Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde I Código 652438016
Titulación
Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Psicoloxía
Coordinación
Garcia Fernandez, Jorge
Correo electrónico
jorge.garcia.fernandez@udc.es
Profesorado
Garcia Fernandez, Jorge
Otero Otero, Patricia
Correo electrónico
jorge.garcia.fernandez@udc.es
patricia.otero.otero@udc.es
Web
Descrición xeral Áreas de intervención en Psicoloxía Clínica da Saúde I é unha materia de 3 créditos, situada no segundo cuadrimestre do plan de estudos de Máster en Psicoloxía Aplicada, dentro da especialidade de Psicoloxía da Saúde. Nesta materia abórdanse as estratexias de avaliación e intervención psicolóxica aplicadas á prevención (primaria, secundaria e terciaria) e tratamento de trastornos da saúde física e proporciónase unha revisión do estado actual do coñecemento acerca da eficacia destas aplicacións e dos retos da investigación futura neste campo.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 Ser capaz de elaborar un informe científico que implique definir un problema de investigación, as hipóteses e variables asociadas, así como definir o deseño, a mostra e o seu modo de selección, as ferramentas de recollida de datos e a súa consecuente análise e discusión.
A5 Ser capaz de realizar unha avaliación psicolóxica no contexto dunha investigación científica.
A8 Coñecer as bases para establecer hipóteses respecto dun caso concreto e, a partir das mesmas, saber deducir enunciados contrastables.
A13 Coñecer e ser capaz de utilizar os diferentes modelos, teorías, métodos e técnicas de avaliación e intervención que son específicos dos distintos ámbitos da investigación en Psicoloxía Aplicada e desenvolver unha actitude crítica propia do espírito científico.
B1 Capacidade de análise e síntese.
B2 Capacidade de organización e planificación.
B3 Traballo en equipo.
B6 Razoamento crítico.
B7 Compromiso ético.
B12 Toma de decisións.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Conocer las variables psicológicas implicadas en la prevención, tratamiento y rehabilitación de problemas de salud física AI5
AI8
AI13
BI1
BI2
BI3
BI6
BI7
BI12
CM4
CM6
CM7
CM8
Conocer las posibilidades y la eficacia de la evaluación y el tratamiento psicológico en problemas de salud física AI5
AI8
AI13
BI1
BI2
BI3
BI6
BI7
BI12
CM4
CM6
CM7
CM8
Conocer el estado actual de la investigación en el ámbito de la intervención psicológica en Psicología Clínica de la Salud AI8
AI13
BI1
BI2
BI3
BI6
BI7
BI12
CM4
CM6
CM7
CM8
Ser capaz de evaluar las necesidades y definir los objetivos de la intervención psicológica en problemas de salud física AI5
AI8
AI13
BI1
BI2
BI3
BI6
BI7
BI12
CM4
CM6
CM7
CM8
Ser capaz de diseñar programas de intervención psicológica para la prevención, tratamiento y/o rehabilitación de problemas de salud física AI3
AI8
AI13
BI1
BI2
BI3
BI6
BI7
BI12
CM4
CM6
CM7
CM8
Ser capaz de diseñar una investigación científica en el ámbito de la intervención psicológica para la prevención, tratamiento y/o rehabilitación de problemas de salud física AI3
AI8
AI13
BI1
BI2
BI3
BI6
BI7
BI12
CM4
CM6
CM7
CM8

Contidos
Temas Subtemas
Trastornos cardiovasculares Áreas de aplicación da intervención psicolóxica no ámbito dos trastornos cardiovasculares Eficacia de programas de intervención psicolóxica aplicada a trastornos cardiovasculares Perspectivas de investigación futura
Cancro Obxectivos da avaliación e o tratamento psicolóxico en oncoloxía. Eficacia de programas de intervención psicolóxica en cancro. Perspectivas de investigación futura
Dor crónica A intervención psicolóxica para o manexo da dor. Programas de intervención psicolóxica para o control da dor aplicados a distintos trastornos de saúde Perspectivas de investigación futura
Trastornos dermatolóxicos Posibilidades da intervención psicolóxica en problemas dermatolóxicos. Eficacia da intervención psicolóxica aplicada a problemas dermatolóxicos Perspectivas de investigación futura

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A5 A13 B1 B6 B7 B12 C4 C6 C7 C8 14 21 35
Seminario A3 A8 B1 B2 B3 B6 B7 B12 C4 C6 C7 C8 7 7 14
Traballos tutelados A3 A8 B1 B2 B6 B7 B12 C4 C6 C7 C8 0 18 18
Proba obxectiva B1 B12 1 0 1
 
Atención personalizada 7 0 7
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de preguntas dirixidas aos estudantes. Ao longo destas sesións proporcionarase unha panorámica xeral da interrvención psicolóxica nos trastornos da saúde abordados nos temas de programa.
Seminario Seminario práctico sobre "Recursos online en Formacion e Intervencvión en Psicoloxía da saúde "
Traballos tutelados Cada alumno/a deberá presentar un traballo de análise dun artigo de revisión bibliográfica seleccionado polo profesor/a.
Proba obxectiva Ao finalizar o curso realizarase unha proba obxectiva para avaliar os coñecementos sobre os contidos do programa.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
O traballo de análise do artigo de revisión bibliográfica que o alumno/a debe levar a cabo require, para a súa adecuada realización, da atención personalizada. Para dar resposta a esta necesidade, o profesor/a da materia guiará ao alumno/a en todas e cada unha das fases de realización do traballo tutelado.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A5 A13 B1 B6 B7 B12 C4 C6 C7 C8 Valorarase a asistencia ás sesións maxistrais 5
Seminario A3 A8 B1 B2 B3 B6 B7 B12 C4 C6 C7 C8 Valorarase a participación e o cumprimento de tarefas encargadas durante o desenvolvemento do Seminario. 5
Proba obxectiva B1 B12 Ao termo do curso levará a cabo un exame final no que, mediante unha proba obxectiva, avaliaranse os coñecementos sobre os contidos do programa desenvolvidos nas sesións maxistrais 40
Traballos tutelados A3 A8 B1 B2 B6 B7 B12 C4 C6 C7 C8 Avaliación do traballo de análise do artigo de revisión presentado polo alumno/a. 50
 
Observacións avaliación
Para aprobar la materia

, xa sexa en primeira ou en segunda oportunidade, deberán cumplirse

dous requisitos imprescindibles

:


1. Obter, como mínimo, unha cualificación de 5 puntos (nunha escala 0- 10) en el examen final de la asignatura. 

2. Haber entregado, no prazo que se estableza a tal efecto, o traballo de análise do artigo de revisión.

Fontes de información
Bibliografía básica Boyer, B.A. y Paharia, M.I. (eds.) ((2008)). Comprehensive handbook of Clinical Health Psychology. Hoboken, NJ: Wiley
Gatchel, R.J. y Oordt, M.S. ((2003)). Clinical Health Psychology and primary care. Washington, DC: American Psychological Association
Remor, E., Arranz, P., Ulla, S. (Eds) ((2003)). El Psicólogo en el ámbito hospitalario. BIlbao: Descleé de Brouwer
Pérez, M., Fernández, J.R., Fernández, C. y Amigo, I. (eds.) ((2003)). Guía de tratamientos psicológicos eficaces II: Psicología de la Salud. Madrid: Pirámide
Bennett, S, Perry, N.W. y Rozensky, R.H. (eds.) ((2002)). handbook of Clinical Health Psychology (vol I): Medical disorders and behavioral applications.. Washington: American Psychological Association
Kaptein, A. y Weinman, J. (eds.) ((2004)). Health Psychology. Oxford: Blackwell
Sanderson, C.A. ((2004)). Health Psychology. Hoboken, NJ:Wiley
Hunter, C.L., Goodie, J.L., Oordt, M.S. y Dobmeyer, A.C. ((2009)). Integrated behavioral health in primary care. Washington, DC: American Psychological Association
Buceta, J.M., Bueno, A.M. y Mas, B. (eds.) ((2000)). Intervención psicológica en trastornos de la salud. Madrid: Dykinson
Buceta, J.M., Bueno, A.M. y Mas, B. (eds.) ((2001)). Intervención psicológica y salud: control del estrés y conductas de riesgo. Madrid: Dykinson
Simón, M.A. (ed.) ((1999)). Manual de Psicología de la Salud: fundamentos, metodología y aplicaciones. Madrid: Biblioteca Nueva
Morrison, V. y Bennett, P. ((2008)). Psicología de la Salud. Madrid: Pearson Educación
Simón, M.A. (ed.) ((1993)). Psicología de la Salud: aplicaciones clínicas y estrategias de intervención. Madrid: Pirámide
Gil, J. (ed.) ((2004)). Psicología de la Salud: aproximación histórica, conceptual y aplicaciones. Madrid: Pirámide

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías