Datos Identificativos 2018/19
Asignatura (*) O deporte na idade escolar Código 652603322
Titulación
3 Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria: Educación Física
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial Anual
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Educación Física e Deportiva
Coordinación
Vazquez Lazo, Juan Carlos
Correo electrónico
juan.lazo@udc.es
Profesorado
Romero Nieves, Jose Luis
Vazquez Lazo, Juan Carlos
Correo electrónico
j.l.romero@udc.es
juan.lazo@udc.es
Web
Descrición xeral O tratamento do deporte en relación as diferentes etapas evolutivas na concordancia ca cronoloxía relacionada ca escolarización. Hora ben, habemos de diferenciar os diferentes ámbitos que sobre esas eades vinculanse, pasando a analizar consecuentemente o proceso de iniciación deportiva en edades cedas.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A15 (CE-E1)Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización.
A17 (CE-E3)Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas
A18 (CE-E4)Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares
A19 (CE-E5)Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias correspondentes.
A20 (CE-E6)Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo.
A22 (CE-E8)Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes.
A24 (CE-E10)Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo.
A25 (CE-E11)Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada.
A26 (CE-E12)Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando indicadores de calidade.
A27 (CE-E13)Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor alternativas e solucións.
A28 (CE-E14)Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Os alumnos deberán de alcanzar os coñecementos actualizados sobre os diferentes ámbitos, etapas e obxectivos vinculados ao proceso iniciático deportivo. AP15
AP17
AP18
AP19
AP20
AP22
AP24
AP25
AP26
AP27
AP28
CM1
CM2
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8

Contidos
Temas Subtemas
1.- O deporte

1.1 Definición
1.2 Caracterización
1.3 Clasificación
1.4 Estruturación
2.- Procesos deportivos
2.1.- Iniciación
2.2.- Adestramento-competición
3.- Ámbitos deportivos
3.1.- Escolar
3.2.- Recreativo
3.3.- Federativo
3.4.- Familiar
4.- Oxetivos motores relacionados co

4.1.- As etapas evolutivas
4.2.- A metodoloxía
4.3.- Os ámbitos deportivos
4.4.- A infraestrutura
4.5.- O material
4.6.- A estrutura deportiva
5.- Conclusions 5.1.- Acerca dos ámbitos
5.2.- Acerca das metodoloxías
5.3.- Acerca dos Obxectivos motores
5.3.1.- Diferencias entre obxectivos
5.4.- Acerca do uso da infraestruturae e o material

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba práctica A17 A18 A19 A25 A26 A27 A28 4 4 8
Lecturas A15 A20 A22 C1 C2 C3 C6 2 17 19
Sesión maxistral A24 C4 C5 C7 C8 14 28 42
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Proba práctica Os alumnos presentaranse a resolución dun caso práctico pra comprobar si han adquirido las competencias requiridas
Lecturas Os alumnos deberán establecer unha relación de textos y artígos relacionados cos diferentes contidos, extraendo así diferentes puntos de vista sobre diferentes temáticas ou pareceres en relación ca idade e ámbito de uso no proceso de iniciación deportiva
Sesión maxistral Nelas se expoñerán distintas argumentacións sobre la idade de inicio do deporte, o papel dos pais e titores, os comportamentos dos equipos técnicos, as distintas ofertas iniciáticas... promulgando o debate sobre cales se consideran más o menos axeitadas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba práctica
Descrición
Todos e cada uns dos alumnos deberán pasar para determinar as sus lecturas e atender sus dubidas por titorías establecidas.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A24 C4 C5 C7 C8 A asistencia es obrigatoria en un 70%. O que determinará unha parte da cualificación ca dita asistencia. Partindo de isto todo aquel que supere dito 70% da asistencia obterá un incremento de su nota de forma exponencial ata un máximo de 2 puntos. 2
Proba práctica A17 A18 A19 A25 A26 A27 A28 Consistirá na resolución dun caso práctico. O alumno deberá de dar resposta a la problemática presentada en relación a un deporte o xogo deportivo. Teñerá un valor de 50% da nota final. 5
Lecturas A15 A20 A22 C1 C2 C3 C6 Os alumnos deberán de elixir y ler 10 artígos actualizados sobre a temática da disciplina. Para posteriormente presentar sus conclusións os mesmos antes da realización da proba práctica. 3
 
Observacións avaliación

Para poder optar a la suma de las diferentes partes de la evaluación, el alumno deberá superar en su 50% la prueba práctica. De no ser así, se considerará suspenso.


Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías