Identifying Data 2019/20
Subject (*) COMMUNITY PHYSIOTHERAPY AND PUBLIC HEALTH Code 651G01030
Study programme
Grao en Fisioterapia
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Fourth Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Ciencias da Saúde
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinador
Martinez Rodriguez, Alicia
E-mail
alicia.martinez@udc.es
Lecturers
Martinez Rodriguez, Alicia
Saleta Canosa, Jesus Luis
E-mail
alicia.martinez@udc.es
jesus.luis.saleta.canosa@udc.es
Web
General description Con esta materia abórdanse contidos de saúde comuntaria e saúde pública,desde a perspectiva da Fisioterapia e do sistema sanitario español, a partir de ferramentas fundamentais como a promoción da saúde, prevención e educación da saúde, programación, traballo en equipo e epidemioloxía.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A12 Intervir nos ámbitos de promoción, prevención, protección e recuperación da saúde.
A13 Saber traballar en equipos profesionais como unidade básica na que se estruturan de forma uni ou multidisciplinar e interdisciplinar os profesionais e demais persoal das organizacións asistenciais.
A14 Incorporar os principios éticos e legais da profesión á práctica profesional así como integrar os aspectos sociais e comunitarios na toma de decisións.
A17 Comprender a importancia de actualizar os coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que integran as competencias profesionais do fisioterapeuta.
A18 Adquirir habilidades de xestión clínica que inclúan o uso eficiente dos recursos sanitarios e desenvolver actividades de planificación, xestión e control nas unidades asistenciais onde se preste atención en fisioterapia e a súa relación con outros servizos sanitarios.
A19 Comunicarse de modo efectivo e claro, tanto de forma oral como escrita, cos usuarios do sistema sanitario así como con outros profesionais.
B1 CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
B2 CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
B3 CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
B4 CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
B5 CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
C1 Adequate oral and written expression in the official languages.
C4 Acting as a respectful citizen according to democratic cultures and human rights and with a gender perspective.
C6 Acquiring skills for healthy lifestyles, and healthy habits and routines.
C9 Ability to manage times and resources: developing plans, prioritizing activities, identifying critical points, establishing goals and accomplishing them.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Understand the fundamental concepts of health and health epidemiology to move the scope of physiotherapy perspective of Community Health and Preventive Medicine and Public Health. A12
A14
A17
B1
B2
B3
C1
C4
To know the epidemiological chain and preventive measures of major communicable diseases. A12
A14
A17
B5
C1
C4
To know the different concepts of organization, management and health administration as well as the various health agencies both nationally and internationally, especially the National Health System and assume the function performed by the physiotherapist in the fields of Primary Care, Specialized and of Occupational Health. A12
A14
A17
C1
C4
To improve the capacity of teamwork A13
A18
A19
B4
C1
C4
C9
Aplicar a perspectiva biopsicosocial e o coñecemento epidemiolóxico, de habilidades comunicacionais, de traballo en equipo e de promoción e educación para a saúde á práctica no eido da fisioterapia A12
A13
A14
A17
A18
A19
B2
B3
B4
B5
C1
C4
C6
C9

Contents
Topic Sub-topic
UNIT 1. INTRODUCTION; BASIC CONCEPTS IN COMMUNITY HEALTH AND PUBLIC HEALTH FROM THE PERSPECTIVE OF THE PHYSIOTHERAPY. CONCEPTUAL FRAMEWORK.


Lesson 1. Concept of health.

Health and their determinants.
Lesson 2. Community physiotherapy and public Health. Biopsicosocial perspective and his implications.
Concept of community health and levels of action.
Concept of public Health and actions.
Levels of prevention.
UNIT 2. EPIDEMIOLOGY AND HEALTH DEMOGRAPHY

Lesson 4. Demography.
Concept. Dinamic and static demography. Taxes adjust.
Lesson 7. Cohort studies. Relative risk. Advantages and limitations
Lesson 3. Social organization of healthcare. Models of healthcare. National system of health.
Intervention in formal and informal community environments. Primary attention of health. Domiciliary attention and in working/leisure- community environments. Cooperation.
UNIT 3. TEAM METHODOLOGY AND ACTION IN COMMUNITY PHYSIOTHERAPY.

Lesson 13. Communication and team working.
Team working concept versus working in groups. Functioning, organization and communication.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A12 A13 A14 A18 A19 B1 B3 B4 34 34 68
Workshop A12 A13 A14 A18 A19 C1 C4 24 30 54
Collaborative learning A12 A13 A14 A17 A18 A19 B2 B5 C1 C4 C6 C9 0 24 24
Mixed objective/subjective test A12 A13 A14 A18 A19 C1 C6 2 0 2
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Oral presentation complemented by the use of media and the introduction of some questions to the students, in order to improve the knowledge and facilitate learning. to this effect, some can be used interactively.
Workshop Community physiotherapy module

Analysis and discussion of materials (publications and articles, brochures, audiovisual materials, news, etc.) related to community physiotherapy, health promotion and prevention, or closely related concepts (determinants of health and health equity, social organization for health care, bioethics, qualitative research, etc).


Public Health module

Presentation for discussion and resolution of different types of exercises in which the type of epidemiological study and identify appropriate risk measure is calculated
Collaborative learning Community physiotherapy module

Community Program physiotherapy, prevention or health promotion (team). Have a part of oral exposure.

Public Health Module

To develop in group a type of epidemiological study, describing their objectives, methodology and data analysis.
Mixed objective/subjective test The exam will consider the content and skills worked in theoretical clasess (lectures) and directed discussions (interactive classes) and in collaborative learning (practical classes and self-working)

Personalized attention
Methodologies
Collaborative learning
Description
The monitoring of the student work performed by teams will be done.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Mixed objective/subjective test A12 A13 A14 A18 A19 C1 C6 Community physiotherapy module

Examination will consist of multiple choice questions, open questions and analysis of a text, in order to evaluate the skills of this module. Account for up to 30% of the final grade, provided that the student has succeed in public health part.

Public Health module

To assess the knowledge acquired in the part of the subject taught by the teacher Saleta, students must pass a written exam consisting of multiple choice questions, short questions and exercises that will require calculation. To take the exam will need to meet two requirements for the course: one is that the student should not have missed practical lessons more than once, and the other is that it should work in the research group. In the event that during the course you could not participate in the work, you must submit the work on your own, for July . This written examination equivalent to 40% of the final grade, provided they have succeed in Community physiotherapy part.

Will be essential to overcome each of the modules of the course and to approve and make half with the other module.
70
Collaborative learning A12 A13 A14 A17 A18 A19 B2 B5 C1 C4 C6 C9 Community physiotherapy module

Design and presentation of a program of community physiotherapy, health promotion or prevention, in teams of about 5 people. It wiill represent up to 20% of the final grade.

Public health module.

Evaluation of research work to be conducted in groups of approximately 10 students. He counted up to 10% of the final grade.
30
 
Assessment comments

The mean mark only will be done if both modules are overcome.

To pass the part of the subject taught by the teacher Saleta is essential  attend practical classes and participate with the rest of the peer group in conducting a research. If more than one practical clas is missed or don´t participate in the research WILL CONSTITUTE A FAILURE OF THE PART TAUGHT BY PROFESSOR. For subsequent calls will be indispensable to present a research work individually, if you have not participated in group work during the course.


Sources of information
Basic Argimón Pallás JM, Jiménez Villa J (1997). Diseño de investigaciones en ciencias de la salud. Barcelona: Signo
Sánchez Moreno A et al. (2000). Enfermería comunitaria 1. Concepto de salud y factores que la condicionan. Madrid: McGraw-Hill Interamericana
Sánchez Moreno A et al. (2000). Enfermería comunitaria 3. Actuación en enfermería comunitaria. Sistemas y programas de salud. . Madrid: McGraw-Hill Interamericana
Lemus JD, Aragües y Oroz V, Lucioni MC (2008). Epidemiología y salud comunitaria. Rosario: Corpus
Martínez Rodríguez, A. (2008). Fisioterapia en atención primaria . Madrid: Síntesis
Hernández-Aguado I et al. (2011). Manual de epidemiología y salud pública para grados en ciencias de la salud. Madrid: Editorial Médica Panamericana
Piédrola Gil (2008). Medicina Preventiva y salud pública. Barcelona: Elsevier Masson
Malagón-Londoño G, Moncayo Medina A (2011). Salud pública. Perspectivas. Bogotá:Editorial Médica Panamericana

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
THEORICAL FRAMEWORK OF PHYSIOTHERAPY AND PHYSICAL REHABILITATION/651G01006
PSYCHOLOGY/651G01012
CLINICAL TRAINING I/651G01035

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
DOCUMENTATION AND HEALTH STATISTICS/651G01028
LEGISLATION AND HEALTH MANAGEMENT/651G01029

Subjects that continue the syllabus
FINAL DISSERTATION/651G01034

Other comments

To organize the work to go manage the study and implementation of selfworking activities throughout the whole semester, in order to facilitate learning and success in the evaluation.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.