Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) Recursos educativos para a atención á diversidade Código 652511212
Titulación
Mestrado Universitario en Psicopedagoxía
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Pedagoxía e Didáctica
Coordinación
Digon Regueiro, Alba Patricia
Correo electrónico
patricia.digon@udc.es
Profesorado
Digon Regueiro, Alba Patricia
Correo electrónico
patricia.digon@udc.es
Web
Descrición xeral Un/ha orientador/a que traballe nun centro educativo de Educación Infantil e Primaria terá, entre as súas funcións, participar no deseño e desenvolvemento de medidas de atención á diversidade. Entre estas medidas, e seguindo o DECRETO 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, está "optimizar a organización dos recursos do centro para atender e dar resposta ás necesidades de todo o alumnado, en particular daquel con necesidade específica de apoio educativo". Neste sentido a materia de Recursos educativos para a atención á diversidade ten como principal finalidade que os futuros/as orientadores/as podan deselvolver as competencias necesarias para saber buscar, coñecer, avaliar, adaptar e crear recursos principalmente dixitais que axuden a responder as necesidades que poden atopar nun centro educativo seguindo principios inclusivos.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Ser capaz de asesorar centros, profesionais, familias e institucións co fin de axudar a resolver problemas educativos e promover a innovación
A4 Capacidade para coordinar, facilitar e impulsar a utilización de medios e recursos didácticos e multimedia favorecedores de atención á diversidade
A5 Planificar a intervención educativa en diferentes contextos, identificando e interpretando as dificultades e trastornos que poidan xurdir no proceso de ensino-aprendizaxe.
A7 Potenciar a xustiza curricular mediante o uso de estratexias didácticas respectuosas coa diversidade social, cultural e ambiental, analizando criticamente a experiencia histórica de exclusión educativa, e elaborando as adaptacións do currículo que garantan unha perspectiva inclusiva da educación
A8 Deseñar, implementar e avaliar prácticas educativas, programas e servizos que dean resposta ás necesidades das persoas, organizacións e colectivos específicos, promovendo a presenza, participación e éxito de todo o alumnado en contornos educativos e sociolaborais.
A9 Desenvolver estratexias, técnicas e recursos para a prevención, detección e avaliación de necesidades específicas de atención educativa
A12 Comprender a necesidade de incorporar o enfoque de xénero e deseñar propostas de orientación profesional que integren esta dimensión
A15 Coñecer e valorar as competencias que buscan o desenvolvemento do potencial individual, os procedementos que se utilizan para a súa concreción práctica, o contido e nivel de cualificación, así como a necesidade da educación ao longo da vida
B1 Capacidade de creatividade e innovación
B2 Aprender a aprender
B3 Capacidade de resolución de problemas
B4 Capacidade de aplicar coñecementos na práctica psicopedagóxica
B5 Capacidade para expoñer as ideas elaboradas, de forma oral e escrita
B6 Traballar de forma autónoma e con iniciativa
B7 Traballar de forma colaborativa
B8 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional
B10 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos más amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B12 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B13 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
1.Coñecer e utilizar medios e recursos dixitais para a atención á diversidade tendo en conta perspectivas inclusivas. AP4
AP9
AP15
BM4
BM6
BM8
CM3
CM4
CM6
2. Ser capaz de analizar e avaliar recursos educativos para a atención ás necesidades específicas de apoio educativo na educación infantil e primaria. AP2
AP4
AP9
AP12
BM1
BM3
BM7
BM8
BM10
BM13
CM2
CM3
CM4
CM6
3. Deseñar recursos dixitais e multimedia para a atención á diversidade. AP5
AP7
AP8
AP15
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM6
BM7
BM10
BM12
BM13
CM1
CM3
CM6

Contidos
Temas Subtemas
1. Alfabetización dixital e atención á diversidade. 1.1 A alfabetización dixital.
1.2 Análise de casos e reflexión sobre propostas inclusivas.
1.3 Sitios de referencia sobre recursos para a atención a diversidade.
2. Organización e xestión dos recursos no centro escolar para facilitar a súa disponibilidade e accesibilidade e difundir as bóas prácticas de uso de recursos para a inclusión educativa. 2.1 Ferramentas para a xestión e difusión de recursos para a atención á diversidade.
2.2 Redes de colaboración.
2.3 Entornos personais de aprendizaxe.
3. Selección, análise e avaliación de recursos xa elaborados para a atención á diversidade. 3.1 Modelos de análise de recursos educativos e para a atención á diversidade.
3.2 Análise e avaliación de recursos multimedia e/ou na rede para a atención á diversidade.
4. Deseño e creación de recursos dixitais para a atención á diversidade. 4.1 Ferramentas dixitais para a creación de recursos multimedia e/ou na rede para a atención á diversidade.
4.2 Creación de redes sociais.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A4 A7 B4 B6 C2 C6 0 6 6
Discusión dirixida B5 B8 B12 C1 C6 4 0 4
Lecturas A2 A4 A7 B2 B6 C2 C6 0 6 6
Prácticas a través de TIC A4 A9 B3 B6 B7 C3 C6 12 0 12
Presentación oral B5 B12 C1 C3 6 0 6
Aprendizaxe servizo A2 A4 A5 A7 A8 A9 A12 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B10 B12 B13 C1 C3 C4 12 24 36
Actividades iniciais C1 2 0 2
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Análise de fontes documentais Análise de documentos escritos, documentais e vídeos.
Discusión dirixida Debate sobre as fontes documentais analizadas.
Lecturas Análise de fontes escritas.
Prácticas a través de TIC Creación e análise de recursos para á atención a diversidade. Búsquedas na rede. Uso de ferramentas para a colaboración na rede e a elaboración de entonos personais de aprendizaxe.
Presentación oral Explicación ante os compañeiros/as e profesionais dos recursos seleccionados e creados.
Aprendizaxe servizo Selección e creación de recursos dixitais para responder as necesidades que nos presenten dende o Departamento de Orientación dun centro educativo.
Actividades iniciais Presentación da materia e os procesos de avaliación.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Aprendizaxe servizo
Descrición
Seguimento da búsqueda, análise, avaliación, deseño e creación dos recursos dixitais.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Análise de fontes documentais A4 A7 B4 B6 C2 C6 Resposta a preguntas relacionadas cos fontes documentais traballadas nas clases. 30
Presentación oral B5 B12 C1 C3 Cada grupo presentará ante os seus compañeiros/as e os profesionais invitados as propostas de selección e creación dos recursos dixitais. 35
Aprendizaxe servizo A2 A4 A5 A7 A8 A9 A12 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B10 B12 B13 C1 C3 C4 Creación dun simbaloo coa selección de recursos xa elaborados e o recurso creado, o cal tamén se compartirá nunha rede de colaboración. 35
 
Observacións avaliación

Esta
materia é presencial. A non asistencia, xustificada ou non xustificada,
ao menos o 80% das clases conlevarán a non superación da materia.


Fontes de información
Bibliografía básica

- Area, M. e Guarro, A. (2012). La alfabetizacióninformacional y digital:fundamentos pedagógicos para la enseñanza y elaprendizaje competente. Revista Españolade Documentación Científica, 46-79.

- Batanero, J.M.(2004). Las nuevas tecnologías como recursos de apoyo al alumnadocon discapacidad motora y psíquica, Comunicación y Pedagogía ,nº 194, pp.13-19, 2004.

- Cabero, J. (2008).Perspectivas actuales y futuras de la investigación en el ámbito delas TICs y la atención a la diversidad. En IPLAND, J. y otros.(Eds.). L a atención a la diversidad: diferentes miradas ,Huelva, Hergué, pp.237-266.

- Cabero, J. (2008).TICs para la igualdad: la brecha digital en la discapacidad, Analesde la Universidad Metropolitana , vol. 8, nº2, pp.15-43.

- Cabero, J. y Córdoba, M. (2009). Inclusión educativa: inclsuión digital, Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva, vol.2,nº1, pp. 61-77.

- Cabero, J. (2015):Inclusión digital – inclusión educativa, Sinergia , nº2, pp.15–18.

- Cabero, J. y otros(2016). Conocimiento de las TIC aplicadas a las personas condiscapacidades. Construcción de un instrumento de diagnóstico. Revista Internacional de Investigación en Educación , vol.8,nº17, pp.157-176.

- Córdoba, M. yCabero, J. (2009): Inclusión educativa: inclusión digital. RevistaEducación Inclusiva , vol. 2, nº1, pp. 61-77.

- East, V. y Evans, L. (2010): Guía práctica de Necesidades Educativas Espec iales. Madrid: Morata.

- Galiano, L, Sanz, P. eTárraga, R. (2015). Análisis del conocimeinto, uso y actitud de las TIC porparte de Maestros de Educación Especial. ReiDoCrea,4, 359-369.

- Glasserman,L.D. e Ramírez Montoya, M.S. (2014). Uso de Recursos Educativos Abiertos (REA)y Objetos de Aprendizaje (OA) en educación básica. Teoría de la Educación.Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 15(2), 86-107.

- López Escribano, C., Sánchez Motoya, R. (2012).Scratch y Necesidades Educativas Especiales: Programación para todo. Revista de Educación aDistancia, (34), 1-14.

- Lozano-Martínez, J. (2011) Personas con trastorno delespectro autista: Acceso a la comprensión de emociones a través de las TIC. Etic@net, 10.

- Ministerio de Educación (2010): Materiales curriculares, integración de las TIC y atención a la diversidad. CD-ROM.

- Raposo-Rivas, M. y Salgado-Rodríguez, A. B. (2015) Estudiosobre la intervención con Software educativo en un caso de TDAH. Revista nacional e internacional deeducación inclusiva, 8-2, pp.121-138.

- Rello, L., Baeza-Yates, R. y Saggion, H. (2013) DysWebxia:Textos más Accesibles para Personas con Dislexia. Procesamiento del Lenguaje Natural, 51, pp 205-208

- Ribeiro, J. e Sánchez Fuentes, S. (2013, decembro). Inclusión Educativa a través delas TIC. Indagatio Didactica, 5(4)

- Rodríguez Correa, M. y Arroyo, M. J. (2014). Las TIC al servicio de la inclusión educativa. Digital Education Review, nº 25, pp.108-126.

- Rodríguez Rodríguez, J. (Coord.) (2006). Materiais curriculares e diversidade sociocultural en Galicia. Santiago, Concello de Santiago.

- Rodríguez-Correa, M. y Arroyo-González, M. J, (2014)Las TIC al servicio de la inclusión educativa. Digital education review, 25.

-Santiago Delgado, S. (2010): Las nuevas tecnologías en la orientación educativa y en la atención a la diversidad: un enfoque práctico. Almería : Tutorial Formación

- Tárraga, R. et. Al. (2014) Herramientas TIC para laintervención educativa en estudiantes con altas capacidades. Didáctica, Innovación y Multimedia (DIM), 30.

- Torres, L. (2004). Accesibilidad al contenido web para tdas las personas, Comunicación y Pedagogía, nº 194, pp.13-19.

- Tyler, K., Gutiérrez, A. y Torrego, A. (2015) "Multialfabetización" sin muros en la era de la convergencia. La competencia digital y la cultura del hacer como revulsivos para una educación continua. Profesorado. Revista de Curriculum y Formación del profesorado, 19-2.

- VVAA. (2001): Enciclopedia psicopedagógica de necesidades educativas especiales. Aljibe. Málaga.

Bibliografía complementaria

- AAMR (2004): Definición,clasificación y sistemas de apoyo. Madrid: Alianza Editorial.

- Ainscow, M. (2001). Desarrollode escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para mejorar las institucionesescolares. Madrid: Narcea.

- Alcudia, R. et al (2000): Atención a la diversidad. Barcelona: Graó.

-Ansó, R. (2007): Tejiendola interculturalidad: actividades creativas para el aula. Madrid: LaCatarata.

- Area Moreira, M. (2004): Los medios y las tecnologías en la educación. Madrid: Pirámide.

- Area Moreira, M. (2008): Alfabetizaciones y tecnologías de la información y la comunicación.Madrid: Pirámide.

- Area, M. e Guarro, A. (2012). La alfabetizacióninformacional y digital:fundamentos pedagógicos para la enseñanza y elaprendizaje competente. Revista Españolade Documentación Científica, 46-79

- Arnaiz, P. (2003): Educación inclusiva: una escuela para todos. Málaga: Aljibe.

- Arnot, M. (comp.) (2009): Coeducando para una ciudadanía en igualdad. Madrid: Morata.

-Barton, L. (Comp.) (2008). Superar las barreras de la discapacidad. Madrid, Morata.

- Booth, T. y Ainscow, M. (2002) Índice de inclusión: Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas. Versión española dispoñibe en http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20Spanish%20South%20America%20.pdf.

- Cabero, J. (2000). Medios y Nuevas Tecnologías para la integración escolar. Revista de Educación, 2, 253-265.

- Cabero, J. y otros. (2000). Y continuamos avanzando. Las nuevas tecnologías para la mejora educativa. Sevilla: Kronos.

- Cabrerizo Diago, J. y Rubio Roldán, M.J. (2007): Atención a la diversidad: teoría y práctica.Madrid: Pearson.

- Carron, J.J (2001): Integraciónescolar, ¿plataforma para la escuela inclusiva? Madrid: Siglo XXI.

- Cebrian de la Serna, M. & Rios, J. M. (2000): Nuevas tecnologías aplicadas a las didácticas especiales. Madrid: Psicología Pirámide.

- Dadzie, S. (2004): Herramientascontra el racismo en las aulas. Madrid: Morata.

- East, V. y Evans, L. (2010): Guía práctica de Necesidades Educativas Especiales. Madrid: Morata.

- Echeita, G. (2006): Educaciónpara la inclusión o educación sin exclusiones. Madrid: Narcea.

- Essomba, M.A. (2006). Liderar escuelas interculturales e inclusivas: equipos directivos y profesorado ante la diversidad cultural y la inmigración. Barcelona: Graó.

- Galiano, L, Sanz, P. eTárraga, R. (2015). Análisis del conocimeinto, uso y actitud de las TIC porparte de Maestros de Educación Especial. ReiDoCrea,4, 359-369.

- García Pastor, C. (2005): Educación y Diversidad. Málaga: Aljibe.

- Glasserman,L.D. e Ramírez Montoya, M.S. (2014). Uso de Recursos Educativos Abiertos (REA)y Objetos de Aprendizaje (OA) en educación básica. Teoría de la Educación.Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 15(2), 86-107.

- Gross, J. (2002): Necesidades educativas especiales en Educación Primaria. Madrid: Morata.

- Guiney, D. ,O'Brien, T. y Arribas, F.M. (2003): Atención a la diversidad en la enseñanza y aprendizaje: principios y práctica. Madrid : Alianza

- Gutiérrez, A. e Tyner, K. (2012). Educación paralos medios, alfabetización mediática y competencia digital. Comunicar: Revista Científica de Educomunicación

- Hegarty, S. (2004): Aprender juntos: la integración escolar. Madrid: Morata. (4ºedición).

- Ipland García, J.et al (eds.) (2007): Atención a la diversidad: una responsabilidad compartida. Huelva: Servicio de Publicaciones, Universidad de Huelva. CD-ROM.

- López Escribano, C., Sánchez Motoya, R. (2012).Scratch y Necesidades Educativas Especiales: Programación para todo. Revista de Educación aDistancia, (34), 1-14.

- López Melero, M. (2004): Construyendo una escuela sin exclusiones. Málaga: Aljibe.

- Lorenzo Vila, M. C. (2010): La atención a la diversidad. Jaén: Formación Continuada Logoss.

- Lozano-Martínez, J. (2011) Personas con trastorno del espectroautista: Acceso a la comprensión de emociones a través de las TIC. Etic@net, 10.

- Marchena, R. (2002): De la integración a una educación para todos. Madrid: CEPE.

- Ministerio de Educación (2010): Materiales curriculares, integración de las TIC y atención a la diversidad. CD-ROM.

- Molina, S. (2007): Educar en la diversidad. Barcelona: DaVinci.

- Nussbaum, M. (2007): Las fronteras de la justicia.  Consideraciones sobre la exclusión.

Barcelona: Paidós.

-Núñez Mayán Mª Teresa(2008): Da segregación á inclusión educativa. Santiago: Laiovento.

- Parrilla Latas, A. (2003). La respuesta educativa a la diversidad. Bases pedagógicas de la Educación Especial: manual para la formación inicial del profesorado. Madrid: Biblioteca Nueva.

-Pujolás Maset, P. (2001). Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo. Aljibe. Málaga.

- Raposo-Rivas, M. y Salgado-Rodríguez, A. B. (2015) Estudiosobre la intervención con Software educativo en un caso de TDAH. Revista nacional e internacional deeducación inclusiva, 8-2, pp.121-138.

- Rello, L., Baeza-Yates, R. y Saggion, H. (2013) DysWebxia:Textos más Accesibles para Personas con Dislexia. Procesamiento del Lenguaje Natural, 51, pp 205-208

- Ribeiro, J. e Sánchez Fuentes, S. (2013, decembro). Inclusión Educativa a través delas TIC. Indagatio Didactica, 5(4)

- Rodríguez-Correa, M. y Arroyo González, M. J. (2014): LasTIC al servicio de la inclusión educativa. Digital education review, 25.

- Rodríguez Rodríguez, J. (Coord.) (2006). Materiais curriculares e diversidade sociocultural en Galicia. Santiago, Concello de Santiago.

-Sánchez Asín,A.(2004): Tecnologías de la información y comunicación para la discapacidad. Aljibe. Málaga.

-Sánchez Montoya, R. (2002): Ordenador y discapacidad. CEPE. Madrid.

-Santiago Delgado, S. (2010): Las nuevas tecnologías en la orientación educativa y en la atención a la diversidad: un enfoque práctico. Almería : Tutorial Formación

-Silva Salinas, S. (2003): Atención a la diversidad : necesidades educativas : guía de actuación para docentes . Vigo : Ideaspropias, 2003.

- Tárraga, R. et. Al. (2014) Herramientas TIC para laintervención educativa en estudiantes con altas capacidades. Didáctica, Innovación y Multimedia (DIM), 30.

- Terrazas-Acedo, Miguel, Sánchez-Herrera, Susana y Becerra-TraverMaría Teresa (2016) Las TIC como herramienta de apoyo para personas conTrastorno del Espectro Autista (TEA). Revistanacional e internacional de educación inclusiva, 9-2, pp.102-136.

- Timón Benítez, M. y Hormigo Gamarro, F. (coords.) (2010): La atención a la diversidad en el marco escolar : propuestas de integración para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Sevilla : Wanceulen

- VVAA. (2001): Enciclopedia psicopedagógica de necesidades educativas especiales. Aljibe. Málaga.

Revistas

Australasian Journal of Special Education

British Journal of Special Education

Computers and Education

Comunicación y Pedagogía.

Comunicar

Cuadernos de Pegagogía

Digital Education Review

Educación y diversidad

Educación 3.0

Education Siglo XXI

Edmetic

Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa

Pixel Bit

International Journal of Inclusive Education

International Journal of Special Education

Journal of Research in Special Educational Needs

Revista de Educación Inclusiva

-->


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Asistencia ás clases, traballo continuo e colaborativo e asistencia a titorías.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías