Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) DOCUMENTACIÓN E ESTADÍSTICA SANITARIA Código 651G01028
Titulación
Grao en Fisioterapia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Matemáticas
Coordinación
Quintela Del Rio, Alejandro
Correo electrónico
alejandro.quintela@udc.es
Profesorado
Paseiro Ares, Gustavo
Quintela Del Rio, Alejandro
Correo electrónico
gustavo.paseiro@udc.es
alejandro.quintela@udc.es
Web
Descrición xeral O propósito da materia é ofrecer os fundamentos conceptuais necesarios para entender dunha maneira adecuada certos fenómenos aos que se fai continua referencia no resto de materias de grao: o fenómeno da información, o do coñecemento, a procura de información, a análise estatística da información e as novas tecnoloxías. Trátase dunha materia na que se fai fincapé na reflexión crítica sobre estes fenómenos.

Os contidos son transversais, coa intención de que o estudante integre as ferramentas necesarias para recuperar e manexar a información dunha forma eficiente; e desta forma solucionar os problemas que se expoñan nas materias teórico-prácticas e clínicas da titulación.

Co estudo desta materia preténdese que os estudantes de fisioterapia coñezan os conceptos e procedementos básicos para a aprendizaxe de habilidades e estratexias de obtención de información, deseño para a recollida de datos e análise estatística dos mesmos, permitíndolles identificar os elementos básicos que interveñen nun contexto de fluxo informativo.

Competencias do título
Código Competencias do título
A15 Participar na elaboración de protocolos asistenciais de fisioterapia baseada na evidencia científica, fomentando actividades profesionais que dinamicen a investigación en fisioterapia.
A17 Comprender a importancia de actualizar os coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que integran as competencias profesionais do fisioterapeuta.
A19 Comunicarse de modo efectivo e claro, tanto de forma oral como escrita, cos usuarios do sistema sanitario así como con outros profesionais.
B1 CB1 - Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humanos e a perspectiva de xénero.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C9 Ter a capacidade de xestionar tempos e recursos: desenvolver plans, priorizar actividades, identificar as críticas, establecer prazos e cumprilos.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Xustificar a necesidade da documentación en relación ao crecemiento da información científica existente, definila e formular os seus obxectivos. A15
A17
A19
B2
C1
C3
Desenvolver os factores clave que configuran a Sociedade da Información. A15
A17
A19
B2
C1
C3
Identificar as perspectivas internacionais da iniciativa eEurope en relación á Sociedade da Información no ámbito da saúde e as perspectivas nacionais na Acción Info XXI. A15
A17
A19
C1
C3
Describir os diversos tipos de fontes de información. Manexar os diversos tipos de documentos primarios e secundarios aplicables ás Ciencias da Saúde. A15
A17
A19
B3
C1
C3
Analizar as características formais das fontes primarias en papel e electrónicas. Manexar as principais formas de acceso ás revistas en papel e electrónicas. Delimitar as súas principais vantaxes e inconvintes, e establecer os seus criterios de avaliación en Ciencias da Saúde. A15
A17
A19
B4
B5
C1
C3
Establecer a estrutura, o estilo e enumerar as faltas frecuentes das secións de introdución, material e métodos, resultados, discusión, conclusión e bibliografía na elaboración dun traballo académico e dun artigo científico en Ciencias da Saúde. A15
A17
A19
C1
C3
Enunciar a descrición bibliográfica e as súas principais características. Empregar os modos máis habituais de citar e construir as referencias bibliográficas en Ciencias da Saúde. Normativa Vancouver e APA. A15
A17
A19
C1
C3
Delimitar a importancia da obtención de información na sociedade actual e describir os conceptos fundamentais da recuperación de información orientada ás Ciencias da Saúde. A15
A17
A19
B2
C1
C3
C9
Definir a estratexia xeral da busca bibliográfica, manexar unha folla de control da busca, a localización das fontes de información e escoller as ferramentas para a súa recuperación. A15
A17
A19
B4
B5
C1
C3
Definir e empregar o concepto de tesauro destacando a importancia dos tesaurus nas ciencias da saúde (tipo MeSH), os encabezamentos de materias e desenvolver o concepto de filtro metodolóxico como ferramenta para recuperar información de calidade. A15
A17
A19
C1
C3
Definir o concepto de Base de Datos. Empregar as Bases de Datos de Ciencias da Saúde e analizar as súas principais características. A15
A17
A19
C1
C3
Manexar a rede como recurso de información en Ciencias da Saúde. Saber valorar a calidade das webs de información sobre saúde. A15
A17
A19
B1
C1
C3
Situar a realidade das Ciencias da Saúde dentro do modelo basado en evidencias, coñecer os seus pros e contras, así como as súas posibles aplicacións á práctica profesional do fisioterapeuta. A15
A17
A19
C1
C3
C4
Analizar datos mediante técnicas descritivas e realizar inferencia das características das poboacións a partir de información parcial obtida por mostreo aleatorio. A15
C8
Utilizar ferramentas informáticas auxiliares á Estatística e interpretar os resultados obtidos. A15
C8

Contidos
Temas Subtemas
BLOQUE DE DOCUMENTACIÓN

Unidade I:
DA SOCIEDAD DA INFORMACIÓN AO DOCUMENTO CIENTÍFICO
Tema 1.- A documentación e a sociedade da información
Tema 2.- A Alfabetización Informacional
Tema 3.- Fontes de información bibliográfica
Unidade II:
INTERNET PARA FISIOTERAPEUTAS
Tema 4.- Valoración da calidade da información sanitaria en Internet
Tema 5.- Buscas en Internet
Unidade III:
PUBLICACIÓN DE ARTÍGOS CIENTÍFICOS EN CIENCIAS DA SAÚDE
Tema 6.- As revistas científicas en Ciencias da Saúde
Tema 7.- Requisitos de uniformidade para a presentación de orixinais en revistas científicas en Ciencias da Saúde: Normativa Vancouver
Tema 8.- Estrutura dun traballo científico.
Unidade IV:
A RECUPERACIÓN DA INFORMACÍON
Tema 9: Introdución ao proceso de busca e recuperación da información
Tema 10: A linguaxe e a recuperación da información
Tema 11: Sistemas de recuperación da información
Tema 12: Avaliación da recuperación e os vicios informacionais.
Tema 13: Introdución á Bibliometría
Unidade V:
FISIOTERAPIA BASEADA NA EVIDENCIA
Tema 14.- Introdución á fisioterapia baseada na evidencia.
Tema 15.- O proceso de busca de información en Fisioterapia Baseada na Evidencia.
BLOQUE DE ESTATÍSTICA
Unidade I:
ESTADÍSTICA DESCRITIVA
Descrición estatística dunha variable
Descrición estatística de dúas variables
Probabilidade
Variables aleatorias
Unidade II:
INFERENCIA ESTATÍSTICA.
Mostreo e Estimación.
Estimación por intervalos de confianza.
Contrastes de hipóteses.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A15 A17 B1 B2 C4 C8 29 16 45
Prácticas a través de TIC A17 B3 B4 B5 C3 C4 C8 23 22 45
Traballos tutelados A15 A17 A19 B3 B4 B5 C1 C3 C8 C9 5 50 55
Proba práctica C3 1 0 1
Proba obxectiva C1 C3 2 0 2
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución dalgunhas preguntas dirixidas ao estudantado, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe. Neste tipo de sesións utilizarase a Resolución de Problemas, Role Playing e outras en función das necesidades docentes existentes no curso en marcha.
Prácticas a través de TIC Metodoloxía que permite ao alumnado aprender de forma efectiva, a través de actividades de carácter práctico, a teoría dun ámbito de coñecemento, mediante a utilización das tecnoloxías de información e as comunicacións. As TIC supoñen un excelente soporte e unha canle para o tratamento da información e aplicación práctica de coñecementos, facilitando a aprendizaxe e o desenvolvemento de habilidades por parte do alumnado.
Traballos tutelados Neste apartado englobamos a evaluación continuada do estudante, que dependendo da evolución da asignatura poderá ser evaluada mediante pequenas probas/recensions/comentario de lecturas o final de cada clase ou mediante a elaboración dun traballo máis elaborado.
Neste útlimo caso, o alumnado realizará un traballo de revisión bibliográfica, individual ou en grupo en función da matrícula, sobre un tema proposto en clase. O traballo contará coa titorización do profesor para a súa elaboración, destinando tempo presencial das horas de docencia práctica e interactiva para a adquisición das destrezas precisas para poder levalo a cabo. A metodoloxía tanto de realización coma de presentación abordarase específicamente durante o transcurso das clases.
Proba práctica Faráse unha proba práctica durante o curso (poderá ser na data de avaliación oficial ou previamente, dependendo do discurrir da materia) para valorar o nivel de coñecementos adquiridos na materia.
Proba obxectiva Proba obxectiva sobre os conceptos da parte de estatística. Realizaráse na data establecida oficialmente para a realización do exame final. A metodoloxía da proba será comentada na presentación da asignatura.


Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Prácticas a través de TIC
Descrición
Mediante grupos pequenos ou titorías individualizadas, o profesor guiará o proceso de realización do traballo como metodoloxía non presencial, baseándose nas prácticas realizadas durante a materia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva C1 C3 Parte de Estatística: Realización de un examen de coñecementos de teoría e práctica.

Realización prácticaa. Realizaráse un traballo en grupo que se valorará na nota final, xunto coa asistencia ás clases de laboratorio de ordenador.

20
Traballos tutelados A15 A17 A19 B3 B4 B5 C1 C3 C8 C9 Parte de Estatística: Realización de probas interactivas durante ou ao final das clases (de teoría e de laboratorio) que avaliarán de maneira contínua ao alumnado e axudarán á cualificación final. A xuizo do profesor, os resultados da avaliación continua na clase poderá dispensar a os alumnos da alguna parte restante de evaluación de coñecementos.

Elaboración de traballos relacionados coa busca de información e a estruturación da mesma.
40
Proba práctica C3
Parte de Estatística: Realización de un examen de coñecementos da parte práctica da asignatura

A través da proba práctica valoraránse as habilidades, coñecementos e destrezas adquiridas durante as clases prácticas.
40
 
Observacións avaliación

Para superar a materia será necesario obter unha calificación mínima de 4.5 sobre 10 no conxunto das probas de cada parte (documentación e estatística) e ademáis obter unha calificación final de alomenos 5 sobre 10 no conxunto da materia.

Na oportunidade de xullo o alumnado poderá liberarse de facer as probas correspondentes á parte de estatística ou documentación nas que a súa calificación na oportunidade de xaneiro fora de polo menos 4.5 sobre 10.

Para obter a calificación de NON PRESENTADO na primeira oportunidade (xaneiro-febreiro),  o alumnado non se
poderá ter presentado a ningunha das probas avaliables que figuran
arriba.
Para obter a calificación de NON PRESENTADO en xullo,  o alumnado non se
poderá ter presentado ao exame final desa data.

En cursos sucesivos, o alumnado deberá examinarse de novo de todas as partes que computan na evaluación, aínda que as tivera aprobadas de cursos anteriores.

A avaliación continua desta materia non terá un valor maior
que o 20% da nota, mentres que a relación entre teoría e práctica nunca terá
unha diferenza maior do 20% entre elas


Fontes de información
Bibliografía básica Alejandro Quintela (). Estadística Básica . https://bookdown.org/aquintela/EBE/

Bibliografía complementaria

ESTADÍSTICA:

QUINTELA DEL RÍO, A: Pepe (problemas estimulantes de probabilidad y estadística). 2018

Barriopedro, M. y Muniesa, C. Análisis de datos en las ciencias de la actividad física y del deporte. Editorial Pirámide

MARTINEZ GONZALEZ, M.A., SANCHEZ VILLEGAS, A., TOLEDO ATUCHA, E y FAULIN FAJARDO, J. (2014). Bioestadística amigable. Elsevier

COBO, E, MUÑOZ, P.y GONZALEZ, J.A. . Bioestadística para no estadísticos. Elsevier.

DOCUMENTACIÓN:

1. González de Dios J, González Alcaide G, Valderrama-Zurián JC, Aleixandre-Benavent R. Aproximación al“ impacto” de las revistas biomédicas en Pediatría: estudio de los indicadores bibliométricos en Journal Citation Reports-Science Citation Index 2009. Pediatría Atención Primaria [Internet]. 2011 [cited 2012 Dec 20];13(49):63–82. Available from: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1139-76322011000100006&script=sci_arttext&tlng=en 


2. Moseley AM, Elkins MR, Herbert RD, Maher CG, Sherrington C. Cochrane reviews used more rigorous methods than non-Cochrane reviews: survey of systematic reviews in physiotherapy. Journal of Clinical Epidemiology [Internet]. 2009 Oct [cited 2012 Dec 18];62(10):1021–30. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895435608003326
 
3.González Rivero M del C, Santana Arroyo S. Comportamiento de los estudiantes de medicina en la búsqueda de información en Internet. ACIMED [Internet]. 2008;17:0 – 0. Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352008000400009&nrm=iso

4. Núñez Gudás M. Criterios para la evaluación de la calidad de las fuentes de información sobre salud en Internet. ACIMED [Internet]. 2002 Oct [cited 2012 Dec 17];10(5):9–10. Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352002000500005&script=sci_arttext

5. Serrano MJH, Agustí MF, Méndez WM. De la búsqueda de información presencial a la búsqueda virtual. Estudio de casos y modelos de buenas prácticas en la Universidad siguiendo las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. 2007 [cited 2012 Dec 17]; Available from: http://ihm.ccadet.unam.mx/virtualeduca2007/pdf/110-MHS.pdf

6. Durando P, Oakley P. Developing information literacy skills in nursing and rehabilitation therapy students. Journal of the Canadian Health Libraries Association [Internet]. 2005 Mar [cited 2012 Dec 17];26(1):7–11. Available from: http://pubs.chla-absc.ca/doi/abs/10.5596/c05-007

7. Grandal YV. Diagnóstico de habilidades para la búsqueda de información en profesores. Facultad de Estomatología de La Habana. [cited 2012 Dec 17]; Available from: http://www.jornada2011.sld.cu/index.php/jornada/2011/paper/viewPDFInterstitial/75/23

8. Dueñas VH. El aprendizaje basado en problemas como enfoque pedagógico en la educación en salud. 2001 Dec 31 [cited 2012 Dec 17]; Available from: https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/8986

9. Alfonso F. El duro peregrinaje de las revistas biomédicas españolas hacia la excelencia:?` Quién nos ayuda? Calidad, impacto y méritos de investigación. Endocrinol Nutr [Internet]. 2010 [cited 2012 Dec 20];57:110–20. Available from: http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/12/12v57n03a13149393pdf001.pdf

10. Caballero-Uribe CV, Cuello M, Lubo A, Martínez D, Marriaga A, Ospino F, et al. El factor de impacto (FI) en la evaluación de las revistas biomédicas. Revista Científica Salud Uninorte [Internet]. 2012 [cited 2012 Dec 20];22(2). Available from: http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/viewArticle/4089

11. Olsen N, Bradley P, Lomborg K, Nortvedt M. Evidence based practice in clinical physiotherapy education: a qualitative interpretive description. BMC Medical Education [Internet]. 2013;13(1):52. Available from: http://www.biomedcentral.com/1472-6920/13/52

12.Jimeno-Yepes A, Wilkowski B, Mork JG, Van Lenten E, Demner Fushman D, Aronson AR. A bottom-up approach to MEDLINE indexing recommendations. AMIA Annu Symp Proc [Internet]. 2011 [cited 2012 Dec 18];2011:1583–92. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3243198/

 
13.Forsetlund L, Kirkehei I, Harboe I, Odgaard-Jensen J. A comparison of two search methods for determining the scope of systematic reviews and health technology assessments. Int J Technol Assess Health Care. 2012 Jan;28(1):59–64.


14. Xu R, Musen MA, Shah NH. A Comprehensive Analysis of Five Million UMLS Metathesaurus Terms Using Eighteen Million MEDLINE Citations. AMIA Annu Symp Proc [Internet]. 2010 [cited 2012 Dec 18];2010:907–11. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3041393/


15. VERBEEK J et al. A search strategy for occupational health intervention studies. Occup Environ Med. 2005;


16. Casari Boccato VR, Spotti Lopes Fujita M. Aproximación cualtitativa-cognitiva como método de evaluación de lenguajes documentales: una técnica de protocolo verba. La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en la organización del conocimiento científico: Interdisciplinarity and transdisciplinarity in the organization of scientific knowledge: Actas del VIII Congreso ISKO-España, León, 18, 19 y 20 de Abril de 2007 [Internet]. 2007 [cited 2012 Dec 17]. p. 373–80. Available from: http://dialnet.unirioja.es/servlet/dcfichero_articulo?codigo=2533560


17. Névéol A, Shooshan SE, Claveau V. Automatic inference of indexing rules for MEDLINE. BMC Bioinformatics [Internet]. 2008 Nov 19 [cited 2012 Dec 18];9(Suppl 11):S11. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2586750/


18. Fiszman M, Demner-Fushman D, Kilicoglu H, Rindflesch TC. Automatic Summarization of MEDLINE Citations for Evidence–Based Medical Treatment: A Topic-Oriented Evaluation. J Biomed Inform [Internet]. 2009 Oct [cited 2012 Dec 17];42(5):801–13. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2776079/


19.Workman TE, Fiszman M, Hurdle JF, Rindflesch TC. Biomedical text summarization to support genetic database curation: using Semantic MEDLINE to create a secondary database of genetic information. J Med Libr Assoc [Internet]. 2010 Oct [cited 2012 Dec 17];98(4):273–81. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2947139/

 
20. Perez-Rey D, Jimenez-Castellanos A, Garcia-Remesal M, Crespo J, Maojo V. CDAPubMed: a browser extension to retrieve EHR-based biomedical literature. BMC Med Inform Decis Mak. 2012;12:29.


21. Leydesdorff L, Opthof T. Citation Analysis with Medical Subject Headings (MeSH) using the Web of Knowledge: A new routine. arXiv:1203.4725 [Internet]. 2012 Mar 21 [cited 2012 Dec 17]; Available from: http://arxiv.org/abs/1203.4725


22. ARRANZ LÁZARO M. Cómo hacer una búsqueda bibliográfica. Arch Prev Riesgos Laborales. 1998;


23. Lázaro MA. Cómo hacer una búsqueda bibliográfica. Arch Prev Riesgos Labor [Internet]. 1998 [cited 2013 May 30];3. Available from: http://www.scsmt.cat/Upload/TextComplet/2/9/291.pdf
 

24. Wong SS-L, Wilczynski NL, Haynes RB. Comparison of top-performing search strategies for detecting clinically sound treatment studies and systematic reviews in MEDLINE and EMBASE. J Med Libr Assoc [Internet]. 2006 Oct [cited 2012 Dec 17];94(4):451–5. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1629423/


25. Kilicoglu H, Rosemblat G, Fiszman M, Rindflesch TC. Constructing a semantic predication gold standard from the biomedical literature. BMC Bioinformatics [Internet]. 2011 Dec 20 [cited 2012 Dec 18];12:486. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3281188/

 
26. Errami M, Hicks JM, Fisher W, Trusty D, Wren JD, Long TC, et al. Déjà vu—A study of duplicate citations in Medline. Bioinformatics [Internet]. 2008 [cited 2012 Dec 17];24(2):243–9. Available from: http://bioinformatics.oxfordjournals.org/content/24/2/243.short


27. Van Walraven C, Bennett C, Forster AJ. Derivation and Validation of a MEDLINE Search Strategy for Research Studies That Use Administrative Data. Health Serv Res [Internet]. 2010 Dec [cited 2012 Dec 18];45(6 Pt 1):1836–45. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3026961/


28. GÜEMES CAREAGA I et al, CONSUMO EMDSY, GOBIERNO PV, SANIDAD PVDD. Desarrollo de protocolos de búsqueda bibliográfica de la literatura adaptándolos a los diferentes productos de evaluación. 2008;


29. Wilczynski NL, Haynes RB, $author.lastName $author firstName. Developing optimal search strategies for detecting clinically sound prognostic studies in MEDLINE: an analytic survey. BMC Medicine [Internet]. 2004 Jun 9 [cited 2012 Dec 17];2(1):23. Available from: http://www.biomedcentral.com/1741-7015/2/23/abstract


30. Schaafsma F, Hulshof C, Verbeek J, Bos J, Dyserinck H, van Dijk F. Developing search strategies in Medline on the occupational origin of diseases. American Journal of Industrial Medicine [Internet]. 2006 [cited 2012 Dec 17];49(2):127–37. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajim.20235/abstract


31. Shaikh N, Badgett RG, Pi M, Wilczynski NL, McKibbon KA, Ketchum AM, et al. Development and Validation of Filters for the Retrieval of Studies of Clinical Examination From Medline. J Med Internet Res [Internet]. 2011 Oct 19 [cited 2012 Dec 18];13(4). Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3222198/
 

32. Lu Z, Kim W, Wilbur WJ. Evaluating Relevance Ranking Strategies for MEDLINE Retrieval. J Am Med Inform Assoc [Internet]. 2009 [cited 2012 Dec 18];16(1):32–6. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2605593/


33. Shariff SZ, Cuerden MS, Haynes RB, McKibbon KA, Wilczynski NL, Iansavichus AV, et al. Evaluating the impact of MEDLINE filters on evidence retrieval: study protocol. Implement Sci [Internet]. 2010 Jul 20 [cited 2012 Dec 18];5:58. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2917395/


34. Macedo-Rouet M, Rouet J-F, Ros C, Vibert N. How do scientists select articles in the PubMed database? An empirical study of criteria and strategies. Revue Européenne de Psychologie Appliquée/European Review of Applied Psychology [Internet]. 2012;62(2):63–72. Available from: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=GatewayURL&_origin=ScienceSearch&_method=citationSearch&_piikey=S1162908812000242&_version=1&_returnURL=http%3A%2F%2Fwww.scirus.com%2Fsrsapp%2F&md5=b5e706c7c3db313d3bee14df222e6bc9


35. Poulter GL, Rubin DL, Altman RB, Seoighe C. MScanner: a classifier for retrieving Medline citations. BMC Bioinformatics. 2008;9:108.

 
36. Steinbrook R. Searching for the right search--reaching the medical literature. N. Engl. J. Med. 2006 Jan 5;354(1):4–7.Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos do Plan Green Campus da Facultade de Fisioterapia, os traballos documentais que se realicen nesta materia poderanse solicitar tanto en formato papel como virtual ou soporte informático. De realizarse en papel, seguiranse na medida do posible as seguintes recomendacións xerais:
- Non se utilizarán plásticos. 
- Realizaranse impresións a dobre cara.
- Empregarase papel reciclado.
- Evitarase a realización de borradores.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías