Identifying Data 2019/20
Subject (*) ANATOMY II Code 651G01002
Study programme
Grao en Fisioterapia
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
First Basic training 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinador
Toro Santos, Francisco Javier de
E-mail
javier.toro@udc.es
Lecturers
Fernandez Fernandez, Esther Del Carmen
Fuentes Boquete, Isaac Manuel
Toro Santos, Francisco Javier de
E-mail
esther.fernandez1@udc.es
i.fuentes@udc.es
javier.toro@udc.es
Web
General description Estudo da anatomía dos membros superiores e inferiores, do sistema cardiorespiratorio e da esplacnoloxía.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Coñecer e comprender a morfoloxía, a fisioloxía, a patoloxía e a conduta das persoas, tanto sas como enfermas, no medio natural e social.
A17 Comprender a importancia de actualizar os coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que integran as competencias profesionais do fisioterapeuta.
A19 Comunicarse de modo efectivo e claro, tanto de forma oral como escrita, cos usuarios do sistema sanitario así como con outros profesionais.
B1 CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
B2 CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
B3 CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
B4 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
B5 CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
C1 Adequate oral and written expression in the official languages.
C8 Valuing the importance of research, innovation and technological development for the socioeconomic and cultural progress of society.
C9 Ability to manage times and resources: developing plans, prioritizing activities, identifying critical points, establishing goals and accomplishing them.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Dominar a terminoloxía anatómica, de modo que o alumnado coñeza a nomenclatura actualizada das estruturas anatómicas e adquira a capacidade de descricición destas estruturas empregando términos de orientación espacial. A1
A17
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Desenvolver a capacidade de observación. A1
A17
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Coñecer a morfoloxía xeral do corpo humano, a localización, a forma e a estructura dos seus órganos, sistemas e aparatos, así como as suas interrelacions. A1
A17
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Coñecer a morfoloxía, a localización e as interrelaciones das estruturas anatómicas que constitúen, en particular, o aparato locomotor de membro superior e membro inferior, o sistema cardiocirculatorio e o aparato respiratorio. A1
A17
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Identificar a forma e as relacións das diferentes estruturas anatómicas mediante o uso de esquemas, debuxos, fotografias, e modelos tridimensionais (maquetas). A1
A17
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Comprender a función dos órganos e sistemas a través da posición, forma e estructura básica. A1
A17
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Utilizar os coñecementos anatómicos no plantexamento e análise de problemas clínicos pertinentes. A1
A17
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9
Alcanzar o nivel suficiente de coñecementos anatómicos para comprender outras áreas da titulación relacionadas e realizar cursos de especialización en diversos campos da Fisioterapia. A1
A17
A19
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C8
C9

Contents
Topic Sub-topic
IV.- Aparato locomotor. Membro superior. Membro inferior.
CONTIDOS:
1.- Anatomía do membro superior: Osteoloxía. Artroloxía. Mioloxía.
2.- Vascularización e inervación do membro superior.
3.- Anatomía del membro inferior: Osteoloxía. Artroloxía. Mioloxía.
4.- Vascularización e inervación do membro inferior.


ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
1.- Estudar o esqueleto do membro superior e inferior nas maquetas e osos do laboratorio.

2.- Estudar as maquetas de articulacions do membro superior e inferior.
3.- Identificar nas maquetas, os músculos do membro superior e inferior.
V. Sistema cardiocirculatorio. CONTIDOS:
1.- Corazón. Morfoloxía externa. Relacions. Vasos e nervios do corazón.
2.- Corazón. Morfoloxía interna. Cavidades cardíacas.
3.- Circulacion maior ou sistemica e circulacion menor ou pulmonar
4.Sistema linfático.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
1.- Estudar nas maquetas a morfoloxía do corazón.
2.- Estudar nas maquetas os principais vasos sanguíneos.
VI.- Estesioloxía. CONTIDOS:
1.- Sentido da visión. Anatomía do globo ocular e os seus anexos.
2.- Sentido da audición. Anatomía do oído externo, oído medio e oído interno.
3.- Sentidos do olfato, gusto y tacto.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
1.- Identificar nas maquetas as estructuras anatómicas do globo ocular.
2.- Identificar nas maquetas os elementos anatómicos do oído externo, medio e interno.
VII.- Esplacnoloxía. CONTENIDOS:
1.- Sistema Dixestivo:
Cavidade oral e glándulas salivales. Farinxe e esófago. Estómago. Páncreas. Bazo. Fígado y vías biliares.
Intestino delgado, intestino grueso, sigma, recto e ano. Peritoneo.
2.- Aparato Respiratorio.
Cavidade nasal. Larinxe, tráquea e árbol bronquial. Pulmons, pleura e mediastino. Mecánica respiratoria.
3.- Aparato Xénito-Urinario.
Aparato urinario: ril, uréter, vexiga urinaria. Uretra. Glándula suprarrenal.
Aparato xenital masculino e femenino: órganos xenitales internos y externos.


ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
1.- Identificar nas maquetas os componentes do aparato dixestivo.
2.- Identificar nas maquetas os componentes do aparato respiratorio.


Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A1 A17 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 40 40 80
Laboratory practice A1 A17 A19 B1 B4 B5 C1 C8 C9 11 22 33
Student portfolio A1 A17 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 0 12 12
Supervised projects A1 A17 A19 B1 B2 B4 B5 C1 C8 C9 0 15 15
Oral presentation A1 A17 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 6 0 6
Objective test A1 C6 C7 3 0 3
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Clase teórica na que o profesor explica os temas do programa. E unha clase participativa, favorecendo o intercambio de opinións e o debate.
Laboratory practice Clases prácticas que complementan os contidos das clases teóricas. Empréganse as maquetas do corpo humano e os osos da osteoteca do laboratorio de Anatomía Humana. Nas prácticas de laboratorio foméntase a participación do alumnado, favorecendo o intercambio de opinións, o debate e a resolución de problemas.
A docencia se imparte a un grupo reducido de alumnos, o que permite a atención personalizada para aclarar dúbidas.
Student portfolio Consiste en laminas anatómicas que o alumno debe completar na casa, identificando elementos anatomicos. As láminas son elaboradas polos profesores da área e publicanse a medida que se avanza na materia.
Supervised projects Os alumnos deberán facer un traballo dun tema que estea relacionado co contido do programa.
O Traballo realizarase en grupo ( minimo 2 alumnos e máximo 4)
Oral presentation Os alumnos deberan exponer e defender o seu traballo diante dos profesores e resto de compañeiros, respondendo a calquera dubida plantexada tanto polos seus compañeiros como polos profesores.
Objective test Proba Obxetiva.- Inclúe.

1.- PROBA ESCRITA: que inclue:

- 10-20 preguntas curtas, cada unha delas cun enunciado que require unha resposta breve, en xeral dunha extensión non maior de media páxina. .

- test que consta de non mais de 20 preguntas, cada unha delas cun enunciado, catro opciones e resposta única.

- Laminas anatomicas para completar ou identificar elementos anatómicos.

2.- PROBA ORAL.-
Este exame está dirixido só a persoas con discapacidade que teñan dificultade para a realización de exames escritos.
Neste caso o profesor fará preguntas que o alumno terá que responder de forma breve.


Personalized attention
Methodologies
Laboratory practice
Supervised projects
Description
A atención personalizada sirve para o seguimiento da aprendizaxe de cada alumno por parte do profesor.

A través da tutoría, presencial ou virtual, o profesor aborda a resolución de dubidas, a orientación e estudo, así como o seguimiento e a supervisión de traballos.
As practicas de Anatomía ao realizarse con grupos reducidos tamén facilita a aclaración de dubidas de forma mais individual.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Laboratory practice A1 A17 A19 B1 B4 B5 C1 C8 C9 Os alumnos deberán asistir as practicas onde se valorará actitude, interese pola aprendizaxe e a capacidade para solucionar problemas plantexados polo profesor 5
Student portfolio A1 A17 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9
Consiste en completar as láminas anatómicas dos cuardernos de Anatomía Humana. Se valorara o trabllo e a adicación do alumno.
5
Objective test A1 C6 C7 Prueba Obxetiva escrita ou oral (no caso de que exista algunha discapacidade do alumno e tenga dificultade para a realización de exámenes escritos.
80
Supervised projects A1 A17 A19 B1 B2 B4 B5 C1 C8 C9
Realización dun traballo en grupo dun tema relacionado cos contidos do temario. O traballo srealizarase en grupo (mínimo 2 alumnos e máximo 4).
5
Oral presentation A1 A17 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 Exposicion oral e defensa do traballo realizado en grupo, ante o profesor e resto de compañeiros. Se valorara a orixinalidade na presentacion, o contido, o traballo en grupo e o dominio do tema expuesto.
Ao final da presentacion os alumnos deberan contestar calquera dubida plantexada polos seus compañeiros e/ou profesores.
5
 
Assessment comments

Os créditos da asignatura Anatomía Humana II, de 6 ECTS, se distribuyen:

- Aparato locomotor de  membro superior e inferior: 4 ECTS.

 - Sistema cardiocirculatorio, estesiología  esplacnologxa: 2 ECTS.

No caso de que a materia sexa impartida por mais dun docente, a nota final da proba obxetiva sera a media das dúas partes.

Para superar a asignatura, cada unha das  partes deberá ter unha calificación igual ou maior de 3,5 sobre 10. 

No caso de que unha das partes non alcance a calificación de 3,5 sobre 10,  o alumno no superara a asignatura ao considerar que non chegou ao 35% de coñecemento.

As porcentaxes asignadas a cada proba pode sufrir pequenas modificacións dun curso a outro con respecto á memoria verificada en función das necesidades da materia; con todo non terá un valor menor ao 80% e a avaliación continuada, traballos tutelados e portafolio non superará o 20%

Sources of information
Basic THIBODEAU-PATTON. (2008). "Estructura y Funcion del Cuerpo Humano". Barcelona. Ed. Elsevier
GRAY. (2015). Anatomia para Estudiantes. Barcelona Ed. Elsevier.
SOBOTTA. (2012). Atlas de Anatomía Humana. Barcelona. Ed. Elsevier.
F. NETTER. (2015). Atlas de Anatomía Humana. Barcelona. Ed. Elsevier
SOBOTTA. (2018). Texto de Anatomia. Barcelona Ed. Elsevier.
PROMETHEUS (2014). Texto y Atlas de Anatomia. Anatomia General y Aparato Locomotor" Vol.1.. Ed. Panamericana
PROMETHEUS (2014). Texto y Atlas de Anatomia. Cabeza, Cuello y Neuroanatomía". Vol 3. Ed. Panamericana
PROMETHEUS (2014). Texto y Atlas de Anatomia. Organos Internos". Ed. Panamericana

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos do Plan Green Campus da Facultade de Fisioterapia, os traballos documentais que se realicen nesta materia poderanse solicitar tanto en formato papel como virtual ou soporte informático. De realizarse en papel, seguiranse na medida do posible as seguintes recomendacións xerais:

- Non se utilizarán plásticos.

- Realizaranse impresións a dobre cara.

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a realización de borradores.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.