Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) Motivación en contextos educativos Código 652511203
Titulación
Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 4.5
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Psicoloxía
Coordinación
Freire Rodríguez, Carlos
Correo electrónico
carlos.freire.rodriguez@udc.es
Profesorado
Ferradás Canedo , María del Mar
Freire Rodríguez, Carlos
Correo electrónico
mar.ferradasc@udc.es
carlos.freire.rodriguez@udc.es
Web
Descrición xeral Esta materia pretende proporcionar ao estudantado as ferramentas conceptuais e aplicadas necesarias para intervir nos procesos motivacionais propios do contexto educativo.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Ser capaz de asesorar centros, profesionais, familias e institucións co fin de axudar a resolver problemas educativos e promover a innovación
A3 Capacidade para considerar as múltiples variables intrapersoais, interpersoais e contextuais que inciden no proceso de ensino-aprendizaxe e para avaliar e intervir na mellora dos recursos motivacionais.
A9 Desenvolver estratexias, técnicas e recursos para a prevención, detección e avaliación de necesidades específicas de atención educativa
A10 Fomentar a investigación-acción para mellorar as prácticas educativas e profesionais favorecendo o traballo cooperativo
B4 Capacidade de aplicar coñecementos na práctica psicopedagóxica
B9 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B10 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos más amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender a importancia da dimensión afectivo-motivacional da aprendizaxe AP3
BM4
BM10
Coñecer os compoñentes básicos da motivación académica AP3
BM4
CM7
Ser capaz de detectar e avaliar déficits motivacionais no alumnado AP2
AP9
BM9
CM4
Ser capaz de asesorar e orientar ao profesorado e ás familias no deseño de pautas de intervención motivacional AP2
AP3
AP9
AP10
BM4
CM4

Contidos
Temas Subtemas
1. A motivación no proceso de ensinoa-aprendizaxe.
2. O compoñente motivacional de expectativa.
3. O compoñente motivacional de valor.
4. O compoñente afectivo da motivación
5. Principais liñass de investigación, medición e intervención no campo motivacional
- Autoconcepto e autoeficacia
- Razóns e metas de logro
- Atribucións causais e protección da autovalía
- Estrés e burnout.
- Fortalezas persoais.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 B9 C4 20 0 20
Análise de fontes documentais A9 A10 B4 C4 C7 10 20 30
Portafolios do alumno A2 B10 C7 C4 15 30 45
 
Atención personalizada 17.5 0 17.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos principais contidos da materia, sustentándose no material seleccionado.
Análise de fontes documentais Estudo de diferentes fontes documentais seleccionadas sobre a motivación.
Portafolios do alumno O alumnado terá que recoller nun dosier de prácticas todas as actividades e traballos que se desenvolvan ao longo do curso.

Atención personalizada
Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Portafolios do alumno
Descrición
Para a súa realización levarase a cabo unha supervisión por parte do profesor do traballo do alumnado, tanto na aula como en horario de titorías e tamén a través de vías telemáticas

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Análise de fontes documentais A9 A10 B4 C4 C7 Realizaranse diversos traballos tutelados sobre diferentes dontes documentais seleccionadas polo profesorado 15
Portafolios do alumno A2 B10 C7 C4 Entrega de diferentes actividades prácticas sobre os compoñentes fundamentais da motivación. 15
Sesión maxistral A3 B9 C4 Realizarase unha proba escrita sobre os contidos impartidos ao longo do curso 70
 
Observacións avaliación

OPCIÓN
A

Alumnado
con dedicación completa: asistencia/participación nas actividades de clase
igual ou superior ao 85%:

a)
Elaboración e presentación do portafolios e traballos de análise de fontes documentais (30%).

b)
Exame escrito sobre os contidos da materia (70%).

OPCIÓN
B

Alumnado
cunha asistencia/participación nas actividades de clase inferior ao 85% e
alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica
de exención de asistencia, 
segundo establece a "Norma que regula o réxime de
dedicación ao estudo e a permanencia e a progresión dos estudantes de grao
e mestrado universitario na Universidade da Coruña"
 (aprobada
en Consello de Goberno de 28 de xuño de 2016):

Exame
escrito sobre os contidos teórico-prácticos da materia (100%).

OBSERVACIÓNS
ADICIONAIS:

Para
o alumnado asistente (opción A):

1.
Para superar a materia é necesario obter unha puntuación do 50% do peso de cada
unha das partes obxecto de avaliación (portafolios e exame escrito).

2.
O portafolios presentarase antes da data do exame oficial (para presentarse ao
exame é condición indispensable ter presentado o portafolios).

Para
todo o alumnado (opcións A e B):

1.
A convocatoria de xullo estará sometida aos mesmos criterios que a convocatoria
de xaneiro. 

2.
Segundo establecen as "Normas de avaliación, revisión e reclamación das
cualificacións dos estudos de grao e mestrado universitario (aprobada o
19/12/2013 e modificada o 30/04/2014) no Art. 21.2: Considerarase como “Non
presentado” (NP) a aquel estudante que, estando matriculado na materia, non
concorra ás distintas actividades de avaliación que se establecen para o curso
académico. 

Así,
será cualificado como “Non presentado” cando:

a)
Non complete o proceso de avaliación continua, nas condicións que figure na
guía docentes, ou 

b)
Non se presente á proba do período oficial de avaliación. 


Fontes de información
Bibliografía básica González, M.C. e Tourón, J. (1992). Autoconcepto y rendimiento académico. Sus implicaciones en la motivación y en la autorregulación del aprendizaje. Pamplona: EUNSA
Valle, A., Rodríguez, S., Cabanach, R.G., Núñez, J.C., Piñeiro, I., Rosário, P. et al. (2010). Guía de estrategias instruccionales para mejorar la motivación de los estudiantes. Almería: Education & Psychology I+D+i
Valle, A., Núñez, J.C., Rodríguez, S. e González-Pumariega, S. (2002). La motivación académica. En J.A. González-Pienda, R.G. Cabanach, J.C. Núñez e A. Valle (Coords.), Manual de Psicología de la Educación (pp. 117-144). . Madrid: Pirámide
González, M.C. (). La motivación académica. Sus determinantes y pautas de intervención. Pamplona: EUNSA
Cabanach, R.G., Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I. e García, M. (2007). Los recursos motivacionales. Programa para mejorar su gestión. Madrid:CEPE
Pintrich, P.R. e Schunk, D.H. (2006). Motivación en contextos educativos. Teoría, investigaciones y aplicaciones. Madrid: Pearson-Prentice Hall
Valle, A., Rodríguez, S. e Regueiro, B. (2015). Motivación y aprendizaje escolar. Aprendiendo a gestionar la motivación y las emociones. Madrid: CCS
Alonso-Tapia, J. (2005). Motivar en la escuela, motivar en la familia. Madrid:Morata
Rodríguez, S., Valle, A., Cabanach, R.G. e Núñez, J.C. (2010). Motivar enseñando. La integración de estrategias motivadoras en el curriculo escolar. Madrid: CCS

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías