Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) PATOLOXÍA MÉDICO-CIRÚRXICA II Código 651G01018
Titulación
Grao en Fisioterapia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
Anton Aparicio, Luis M.
Correo electrónico
luis.anton.aparicio@udc.es
Profesorado
Anton Aparicio, Luis M.
Correo electrónico
luis.anton.aparicio@udc.es
Web http://www.ffisacademica.udc.gal
Descrición xeral Introdución á Patoloxía médico-cirúrxica susceptible de tratamento fisioterápico

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e comprender a morfoloxía, a fisioloxía, a patoloxía e a conduta das persoas, tanto sas como enfermas, no medio natural e social.
A4 Adquirir a experiencia clínica adecuada que proporcione habilidades intelectuais e destrezas técnicas e manuais; que facilite a incorporación de valores éticos e profesionais; e que desenvolva a capacidade de integración dos coñecementos adquiridos; de forma que, ao termo dos estudos, os estudantes saiban aplicalos tanto a casos clínicos concretos no medio hospitalario e extrahospitalario, como a actuacións na atención primaria e comunitaria.
A5 Valorar o estado funcional do paciente, considerando os aspectos físicos, psicolóxicos e sociais.
A9 Avaliar a evolución dos resultados obtidos co tratamento en relación cos obxectivos marcados.
A12 Intervir nos ámbitos de promoción, prevención, protección e recuperación da saúde.
A13 Saber traballar en equipos profesionais como unidade básica na que se estruturan de forma uni ou multidisciplinar e interdisciplinar os profesionais e demais persoal das organizacións asistenciais.
A14 Incorporar os principios éticos e legais da profesión á práctica profesional así como integrar os aspectos sociais e comunitarios na toma de decisións.
A19 Comunicarse de modo efectivo e claro, tanto de forma oral como escrita, cos usuarios do sistema sanitario así como con outros profesionais.
B1 CB1 - Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humanos e a perspectiva de xénero.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C9 Ter a capacidade de xestionar tempos e recursos: desenvolver plans, priorizar actividades, identificar as críticas, establecer prazos e cumprilos.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e comprender as alteracións funcionais derivadas das afeccións médico-cirúrxicas susceptibles de tratamento fisioterápico, para adquirir os coñecementos e experiencia clínica adecuada, que proporcione as habilidades intelectuais e destrezas técnicas e manuais. A1
A4
A5
A9
A12
B1
C4
C8
Fomentar no estudante a incorporación de principios éticos e coñecementos legais das profesións sanitarias, para o exercicio práctico profesional. Potenciar o traballo en equipos multidisciplinares para así poder comunicarse de modo efectivo e claro, tanto oral como escrito, cos seus compañeiros, outros profesionais e familiares, nun ámbito sociosanitario. A13
A14
A19
B2
B4
C1
Fomentar a importancia da investigación e a procura de información actualizada, para o desenvolvemento profesional no ámbito da patoloxía médico-cirúrxico asociado á Fisioterapia. B3
B5
C8
C9

Contidos
Temas Subtemas
Bloque de Reumatoloxía 1. Enfermidades Ariculares Inflamatorias. Artrite Reumatoide. Artrite Idiopática Xuvenil. Enfermidade de Still do Adulto.

2. Espondiloartropatías. Espondilitis anquilosante. Artropatía Psoriásica. Reiter e outras Artrites Reactivas.

3. Enfermidades sistémicas do Tecido Conectivo. Colagenosis. LLES. Escleroderma. Dermato-Polimiositis. Vasculitis.

4. Infección osteoarticular. Artrtitis Infecciosas Bacterianas. Osteomielitis. Espondilodiscitis infecciosas.

5. Artropatías por miocristales. Gota. Condrocalcinosis.

6. Enfermidades dexenerativas articulares. Artrose. Enfermidades dexenerativas da columna vertebral e membros.

7. Reumatismos de partes brandas. Síndrome dolorosa xeneralizado. Fibromialxia reumática. Síndromes dolorosas localizados.

8. Enfermidades óseas xeneralizadas. Osteoporose. Osteomalacia. Enfermidade ósea de Paget. Osteodistrofia renal. Distrofia Simpático Reflexa.
Bloque de Ortopedia e Traumatoloxía 1. Pelvis: Traumatismos, clasificación de fracturas, complicacións, secuelas.

2. Cadeira: Traumatismos, fracturas de pescozo de fémur, epifisiolísis traumática, fracturas trocantéreas e subtrocantéreas. Luxación traumática de cadeira e as súas complicacións, tipos de luxación. Tratamento cirúrxico da Artrose da Cadeira.

3. Fracturas diafisarias de fémur, fracturas supracondíleas e intercondíleas, fracturas condíleas.

4. Xeonllo e rótula: Traumatismos, fracturas, luxacións, lesións miniscales e ligamentos.

5. Fracturas das mesetas tibiales, fracturas diafisarias de morna e peroné.

6. Nocello: Fracturas maleolares, bimaleolares, trimaleolares, fracturas, luxacións, escordaduras.

7. Pié: Fracturas e luxacións de astrágalo, fractura de calcáneo, fracturas medio-tarsianas, fracturas de metatarsianos e falanxes, luxación de Lisfranc.

8. Patoloxía da columna vertebral: cervicalxia, dorsalxia, lumbalxia. Cifosis. Hernia de disco. Espondiloartrosis. Estenosis da canle.

9. Malformacións conxénitas da columna vertebral. Espiña bífida. Bastrup. Sintomatoloxía, clínica e tratamento.

10. Espondilolistesis. Clasificación e formas, clínica, radioloxía, tratamento.

11. Deformidades raquídeas: escoliosis e cifosis. Concepto, termos, avaliación da curva. Causas, clínica, radioloxía. Tratamento conservador e cirúrxico.

12. Ombreiro e membro superior : Fracturas do Omoplato. Fracturas de Clavícula .Fractura do Humero. Fracturas do Cóbado. Fracturas do Antebrazo. Traumatismo da boneca. Lesións traumáticas da man. Luxacións: aspectos xerais. Luxación de ombreiro e cóbado.

13. Traumatismo cranioencefálico.

14. Traumatismo torácico.
Bloque de Patoloxía Oncolóxica 1. Factores etiolóxicos do cancro.

2. Epidemioloxía e prevención: Prevención primaria. Cribado e diagnóstico precoz. Quimioprevención.

3. Diagnóstico de extensión e estratexia terapéutica: Plan estratéxico xeneral. Hormonoterapia. Inmunoterapia. Quimioterapia. Novas perspectivas terapéuticas.

4. Diagnóstico de extensión e estratexia terapéutica de diversos tumores sólidos (I): Cancro de cabeza e pescozo. Neoplasias de pulmón. Cancro renal e vejiga urinaria. Cancro de próstata. Melanoma maligno.

5. Diagnóstico de extensión e estratexia terapéutica de diversos tumores sólidos (II): Cancro de mama. Neoplasias de orixe xinecolóxica. Neoplasias do tubo dixestivo e pancreato-biliares.

6. Tumores óseos primitivos e metastásicos.

7. Cancro de orixe descoñecida. Síndromes paraneoplásicos.

8. Tratamento de soporte e coidados paliativos

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A19 A14 A13 A12 A5 A4 A1 B1 B2 C1 C4 C8 42 78 120
Prácticas de laboratorio A19 A14 A13 A12 A9 A5 A4 A1 B3 B4 B5 C1 C4 C8 16 10 26
Proba obxectiva A1 A4 A5 A9 A19 B1 B2 C1 C9 2 0 2
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral por parte do profesor daqueles temas da materia considerados fundamentais para a mellor formación dos alumnos na descrición e coñecemento da semiología clínica máis frecuentemente relacionados coas afeccións susceptibles de tratamento fisioterápico.
Prácticas de laboratorio Metodoloxía que permite que os estudantes aprendan efectivamente a través da realización de actividades de carácter práctico.

Durante a clase práctica tamén se realizará exposición e estudo de casos clínicos.
Proba obxectiva Consistirá na avaliación do coñecemento adquirido polo alumno na parte teórica explicada en forma de lección maxistral ao longo do curso segundo especificacións que figuran no apartado correspondente.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Prácticas de laboratorio
Proba obxectiva
Descrición
Actividade que o profesor, de forma individual ou en pequeno grupo, desenvolverá para atender ás necesidades e consultas do alumno.

O obxectivo primordial será orientación, apoio e motivación para facilitar o proceso de aprendizaxe.

Farase de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a tutorías de despacho) ou de forma non presencial (a través de correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A19 A14 A13 A12 A9 A5 A4 A1 B3 B4 B5 C1 C4 C8 Os contidos abordados nas prácticas serán obxecto de avaliación mediante probas de comprensión e resolución de casos clínicos.

No entanto, dentro da avaliación continuada da materia, valorarase tamén a asistencia, puntualidade, actitude, participación razoada, traballo en equipo, resolución de prácticas e axuda aos compañeiros durante as mesmas.
20
Proba obxectiva A1 A4 A5 A9 A19 B1 B2 C1 C9 Tamén chamada EXAME, consistirá nunha soa proba formada polos seus partes, por convocatoria.
Poderá constar de preguntas de tipo múltiple elección, preguntas con resposta curta e/ou desenvolvemento breve dun tema.
80
 
Observacións avaliación

CUALIFICACIÓN DA MATERIA: 

EXAME (80%) - Consistirá nunha PROBA OBXECTIVA proposta por cada profesor. Cualificarase sobre un máximo de 8 puntos. A cualificación do EXAME obterase da media resultante da suma da PROBA OBXECTIVA proposta por cada profesor. Se no EXAME obtense unha cualificación menor ao 50% da puntuación posible nalgunha das PROBAS OBXECTIVAS propostas por cada profesor, non se computará a media coa outra parte, nin se engadirá a AVALIACIÓN CONTINUA, sendo a CUALIFICACIÓN FINAL, suspenso. 

Se un estudante non se presenta a algunha parte do EXAME, a CUALIFICACIÓN FINAL da materia será de Non presentado (NP). É opcional de cada profesor conservar ou non a cualificación do seu parte de EXAME, unicamente ata a convocatoria de xullo (2ª oportunidade), sempre que a cualificación deste, sexa igual ou superior ao 50% da puntuación posible.

AVALIACIÓN CONTINUADA (20%) - a cualificación da avaliación continuada conservarase unicamente ata a convocatoria de xullo (2ª oportunidade).

As porcentaxes asignadas a cada proba poden sufrir pequenas modificacións dun curso a outro en función das necesidades da materia; non obstante o valor do exame nunca será inferior ao 70% da nota final e o valor da avaliación continuada nunca será superior ao 30%.


Fontes de información
Bibliografía básica Hoppenfeld S. (2004). Fracturas. Tratamiento y Rehabilitación. . Madrid: Marbán Libros, S.L.
JJ CRUZ FERNÁNDEZ (2014). ONCOLOGÍA CLÍNICA. EDITORIAL: NOVAS SIDONIA
McRae, Ronald. (2006). Ortopedia y Fracturas. Exploración y tratamiento. . Madrid: Marbán Libros, S.L.
Silberman, Fernando S. (2014). Ortopedia y Traumatología.. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana
Juan Carlos Duró Pujol (2010). Reumatología Clínica. Barcelona: Editorial Elsevier

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
ANATOMÍA I E HISTOLOXÍA/651G01001
ANATOMÍA II/651G01002
FISIOLOXÍA/651G01003
SEMIOLOXÍA CLÍNICA/651G01010
PATOLOXÍA MÉDICO-CIRÚRXICA I/651G01011

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
ESTANCIAS CLÍNICAS I/651G01035

Materias que continúan o temario
ESTANCIAS CLÍNICAS II/651G01036

Observacións
Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos do Plan Green Campus da Facultade de Fisioterapia, os traballos documentais que se realicen nesta materia poderanse solicitar tanto en formato papel como virtual ou soporte informático. De realizarse en papel, seguiranse na medida do posible as seguintes recomendacións xerais: 

- Non se utilizarán plásticos.

- Realizaranse impresións a dobre cara.

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a realización de borradores.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías