Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Traballo Fin de Mestrado (TFM) Código 652511210
Titulación
Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Prerrequisitos
Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Pedagoxía e Didáctica
Psicoloxía
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Baña Castro, Manuel
Barca Enríquez, Eduardo
Castro Rodríguez, Mª Montserrat
Digon Regueiro, Alba Patricia
Espiñeira Bellon, Eva Maria
Fernández Fernández, Pilar
Fernandez Mendez, Juan Carlos
Garcia Real, Teresa Juana
Gonzalez Sanmamed, Mercedes
Losada Puente, Luisa
Malheiro Gutiérrez, José Manuel
Mendiri Ruiz de Alda, Paula Maria
Nuñez Mayan, Maria Teresa
Rebollo Quintela, Nuria
Ríos de Deus, María Paula
Rivas Barros, Isabel
Rodriguez Martinez, Susana
Torres Santomé, Jurjo
Vieiro Iglesias, Maria del Pilar
Correo electrónico
m.bcastro@udc.es
e.barcae@udc.es
maria.castror@udc.es
patricia.digon@udc.es
eva.espineira@udc.es
mariapilar.fernandez@usc.es
juan.carlos.fernandez.mendez@udc.es
teresa.greal@udc.es
mercedes.gonzalez.sanmamed@udc.es
luisa.losada@udc.es
jose.malheirog@udc.es
paula.mendiri@udc.es
teresa.nunez.mayan@udc.es
nuria.rebollo@udc.es
paula.rios.dedeus@udc.es
isabel.rivas@udc.es
susana.rodriguez1@udc.es
jurjo.torres@udc.es
pilar.vieiro@udc.es
Web http://http://www.educacion.udc.es/index.php?pagina=table&id_titulacion=500
Descrición xeral Consultar Regulamento na dirección web do Mestrado

Competencias do título
Código Competencias do título
A9 Desenvolver estratexias, técnicas e recursos para a prevención, detección e avaliación de necesidades específicas de atención educativa
A11 Redactar, presentar, defender informes e outros documentos básicos que contribúan a unha óptima comunicación en contextos multidisciplinares
A13 Ser capaz de deseñar, desenvolver e avaliar procesos de investigación educativa, utilizando os métodos máis apropiados á natureza do problema, á finalidade da investigación e os criterios científicos máis adecuados, con especial énfase nos procesos de investigación na aula
B1 Capacidade de creatividade e innovación
B3 Capacidade de resolución de problemas
B4 Capacidade de aplicar coñecementos na práctica psicopedagóxica
B5 Capacidade para expoñer as ideas elaboradas, de forma oral e escrita
B7 Traballar de forma colaborativa
B9 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B10 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos más amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B12 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B13 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Desenvolver estratexias, técnicas e recursos para a prevención, detección e avaliación de necesidades específicas de atención educativa AP9
AP11
AP13
Redactar, presentar, defender informes e outros documentos básicos que contribúan a unha óptima comunicación en contextos multidisciplinares AP11
Ser capaz de deseñar, desenvolver e avaliar procesos de investigación educativa, utilizando os métodos máis apropiados á natureza do problema, á finalidade da investigación e os criterios científicos máis adecuados, con especial énfase nos procesos de investigación na aula AP13
Capacidade de creatividade e innovación BM1
Capacidade de resolución de problemas BM3
B4 Capacidade de aplicar coñecementos na práctica psicopedagóxica BM4
Capacidade para expoñer as ideas elaboradas, de forma oral e escrita BM5
Traballar de forma colaborativa BM7
Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación. BM9
Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos más amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. BM10
Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades BM12
Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo. BM13
Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autó CM1
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade CM8

Contidos
Temas Subtemas
Deseño e/ou implementación dun proxecto de innovación educativa - Deseño e/ou implementación dun proxecto de innovación educativa.
- Análise dunha experiencia psicopedagóxica e proposta de mellora.
Deseño e/ou implementación dun programa de intervención Psicopedagóxica -No ámbito Curricular
- No ámbito extracurricular, integrando escola, familia e/ou entorno sociocultural.
Elaboración dun proxecto ou desenvolvemento dunha investigación no ámbito psicopedagóxico Elaboración dun proxecto ou desenvolvemento dunha investigación no ámbito psicopedagóxico
Planificación da atención Psicopedagóxica: análese, deseño, desenvolvemento e avaliación de propostas ou plans Plan de Acción Titorial
plan de Orientación Académica e Profesional
Plan de Atención á Diversidade
Plan de Convivencia
Adaptacións Curriculares de Centro, aula, individuais
Procesos de detección, diagnóstico e avaliación de Necesidades Específicas de Apoio Educativo.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A9 A11 A13 B1 B3 B4 B5 B7 B9 B10 B12 B13 C8 C1 0 150 150
 
Atención personalizada 8 0 8
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados O Traballo Fin de Mestrado consiste nunconsite na elaboración dunha investigación ou reflexión final que ten como finalidade acreditar que o estudante ten adquiridas as competencias asociadas ao título . Debe ser orixinal e inédito e realizarase baixo a supervisión dun titor ou titora académico.
Pode adoptar diversas modalidades:
Traballo de investigación no ámbito psicopedagóxico
Planificación dea atención psicopedagóxica: análise, deseño, desernvolvemento e avaliación de propostas ou plans.
Proxecto de innovación educativa no ámbito psicopedagóxico
Proxecto de intervención extracurricular que integre a escola, familia e entorno sociocultural
Análise dunha experiencia psicopedagóxica e proposta de mellora.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
El profesor se encargará de fijar horarios de tutorías, con la finalidad de ir completando el TFM.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A9 A11 A13 B1 B3 B4 B5 B7 B9 B10 B12 B13 C8 C1 A titorización do Traballo Fin de Mestrado será realizada por un profesor ou profesora do Mestrado, ou das áreas con docencia no mesmo. 100
 
Observacións avaliación

A avaliación do Traballo Fin de Mestrado será realizada por un Tribunal formado por tres profesores ou profesoras do Mestrado ou das áreas con docencia no mesmo, que se constituirá ao efecto cada curso.

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías