Identifying Data 2019/20
Subject (*) DOCUMENTATION AND HEALTH STATISTICS Code 651G01028
Study programme
Grao en Fisioterapia
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Fourth Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Matemáticas
Coordinador
Quintela Del Rio, Alejandro
E-mail
alejandro.quintela@udc.es
Lecturers
Paseiro Ares, Gustavo
Quintela Del Rio, Alejandro
E-mail
gustavo.paseiro@udc.es
alejandro.quintela@udc.es
Web
General description O propósito da materia é ofrecer os fundamentos conceptuais necesarios para entender dunha maneira adecuada certos fenómenos aos que se fai continua referencia no resto de materias de grao: o fenómeno da información, o do coñecemento, a procura de información, a análise estatística da información e as novas tecnoloxías. Trátase dunha materia na que se fai fincapé na reflexión crítica sobre estes fenómenos.

Os contidos son transversais, coa intención de que o estudante integre as ferramentas necesarias para recuperar e manexar a información dunha forma eficiente; e desta forma solucionar os problemas que se expoñan nas materias teórico-prácticas e clínicas da titulación.

Co estudo desta materia preténdese que os estudantes de fisioterapia coñezan os conceptos e procedementos básicos para a aprendizaxe de habilidades e estratexias de obtención de información, deseño para a recollida de datos e análise estatística dos mesmos, permitíndolles identificar os elementos básicos que interveñen nun contexto de fluxo informativo.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A15 Participar na elaboración de protocolos asistenciais de fisioterapia baseada na evidencia científica, fomentando actividades profesionais que dinamicen a investigación en fisioterapia.
A17 Comprender a importancia de actualizar os coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que integran as competencias profesionais do fisioterapeuta.
A19 Comunicarse de modo efectivo e claro, tanto de forma oral como escrita, cos usuarios do sistema sanitario así como con outros profesionais.
B1 CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
B2 CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
B3 CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
B4 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
B5 CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
C1 Adequate oral and written expression in the official languages.
C3 Using ICT in working contexts and lifelong learning.
C4 Acting as a respectful citizen according to democratic cultures and human rights and with a gender perspective.
C8 Valuing the importance of research, innovation and technological development for the socioeconomic and cultural progress of society.
C9 Ability to manage times and resources: developing plans, prioritizing activities, identifying critical points, establishing goals and accomplishing them.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Xustificar a necesidade da documentación en relación ao crecemiento da información científica existente, definila e formular os seus obxectivos. A15
A17
A19
B2
C1
C3
Desenvolver os factores clave que configuran a Sociedade da Información. A15
A17
A19
B2
C1
C3
Identificar as perspectivas internacionais da iniciativa eEurope en relación á Sociedade da Información no ámbito da saúde e as perspectivas nacionais na Acción Info XXI. A15
A17
A19
C1
C3
Describir os diversos tipos de fontes de información. Manexar os diversos tipos de documentos primarios e secundarios aplicables ás Ciencias da Saúde. A15
A17
A19
B3
C1
C3
Analizar as características formais das fontes primarias en papel e electrónicas. Manexar as principais formas de acceso ás revistas en papel e electrónicas. Delimitar as súas principais vantaxes e inconvintes, e establecer os seus criterios de avaliación en Ciencias da Saúde. A15
A17
A19
B4
B5
C1
C3
Establecer a estrutura, o estilo e enumerar as faltas frecuentes das secións de introdución, material e métodos, resultados, discusión, conclusión e bibliografía na elaboración dun traballo académico e dun artigo científico en Ciencias da Saúde. A15
A17
A19
C1
C3
Enunciar a descrición bibliográfica e as súas principais características. Empregar os modos máis habituais de citar e construir as referencias bibliográficas en Ciencias da Saúde. Normativa Vancouver e APA. A15
A17
A19
C1
C3
Delimitar a importancia da obtención de información na sociedade actual e describir os conceptos fundamentais da recuperación de información orientada ás Ciencias da Saúde. A15
A17
A19
B2
C1
C3
C9
Definir a estratexia xeral da busca bibliográfica, manexar unha folla de control da busca, a localización das fontes de información e escoller as ferramentas para a súa recuperación. A15
A17
A19
B4
B5
C1
C3
Definir e empregar o concepto de tesauro destacando a importancia dos tesaurus nas ciencias da saúde (tipo MeSH), os encabezamentos de materias e desenvolver o concepto de filtro metodolóxico como ferramenta para recuperar información de calidade. A15
A17
A19
C1
C3
Definir o concepto de Base de Datos. Empregar as Bases de Datos de Ciencias da Saúde e analizar as súas principais características. A15
A17
A19
C1
C3
Manexar a rede como recurso de información en Ciencias da Saúde. Saber valorar a calidade das webs de información sobre saúde. A15
A17
A19
B1
C1
C3
Situar a realidade das Ciencias da Saúde dentro do modelo basado en evidencias, coñecer os seus pros e contras, así como as súas posibles aplicacións á práctica profesional do fisioterapeuta. A15
A17
A19
C1
C3
C4
Analizar datos mediante técnicas descritivas e realizar inferencia das características das poboacións a partir de información parcial obtida por mostreo aleatorio. A15
C8
Utilizar ferramentas informáticas auxiliares á Estatística e interpretar os resultados obtidos. A15
C8

Contents
Topic Sub-topic
BLOQUE DE DOCUMENTACIÓN

Unidade I:
DA SOCIEDAD DA INFORMACIÓN AO DOCUMENTO CIENTÍFICO
Tema 1.- A documentación e a sociedade da información
Tema 2.- A Alfabetización Informacional
Tema 3.- Fontes de información bibliográfica
Unidade II:
INTERNET PARA FISIOTERAPEUTAS
Tema 4.- Valoración da calidade da información sanitaria en Internet
Tema 5.- Buscas en Internet
Unidade III:
PUBLICACIÓN DE ARTÍGOS CIENTÍFICOS EN CIENCIAS DA SAÚDE
Tema 6.- As revistas científicas en Ciencias da Saúde
Tema 7.- Requisitos de uniformidade para a presentación de orixinais en revistas científicas en Ciencias da Saúde: Normativa Vancouver
Tema 8.- Estrutura dun traballo científico.
Unidade IV:
A RECUPERACIÓN DA INFORMACÍON
Tema 9: Introdución ao proceso de busca e recuperación da información
Tema 10: A linguaxe e a recuperación da información
Tema 11: Sistemas de recuperación da información
Tema 12: Avaliación da recuperación e os vicios informacionais.
Tema 13: Introdución á Bibliometría
Unidade V:
FISIOTERAPIA BASEADA NA EVIDENCIA
Tema 14.- Introdución á fisioterapia baseada na evidencia.
Tema 15.- O proceso de busca de información en Fisioterapia Baseada na Evidencia.
BLOQUE DE ESTATÍSTICA
Unidade I:
ESTADÍSTICA DESCRITIVA
Descrición estatística dunha variable
Descrición estatística de dúas variables
Probabilidade
Variables aleatorias
Unidade II:
INFERENCIA ESTATÍSTICA.
Mostreo e Estimación.
Estimación por intervalos de confianza.
Contrastes de hipóteses.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A15 A17 B1 B2 C4 C8 29 16 45
ICT practicals A17 B3 B4 B5 C3 C4 C8 23 22 45
Supervised projects A15 A17 A19 B3 B4 B5 C1 C3 C8 C9 5 50 55
Practical test: C3 1 0 1
Objective test C1 C3 2 0 2
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución dalgunhas preguntas dirixidas ao estudantado, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe. Neste tipo de sesións utilizarase a Resolución de Problemas, Role Playing e outras en función das necesidades docentes existentes no curso en marcha.
ICT practicals Metodoloxía que permite ao alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter práctico, a teoría dun ámbito de coñecemento, mediante a utilización das tecnoloxías de información e as comunicacións. As TIC supoñen un excelente soporte e unha canle para o tratamento da información e aplicación práctica de coñecementos, facilitando a aprendizaxe e o desenvolvemento de habilidades por parte do alumnado.
Supervised projects Neste apartado englobamos a evaluación continuada do estudante, que dependendo da evolución da asignatura poderá ser evaluada mediante pequenas probas/recensions/comentario de lecturas o final de cada clase ou mediante a elaboración dun traballo máis elaborado.
Neste útlimo caso, o alumnado realizará un traballo de revisión bibliográfica, individual ou en grupo en función da matrícula, sobre un tema proposto en clase. O traballo contará coa titorización do profesor para a súa elaboración, destinando tempo presencial das horas de docencia práctica e interactiva para a adquisición das destrezas precisas para poder levalo a cabo. A metodoloxía tanto de realización coma de presentación abordarase específicamente durante o transcurso das clases.
Practical test: Faráse unha proba práctica durante o curso (poderá ser na data de avaliación oficial ou previamente, dependendo do discurrir da materia) para valorar o nivel de coñecementos adquiridos na materia.
Objective test Proba obxectiva sobre os conceptos da parte de estatística. Realizaráse na data establecida oficialmente para a realización do exame final. A metodoloxía da proba será comentada na presentación da asignatura.


Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
ICT practicals
Description
Mediante grupos pequenos ou titorías individualizadas, o profesor guiará o proceso de realización do traballo como metodoloxía non presencial, baseándose nas prácticas realizadas durante a materia.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Objective test C1 C3 Parte de Estatística: Realización de un examen de coñecementos de teoría e práctica.

Realización prácticaa. Realizaráse un traballo en grupo que se valorará na nota final, xunto coa asistencia ás clases de laboratorio de ordenador.

20
Supervised projects A15 A17 A19 B3 B4 B5 C1 C3 C8 C9 Parte de Estatística: Realización de probas interactivas durante ou ao final das clases (de teoría e de laboratorio) que avaliarán de maneira contínua ao alumnado e axudarán á cualificación final. A xuizo do profesor, os resultados da avaliación continua na clase poderá dispensar a os alumnos da alguna parte restante de evaluación de coñecementos.

Elaboración de traballos relacionados coa busca de información e a estruturación da mesma.
40
Practical test: C3
Parte de Estatística: Realización de un examen de coñecementos da parte práctica da asignatura

A través da proba práctica valoraránse as habilidades, coñecementos e destrezas adquiridas durante as clases prácticas.
40
 
Assessment comments

Para superar a materia será necesario obter unha calificación mínima de 4.5 sobre 10 no conxunto das probas de cada parte (documentación e estatística) e ademáis obter unha calificación final de alomenos 5 sobre 10 no conxunto da materia.

Na oportunidade de xullo o alumnado poderá liberarse de facer as probas correspondentes á parte de estatística ou documentación nas que a súa calificación na oportunidade de xaneiro fora de polo menos 4.5 sobre 10.

Para obter a calificación de NON PRESENTADO na primeira oportunidade (xaneiro-febreiro),  o alumnado non se
poderá ter presentado a ningunha das probas avaliables que figuran
arriba.
Para obter a calificación de NON PRESENTADO en xullo,  o alumnado non se
poderá ter presentado ao exame final desa data.

En cursos sucesivos, o alumnado deberá examinarse de novo de todas as partes que computan na evaluación, aínda que as tivera aprobadas de cursos anteriores.

A avaliación continua desta materia non terá un valor maior
que o 20% da nota, mentres que a relación entre teoría e práctica nunca terá
unha diferenza maior do 20% entre elas


Sources of information
Basic Alejandro Quintela (). Estadística Básica . https://bookdown.org/aquintela/EBE/

Complementary

ESTADÍSTICA:

QUINTELA DEL RÍO, A: Pepe (problemas estimulantes de probabilidad y estadística). 2018

Barriopedro, M. y Muniesa, C. Análisis de datos en las ciencias de la actividad física y del deporte. Editorial Pirámide

MARTINEZ GONZALEZ, M.A., SANCHEZ VILLEGAS, A., TOLEDO ATUCHA, E y FAULIN FAJARDO, J. (2014). Bioestadística amigable. Elsevier

COBO, E, MUÑOZ, P.y GONZALEZ, J.A. . Bioestadística para no estadísticos. Elsevier.

DOCUMENTACIÓN:

1. González de Dios J, González Alcaide G, Valderrama-Zurián JC, Aleixandre-Benavent R. Aproximación al“ impacto” de las revistas biomédicas en Pediatría: estudio de los indicadores bibliométricos en Journal Citation Reports-Science Citation Index 2009. Pediatría Atención Primaria [Internet]. 2011 [cited 2012 Dec 20];13(49):63–82. Available from: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1139-76322011000100006&script=sci_arttext&tlng=en 


2. Moseley AM, Elkins MR, Herbert RD, Maher CG, Sherrington C. Cochrane reviews used more rigorous methods than non-Cochrane reviews: survey of systematic reviews in physiotherapy. Journal of Clinical Epidemiology [Internet]. 2009 Oct [cited 2012 Dec 18];62(10):1021–30. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895435608003326
 
3.González Rivero M del C, Santana Arroyo S. Comportamiento de los estudiantes de medicina en la búsqueda de información en Internet. ACIMED [Internet]. 2008;17:0 – 0. Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352008000400009&nrm=iso

4. Núñez Gudás M. Criterios para la evaluación de la calidad de las fuentes de información sobre salud en Internet. ACIMED [Internet]. 2002 Oct [cited 2012 Dec 17];10(5):9–10. Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352002000500005&script=sci_arttext

5. Serrano MJH, Agustí MF, Méndez WM. De la búsqueda de información presencial a la búsqueda virtual. Estudio de casos y modelos de buenas prácticas en la Universidad siguiendo las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. 2007 [cited 2012 Dec 17]; Available from: http://ihm.ccadet.unam.mx/virtualeduca2007/pdf/110-MHS.pdf

6. Durando P, Oakley P. Developing information literacy skills in nursing and rehabilitation therapy students. Journal of the Canadian Health Libraries Association [Internet]. 2005 Mar [cited 2012 Dec 17];26(1):7–11. Available from: http://pubs.chla-absc.ca/doi/abs/10.5596/c05-007

7. Grandal YV. Diagnóstico de habilidades para la búsqueda de información en profesores. Facultad de Estomatología de La Habana. [cited 2012 Dec 17]; Available from: http://www.jornada2011.sld.cu/index.php/jornada/2011/paper/viewPDFInterstitial/75/23

8. Dueñas VH. El aprendizaje basado en problemas como enfoque pedagógico en la educación en salud. 2001 Dec 31 [cited 2012 Dec 17]; Available from: https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/8986

9. Alfonso F. El duro peregrinaje de las revistas biomédicas españolas hacia la excelencia:?` Quién nos ayuda? Calidad, impacto y méritos de investigación. Endocrinol Nutr [Internet]. 2010 [cited 2012 Dec 20];57:110–20. Available from: http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/12/12v57n03a13149393pdf001.pdf

10. Caballero-Uribe CV, Cuello M, Lubo A, Martínez D, Marriaga A, Ospino F, et al. El factor de impacto (FI) en la evaluación de las revistas biomédicas. Revista Científica Salud Uninorte [Internet]. 2012 [cited 2012 Dec 20];22(2). Available from: http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/viewArticle/4089

11. Olsen N, Bradley P, Lomborg K, Nortvedt M. Evidence based practice in clinical physiotherapy education: a qualitative interpretive description. BMC Medical Education [Internet]. 2013;13(1):52. Available from: http://www.biomedcentral.com/1472-6920/13/52

12.Jimeno-Yepes A, Wilkowski B, Mork JG, Van Lenten E, Demner Fushman D, Aronson AR. A bottom-up approach to MEDLINE indexing recommendations. AMIA Annu Symp Proc [Internet]. 2011 [cited 2012 Dec 18];2011:1583–92. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3243198/

 
13.Forsetlund L, Kirkehei I, Harboe I, Odgaard-Jensen J. A comparison of two search methods for determining the scope of systematic reviews and health technology assessments. Int J Technol Assess Health Care. 2012 Jan;28(1):59–64.


14. Xu R, Musen MA, Shah NH. A Comprehensive Analysis of Five Million UMLS Metathesaurus Terms Using Eighteen Million MEDLINE Citations. AMIA Annu Symp Proc [Internet]. 2010 [cited 2012 Dec 18];2010:907–11. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3041393/


15. VERBEEK J et al. A search strategy for occupational health intervention studies. Occup Environ Med. 2005;


16. Casari Boccato VR, Spotti Lopes Fujita M. Aproximación cualtitativa-cognitiva como método de evaluación de lenguajes documentales: una técnica de protocolo verba. La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en la organización del conocimiento científico: Interdisciplinarity and transdisciplinarity in the organization of scientific knowledge: Actas del VIII Congreso ISKO-España, León, 18, 19 y 20 de Abril de 2007 [Internet]. 2007 [cited 2012 Dec 17]. p. 373–80. Available from: http://dialnet.unirioja.es/servlet/dcfichero_articulo?codigo=2533560


17. Névéol A, Shooshan SE, Claveau V. Automatic inference of indexing rules for MEDLINE. BMC Bioinformatics [Internet]. 2008 Nov 19 [cited 2012 Dec 18];9(Suppl 11):S11. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2586750/


18. Fiszman M, Demner-Fushman D, Kilicoglu H, Rindflesch TC. Automatic Summarization of MEDLINE Citations for Evidence–Based Medical Treatment: A Topic-Oriented Evaluation. J Biomed Inform [Internet]. 2009 Oct [cited 2012 Dec 17];42(5):801–13. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2776079/


19.Workman TE, Fiszman M, Hurdle JF, Rindflesch TC. Biomedical text summarization to support genetic database curation: using Semantic MEDLINE to create a secondary database of genetic information. J Med Libr Assoc [Internet]. 2010 Oct [cited 2012 Dec 17];98(4):273–81. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2947139/

 
20. Perez-Rey D, Jimenez-Castellanos A, Garcia-Remesal M, Crespo J, Maojo V. CDAPubMed: a browser extension to retrieve EHR-based biomedical literature. BMC Med Inform Decis Mak. 2012;12:29.


21. Leydesdorff L, Opthof T. Citation Analysis with Medical Subject Headings (MeSH) using the Web of Knowledge: A new routine. arXiv:1203.4725 [Internet]. 2012 Mar 21 [cited 2012 Dec 17]; Available from: http://arxiv.org/abs/1203.4725


22. ARRANZ LÁZARO M. Cómo hacer una búsqueda bibliográfica. Arch Prev Riesgos Laborales. 1998;


23. Lázaro MA. Cómo hacer una búsqueda bibliográfica. Arch Prev Riesgos Labor [Internet]. 1998 [cited 2013 May 30];3. Available from: http://www.scsmt.cat/Upload/TextComplet/2/9/291.pdf
 

24. Wong SS-L, Wilczynski NL, Haynes RB. Comparison of top-performing search strategies for detecting clinically sound treatment studies and systematic reviews in MEDLINE and EMBASE. J Med Libr Assoc [Internet]. 2006 Oct [cited 2012 Dec 17];94(4):451–5. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1629423/


25. Kilicoglu H, Rosemblat G, Fiszman M, Rindflesch TC. Constructing a semantic predication gold standard from the biomedical literature. BMC Bioinformatics [Internet]. 2011 Dec 20 [cited 2012 Dec 18];12:486. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3281188/

 
26. Errami M, Hicks JM, Fisher W, Trusty D, Wren JD, Long TC, et al. Déjà vu—A study of duplicate citations in Medline. Bioinformatics [Internet]. 2008 [cited 2012 Dec 17];24(2):243–9. Available from: http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/24/2/243.short


27. Van Walraven C, Bennett C, Forster AJ. Derivation and Validation of a MEDLINE Search Strategy for Research Studies That Use Administrative Data. Health Serv Res [Internet]. 2010 Dec [cited 2012 Dec 18];45(6 Pt 1):1836–45. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3026961/


28. GÜEMES CAREAGA I et al, CONSUMO EMDSY, GOBIERNO PV, SANIDAD PVDD. Desarrollo de protocolos de búsqueda bibliográfica de la literatura adaptándolos a los diferentes productos de evaluación. 2008;


29. Wilczynski NL, Haynes RB, $author.lastName $author firstName. Developing optimal search strategies for detecting clinically sound prognostic studies in MEDLINE: an analytic survey. BMC Medicine [Internet]. 2004 Jun 9 [cited 2012 Dec 17];2(1):23. Available from: http://www.biomedcentral.com/1741-7015/2/23/abstract


30. Schaafsma F, Hulshof C, Verbeek J, Bos J, Dyserinck H, van Dijk F. Developing search strategies in Medline on the occupational origin of diseases. American Journal of Industrial Medicine [Internet]. 2006 [cited 2012 Dec 17];49(2):127–37. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajim.20235/abstract


31. Shaikh N, Badgett RG, Pi M, Wilczynski NL, McKibbon KA, Ketchum AM, et al. Development and Validation of Filters for the Retrieval of Studies of Clinical Examination From Medline. J Med Internet Res [Internet]. 2011 Oct 19 [cited 2012 Dec 18];13(4). Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3222198/
 

32. Lu Z, Kim W, Wilbur WJ. Evaluating Relevance Ranking Strategies for MEDLINE Retrieval. J Am Med Inform Assoc [Internet]. 2009 [cited 2012 Dec 18];16(1):32–6. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2605593/


33. Shariff SZ, Cuerden MS, Haynes RB, McKibbon KA, Wilczynski NL, Iansavichus AV, et al. Evaluating the impact of MEDLINE filters on evidence retrieval: study protocol. Implement Sci [Internet]. 2010 Jul 20 [cited 2012 Dec 18];5:58. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2917395/


34. Macedo-Rouet M, Rouet J-F, Ros C, Vibert N. How do scientists select articles in the PubMed database? An empirical study of criteria and strategies. Revue Européenne de Psychologie Appliquée/European Review of Applied Psychology [Internet]. 2012;62(2):63–72. Available from: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=GatewayURL&_origin=ScienceSearch&_method=citationSearch&_piikey=S1162908812000242&_version=1&_returnURL=http%3A%2F%2Fwww.scirus.com%2Fsrsapp%2F&md5=b5e706c7c3db313d3bee14df222e6bc9


35. Poulter GL, Rubin DL, Altman RB, Seoighe C. MScanner: a classifier for retrieving Medline citations. BMC Bioinformatics. 2008;9:108.

 
36. Steinbrook R. Searching for the right search--reaching the medical literature. N. Engl. J. Med. 2006 Jan 5;354(1):4–7.Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments
To help achieve an immediate sustainable environment and meet the strategic objectives of the Green Campus Plan of the Faculty of Physiotherapy, the documentary work carried out in this area may be requested in paper or virtual format or computer support. If done on paper, the following general recommendations will be followed as far as possible:

- Plastics will not be used.

- Double-sided prints will be made.

- Recycled paper will be used.

- Drafting will be avoided.


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.