Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) LEXISLACIÓN E ADMINISTRACIÓN SANITARIA Código 651G01029
Titulación
Grao en Fisioterapia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
Aristin Gonzalez, Jose Luis
Correo electrónico
luis.aristin@udc.es
Profesorado
Aristin Gonzalez, Jose Luis
Correo electrónico
luis.aristin@udc.es
Web
Descrición xeral Con esta materia pretender dotar ao/ á fisioterapeuta dos coñecementos ético-legais que garantan a prestación da súa asistencia desde o respecto dos dereitos dos usuarios e sociedade en xeral. Así mesmo, posibilítase o coñecemento máis profundo da contorna sanitaria e dos deberes e dereitos como profesional sanitario. Por outra banda, preténdese dotar de ferramentas básicas de xestión para a consecución dunha atención fisioterápica de calidade en calquera ámbito asistencial, xa sexa pertencente ao sistema público ou ao exercicio libre. Por último, a materia proporciona o coñecemento básico da lexislación educativa xeral e específica para o desenvolvemento da función docente do fisioterapeuta.

Competencias do título
Código Competencias do título
A10 Elaborar o informe de alta dos coidados de fisioterapia unha vez cubertos os obxectivos propostos.
A13 Saber traballar en equipos profesionais como unidade básica na que se estruturan de forma uni ou multidisciplinar e interdisciplinar os profesionais e demais persoal das organizacións asistenciais.
A14 Incorporar os principios éticos e legais da profesión á práctica profesional así como integrar os aspectos sociais e comunitarios na toma de decisións.
A17 Comprender a importancia de actualizar os coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que integran as competencias profesionais do fisioterapeuta.
A18 Adquirir habilidades de xestión clínica que inclúan o uso eficiente dos recursos sanitarios e desenvolver actividades de planificación, xestión e control nas unidades asistenciais onde se preste atención en fisioterapia e a súa relación con outros servizos sanitarios.
A19 Comunicarse de modo efectivo e claro, tanto de forma oral como escrita, cos usuarios do sistema sanitario así como con outros profesionais.
B1 CB1 - Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
B2 CB2 - Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
B3 CB3 - Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
B4 CB4 - Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
B5 CB5 - Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía respectuosa coa cultura democrática, os dereitos humanos e a perspectiva de xénero.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.
C9 Ter a capacidade de xestionar tempos e recursos: desenvolver plans, priorizar actividades, identificar as críticas, establecer prazos e cumprilos.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as ví­as de reclamación formais dos usuarios dos servizos sanitarios A14
A19
B3
B4
C4
Coñecer e aplicar as bases jurí­dico-legais da atención sanitaria en España e en Galicia para o adecuado cumprimento dos deberes profesionais e a garantía dos dereitos dos usuarios e a poboación A14
A18
B1
B2
C8
Identificar e defender os dereitos como fisioterapeuta en relación á atención sanitaria dos usuarios e ao traballo con outros profesionais sanitarios A13
A14
A19
C4
C9
Identificar a normativa académica tanto a nivel xeral como específica da Fisioterapia A14
A17
C5
C8
Coñecer os niveis de xestión sanitaria e xestionar a atención de fisioterapia desde a procura da calidade total tanto no sistema público de saúde como no exercicio libre da profesión. Identificar os procedementos necesarios para a apertura dun centro de fisioterapia. A14
B5
C5
Coñecer os principios éticos fundamentais como fisioterapeutas na relación cos usuarios e a sociedade para desenvolver correctamente a súa vida profesional A10
A13
A14
A17
A18
A19
B3
B4
C4
C8
Identificar a estrutura e funcionamento do sistema sanitario español A13
A18
A19
B3
C5
C8

Contidos
Temas Subtemas
TEMA 1. Normativa básica que sustenta o sistema sanitario español. A Constitución Española.
Lei Xeral de Sanidade
TEMA 2. Principios éticos fundamentais e responsabilidade sanitaria
Principios éticos fundamentais e responsabilidade sanitaria.
Principios fundamentais na relación co paciente.
Código deontolóxico. Cuestións deontologicas derivadas do exercicio profesional
Segredo profesional
Responsabilidade sanitaria profesional.
Reclamacións xudiciais
TEMA 3. Modelos sanitarios. Sistema Sanitario Español Características fundamentais do sistema sanitario español.
Atención Primaria.
Atención Especializada.
TEMA 4. O desenvolvemento normativo a nivel estatal Lei 16/2003, de 28 de maio, de Cohesión e Calidade do Sistema Nacional de Saúde.
Real Decreto 1030/2006, de 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos comúns do Sistema nacional de Saúde e o procedemento para a súa actualización.
Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia.

TEMA 5. Normativa en Galicia. O sistema sanitario galego
Lei Orgánica 1/1981, de 6 de abril, Estatuto de Autonomía.
Ordenación sanitaria de Galicia- Lei 8/2008, de 10 de xullo, de Saúde de Galicia.
O Servizo Galego de Saúde.
TEMA 6. Dereitos e deberes dos pacientes. Lei 41/2002, de 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do paciente de e de dereitos e obrigacións en materia de información e documentación clínica.

Galicia: Lei 3/2001, de 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes (modificada por Lei 3/2005, de 7 de marzo). Decreto 205/2007, de 27 de setembro, polo que se regula o dereito á segunda opinión médica no sistema sanitario público galego.
Outras normas.
TEMA 7. Dereitos e deberes dos profesionais de saúde.
Estatuto dos traballadores. Convenios colectivos.
Dereitos e deberes do fisioterapeuta no seu labor asistencial.
Lei 44/2003, de 21 de novembro, de Ordenación das Profesións Sanitarias.
Lei 55/2003, de 16 de decembro, do Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos Servizos de Saúde.
Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.
O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde.
Tema 8.- Regulación legal da Fisioterapia Orde Ministerial de 26 de abril de 1973, modificada por Orde Ministerio de Sanidade e Consumo de 26 de decembro de 1986: Competencias e funcións do fisioterapeuta (Art. 70 e 71).
Circular nº 4/91 de Atención Primaria de 25 de febreiro: Competencias e funcións do fisioterapeuta.
Resolución de 18 de xuño de 1980 da Dirección Xeral de Traballo: Competencias e responsabilidade do fisioterapeuta ao establecer e aplicar tratamentos correspondentes á súa especialidade.
BOE nº 254. Real Decreto 1277/2003 de 23/10/2003
Estatutos xerais do Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas.
Estatutos Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia
LEI 44/2003, de 21 de novembro, de ordenación das profesións sanitarias.
Orde Cin2135/2008
TEMA 9.Desenvolvemento da Fisioterapia como profesión liberal Creación de empresas.
Plan de empresa para un centro de fisioterapia.
Normativa do exercicio libre para un centro de fisioterapia.
DECRETO 97/1998, do 20 de marzo de 1998, polo que regula a publicidade sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia.
Decreto 12/2009, do 8 de xaneiro, polo que se regula a autorización de centros, servizos e establecemientos sanitarios. Xunta de Galicia
Campos de acción. Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia
TEMA 10. Xestión sanitaria en fisioterapia. Niveis de xestión.
Xestión dunha unidade de fisioterapia.
Introdución á Xestión da Calidade.
TEMA 11. Evolución académica da fisioterapia en España Lexislación académica xeral.
Lexislación académica específica.
TEMARIO PRÁCTICO
TEMA 1. Análise de normativas
- Exposición da actividade e obxectivos
- Traballo sobre os materiais e consulta de dúbidas
- Aclaracións finais
TEMARIO PRÁCTICO
TEMA 2. Estatuto dos traballadores e convenios colectivos do sector.
- Exposición da actividade e obxectivos
- Traballo sobre os materiais e consulta de dúbidas
- Aclaracións finais
TEMARIO PRÁCTICO
TEMA 3. Inicio da actividade emprendedora. Plan de empresa
- Exposición da actividade e obxectivos
- Traballo sobre os materiais e consulta de dúbidas
- Aclaracións finais
TEMARIO PRÁCTICO
TEMA 4. Xestión dun centro/unidade de fisioterapia
- Exposición da actividade e obxectivos
- Traballo sobre os materiais e consulta de dúbidas
- Aclaracións finais

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A13 A14 A17 B2 B3 C5 C8 36 50 86
Prácticas de laboratorio A10 A13 A17 A18 A19 B1 B3 B5 C4 22 32 54
Traballos tutelados A13 A14 A17 A19 B1 B2 B4 C5 C9 0 5 5
Proba obxectiva A14 A18 B1 B5 2 0 2
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade reservarase a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Prácticas de laboratorio Análise da normativa sanitaria e elaboración distintos procedementos, documentos ou tarefas administrativas ou de carácter normativo-legal.
Metodoloxía que permite que os estudantes aprendan efectivamente a través da realización de actividades de carácter práctico, tales como resolución de supostos nos que deban tomar decisións de tipo legal, ético ou deontolóxico baseado nas diferentes fontes normativas. Incluése tamén a elaboración de proxectos como plan de empresa para a apertura dun centro sanitario, etc.
Traballos tutelados Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente ao aprendizaxe do “cómo facer as cousas”. Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe.
Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor.
Proba obxectiva Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas. Constitúe un instrumento de medida, elaborado rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. É de aplicación tanto para a avaliación diagnóstica, formativa como sumativa.

A Proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construír con un só tipo dalgunha destas preguntas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba obxectiva
Traballos tutelados
Prácticas de laboratorio
Sesión maxistral
Descrición
Realizaráse atención personalizada a demanda en forma de tutorías, en relación coa temática das sesións maxistrais e coa realización dos traballos tanto en grupo como individuais.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A14 A18 B1 B5 A Proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construír con un só tipo dalgunha destas preguntas.
Avaliarase o coñecemento acadado polo estudiantes ao finalizar as actividades formativas propostas. A puntuación será proporcional ao número de respostas correctas e ao número de erros cometidos.
70
Traballos tutelados A13 A14 A17 A19 B1 B2 B4 C5 C9 Valoraránse os contidos dos traballos tutelados realizados polos estudantes. 10
Prácticas de laboratorio A10 A13 A17 A18 A19 B1 B3 B5 C4 Valorarase cun 10% a asistencia, puntualidade, actitude, participación razoada e axuda e colaboración cos compañeiros durante estas sesións. 10
Sesión maxistral A13 A14 A17 B2 B3 C5 C8 Os contidos tratados nestas sesións serán obxecto de avaliación mediante o exame final e por tanto aparecen computados nesta guía dentro da proba obxectiva.
Con todo, valorarase tamén cun 10% a asistencia, puntualidade, actitude, participación razoada e axuda aos compañeiros durante estas sesións.
10
 
Observacións avaliación
<p>Será preciso para poder superar a materia, que o estudante faga entrega dos traballos tutelados programados polo profesor. Para superar a materia e promediar a puntuación obtida na avaliación continuada, será necesario acadar polo menos unha puntuación de 5 sobre 10 puntos na proba obxectiva.</p><p>As porcentaxes asignadas a cada metodoloxía poden sufrir pequenas modificacións dun curso a outro en función das necesidades da materia; non obstante o valor do exame nunca será inferior ao 70% da nota final e o valor da avaliación continuada nunca será superior ao 30%.</p>

Fontes de información
Bibliografía básica Martinez Serrano,A. (1991). El derecho de los profesionales sanitarios . DIAZ DE SANTOS.Madrid
Medina Castellano, C.D. (2002). Etica y Legislacion. DAE. Madrid
Magro Servet, Vicente (2007). Guia práctica de responsabildad sanitaria. LA LEY..Madrid
Rodriguez Rivera,F.E. (2012). Legislacion sanitaria española. MAD.Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Martinez Ferrer, ...ett al. (2011). Legislacion sanitaria y deontologia para fisioterapeutas. ICOPV. Comunitat valenciana
Jiménez Orantes, Montse (1993). Legislacion/derecho sanitario. JIMS.Barcelona
Brnndariz Garcia,J.A., Faraldo Cabana,P. (2002). Responsabilidad penal de personal sanitario. UDC. La Coruña
Acosta Gallo,Pablo (2002). Salud.profesiones sanitarias y Constitucion española. MAPFRE.Madrid
Cortina, Adela (2013). ¿Para qué sirve realmente...? La Ëtica. PAIDOS. Barcelona

Bibliografía complementaria (). http://www.boe.es/legislacion/.
(). http://www.noticias.juridicas.com.
(). http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20170713&ruta=%2Fsrv%2Fwww%2Fdoga%2FPublicados%2F2017%2F20170713%2FIndice133_gl.html.
Carlos Kasuga (2012). https://www.youtube.com/watch?v=-NH_HJzad-8.
Cortina, Adela (2014). https://www.youtube.com/watch?v=F3LXHC6CMyc&list=PLlgDng5XZKF6b-Z_ytLGpozhCOGKU3n02. 1ª , 2ª, 3ª y 4ª parte
Yokoi Kenji (2017). https://www.youtube.com/watch?v=XPDGZdEMpF4&list=PLw6Ge3_2oQeTFm02xc-QcNhYZIzIxUNI9.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
VALORACIÓN FUNCIONAL E PSICOSOCIAL/651G01007

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
DOCUMENTACIÓN E ESTADÍSTICA SANITARIA/651G01028
FISIOTERAPIA COMUNITARIA E SAÚDE PÚBLICA/651G01030

Materias que continúan o temario
TRABALLO FIN DE GRAO/651G01034
ESTANCIAS CLÍNICAS II/651G01036

Observacións
Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos do Plan Green Campus da Facultade de Fisioterapia, os traballos documentais que se realicen nesta materia poderanse solicitar tanto en formato papel como virtual ou soporte informático. De realizarse en papel, seguiranse na medida do posible as seguintes recomendacións xerais:&nbsp;

- Non se utilizarán plásticos.

- Realizaranse impresións a dobre cara.

- Empregarase papel reciclado.

- Evitarase a realización de borradores.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías