Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) Estratexias de aprendizaxe e estudo Código 652511204
Titulación
Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 4.5
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Psicoloxía
Coordinación
Rodriguez Martinez, Susana
Correo electrónico
susana.rodriguez1@udc.es
Profesorado
Rodriguez Martinez, Susana
Correo electrónico
susana.rodriguez1@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 Capacidade para considerar as múltiples variables intrapersoais, interpersoais e contextuais que inciden no proceso de ensino-aprendizaxe e para avaliar e intervir na mellora dos recursos motivacionais.
A4 Capacidade para coordinar, facilitar e impulsar a utilización de medios e recursos didácticos e multimedia favorecedores de atención á diversidade
A9 Desenvolver estratexias, técnicas e recursos para a prevención, detección e avaliación de necesidades específicas de atención educativa
A15 Coñecer e valorar as competencias que buscan o desenvolvemento do potencial individual, os procedementos que se utilizan para a súa concreción práctica, o contido e nivel de cualificación, así como a necesidade da educación ao longo da vida
B4 Capacidade de aplicar coñecementos na práctica psicopedagóxica
B10 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos más amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B13 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
AP3
AP15
BM4
CM8
AP4
AP9
BM10
CM1
CM2
BM13
CM6
CM7

Contidos
Temas Subtemas
1.- Aprendizaje Autorregulado. 1.1- Áreas y fases de la autorregulación. 1.2.- Modelos de autorregulación
2.- La construcción de conocimientos en el aula: Las estrategias cognitivas
2.1.- Modelo de Procesamiento de la Información. 2.2. Selección, organización, elaboración y memorización del material de estudio
3.- Autorregulación del proceso de aprendizaje.
3.1- Establecimiento de metas y plan de trabajo. 3.2.- Implementación de intenciones 3.3.-Supervisión y revisión del proceso de aprendizaje. 3.4. Valoración del estudio.
4.-Gestión de recursos en el episodio de estudio.
4.1.- El tiempo de estudio. 4.2.- La búsqueda de ayuda
5.-Estrategias Motivacionales y control de la voluntad 5.1.- Constructo motivacional. 5.2.-Gestión de la voluntad. 5.3.- Autoprotección de la valía

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A3 A9 A15 B4 B10 B13 C6 20 0 20
Análise de fontes documentais A3 A9 A15 B4 C2 C8 0 15 15
Estudo de casos A4 A9 A15 B4 C1 C6 0 22 22
Proba de resposta múltiple A3 A15 B10 B4 4 20 24
Sesión maxistral A3 A9 A15 C6 C7 C8 20 10 30
 
Atención personalizada 1.5 0 1.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Discusión dirixida Técnica de dinámica de grupos na que os membros dun grupo discuten de forma libre, informal e espontánea sobre un tema, aínda que poden estar coordinados por un moderador.
Análise de fontes documentais Técnica metodolóxica que supón a utilización de documentos audiovisuais e/ou bibliográficos (fragmentos de reportaxes documentais ou películas, noticias de actualidade, paneis gráficos, fotografías, biografías, artigos, textos lexislativos, etc.) relevantes para a temática da materia con actividades especificamente deseñadas para a análise dos mesmos. Pódese empregar como introdución xeral a un tema, como instrumento de aplicación do estudo de casos, para a explicación de procesos que non se poden observar directamente, para a presentación de situacións complexas ou como síntese de contidos de carácter teórico ou práctico.
Estudo de casos Metodoloxía onde o suxeito se enfronta ante a descrición dunha situación específica que suscita un problema que ten que ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.
Proba de resposta múltiple Proba obxectiva onde se plantea unha cuestión en forma de pregunta directa ou de afirmación incompleta, e varias opcións ou alternativas de resposta que proporcionan posibles solucións, das que só unha delas é válida.
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Estudo de casos
Descrición
Supervisión en la resolución de casos. Apoyo análisis de documentos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A4 A9 A15 B4 C1 C6 Se describen situaciones a modo de casos a analizar en pequeño grupo 55
Proba de resposta múltiple A3 A15 B10 B4 Se plantean cuestiones y el alumno tiene que reconocer la opción o alternativa de respuesta correcta.
45
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Pintrich, P.R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning i. Educational Psychology Review, 16(4), 285-407
Valle, A., Rodríguez, S., Cabanach, R.G., Núñez, J.C. y González-Pienda, J.A. (2007). El estudiante eficaz. Aprendizaje y enseñanza de habilidades de estudio. Madrid:Editorial CCS
González-Pienda, J.A., Núñez, J.C., Álvarez, L. y Soler, E. (2002). Estrategias de aprendizaje: concepto, evaluación e intervención.. Madrid: Ediciones Pirámide
Cabanach, R.G., González-Pienda, J.A., Rodríguez, S., Núñez, J.C. y Valle, A. (2004). Estrategias y técnicas de estudio. Madrid:Pearson
Boekaerts, M., Pintrich, P.R., y Zeidner, M. (2000). Handbook of self-regulation. San Diego, CA: Academic Press
Zimmerman, B.J. y Schunk, D.H. (2001). Sef-regulated learning and academic achievement: Theoretical Perspectives. Hillsdale, NJ: Erlbaum
Zimmerman, B.J. y Schunk, D.H. (1989). Self-regulated learning and academic achieviement: Theory, Research and Practice. New York: Springer-Verlag
Schunk, D.H. y Zimmerman, B.J. (1998). Self-regultated learning: From teaching to self-reflective practice. New York: Guilford
Fiorella, L., & Mayer, R. E. (2016). Eight ways to promote generative learning. Educational Psychology Review, 28(4), 717-741. Kistner, S., Rakoczy, K., Otto, B., Dignath-van Ewijk, C., Büttner, G., & Klieme, E. (2010). Promotion of self-regulated learning in classrooms: Investigating frequency, quality, and consequences for student performance. Metacognition and learning, 5(2), 157-171. Leopold, C., Sumfleth, E., & Leutner, D. (2013). Learning with summaries: Effects of representation mode and type of learning activity on comprehension and transfer. Learning and Instruction, 27, 40-49. Lyn, J., O´Grady, G. y Rotgans, J.I. (2012). Is the Study Process Questionnaire (SPQ) a good predictor of academic achievement? Examining the mediating role of achievement-related classroom behaviors. Instructional Science 40, 159-172 Mayer, R.E. (2004). Enseñar guiando los procesos cognitivos durante el aprendizaje. En R.E. Mayer, Psicología de la Educación. Enseñar para un aprendizaje significativo (volumen II), (pp. 113-147). Madrid: Pearson Educación. Metcalfe, J., & Kornell, N. (2005). A region of proximal learning model of study time allocation. Journal of memory and language, 52(4), 463-477. Núñez, J.C. (2008). ¿Qué entendemos por estudiar?. Aportaciones de la psicología educativa al proceso de enseñanza-aprendizaje. FOCAD (Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos) Nuñez, J.C. et al.(2006). El aprendizaje autorregulado como medio y meta de la educación. Papeles del Psicólogo, 27(3), 139-146 Panadero, E. Y Alonso-Tapia, J. (2014). ? Como autorregulan nuestros alumnos? Modelo de Zimmerman sobre estrategias de aprendizaje. Anales de Psicología, 30(2), 450. Roediger III, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. Psychological science, 17(3), 249-255. Valle, A., Rodríguez, S., Núñez, J. C., Gonzále, R., González-Pienda, J. A., & Rosario, P. (2010). Motivación y aprendizaje autorregulado. Revista Interamericana de Psicología, 44(1), 86-97 White, M. C., & Bembenutty, H. (2013). Not all avoidance help seekers are created equal: Individual differences in adaptive and executive help seeking. Sage Open, 3(2), 2158244013484916. Wolters, C. A., & Benzon, M. B. (2013). Assessing and predicting college students’ use of strategies for the self-regulation of motivation. The Journal of Experimental Education, 81(2), 199-221.
Bibliografía complementaria

Boekaerts, M. (1997). Self- regulated learning:A new concept embraced by researchers, policy makers, educators, teachers, and students. Learning and Instruction, 7(2), 11- 186.

Boekaerts, M. (1999a). Motivated learning:The study of student situational transactional units. European Journal of Psychology of Education, 14 (4), 41- 55.

Boekaerts, M. (1999b). Self-regulated learning: where we are today. International Journal of Educational Research, 31, 445-457.

Boekaerts, M., Pintrich, P. R. y Zeidner, M. (Eds.) (2000). Handbook of self- regulation. San Diego, CA: Academic Press.

Boekaerts, M., y Corno, L. (2005). Self- regulation in the classroom: A perspectiva on Assessment and Intervention. Applied Psychology: An International Review, 54(2), 199- 231

Carver, C. S., y Scheier, M. F. (1998). On the self- regulation of behvior. New York: Cambridge University Press.

Clearly, T. J., y Zimmerman, B. J. (2004). Self- regulation empowerment program: A school- based program to enhance selfregulated and self- motivated cycles of student learning. Psychology in the Schools, 41(5), 537- 550.

Gollwitzer, P. M. (1996). The volitional benefits of planning. En P. M. Gollwitzer y J. A. Bargh (Eds.), The psychology of action. Linking cognition and motivation to behavior (pp. 287- 312). New York: Guilford.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías