Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) Traballo Fin de Mestrado (TFM) Código 652511210
Titulación
Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Pedagoxía e Didáctica
Psicoloxía
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Baña Castro, Manuel
Barca Enríquez, Eduardo
Castro Rodríguez, Mª Montserrat
Digon Regueiro, Alba Patricia
Espiñeira Bellon, Eva Maria
Fernandez Mendez, Juan Carlos
Garcia Real, Teresa Juana
Gonzalez Sanmamed, Mercedes
Mendiri Ruiz de Alda, Paula Maria
Nuñez Mayan, Maria Teresa
Rebollo Quintela, Nuria
Rivas Barros, Isabel
Rodriguez Martinez, Susana
Torres Santomé, Jurjo
Valle Arias, Antonio
Vieiro Iglesias, Maria del Pilar
Correo electrónico
m.bcastro@udc.es
e.barcae@udc.es
maria.castror@udc.es
patricia.digon@udc.es
eva.espineira@udc.es
juan.carlos.fernandez.mendez@udc.es
teresa.greal@udc.es
mercedes.gonzalez.sanmamed@udc.es
paula.mendiri@udc.es
teresa.nunez.mayan@udc.es
nuria.rebollo@udc.es
isabel.rivas@udc.es
susana.rodriguez1@udc.es
jurjo.torres@udc.es
antonio.valle@udc.es
pilar.vieiro@udc.es
Web http://http://www.educacion.udc.es/index.php?pagina=table&id_titulacion=500
Descrición xeral Consultar Regulamento na dirección web do Mestrado
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título

Contidos
Temas Subtemas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados 120 30 150
 
Atención personalizada 8 0 8
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados El profesor propondrá al alumnado las temáticas a desarrollar en el hipotético caso de que el alumnado no proponga ninguna línea de investigación.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
El profesor se encargará de fijar horarios de tutorías, con la finalidad de ir completando el TFM.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados Al finalizar el TFM el profesor emitirá un informe favorable o desfavorable del trabajo de l alumnado. 100
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías