Javier de
Correo electrónico
javier.toro@udc.es
Profesorado
Fernandez Fernandez, Esther Del Carmen
Fuentes Boquete, Isaac Manuel
Toro Santos, Francisco Javier de
Correo electrónico
esther.fernandez1@udc.es
i.fuentes@udc.es
javier.toro@udc.es
Web
Descrición xeral Estudo da anatomía dos membros superiores e inferiores, do sistema cardiorespiratorio e da esplacnoloxía.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e comprender a morfoloxía, a fisioloxía, a patoloxía e a conduta das persoas, tanto sas como enfermas, no medio natural e social.
A17 Comprender a importancia de actualizar os coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que integran as competencias profesionais do fisioterapeuta.
A19 Comunicarse de modo efectivo e claro, tanto de forma oral como escrita, cos usuarios do sistema sanitario así como con outros profesionais.
B1 CB1 - Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C9 Ter a capacidade de xestionar tempos e recursos: desenvolver plans, priorizar actividades, identificar as críticas, establecer prazos e cumprilos.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Dominar a terminoloxía anatómica, de modo que o alumnado coñeza a nomenclatura actualizada das estruturas anatómicas e adquira a capacidade de descricición destas estruturas empregando términos de orientación espacial. A1
A17
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Desenvolver a capacidade de observación. A1
A17
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Coñecer a morfoloxía xeral do corpo humano, a localización, a forma e a estructura dos seus órganos, sistemas e aparatos, así como as suas interrelacions. A1
A17
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Coñecer a morfoloxía, a localización e as interrelaciones das estruturas anatómicas que constitúen, en particular, o aparato locomotor de membro superior e membro inferior, o sistema cardiocirculatorio e o aparato respiratorio. A1
A17
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Identificar a forma e as relacións das diferentes estruturas anatómicas mediante o uso de esquemas, debuxos, fotografias, e modelos tridimensionais (maquetas). A1
A17
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Comprender a función dos órganos e sistemas a través da posición, forma e estructura básica. A1
A17
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Utilizar os coñecementos anatómicos no plantexamento e análise de problemas clínicos pertinentes. A1
A17
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Alcanzar o nivel suficiente de coñecementos anatómicos para comprender outras áreas da titulación relacionadas e realizar cursos de especialización en diversos campos da Fisioterapia. A1
A17
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9

Contidos
Temas Subtemas
IV.- Aparato locomotor. Membro superior. Membro inferior.
CONTIDOS:
1.- Anatomía do membro superior: Osteoloxía. Artroloxía. Mioloxía.
2.- Vascularización e inervación do membro superior.
3.- Anatomía del membro inferior: Osteoloxía. Artroloxía. Mioloxía.
4.- Vascularización e inervación do membro inferior.


ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
1.- Estudar o esqueleto do membro superior e inferior nas maquetas e osos do laboratorio.

2.- Estudar as maquetas de articulacions do membro superior e inferior.
3.- Identificar nas maquetas, os músculos do membro superior e inferior.
V. Sistema cardiocirculatorio. CONTIDOS:
1.- Corazón. Morfoloxía externa. Relacions. Vasos e nervios do corazón.
2.- Corazón. Morfoloxía interna. Cavidades cardíacas.
3.- Circulacion maior ou sistemica e circulacion menor ou pulmonar
4.Sistema linfático.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
1.- Estudar nas maquetas a morfoloxía do corazón.
2.- Estudar nas maquetas os principais vasos sanguíneos.
VI.- Estesioloxía. CONTIDOS:
1.- Sentido da visión. Anatomía do globo ocular e os seus anexos.
2.- Sentido da audición. Anatomía do oído externo, oído medio e oído interno.
3.- Sentidos do olfato, gusto y tacto.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
1.- Identificar nas maquetas as estructuras anatómicas do globo ocular.
2.- Identificar nas maquetas os elementos anatómicos do oído externo, medio e interno.
VII.- Esplacnoloxía. CONTENIDOS:
1.- Sistema Dixestivo:
Cavidade oral e glándulas salivales. Farinxe e esófago. Estómago. Páncreas. Bazo. Fígado y vías biliares.
Intestino delgado, intestino grueso, sigma, recto e ano. Peritoneo.
2.- Aparato Respiratorio.
Cavidade nasal. Larinxe, tráquea e árbol bronquial. Pulmons, pleura e mediastino. Mecánica respiratoria.
3.- Aparato Xénito-Urinario.
Aparato urinario: ril, uréter, vexiga urinaria. Uretra. Glándula suprarrenal.
Aparato xenital masculino e femenino: órganos xenitales internos y externos.


ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
1.- Identificar nas maquetas os componentes do aparato dixestivo.
2.- Identificar nas maquetas os componentes do aparato respiratorio.


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A17 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 40 40 80
Prácticas de laboratorio A1 A17 A19 B1 B4 B5 C1 C8 C9 11 22 33
Portafolios do alumno A1 A17 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 0 12 12
Traballos tutelados A1 A17 A19 B1 B2 B4 B5 C1 C8 C9 0 15 15
Presentación oral A1 A17 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 6 0 6
Proba obxectiva A1 C6 C7 3 0 3
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clase teórica na que o profesor explica os temas do programa. E unha clase participativa, favorecendo o intercambio de opinións e o debate.
Prácticas de laboratorio Clases prácticas que complementan os contidos das clases teóricas. Empréganse as maquetas do corpo humano e os osos da osteoteca do laboratorio de Anatomía Humana. Nas prácticas de laboratorio foméntase a participación do alumnado, favorecendo o intercambio de opinións, o debate e a resolución de problemas.
A docencia se imparte a un grupo reducido de alumnos, o que permite a atención personalizada para aclarar dúbidas.
Portafolios do alumno Consiste en laminas anatómicas que o alumno debe completar na casa, identificando elementos anatomicos. As láminas son elaboradas polos profesores da área e publicanse a medida que se avanza na materia.
Traballos tutelados Os alumnos deberán facer un traballo dun tema que estea relacionado co contido do programa.
O Traballo realizarase en grupo ( minimo 2 alumnos e máximo 4)
Presentación oral Os alumnos deberan exponer e defender o seu traballo diante dos profesores e resto de compañeiros, respondendo a calquera dubida plantexada tanto polos seus compañeiros como polos profesores.
Proba obxectiva Proba Obxetiva.- Inclúe.

1.- PROBA ESCRITA: que inclue:

- 10-20 preguntas curtas, cada unha delas cun enunciado que require unha resposta breve, en xeral dunha extensión non maior de media páxina. .

- test que consta de non mais de 20 preguntas, cada unha delas cun enunciado, catro opciones e resposta única.

- Laminas anatomicas para completar ou identificar elementos anatómicos.

2.- PROBA ORAL.-
Este exame está dirixido só a persoas con discapacidade que teñan dificultade para a realización de exames escritos.
Neste caso o profesor fará preguntas que o alumno terá que responder de forma breve.


Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Traballos tutelados
Descrición
A atención personalizada sirve para o seguimiento da aprendizaxe de cada alumno por parte do profesor.

A través da tutoría, presencial ou virtual, o profesor aborda a resolución de dubidas, a orientación e estudo, así como o seguimiento e a supervisión de traballos.
As practicas de Anatomía ao realizarse con grupos reducidos tamén facilita a aclaración de dubidas de forma mais individual.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A1 A17 A19 B1 B4 B5 C1 C8 C9 Os alumnos deberán asistir as practicas onde se valorará actitude, interese pola aprendizaxe e a capacidade para solucionar problemas plantexados polo profesor 5
Portafolios do alumno A1 A17 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9
Consiste en completar as láminas anatómicas dos cuardernos de Anatomía Humana. Se valorara o trabllo e a adicación do alumno.
5
Proba obxectiva A1 C6 C7 Prueba Obxetiva escrita ou oral (no caso de que exista algunha discapacidade do alumno e tenga dificultade para a realización de exámenes escritos.
80
Traballos tutelados A1 A17 A19 B1 B2 B4 B5 C1 C8 C9
Realización dun traballo en grupo dun tema relacionado cos contidos do temario. O traballo srealizarase en grupo (mínimo 2 alumnos e máximo 4).
5
Presentación oral A1 A17 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 Exposicion oral e defensa do traballo realizado en grupo, ante o profesor e resto de compañeiros. Se valorara a orixinalidade na presentacion, o contido, o traballo en grupo e o dominio do tema expuesto.
Ao final da presentacion os alumnos deberan contestar calquera dubida plantexada polos seus compañeiros e/ou profesores.
5
 
Observacións avaliación

Os créditos da asignatura Anatomía Humana II, de 6 ECTS, se distribuyen:

- Aparato locomotor de  membro superior e inferior: 4 ECTS.

 - Sistema cardiocirculatorio, estesiología  esplacnologxa: 2 ECTS.

No caso de que a materia sexa impartida por mais dun docente, a nota final da proba obxetiva sera a media das dúas partes.

Para superar a asignatura, cada unha das  partes deberá ter unha calificación igual ou maior de 3,5 sobre 10. 

No caso de que unha das partes non alcance a calificación de 3,5 sobre 10,  o alumno no superara a asignatura ao considerar que non chegou ao 35% de coñecemento.

As porcentaxes asignadas a cada proba pode sufrir pequenas modificacións dun curso a outro con respecto á memoria verificada en función das necesidades da materia; con todo non terá un valor menor ao 80% e a avaliación continuada, traballos tutelados e portafolio non superará o 20%

Fontes de información
Bibliografía básica THIBODEAU-PATTON. (2008). "Estructura y Funcion del Cuerpo Humano". Barcelona. Ed. Elsevier
GRAY. (2015). Anatomia para Estudiantes. Barcelona Ed. Elsevier.
SOBOTTA. (2012). Atlas de Anatomía Humana. Barcelona. Ed. Elsevier.
F. NETTER. (2015). Atlas de Anatomía Humana. Barcelona. Ed. Elsevier
SOBOTTA. (2018). Texto de Anatomia. Barcelona Ed. Elsevier.
PROMETHEUS (2014). Texto y Atlas de Anatomia. Anatomia General y Aparato Locomotor" Vol.1.. Ed. Panamericana
PROMETHEUS (2014). Texto y Atlas de Anatomia. Cabeza, Cuello y Neuroanatomía". Vol 3. Ed. Panamericana
PROMETHEUS (2014). Texto y Atlas de Anatomia. Organos Internos". Ed. Panamericana

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos do Plan Green Campus da Facultade de Fisioterapia, os traballos documentais que se realicen nesta materia poderanse solicitar tanto en formato papel como virtual ou soporte informático. De realizarse en papel, seguiranse na medida do posible as seguintes recomendacións xerais:

- Non se utilizarán plásticos.

- Realizaranse impresións a dobre cara.

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a realización de borradores.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías