Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Traballo de Fin de Mestrado Código 652438027
Titulación
Mestrado Universitario en Psicoloxía Aplicada
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Psicoloxía
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Baña Castro, Manuel
Barca Enríquez, Eduardo
Brenlla Blanco, Juan Carlos
Clemente Diaz, Miguel
Espinosa Breen, Pablo
Fernández Fernández, Pilar
Fernandez Garcia, Rosa Maria
Ferradás Canedo , María del Mar
Freire Rodríguez, Carlos
Gonzalez Seijas, Rosa Maria
Laffon Lage, Blanca
López Larrosa, Silvia
Peralbo Uzquiano, Manuel
Risso Migues, Alicia Gloria
Rodriguez Martinez, Susana
Valdiglesias García, Vanessa
Valle Arias, Antonio
Correo electrónico
m.bcastro@udc.es
e.barcae@udc.es
juan.brenlla@udc.es
miguel.clemente@udc.es
pablo.espinosa.breen@udc.es
mariapilar.fernandez@usc.es
rosa.fernandez@udc.es
mar.ferradasc@udc.es
carlos.freire.rodriguez@udc.es
rosa.maria.gonzalez.seijas@udc.es
blanca.laffon@udc.es
silvia.lopez.larrosa@udc.es
manuel.peralbo@udc.es
alicia.risso@udc.es
susana.rodriguez1@udc.es
vanessa.valdiglesias@udc.es
antonio.valle@udc.es
Web http://www.educacion.udc.es/mestrados/psicoloxia/index.php?pagina=tfm
Descrición xeral
O traballo de fin de mestrado realizarase de forma individual, baixo a dirección dun/a docente da titulación. Deberá reflectir que se adquiriron as competencias propias do resto das materias e poderá ter unha de dúas modalidades: proxecto de investigación ou traballo de investigación. O propósito do primeiro é achegar información útil e aplicable ao desenvolvemento dun proxecto de investigación novidoso, mentres que a do segundo é comunicar os resultados derivados do proceso de investigación orixinal levado a cabo polo/a estudante.

Tanto a estrutura, coma as directrices básicas para a súa elaboración, presentación, etc., están recollidas no Regulamento do Traballo de Fin de Máster (dispoñible en: http://www.educacion.udc.es/documentos/masteres/master-psicologia/documentos/Regulamento_Traballo_fin_mestrado.pdf).

Se ben non se trata dunha materia con docencia presencial, dende a coordinación do Mestrado poderán organizarse seminarios ou outras actividades de orientación colectiva do alumnado que estea a realizar o seu Traballo de fin de mestrado.

Na web da Titulación poden encontrarse orientacións precisas para a súa elaboración, así como patróns, o calendario correspondente aos distintos prazos, etc.: http://www.educacion.udc.es/mestrados/psicoloxia/index.php?pagina=tfm
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 Ser capaz de elaborar un informe científico que implique definir un problema de investigación, as hipóteses e variables asociadas, así como definir o deseño, a mostra e o seu modo de selección, as ferramentas de recollida de datos e a súa consecuente análise e discusión.
A9 Coñecer os métodos e técnicas cuantitativos e case-cuantitativos de recollida de información en psicoloxía aplicada.
A14 Ser capaz de analizar a documentación bibliográfica necesaria para un traballo de investigación.
A15 Ser capaz de analizar críticamente as publicacións científicas.
A16 Adquirir os coñecementos e destrezas necesarias para a exposición e defensa dun traballo de investigación.
A17 Ser capaz de comunicar os resultados dunha investigación.
B1 Capacidade de análise e síntese.
B2 Capacidade de organización e planificación.
B6 Razoamento crítico.
B7 Compromiso ético.
B8 Aprendizaxe autónoma.
B9 Iniciativa e espírito emprendedor.
B10 Motivación pola calidade.
B12 Toma de decisións.
B13 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica.
B18 Habilidade para traballar de forma autónoma.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
AI3
AI9
AI16
BI2
BI7
BI12
AI3
AI14
AI15
AI17
AI3
AI9
AI14
AI15
AI16
AI17
BI1
BI2
BI6
BI7
BI8
BI9
BI10
BI12
BI13
BI18
CM1
CM3
CM6
CM8
CM1
CM3
CM6
CM8

Contidos
Temas Subtemas
O traballo de fin de máster estará orientado a avaliar as competencias asociadas ao título. Tratarase dun traballo de profundización nunha ou máis materias, que compendie a formación adquirida ao longo do máster.

Os contidos articularanse a partir dos seguintes aspectos:
- Formulación do problema de investigación
- Revisión bibliográfica
- Delimitación do tema de investigación: xustificación, obxectivos, hipóteses
- Planificación da investigación
- Recollida de datos
- Análises e discusión das resultados
- Conclusións
- Redacción do informe de investigación
- Presentación oral da investigación

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A14 A15 B1 B6 B12 B18 2 20 22
Estudo de casos B7 B8 B10 B13 0 10 10
Investigación (Proxecto de investigación) A3 A9 A17 0 20 20
Lecturas C6 C8 4 20 24
Presentación oral A16 B2 C1 C3 2 3 5
Solución de problemas B12 B13 B18 4 40 44
Traballos tutelados B1 B2 B6 B9 B12 B13 B18 1 14 15
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Análise de fontes documentais .
Estudo de casos .
Investigación (Proxecto de investigación) .
Lecturas .
Presentación oral .
Solución de problemas .
Traballos tutelados .

Atención personalizada
Metodoloxías
Investigación (Proxecto de investigación)
Traballos tutelados
Descrición
O profesorado que tutorice cada Traballo fixará co alumnado o horario de titoría e manterá un intercambio fluído de información coa finalidade de axudarlle a concluír o TFM con éxito.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Investigación (Proxecto de investigación) A3 A9 A17 Traballo de búsqueda de información, análise, aplicación e comunicación así como elaboración dun informe e volcado da información 70
Presentación oral A16 B2 C1 C3 Defensa e comunicación dos resultados dun traballo empirico con caracteristicas de publicable, ou dun proxecto de investigación cos requisitos necesarios para ser presentado en convocatorias competitivas. 30
 
Observacións avaliación
Los requisitos previos serán los que establezca la UDC para todos los trabajos de fin de máster.

En caso de no establecerse normas generales, para poder defender el trabajo de fin de Máster en Psicología Aplicada será necesario haber superado la totalidad de los demás créditos del título.

Fontes de información
Bibliografía básica

American Psychological Association (2009). Publication manual (6ª ed.). Washington, DC: American Psychological Association.

American Psychological Association (20010). Manual de publicaciones de la American Psychological Association (3ª ed.). México: El Manual Moderno.

Bowen, R. W. (1992). Graph it! how to make, read, and interpret graphs. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Fontes, S., García, C., Garriga, A. J. Pérez-Llantada, M. C., y Sarriá, E. (2001). Diseños de investigación en Psicología. Madrid: UNED.

Garr, R. (2010). Presentación Zen: ideas sencillas para el diseño de presentaciones. Madrid: Pearson/Prentice Hall. [Original: 2008, Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery. Berkeley, CA: New Riders]

Jacoby, W. G. (1998). Statistical graphics for visualizing multivariate data. Thosand Oaks , CA: SAGE.

Heiman, G. A. (1995). Research methods in psychology. Boston, MA: Houghton Mifflin.

Lázaro Carreter, F. (1996). El dardo en la palabra. Madrid: Galaxia Gutemberg.

León, O. G. y Montero, I. (2003). Métodos de investigación en psicología y educación (3ª ed.). Madrid: McGraw-Hill.

Navas, M. J. (Coord.) (2005). Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica (Ed. rev.). Madrid: UNED.

Nicol, A. A. M. & Pexman P. M. (2010). Presenting your findings. A practical guide for creating tables. Washington, DC: American Psychological Association.

Shadish, W. R., Cook, T. D. y Campbell, D.T. (2002). Experimental and Quasi-experimental designs. Boston, MA: Houghton Mifflin.

Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., y Zechmeister, J. S. (2006). Research methods in Psychology (7ª ed.). New York: McGraw-Hill.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Documentación, organización e presentación dun traballo de investigación/652438001
Métodos e técnicas de recollida de información en psicoloxía aplicada/652438002

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías