Identifying Data 2019/20
Subject (*) MEDICAL AND SURGICAL PATHOLOGY I Code 651G01011
Study programme
Grao en Fisioterapia
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 2nd four-month period
Second Basic training 6
Language
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Ciencias da Saúde
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinador
Rodriguez-Villamil Fernandez, Jose Luis
E-mail
jose.luis.rodriguez-villamil@udc.es
Lecturers
Garcia De Castro, Ricardo
Rodriguez-Villamil Fernandez, Jose Luis
E-mail
ricardo.garcia.decastro@udc.es
jose.luis.rodriguez-villamil@udc.es
Web http://http://gerontologia.udc.es
General description Introdución á Patoloxía médico-cirúrxica susceptible de tratamento fisioterápico
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Coñecer e comprender a morfoloxía, a fisioloxía, a patoloxía e a conduta das persoas, tanto sas como enfermas, no medio natural e social.
A4 Adquirir a experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuais e destrezas técnicas e manuais; que facilite a incorporación de valores éticos e profesionais; e que desenvolva a capacidade de integración dos coñecementos adquiridos; de forma que, ao termo dos estudos, os estudantes saiban aplicalos tanto a casos clínicos concretos no medio hospitalario e extrahospitalario, como a actuacións na atención primaria e comunitaria.
A5 Valorar o estado funcional do paciente, considerando os aspectos físicos, psicolóxicos e sociais.
A9 Avaliar a evolución dos resultados obtidos co tratamento en relación cos obxectivos marcados.
A12 Intervir nos ámbitos de promoción, prevención, protección e recuperación da saúde.
A13 Saber traballar en equipos profesionais como unidade básica na que se estruturan de forma uni ou multidisciplinar e interdisciplinar os profesionais e demais persoal das organizacións asistenciais.
A14 Incorporar os principios éticos e legais da profesión á práctica profesional así como integrar os aspectos sociais e comunitarios na toma de decisións.
A19 Comunicarse de modo efectivo e claro, tanto de forma oral como escrita, cos usuarios do sistema sanitario así como con outros profesionais.
B1 CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
B2 CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
B3 CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
B4 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
B5 CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
C1 Adequate oral and written expression in the official languages.
C4 Acting as a respectful citizen according to democratic cultures and human rights and with a gender perspective.
C8 Valuing the importance of research, innovation and technological development for the socioeconomic and cultural progress of society.
C9 Ability to manage times and resources: developing plans, prioritizing activities, identifying critical points, establishing goals and accomplishing them.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer e comprender as alteracións funcionais derivadas das afeccións médico-cirúrxicas susceptibles de tratamento fisioterápico, para adquirir os coñecementos e experiencia clínica adecuada, que proporcione as habilidades intelectuais e destrezas técnicas e manuais. A1
A4
A5
A9
A12
B4
B5
C4
C8
Fomentar no estudante a incorporación de principios éticos e coñecementos legais das profesións sanitarias, para o exercicio práctico profesional. Potenciar o traballo en equipos multidisciplinares para así poder comunicarse de modo efectivo e claro, tanto oral como escrito, cos seus compañeiros, outros profesionais e familiares, nun ámbito sociosanitario. A13
A14
A19
B1
B2
B3
C1
Fomentar a importancia da investigación e a procura de información actualizada, para o desenvolvemento profesional no ámbito da patoloxía médico-cirúrxico asociado á Fisioterapia. C8
C9

Contents
Topic Sub-topic
Bloque temático Neuroloxía 1. Coma e trastornos de conciencia
2. Trastornos do movemento, do equilibrio e da marcha. Enfermidade de Parkinson
3. Infeccións do sistema nervioso central
4. Epilepsia e tumores
5. Enfermidades desmielinizantes. Esclerose múltiple
6. Enfermidades dexenerativas do sistema nervioso central:demencias, ataxias, enfermidade da neurona motora
7. Accidentes vasculares cerebrais
8. Enfermidades dos nervios periféricos e miopatías
9. Alcoholismo e sistema nervioso central
Bloque temático Cardiorespiratorio 1. Arteriosclerosis. Hipertensión arterial
2. Insuficiencia cardíaca
3. Enfermidade coronaria arteriosclerótica. Cardiopatía isquémica: angina de peito e infarto de miocardio
4. Patoloxía arterial e venosa periféricas. Trombosis venosas.
5. Insuficiencia respiratoria
6. Enfermidade pulmonar obstructiva crónica
7. Enfermidades pulmonares de tipo ocupacional: silicose, neumocniosis
8. Enfermidades da pleura e pericardio
3. Arritmias e trastornos da condución miocárdica. Morte súbita.
6.Miocardiopatías. Miocardiopatía dilatada, hipertrófica e restritiva.
7.Enfermidades do pericardio. Pericarditis aguda. Derrame pericárdico. Taponamiento cardíaco.
11. Patoloxía veosa periférica. Trombosis venosa profunda. Insuficiencia venosa.
12. Patoloxía arterial periférica. Enfermidades mecánicas das arterias. Arteriopatías funcionais.
Bloque temático de Cirurxía e traumatología Xeneral 1. Principios xerais da técnica cirúrxica. drenaxes e esterilización
2. Antisepsia e asepsia. Fontes de infección cirúrxica
3. Proceso de reparación de feridas, cicatrización e inflamación en cirurxía
4. Grandes síndromes e coidados xerais do paciente cirúrxico. Factores relacionados co acto cirúrxico
5. Cirurxía xeral, vascular, de partes brandas e visceral.
6. Novidades tecnolóxicas en Cirurxía

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A1 A4 A5 A12 A13 A14 A19 B2 B3 C1 C4 C8 42 78 120
Laboratory practice A1 A4 A5 A9 A12 A13 A14 A19 B1 B4 B5 C1 C4 C6 C7 C8 C9 16 10 26
Objective test A1 A4 A5 A9 A19 C1 C6 2 0 2
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Exposición oral por parte do profesor daqueles temas da materia considerados fundamentais para a mellor formación dos alumnos na descrición e coñecemento dos síntomas e signos máis frecuentemente relacionados coas afeccións susceptibles de tratamento fisioterápico.

Durante a sesión maxistral tamén se realizará a exposición de traballos tutelados de temas relacionados coa materia impartida durante a devandita metodoloxía. Con estes traballos tutelados búscase promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor en escenarios variados (académicos e profesionais), onde o estudante tome conciencia da súa propia responsabilidade como futuro profesional.
Laboratory practice Metodoloxía que permite que os estudantes aprendan efectivamente a través da realización de actividades de carácter práctico, tales como demostracións, exercicios, experimentos e investigacións.

Durante a clase práctica tamén se realizará estudo de casos: Estudo por parte do alumno daqueles temas, que previamente seleccionados polo profesor e debidamente tutorizados por leste, exporá o alumno ao resto dos seus compañeiros, onde demostrará a capacidade de comprensión, síntese e capacidade expositiva.
Objective test Consistirá na avaliación do coñecemento adquirido polo alumno, na parte teórica explicada en forma de lección maxistral ao longo do curso segundo especificacións que figuran no apartado correspondente, e dos seminarios que comprenden: a parte consistente en traballos tutelados, segundo especificacións de cada profesor que figuran no apartado correspondente, a parte consistente en estudo de casos segundo especificacións de cada profesor que figuran no apartado correspondente, e a parte consistente en traballo en grupo, segundo especificacións de cada profesor que figuran no apartado correspondente.

Durante a clase práctica tamén se realizará estudo de casos: Estudo por parte do alumno daqueles temas, que previamente seleccionados polo profesor e debidamente tutorizados por leste, exporá o alumno ao resto dos seus compañeiros, onde demostrará a capacidade de comprensión, síntese e capacidade expositiva.

Personalized attention
Methodologies
Guest lecture / keynote speech
Objective test
Laboratory practice
Description
Actividade que o profesor de forma individual ou en pequeno grupo, desenvolverá para atender ás necesidades e consultas do alumno no Estudo casos, durante a realización dos Seminarios e á hora de elaborar os Traballos Tutelados, en grupo ou individual.
O obxectivo primordial será orientación, apoio e motivación para facilitar o proceso de aprendizaxe.
Farase de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a tutorías de despacho) ou de forma non presencial (a través de correo electrónico ou do campus virtual).


Durante a clase práctica tamén se realizará estudo de casos: Estudo por parte do alumno daqueles temas, que previamente seleccionados polo profesor e debidamente tutorizados por leste, exporá o alumno ao resto dos seus compañeiros, onde demostrará a capacidade de comprensión, síntese e capacidade expositiva.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Objective test A1 A4 A5 A9 A19 C1 C6 Tamén chamada EXAME, consistirá nunha soa proba formada polos seus partes, por convocatoria.
Poderá constar de preguntas tipo test, preguntas con resposta curta e/ou desenvolvemento breve dun tema.
70
Laboratory practice A1 A4 A5 A9 A12 A13 A14 A19 B1 B4 B5 C1 C4 C6 C7 C8 C9 Os contidos abordados nas prácticas serán obxecto de avaliación mediante a realización de traballos tutelados e resolución de casos clínicos.

No entanto, dentro da avaliación continuada da materia, valorarase tamén a asistencia, puntualidade, actitude, participación razoada, traballo en equipo, resolución de prácticas e axuda aos compañeiros durante as mesmas.
30
 
Assessment comments
CUALIFICACIÓN DA MATERIA:

EXAME (70%)
- Consistirá nunha PROBA OBXECTIVA proposta por cada profesor. Cualificarase sobre un máximo de 7 puntos.

A cualificación do EXAME obterase da media resultante da suma da PROBA OBXECTIVA proposta por cada profesor. Se no EXAME obtense unha cualificación menor ao 50% da puntuación posible nalgunha das PROBAS OBXECTIVAS propostas por cada profesor, non se computará a media coa outra parte, nin se engadirá a AVALIACIÓN CONTINUA, sendo a CUALIFICACIÓN FINAL, suspenso.

Se un estudante non se presenta a algunha parte do EXAME, a CUALIFICACIÓN FINAL da materia será de Non presentado (NP).

É opcional de cada profesor conservar ou non a cualificación do seu parte de EXAME, unicamente ata a convocatoria de xullo (2ª oportunidade), sempre que a cualificación de leste, sexa igual ou superior ao 50% da puntuación posible.


AVALIACIÓN CONTINUADA (30%) - a cualificación da avaliación continuada conservarase unicamente ata a convocatoria de xullo (2ª oportunidade).

As
porcentaxes asignadas a cada proba poden sufrir pequenas modificacións dun
curso a outro en función das necesidades da materia; non obstante o valor
do exame non será inferior ao 70% da nota final e o
valor da avaliación continuada nunca será superior
ao 30%.

Sources of information
Basic (). .
Durán Sacristán H (1991). Tratado de Patología y Clínica Quirúrgicas.. Interamericana MacGraw Hill. Madrid, 1992; 1-24.
Netter FH. (1992). Afecciones del Sistema Musculoesquelético.. Salvat Editores S.A. Barcelona, 1992; 50-163.
Sterns EE (1991). Diagnóstico Clínico en Cirugía.. El Manual Moderno. México DF, 1991; 72-85.
HUTCHINSON’S. (1998). Exploración Clínica. 20º ed.. . Madrid . Ed. Marban SL , 1998
HARRISON. (2009). Manual de Medicina.17ª Edición. New York , McGraw-Hill, 2009
Castro del Pozo S. (2001). Manual de Patología General. 5ª ed. Barcelona Editorial Masson, Barcelona, 2001
FARRERAS, P. ROZMAN, C . (2004). Medicina Interna 15ª ed.. Barcelona, Elservier, Madrid, 2004.
GUARDIA J. (). Medicina Interna Fundamental. Barcelona. Springer-Verlas Ibérica, 1998
HARRISON TR. (2004). Principies of Internal Medicine, 16th. Ed. New York , McGraw-Hill, 2004
Sabiston DC (). Principios de Cirugía.. El Manual Moderno. México DF, 1991; 361-364
Harrelson JM. (1993). Traumatismos musculoesqueléticos: principios generales.. Interamericana. México DF, 1991; 758-761

Las propias de las actividades dirigidas por el tutor.

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
PHISIOLOGY/651G01003

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
CLINICAL SEMIOLOGY/651G01010

Subjects that continue the syllabus
MEDICAL AND SURGICAL PATHOLOGY II/651G01018

Other comments

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir o objectivo estratéxico 9 do I Plan de Sustentabilidade Medio-ambiental Green Campus FCS, todos os traballos documentais que se realicen nesta materia serán entregados a través de Moodle, en formato dixital, sen necesidade de imprimilos.

De realizarse en papel:

- Non se empregarán plásticos.

- Realizarase impresións a dobre cara.

- Se emplegara papel reciclado.

- Evitásese imprimir borradores.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.