Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Motivación e emoción en contextos educativos Código 652438005
Titulación
Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Psicoloxía
Coordinación
Valle Arias, Antonio
Correo electrónico
antonio.valle@udc.es
Profesorado
Valle Arias, Antonio
Correo electrónico
antonio.valle@udc.es
Web
Descrición xeral Nesta asignatura abórdase o estudo das variables afectivo-motivacionais que teñen unha maior relevancia en contextos educativos. Preténdese que os alumnos/as coñezan as princiales aportacións teóricas e as liñas de investigación máis relevantes no campo da motivación e a emoción.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 Ser capaz de elaborar un informe científico que implique definir un problema de investigación, as hipóteses e variables asociadas, así como definir o deseño, a mostra e o seu modo de selección, as ferramentas de recollida de datos e a súa consecuente análise e discusión.
A12 Adquirir un coñecemento teórico básico sobre o estado da arte nas diferentes áreas implicadas na psicoloxía aplicada.
A13 Coñecer e ser capaz de utilizar os diferentes modelos, teorías, métodos e técnicas de avaliación e intervención que son específicos dos distintos ámbitos da investigación en Psicoloxía Aplicada e desenvolver unha actitude crítica propia do espírito científico.
A14 Ser capaz de analizar a documentación bibliográfica necesaria para un traballo de investigación.
A15 Ser capaz de analizar críticamente as publicacións científicas.
A16 Adquirir os coñecementos e destrezas necesarias para a exposición e defensa dun traballo de investigación.
A17 Ser capaz de comunicar os resultados dunha investigación.
B1 Capacidade de análise e síntese.
B2 Capacidade de organización e planificación.
B3 Traballo en equipo.
B6 Razoamento crítico.
B8 Aprendizaxe autónoma.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C6 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Describir e avaliar as variables motivacionais e emocionais que inciden na aprendizaxe AI12
AI13
BI1
CM1
Valorar críticamente as aportacións dos principais modelos teóricos no campo da motivación e a emoción AI12
AI13
AI15
BI1
BI3
BI6
BI8
CM6
Analizar a investigación motivacional e emocional en contextos educativos BI1
BI2
BI3
BI6
BI8
CM1
CM6
CM8
Adquirir os coñecementos e destrezas necesarias para definir problemas, deseñar investigacións, analizar os datos e redactar informes científicos no campo da motivación e as emocións en contextos educativos AI3
AI14
AI15
AI16
AI17
BI1
BI2
BI6
CM1
CM6
CM7
CM8

Contidos
Temas Subtemas
O cognitivo e o afectivo no proceso de aprendizaxe A dimensión cognitiva da aprendizaxe
A dimensión afectiva da aprendizaxe
O compoñente motivacional de expectativa O autoconcepto
A autoeficacia
O compoñente motivacional de valor O valor das tarefas
As metas académicas
O compoñente afectivo da motivación Atribucións causais
Reaccións emocionais
A investigación motivacional e emocional Principais liñas de investigación
Análise e valoración de investigacións

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Presentación oral A12 A13 A14 A15 B6 B8 C1 6 6 12
Análise de fontes documentais A17 B1 B2 B3 B6 B8 C8 8 5 13
Proba mixta A12 A13 B1 B2 B8 2 20 22
Traballos tutelados A3 A16 B3 B6 B8 C6 C7 10 10 20
 
Atención personalizada 8 0 8
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Presentación oral Análise e comprensión dos principais tópicos da investigación motivacional e emocional en contextos educativos
Análise de fontes documentais Análise de documentos bibliográficos
Proba mixta Preguntas de resposta curta e tipo test
Traballos tutelados Desenvolvemento de traballos relacionados coa temática da asignatura

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba mixta
Traballos tutelados
Análise de fontes documentais
Descrición
Haberá unha titorización personalizada fora do horario de clase que poderá facerse de modo presencial ou mediante correo electrónico e que terá como finalidade resolver calqueira dúbida sobre a asignatura.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A12 A13 B1 B2 B8 Preguntas de resposta curta e tipo test 40
Traballos tutelados A3 A16 B3 B6 B8 C6 C7 Exposición e presentación dos traballos 30
Presentación oral A12 A13 A14 A15 B6 B8 C1 Asistencia e participación nas sesións desenvolvidas ao longo do curso 10
Análise de fontes documentais A17 B1 B2 B3 B6 B8 C8 Resumo dos documentos bibliográficos traballados nas diferentes sesións 20
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica González, M.C. e Tourón, J. (1992). Autoconcepto y rendimiento académico. Sus implicaciones en la motivación y en la autorregulación del aprendizaje. Pamplona: EUNSA
Valle, A., Rodríguez, S., Cabanach, R.G., Núñez, J.C., Piñeiro, I., Rosário, P. et al. (2010). Guía de estrategias instruccionales para mejorar la motivación de los estudiantes. Almería: Education & Psychology I+D+i
Valle, A., Núñez, J.C., Rodríguez, S. e González-Pumariega, S. (2002). La motivación académica. En J.A. González-Pienda, R.G. Cabanach, J.C. Núñez e A. Valle (Coords.), Manual de Psicología de la Educación (pp. 117-144). Madrid: Pirámide
González, M.C. (1997). La motivación académica. Sus determinantes y pautas de intervención. Pamplona: EUNSA
Cabanach, R.G., Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I. e García, M. (2007). Los recursos motivacionales. Programa para mejorar su gestión. Madrid: CEPE
González, A. (2005). Motivación académica. Madrid: Pirámide
Pintrich, P.R. e Schunk, D.H. (2006). Motivación en contextos educativos. Teoría, investigaciones y aplicaciones. Madrid: Pearson-Prentice Hall
Valle, A., Rodríguez, S. e Regueiro, B. (2015). Motivación y aprendizaje escolar. Aprendiendo a gestionar la motivación y las emociones. Madrid: CCS
Alonso-Tapia, J. (2005). Motivar en la escuela, motivar en la familia. Madrid: Morata.. Madrid: Morata
Rodríguez, S., Valle, A., Cabanach, R.G. e Núñez, J.C. (2010). Motivar enseñando. La integración de estrategias motivadoras en el curriculo escolar. Madrid: CCS

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías