Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Promoción da saúde dos adolescentes en contextos socioeducativos Código 652438024
Titulación
Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Psicoloxía
Coordinación
Barca Enríquez, Eduardo
Correo electrónico
e.barcae@udc.es
Profesorado
Barca Enríquez, Eduardo
Correo electrónico
e.barcae@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Recoñecer e respectar a diversidade humana e comprender que as explicacións psicolóxicas poden variar a través de poboacións e contextos.
A2 Saber identificar os factores persoais, psico-sociais e/ou educativos que poden pór en risco a saúde das persoas.
A3 Ser capaz de elaborar un informe científico que implique definir un problema de investigación, as hipóteses e variables asociadas, así como definir o deseño, a mostra e o seu modo de selección, as ferramentas de recollida de datos e a súa consecuente análise e discusión.
A4 Ser capaz de lograr un adecuado nivel de comprensión da demanda do destinatario en cada situación ou contexto de aplicación.
A5 Ser capaz de realizar unha avaliación psicolóxica no contexto dunha investigación científica.
A6 Saber como especificar a demanda e os obxectivos do caso, e en función deles, recoller a información.
A7 Saber realizar un seguimento sobre un caso elixindo obxectivos pertinentes e realistas.
A12 Adquirir un coñecemento teórico básico sobre o estado da arte nas diferentes áreas implicadas na psicoloxía aplicada.
A13 Coñecer e ser capaz de utilizar os diferentes modelos, teorías, métodos e técnicas de avaliación e intervención que son específicos dos distintos ámbitos da investigación en Psicoloxía Aplicada e desenvolver unha actitude crítica propia do espírito científico.
A19 Coñecer e axustarse ás obrigacións deontolóxicas da Psicoloxía Aplicada.
B1 Capacidade de análise e síntese.
B2 Capacidade de organización e planificación.
B3 Traballo en equipo.
B5 Habilidades nas relacións interpersoais.
B6 Razoamento crítico.
B7 Compromiso ético.
B8 Aprendizaxe autónoma.
B9 Iniciativa e espírito emprendedor.
B10 Motivación pola calidade.
B12 Toma de decisións.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Recoñecer e respectar a diversidade humana e comprender que as explicacións psicolóxicas poden variar a través de poboacións e contextos AI1
Saber identificar os factores persoais, psico-sociais e/ou educativos que poden pór en risco a saúde das persoas AI2
Ser capaz de elaborar un informe científico que implique definir un problema de investigación, as hipóteses e variables asociadas, así como definir o deseño, a mostra e o seu modo de selección, as ferramentas de recollida de datos e a súa consecuente análise e discusión. AI3
Ser capaz de lograr un adecuado nivel de comprensión da demanda do destinatario en cada situación ou contexto de aplicación AI4
Ser capaz de realizar unha avaliación psicolóxica no contexto dunha investigación científica. AI5
Saber como especificar a demanda e os obxectivos do caso, e en función deles, recoller a información. AI6
Saber realizar un seguimento sobre un caso elixindo obxectivos pertinentes e realistas. AI7
Adquirir un coñecemento teórico básico sobre o estado da arte nas diferentes áreas implicadas na psicoloxía aplicada. AI12
Coñecer e ser capaz de utilizar os diferentes modelos, teorías, métodos e técnicas de avaliación e intervención que son específicos dos distintos ámbitos da investigación en Psicoloxía Aplicada e desenvolver unha actitude crítica propia do espírito científico AI13
Coñecer e axustarse ás obrigacións deontolóxicas da Psicoloxía Aplicada AI19
Capacidade de análise e síntese. BI1
Capacidade de organización e planificación. BI2
Traballo en equipo. BI3
Habilidades nas relacións interpersoais. BI5
Razoamento crítico. BI6
Compromiso ético. BI7
Aprendizaxe autónoma. BI8
Iniciativa e espírito emprendedor BI9
Motivación pola calidade. BI10
Toma de decisións BI12
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma CM1
Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro. CM2
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. CM3
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. CM4
Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse CM6
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. CM7
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. CM8

Contidos
Temas Subtemas
1. Promoción de la Salud en el contexto escolar
2. Tipología y prevalencia de los trastornos de la salud en la adolescencia
3. La adolescencia como población de riesgo
4. Contenidos de los programas preventivos
1. Promoción de la Salud en el contexto escolar
2. Tipología y prevalencia de los trastornos de la salud en la adolescencia
3. La adolescencia como población de riesgo
4. Contenidos de los programas preventivos

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba obxectiva A2 A6 A7 A12 A13 A19 B1 B2 B6 B8 B10 C1 C2 2 13 15
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A12 A13 A19 10 0 10
Discusión dirixida A1 A2 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B12 C1 4 14 18
Portafolios do alumno A1 C3 C4 C6 C7 C8 4 4 8
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A13 B2 B3 B5 B12 4 20 24
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba obxectiva Evaluación teórica de la materia (material visto en clase). Realización de prueba objetiva con apuntes, con 15 preguntas tipo test, cinco a desarrollar y otras cinco sobre las actividades de autoconocimiento realizadas en clase. Hasta un total del 40% de la calificación de la asignatura.
Sesión maxistral Horas presenciales de clase relacionadas con el temario de la materia.
Discusión dirixida Planteamiento de una serie de cuestiones reales o de supuestos prácticos, su evaluación y mejora.
Portafolios do alumno Se farán actividades a longo do curso destinadas a autocoñecerse e poder identificar os factores positivos de un mesmo e aqueles que poden interferir negativamente no desempeño personal no traballo cos adolescentes. Persíguese unha toma de conciencia de quén somos, porqué e como iso que somos podería interferir na miña actividade profesional
Traballos tutelados Diseño de un programa destinado a promover la salud de los adolescentes en contextos socieducativos. Trabajo que alcanza hasta el 40% de la calificación de la materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba obxectiva
Traballos tutelados
Descrición
Los alumnos serán asesorados individualmente o en grupos reducidos sobre todos los trabajos realizados a lo largo del curso.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A2 A6 A7 A12 A13 A19 B1 B2 B6 B8 B10 C1 C2 Se evaluará la parte teórica de la materia a través de una prueba objetiva 30
Traballos tutelados A1 A2 A3 A4 A13 B2 B3 B5 B12 Los alumnos presentarán el diseño de un trabajo en el se tenga por objetivo promover la salud de los adolescentes en contextos socioeducativos 50
Portafolios do alumno A1 C3 C4 C6 C7 C8 Se deberá entregar un dossier con las actividades prácticas realizadas con respecto a la formación personal del profesional a lo largo del cuatrimestre. 20
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Coleman, J. ; Hendry, L.B. (2008). Adolescencia y salud. Manual Moderno. México
Oliva, A. (2015). Desarrollo positivo adolescentes. Sintesis
Toro, J. (2010). El adolescente en su mundo. Riesgos, problemas y trastornos. Pirámide
Breinbauer, C. (2008). Jóvenes, opciones y cambios. Promoción de conductas saludables en adolescentes. OPS. Washintong

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías