Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) Política e lexislación socioeducativa Código 652511207
Titulación
Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Pedagoxía e Didáctica
Coordinación
Rivas Barros, Isabel
Correo electrónico
isabel.rivas@udc.es
Profesorado
Lorenzo Castiñeiras, Juan J.
Rivas Barros, Isabel
Correo electrónico
j.lorenzo.castineiras@udc.es
isabel.rivas@udc.es
Web
Descrición xeral Os coñecementos básicos da política e lexislación educativa teñen unha transcendencia fundamental para unha reflexión teórica e actuación práctica no ámbito educativo.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Ser capaz de asesorar centros, profesionais, familias e institucións co fin de axudar a resolver problemas educativos e promover a innovación
A6 Dominar o marco lexislativo que regula o funcionamento das diversas institucións e adoptar un marco teórico de referencia que ampare os criterios de selección dos diferentes instrumentos e estratexias de diagnóstico, intervención e avaliación.
A8 Deseñar, implementar e avaliar prácticas educativas, programas e servizos que dean resposta ás necesidades das persoas, organizacións e colectivos específicos, promovendo a presenza, participación e éxito de todo o alumnado en contornos educativos e sociolaborais.
A11 Redactar, presentar, defender informes e outros documentos básicos que contribúan a unha óptima comunicación en contextos multidisciplinares
B1 Capacidade de creatividade e innovación
B2 Aprender a aprender
B3 Capacidade de resolución de problemas
B8 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional
B9 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B11 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B12 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Estamateria está deseñada para que o alumnado poida coñecer a estructura da administración educativa, tanto no plano estatal como autonómico, así como os órganos de deción política relacionados con ambas administracións e os conceptos básicos sobre a lexislación educativa actual sobre os que se rexen.o alumnado BM2
A6 Dominar o marco lexislativo que regula o funcionamento das diversas institucións e adoptar un marco teórico de referencia que ampare os criterios de selección dos diferentes instrumentos e estratexias de diagnóstico, intervención e avaliación. AP6
Deseñar, implementar e avaliar prácticas educativas, programas e servizos que dean resposta ás necesidades das persoas, organizacións e colectivos específicos, promovendo a presenza, participación e éxito de todo o alumnado en contornos educativos e sociolaborais. AP2
Redactar, presentar, defender informes e outros documentos básicos que contribúan a unha óptima comunicación en contextos multidisciplinares BM12
Aprender a aprender BM1
BM2
Capacidade para expoñer as ideas elaboradas, de forma oral e escrita BM9
Traballar de forma colaborativa BM11
Comprender a necesidade de incorporar o enfoque de xénero e deseñar propostas de orientación profesional que integren esta dimensión BM8
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma AP11
BM12
CM1
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común CM1
CM4
CM6
CM7
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse AP8
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida BM3

Contidos
Temas Subtemas
1.Análise conceptual: Política e políticas educativas.

2. Política educativa e sistema educativa

3. A dimensión espacial da política educativa

4. Educación, dereitos e liberdades
5. Alexislación e organización político administrativa do Sistema Educativo no Estado Español
1.1 Natureza e fins das polícas educativas
1.2 As decisións políticas
2.1Ámbitos de decisión política
2.2. A participación social na educación

3.1O sentido da transnacionalidade.
3.2Do local ao global
4.1 Perspectiva histórica
4.2 Realidade actual

5.1 A descentralización administrativa e a transferencia de competencias educativas.
6. Casos prácticos de lexislación educativa actual 6.1 Análise da lexislación en vixencia.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas B8 B12 C6 5 0 5
Análise de fontes documentais A6 B2 B9 4 0 4
Actividades iniciais A2 A11 C1 4 0 4
Sesión maxistral C7 4 0 4
Traballos tutelados A8 B1 B3 B11 C4 0 52 52
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Lecturas Lecturas obrigatorias e optativas. Comentarario de textos
Análise de fontes documentais O traballo coas fontes históricas será o ponto de partida nun traballo máis amplo de investigación .
Actividades iniciais Levaráse a cabo nas primeiras sesións de clase actividades de caracter expositivo por parte da profesora nas que se introducirá o temario da materia
Sesión maxistral Exposición oral por parte da profesora da temática da materia coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Traballos tutelados O traballo tutelado consistirá na realización dun informe de investigación sobre un tema do programa.

Atención personalizada
Metodoloxías
Lecturas
Análise de fontes documentais
Traballos tutelados
Descrición
Tanto as lecturas obrigatorias dos materiais de traballo como a análise de fontes documentais así como a realización de traballos tutelados terán un seguimento e atención personalizada por parte da docente.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Lecturas B8 B12 C6 Trátase da lectura e análise dos documentos de traballo que serven ao alumnado para a profundización dos contidos. 25
Análise de fontes documentais A6 B2 B9 Preténse que o alumnado faga indagacións na búsqueda de novas fontes documentais para completar os contidos da materia 25
Traballos tutelados A8 B1 B3 B11 C4 Tratase de que o alumnado realice un traballo sobre algún contido da materia no que se inclua un aparto de investigación inédita. 50
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica


VARELA, J. e ALVAREZ-URIA, F. (1991). Arqueología de la escuela. Madrid, La
Piqueta

CONDORCET (). Cinco memorias sobre la instrucción pública. Madrid , Morata


DEWEY, John (1998). Democracia y Educación. Madrid, Morata

COLOM, A.J. (2000). Desarrollo sostenible y educación para el desarrollo. Barcelona,
Octaedro


ADORNO, theodor (1998). Educación para la emancipación. Madrid, Morata.

DURKHEIM, E. (1975). Educación y sociología. Madrid, Santillana


APPLE, M.W. (1996). El conocimiento oficial. La educación democrática en una era
conservadora. Madrid, Paidós


LERENA, Carlos (1989). Escuela, ideología y clases sociales en España. Madrid , Akal
BALL, Stephen (comp. ) (1997). Foucault y la educación. Disciplinas y saber.

Madrid, Morata
ao XX). . Vigo, Xerais
Barcelona, Ariel
PEREYRA, Miguel e outro (1996). Globalización y descentralización de los sistemas
educativos. Barcelona, Pomares-Corredor

PEREYRA, Miguel e outros (1996). Globalización y descentralización de los sistemas
educativos. Barcelona, Pomares-Corredor

COSTA RICO, A. (2004). Historia da Educación e da Cultura en Galicia (séculos XII

UNESCO (). Informes mundiais sobre a educación. Santillana/UNESCO

COLOM, A. e DOMINGUEZ, E. (1997). Introducción a la política de la educación.

COOMBS, P.H. (1985). La crisis mundial de la educación. Perspectivas actuales.
Madrid, Santillana


TORRES, J. (2006). La desmotivación del profesorado. Madrid, Morata

DELORS, J. (Dir.) (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid,
Santillana/UNESCO

Madrid, Morata
Eumo-Octaedro
Madrid, Ed. Popular
GIMENO, José (2000). La educación obligatoria: su sentido educativo y social.

CARBONELL, Jaume (1996). La escuela entre la utopía y la realidad. Barcelona,

LUZURIAGA, Lorenzo (2002). La escuela nueva pública. Madrid, Losada

DELGADO, F. (1997). La escuela pública amenazada. Dilemas en la enseñanza.

BARREIRO, H. e TERRÓN, A. (2005). La institución escolar: una creación del estado
moderno. Barcelona, Octaedro

FREIRE, Paulo (1990). La naturaleza política de la educación. Barcelona, Paidos.
URIEL e outros (1997). Las cuentas de la educación en España. Madrid, Argentaria

EMBID IRUJO (1994). Legislación sobre enseñanza. Madrid, Tecnos

LEGRAND, L. (1988). Les politiques de l´éducation. Paris, PUF


GIMENO, José (2001). Los retos de la enseñanza pública. Madrid, Akal
FERNÁNDEZ, J.M. (1999). Manual de política y legislación educativa. Madrid,

Sintésis educación
GRAÑA MARTINEZ, Venancio (1995). Manual legislativo do ensino básico en Galicia.
Bibliografía A Coruña, Tórculo


básica


ARDOINO, J. (1980). Perspectiva política de la educación. Madrid, Narcea
SANTOS REGO (ed.) (2009). Pllíticas educativas y compromiso social. Barcelona,

Octaedro
APPLE, Michael (1996). Política cultural y educación. Madrid, Morata

FULLAT, O. (1994). Política de la educación. Barcelona, CEAC

ETXEBERRÍA; Felix (). Política Educativa en la Unión Europea. Barcelona, Ariel

FERNÁNDEZ SORIA, J.M. e MAYORDOMO PÉREZ, A. (1996). Política educativa y
sociedad. Valencia, Nau llibres


BELTRÁN, Francisco (1991). Política y reformas curriculares. Valencia, Servi de
publicacions, Universitat de Valencia

PUELLES, M. e outros (1996). Política, legislación e instituciones en la educación
secundaria. Barcelona, ICE/Horsori

ETXEBERRÍA, F. (2000). Políticas educativas en la Unión Europea. Barcelona, Ariel


ESPEJO VILLAR, B. (Coord.) (2001). Políticas educativas para el nuevo siglo.
Salamanca, Hespérides


FOURNIER, J. (1997). Politique de l´éducation. Paris, Du Seuil
PUELLES BENÍTEZ, M. (2006). problemas actuales de política educativa. Madrid,


Morata
HUNTER, Ian (1988). Repensar la escuela. Subjetividad y crítica. Barcelona,
Pomares Corredor


VIÑAO, A. (2002). Sistemas educativos, culturas escolares y reformas. Madrid,
Morata


POPKEWIT, Thomas (2000). Sociología política de las reformas educativas. Madrid,
Morata


VIÑAO, A. (1998). Tiempos escolares, tiempos sociales. La distribución del tiempo y
del trabajo en la enseñanza en España (1838-1936). Ariel, Barcelona

TEDESCO (1995). Un nuevo pacto educativo. Madrid, Anaya


BECK, U. (1998). ¿Qué es la gloabalización? Falacias del globalismo, respuestas a la
globalización. Buenos Aires, Paidós

BLANCO LÓPEZ, J. L.; GUTIERREZ HERRADOR, F. J. (2008). La legislación educativa
para los docentes. Santander, ANPE Cantabria


AGUIAR DE LUQUE, L. (2009). Estado aconfesional y laicidad. Madrid, CGPG

GUEREÑA; RUIZ BERRIO, TIANA (2010). Nuevas miradas historiográficas sobre la
educación. Madris, Ministerio de Educación


BLANCO LÓPEZ, J. L.; GUTIERREZ HERRADOR, F. J. (2005). Legislación y
educación. ANPE Cantabria


LUCIO-VILLEGAS RAMOS (2009). La ciudadanía como creación política y educativa.


Educando para una ciudadanía mundial. Xátiva (Valencia), Dendes Editorial


IANGA PENDI, A. (2006). Política educativa. Naturaleza, historia, dimensiones y
componentes actuales. Valencia, Naus LLibres


GIMENO SACRISTÁN, J. (2006). La reforma necesaria: Entre la política educativa y
la práctica escolar. Madrid, Morata

LETURIA NAVAROA, A. (2006). El derecho a la participación educativa. Bilbao,
Universidad del País Vasco


PÉREZ JUSTE e outros (2008). Hacia una educación de calidad. Gestión,
instrumentos, evaluación. Madrid, Narcea


ROMÁN, P. (2010). Sistema político español. Aravaca (Madrid)

BARTOLOMÉ, C.; BARTOLOMÉ, J. (2004). Después de... Historia de la Transición
contada por gente de la calle. Divisa Home Vídeo

(2000). La transición española (8 vols.). Caos Media

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Será obrigatoria a entrega dunha ficha persoal e asistencia ás sesións de clase a non ser que haxa algunha circunstacia excepcional. O alumnado para ser avaliado deberá presentar todos os traballos esixidos.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías