Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Os modelos mentais nas relacións de apego Código 652438006
Titulación
Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Psicoloxía
Coordinación
García Fernández, Manuel
Correo electrónico
manuel.garcia.fernandez@udc.es
Profesorado
García Fernández, Manuel
Correo electrónico
manuel.garcia.fernandez@udc.es
Web
Descrición xeral Con esta materia se pretende dar a conocer los últimos desarrollos teóricos y de investigación sobre la formación, desarrollo y evaluación de los vínculos afectivos.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 Ser capaz de elaborar un informe científico que implique definir un problema de investigación, as hipóteses e variables asociadas, así como definir o deseño, a mostra e o seu modo de selección, as ferramentas de recollida de datos e a súa consecuente análise e discusión.
A5 Ser capaz de realizar unha avaliación psicolóxica no contexto dunha investigación científica.
A8 Coñecer as bases para establecer hipóteses respecto dun caso concreto e, a partir das mesmas, saber deducir enunciados contrastables.
A13 Coñecer e ser capaz de utilizar os diferentes modelos, teorías, métodos e técnicas de avaliación e intervención que son específicos dos distintos ámbitos da investigación en Psicoloxía Aplicada e desenvolver unha actitude crítica propia do espírito científico.
A14 Ser capaz de analizar a documentación bibliográfica necesaria para un traballo de investigación.
A15 Ser capaz de analizar críticamente as publicacións científicas.
A16 Adquirir os coñecementos e destrezas necesarias para a exposición e defensa dun traballo de investigación.
B8 Aprendizaxe autónoma.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Buscar y seleccionar la bibliografía necesaria para un trabajo de investigación AI3
AI8
AI13
AI14
AI15
BI8
CM3
Analizar críticamente las publicacións científicas AI3
AI14
AI15
BI8
CM1
CM2
CM3
Saber exponer y defender un trabajo de investigación AI8
AI14
AI15
AI16
CM1
CM2
CM3
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, y dominio básico de las TIC CM1
CM2
CM3
resolver situaciones de evaluación de los MIA AI5

Contidos
Temas Subtemas
Los Modelos Internos Activos Concepto
Complementariedad de los MIA
Estabilidad y cambio
Accesibilidad y disponibilidad parental de los MIA
Métodos de evaluación de los MIA Métodos observacionales
Autoinformes
Entrevista

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Portafolios do alumno A14 A15 C1 C2 C3 3 15 18
Seminario A5 A8 A13 B8 C1 6 15 21
Recensión bilbiográfica A3 A8 A14 A15 A16 B8 C1 C2 C3 0 25 25
Discusión dirixida A3 A8 A13 A14 A15 A16 B8 C1 C2 10 0 10
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Portafolios do alumno se documentará el resultado de las actividades de aprendizajes realizadas a lo largo de la asignatura.
Seminario Se presentarán los instrumentos que actualmente se utilizan en la evaluación de los modelos mentales.
El alumno deberá analizar y resolver las situaciones de evaluación asociadas con dichas pruebas.
Recensión bilbiográfica lectura reflexiva de la documentación básica del curso, análisis del contenido, crítica y valoración de la misma en relación a la literatura existente (nacional e internacional) sobre el tema. Los resultados de las lecturas se presentarán oralmente en las sesiones de discusión y se adjuntarán al portafolio
Discusión dirixida Se debatirán sobre los contenidos de la materia, previa lectura de la documentación. Los resultados se adjuntarán al portafolio

Atención personalizada
Metodoloxías
Recensión bilbiográfica
Descrición
Habrá atención personalizada para la selección de las lecturas y la elaboración del proyecto

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Discusión dirixida A3 A8 A13 A14 A15 A16 B8 C1 C2 se realizará un examen tipo test sobre los contenidos teóricos de la asignatura 50
Portafolios do alumno A14 A15 C1 C2 C3 calidad de los documentos registrados 20
Seminario A5 A8 A13 B8 C1 soluciones alcanzadas en los problemas propuestos
30
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías