Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) Metodoloxías de investigación orientadas á innovación Código 652511205
Titulación
Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Coordinación
Mendiri Ruiz de Alda, Paula Maria
Correo electrónico
paula.mendiri@udc.es
Profesorado
Mendiri Ruiz de Alda, Paula Maria
Correo electrónico
paula.mendiri@udc.es
Web
Descrición xeral La necesidad de investigar en Educación y en los centros e instituciones educativas surge desde la curiosidad, desde el momento en que nos hacemos preguntas sobre cómo funcionan las cosas, sobre los comportamientos de las personas y las instituciones educativas, sobre los efectos que produce nuestra práctica educativa o sobre cómo podemos innovar y mejorar los resultados de nuestras acciones (Martínez González, 2007, p. 11).
En esta materia se expondrán las fases que conlleva toda investigación científica partiendo de la identificación del tema o problema a investigar, continuando con la planificación y diseño de la investigación, con la ejecución de la misma y concluyendo con la interpretación y reflexión de los resultados obtenidos. Se incidirá en la importancia del análisis de las potencialidades y limitaciones de la situación educativa investigada y de las posibles actuaciones de mejora que se estiman adecuadas para la misma. Por último, se trabajará en la redacción de un informe de investigación.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A6 Dominar o marco lexislativo que regula o funcionamento das diversas institucións e adoptar un marco teórico de referencia que ampare os criterios de selección dos diferentes instrumentos e estratexias de diagnóstico, intervención e avaliación.
A11 Redactar, presentar, defender informes e outros documentos básicos que contribúan a unha óptima comunicación en contextos multidisciplinares
A13 Ser capaz de deseñar, desenvolver e avaliar procesos de investigación educativa, utilizando os métodos máis apropiados á natureza do problema, á finalidade da investigación e os criterios científicos máis adecuados, con especial énfase nos procesos de investigación na aula
B1 Capacidade de creatividade e innovación
B3 Capacidade de resolución de problemas
B5 Capacidade para expoñer as ideas elaboradas, de forma oral e escrita
B8 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional
B9 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B10 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos más amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B12 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Dominio das ferramentas básicas da investigación científica. AP6
AP11
AP13
BM1
BM3
BM5
BM8
BM9
BM10
BM12
Capacidade para xestionar as bases de documentación técnico-científica para seleccionar documentos de interese, revisalos e sintetizar os traballos doutros autores. AP6
AP11
BM5
BM9
Capacidad de identificar las necesidades de investigación en relación con problemas reales y para proponer objetivos innovadores de investigación en forma de proyectos de investigación. AP6
AP11
AP13
BM1
BM3
BM5
BM8
BM9
BM10
Capacidade para sintetizar e expoñer correctamente en forma escrita e oral os resultados da propia investigación. AP11
BM5
BM12

Contidos
Temas Subtemas
Fundamentos epistemológicos e metodolóxicos do saber e as prácticas educativas. - Paradigmas en educación: cuantitativo e cualitativo.
Deseños metodolóxicos da investigación - En función da finalidade: básica e aplicada.
- En función do paradigma: cuantitativa e cualitativa.
- En función do nivel de investigación: exploratorio, descritivo, experimental.
- En función da dimensión espacial e temporal: históricos. comparativos, lonxitudinais e transversais.
- Metodoloxías cualitativas e mixtas.
Procedementos e estratexias de recollida de información. - Enquisa, entrevista, escalas, observación.
Análise e interpretación dos datos e da información. -Estatística descritiva.
- Codificación e categorización da información

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais B5 2 0 2
Análise de fontes documentais A6 1 11 12
Sesión maxistral A6 A11 B8 B9 11 8 19
Solución de problemas A11 A13 B1 B3 B5 B9 B10 B12 5 21 26
Proba de resposta breve A6 B3 B5 B9 2 14 16
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Realizarase unha avaliación inicial sobre os coñecementos que ten o alumnado acerca dos contidos relacionados coa materia para introducir o que se vai a impartir e facer na mesma.
Análise de fontes documentais Metodoloxía que supón a utilización de documentos audiovisuais e/ou bibliográficos (artigos, textos educativos, bases de datos, etc.) relevantes para a temática da materia con actividades especificamente deseñadas para o analisis dos mesmos. Esta metodoloxía pódese empregar: como introdución a un tema, como instrumento de aplicación, para explicar procesos que non se poden observar directamente, para a presentación de situacións complexas ou como sínteses de contidos de carácter teórico ou práctico.
Sesión maxistral Expoñeranse os diferentes temas da materia explicando os contidos incluídos nos mesmos de modo que permita interactuar co estudantado e aclarar as dúbidas que teñan. Presentarase a bibliografía que permitirá profundar nos temas expostos.
Solución de problemas Trátase de resolver diferentes problemas que se expoñan en relación cos contidos da materia, tanto desde o punto de vista máis teórico como práctico. levará a cabo en clase e baixo a supervisión da profesora. Desta forma leva a cabo unha avaliación continua para comprobar se se entende o explicado en clase e sábese aplicar a diferentes situacións.
Proba de resposta breve Realizarase unha proba obxectiva na que o estudante demostrará os coñecementos adquiridos.

Atención personalizada
Metodoloxías
Sesión maxistral
Análise de fontes documentais
Solución de problemas
Proba de resposta breve
Descrición
Resolveranse todas as dúbidas que se xeren á hora de realizar os traballos, tanto no despacho como por correo electrónico.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A6 A11 B8 B9 Terase en conta a participación activa do alumnado nas clases presenciais. 10
Análise de fontes documentais A6 Valorarase o manexo de diferentes fontes para a realización de traballos científicos. 10
Proba de resposta breve A6 B3 B5 B9 Realizarase un exame para valorar os coñecementos adquiridos 80
 
Observacións avaliación
O alumnado que non asiste ao 80% das clases terá que facer a proba de resposta breve e contará o 100% da cualificación.

Fontes de información
Bibliografía básica


Bisquerra Alzina, R. (2005). Metodología de la investigación educativa. Madrid: La Muralla.

Buendía, L.; Colás, M.P. y Hernández, F. (1998). Métodos de investigación en psicopedagogía. Mdrid: McGraw-Hill.

Flick, U. (2004). introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata.

Martínez González, R.A. (2007). La investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación para el diagnóstico y evaluación en los Centros. Madrid: Ministerio de educación, Centro de Investigación y Documentación Educativa.

Padilla Carmona, M.T. (2002). Técnicas e instrumentos para el diagnóstico y la evaluación educativa. Madrid: CCS.

Rodriguez, G., Gil, J. y García, E. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Aljibe.

Walker, R. (2002). Métodos de investigación para el profesorado. Técnicas de evaluación (3ª. edic.). Madrid: Morata.

Bibliografía complementaria

Blaxter, L.; Hughes, C. y Tight, M. (2000). Cómo se hace una investigación. Barcelona: Gedisa.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Recoméndase os envíos dos traballos telemáticamente e de non ser posible, no útilizar plásticos, elixir a impresión a doble cara, empregar papel reciclado e evitar imprimir borradores. Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural. Débese ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sosenibiliade nos comportamentos persoais e profesionais.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías